Методологія та методи психолого-педагогічних досліджень. Магістратура 231 (2021/22)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
212професор Ферт О. Г.ФПС-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
212ФПС-51

Опис курсу

Курс «Методологія та методи психолого-педагогічних досліджень» призначено для магістрів першого року денної та заочної форми навчання. Предметом вивчення навчальної дисципліни є: тематика науково-педагогічних досліджень у сфері соціальної роботи, процес побудови таких досліджень та вирішення нагальних завдань спеціальності через використання повного арсеналу теоретичних і практичних методів дослідження.

Дисципліна  «Методологія та методи психолого-педагогічних досліджень»  є  нормативною (основною)  дисципліною з спеціальності 231 Соціальна робота для освітньої програми «Соціальна робота», яка викладається в __2 семестрі в обсязі _____3_____ кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Рекомендована література

Базова

 1. Методологічні засади педагогічного дослідження: монографія / авт. кол. : Є. М. Хриков, О. В. Адаменко, В. С. Курило та ін. ; за заг. ред. В. С. Курила, Є. М. Хрикова ; Держ. закл. „Луган.нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – 248 с.
 2. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнктів / за ред. А. Є. Конверського. — К.: Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.
 3. Сисоєва С.О. Методологія науково-педагогічних досліджень: Підручник / С.О. Сисоєва, Т.Є. Кристопчук. – Рівне: Волинські обереги, 2013. – 360 с.
 4. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник / Г.С. Цехмістрова. – Київ: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 240 с.
 5. Колишкін, О. В. Корекційна освіта. Вступ до спеціальності : навчальний посібник / О. В. Колишкін.
 6. – Суми : Університетська книга, 2013. – 392 с.
 7. Островська К.О. Засади комплексної психолого-педагогічної допомоги дітям з аутизмом: монографія. – Львів: Тріада плюс.
 8. Creswell, John W. Educational research : planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research / John W. Creswell. – 4th ed. – Boston: Pearson Education, 2012. – 650 p.
 9. Mariguddi, Anna. 2020. “Perceptions of the Informal Learning Branch of Musical Futures.” British Journal ofMusic Education 38 (1): 31–42. doi:10.1017/S0265051720000303. [Crossref], [Web of Science ®]
 10. 31. REF. 2019. Guidance on Submissions.2019/01. Research Excellence Framework. Available at:https://www.ref.ac.uk/publications
 11. Roos, Helena. 2019. “The Meaning(S) of Inclusion in Mathematics in Student Talk. Inclusion as a TopicWhen Students Talk About Teaching and Learning in Mathematics.” PhD diss., Linnaeus University. [GoogleScholar]
 12. .Stutchbury, K., 2019. Teacher educators as agents of change? A critical realist study of a group of teacher educators in a Kenyan university. Doctorate in Education, The Open University. Available from:http://oro.open.ac.uk/67021/. [Google Scholar]the TESSA experience. Pan Commonwealth Forum 9, Edinburgh. Available from:http://hdl.handle.net/11599/3340 [Accessed 23 May 2019]. [Google Scholar]Допоміжна
 13. .Stutchbury, K., Amos, S., and Chamberlain, L., 2019. Supporting professional development through MOOCs:
 14. Вербовський В.В. Як правильно підготувати наукове дослідження: навч. метод. посіб. для студ. і магістрантів / В. В. Вербовський. – Луганськ : Альма-матер, 2007. – 123с.
 15. Наукова проблема та обґрунтування теми дослідження. Гіпотези у наукових дослідженнях [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.info- library.com.ua/books-text- 8409.html
 16. Сидоренко В.К. Основи наукових досліджень: навч. пос. / В.К. Сидоренко, П.В. Дмитренко – К.: РННЦ “ДІНГТ”, 2000. – 259 с.
 17. Бусыгина, Н. П. Качественные и количественные методы исследований в психологии : учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. П. Бусыгина. – Москва : Издательство Юрайт, 2015. – 423 с.
 18. McLeod,              S.              A.           (2019).              Qualitative              vs.              Quantitative              research. Simply              psychology: https://www.simplypsychology.org/qualitative-quantitative.html
 19. Лаппо В. В. Основи педагогічних досліджень: Навчально-методичний посібник / В.В.Лаппо. – Івано-Франківськ: НАІР, 2016. – 284 с.

Силабус:

Завантажити силабус