Методологія та методи психолого-педагогічних досліджень

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1012ArrayФПС-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1012ФПС-51

Опис курсу

Курс «Методологія та методи психолого-педагогічних досліджень» призначено для магістрів першого року денної та заочної форми навчання. Предметом вивчення навчальної дисципліни є: ознайомити студентів із методологією і методами психолого-педагогічних досліджень, їх взаємодією з комплексом педагогічних, гуманітарних і наукових дисциплін. Способом аналізу соціально-антропологічної проблематики в контексті найвпливовіших сучасних методологій; сформувати навички самостійної орієнтації в концепціях і поняттях сучасної соціально-антропологічної науки на підставі опрацювання текстів найбільш презентативних персоналій.

Рекомендована література

 1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи: курс лекцій: модульне навчання: навч. посібник. – К.: ІСДО, 1993. – 220 с.
 2. Валеев Г. Х. Методология научной деятельности в сфере социогуманитарного знания / Г. Х. Валеев. – М.: Наука, 2005. – 234 с.
 3. Введение в научное исследование по педагогике учеб. пособие для студентов высших учеб. пед. заведений / Под ред. Ю. К. Бабанского, В. И. Журавлева. – М.: Просвещение, 1988. – 169 с.
 4. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: підручник за модульно-рейтинговою системою навчання / С. С. Вітвицька. – 2-е вид. доп. та перероб.- К.: Центр навч. літератури, 2011. – 384 с.
 5. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження : методологічні поради молодим науковцям. – К. – Вінниця, 2008. – 278 с.
 6. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; голов. Ред. В. Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
 7. Євдокимов В. І. Педагогічний експеримент: навч. посібник для студентів пед. вузів / В. І. Євдокимов, Т. П. Агапова та ін. – Харків: ХДПУ ім. Г. Сковороди, 2001. – 147 с.
 8. Загвязинский В. И. Исследовательская деятельность педагога: учеб. пособие для студентов высших учеб. пед. заведений / В. И. Загвязинский. – М.: Изд. центр “Академия”, 2006. – 176 с.
 9. Загвязинский В. И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений / В. И. Загвязинский, Атаханов Р. – М.: Изд. центр “Академия”, 2001. – 208с.
 10. Зайченко І. В. Педагогіка: підручник для студентів вищих навч. закладів. – 2-е вид. – К.: ” Освіта України”, 2009. – 528 с.
 11. Клименюк А. В. Методология и методика педагогического исследования: учеб. пособие / А. В. Клименюк, А. А. Калита, Э. П. Бережная. – К., 1988. – 98 с.
 12. Краевский В. В. Методология научного исследования: пособие для студентов и аспирантов пед. вузов / В. В. Краевский. – СПб: СПбГПУ, 2001. – Вып.17. – 148 с.
 13. Краевский В. В.Методология педагогики: новый этап: учеб. пособие для студентов 29 высших учеб. пед. заведений / В. В. Краевский, Е. В. Бережнова. – М.: Изд. Центр “Академия”, 2006. – 400с.
 14. Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору / В. Г. Кремень. – К.: Пед. думка, 2009. – 520 с.
 15. Кудіна В. В. Педагогіка вищої школи. – 2-ге вид., допов. / В. В. Кудіна М. І. Соловей, Є. С. Спіцин. – К.: Ленвіт, 2007. – 194 с.
 16. Лутай В. С. Філософія сучасної освіти: навч. посібник / В. С. Лутай. – К.: Центр “Магістр-S”, 1996. – 256 с.
 17. Мартиненко С. М. Організація науково-дослідницької роботи студентів з педагогічних дисциплін: навч.-метод. посібник / С. М. Мартиненко, А. М. Москаленко. – К., 2007.
 18. Мартиненко С. М., Хоружа Л. Л. Загальна педагогіка: навч. посібник / С. М. Мартиненко, Л. Л. Хоружа. – К.: Вид-во МАУП, 2009. – 176 с.
 19. Новиков А. М. Методология образования / А. М. Новиков. – М.: Эгвес, 2002. – 320с.
 20. Новиков А. М. Научно-экспериментальная работа в образовательном учреждении / А. М. Новиков: 2-е изд. – М.: Педагогика, 1998. – 134с.
 21. Пєхота О.М. Основи педагогічних досліджень: навч. посібник / О.М. Пєхота. – 2-ге вид., перероб. та допов. – К.: Знання, 2013. – 287 с.
 1. Попков В. А., Коржуев А. В. Методология педагогики: учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений / В. А. Попков, А. В. Коржуев. – М.: Изд-во МГУ, 2007. – 208 с.
 2. Сидоренко В. К. Основи наукових досліджень: навч. посібник / В. К. Сидоренко, М. А. Хайруддінов, У. А. Абдулгазіс. – Сімферополь: СОНАТ, 2000. – 168 с.
 3. Сисоєва С.О. Методологія науково-педагогічних досліджень: Підручник/ С.О.Сисоєва,Т.Є.Кристопчук.-Рівне,Волинські обереги,2013.-360 с.
 1. Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений / С. Д. Смирнов. – 3-е изд. – М.: Изд. Центр “Академия”, 2007. – 400с.
 2. Спіцин Є. С. Методика організації науково-дослідної роботи студентів у вищому навчальному закладі освіти. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2003. – 120 с.
 3. Сухомлинська О. В. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем / О. В. Сухомлинські. – К.: А.П.Н., 2003. – 68 с.

Матеріали

Посилання на сторінку в Moodle:

Силабус:

Завантажити силабус