Методи соціально-виховної роботи

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Опис курсу

ВСТУП

         Природа не творить людини як цілісної особистості, вона лише закладає основи і створює передумови для її формування. Людина — багаторівнева система, особливості якої виявляються у діалектичній взаємодії біологічних і соціальних факторів. Вступаючи в життя через соціальну і трудову діяльність, вона вливається у світ соціального досвіду, який є багатовіковим надбанням людства і стає основною школою становлення її як особистості. Процес діалектичної взаємодії біологічного і соціального, які впливають на формування особистості, вимагає науково обґрунтованої системи виховних впливів.

Суспільство як соціальне об’єднання людей може функціонувати і розвиватися лише за цілеспрямованої, систематичної та організованої роботи з виховання кож­ної особистості.

       Мета навчальної дисципліни «Методи соціально-виховної роботи» полягає у засвоєнні студентами знань та формування у них умінь використання широкого кола методів соціально-виховної роботи з різними категоріями клієнтів у своїй майбутній професійній діяльності.

Завданнями даної навчальної дисципліни є:

 • сформувати у студентів цілісне уявлення про сучасні підходи до розуміння сутності поняття «соціальне виховання», його завдання та принципи; фактори та умови соціального виховання;
 • ознайомити студентів з класичними та новітніми підходами до розуміння сутності поняття метод, його визначення;
 • окреслити основні наукові підходи до класифікації методів;
 • визначити методичні особливості застосування конкретних методів у практичній роботі соціального педагога;
 • сформувати навички та уміння практичного застосування соціально-виховних методів у практичній роботі з різними категоріями клієнтів;
 • мотивувати студентів на подальшу самоосвіту у сфері застосування методів соціально-педагогічної роботи.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • сучасні тенденції розвитку соціального виховання в Україні;
 • сутність поняття «метод»; основні підходи до класифікації методів;
 • методичні особливості застосування конкретних методів у практичній діяльності соціального педагога;
 • особливості застосування методів соціально-виховної роботи з різними категоріями клієнтів.

За допомогою отриманих знань студенти повинні вміти:

 • добирати методи соціально-виховної роботи відповідно до специфіки соціальної проблеми клієнта та наявних ресурсів;
 • застосовувати методи у практичній діяльності;
 • постійно підвищувати свій професійний та загальнокультурний рівень, вдосконалювати педагогічну майстерність.

Вивчення навчальної дисципліни «Методи соціально-виховної роботи» базується на принципах кредитно-модульної системи навчання.

На семінарських заняттях студенти уточнюють, поглиблюють, систематизують, узагальнюють та закріплюють отримані, в процесі лекційних занять та самостійної роботи, знання й уміння.

Разом  із аудиторними заняттями планується виконання студентами індивідуальної самостійної роботи під керівництвом викладача.

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 108 год., з них 20 год. – лекції, 31 год. – семінарські заняття, 4 год. – індивідуальна робота, самостійна робота – 57 год., самостійна робота з підготовки до екзамену – 36 год., модульний контроль – 2 год.

Вивчення студентами навчальної дисципліни «Методи соціально-виховної роботи» завершується складанням екзамену.

Рекомендована література

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

Основна:

 1. Безпалько О. В. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у територіальній громаді: теоретико-методичні основи : монографія /  Безпалько О. В. – К. : Наук, світ, 2006. – 363 с.
 2. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Безпалько О. В. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 208 с.
 3. Василькова Т. А. Социальная педагогика : учеб. пособ. /
  Т. А. Василькова, Ю. В. Василькова – М. : КНОРУС, 2010. – 240 с.
 4. Методы практической социальной психологии, диагностика, консультирование, тренинг : учеб. пособ. / Ю. М. Жуков, А. К. Ерофеев,
  С. А. Липатов и др. – М. : Аспект Пресс, 2004. – 256 с.
 5. Морено Я. Л. Социометрия : Экспериментальный метод и наука об обществе : / Морено Я. Л. – М. : Академический Проект, 2001. – 384 с.
 6. Мудрик А. В. Социальная педагогика : учеб. для пед. вузов /  Мудрик А. В. ; под ред. Сластенина В. А. – М. : Академия, 2000. – 200 с.
 7. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : посібник /
  Орбан-Лембрик Л. Е. – К. : Академвидав, 2003. – 448 с.
 8. Сисоєва С. О. Педагогічний експеримент у наукових дослідженнях неперервної професійної освіти : [навч.-метод. посіб.] / С. О.Сисоєва,
  Т. Є. Кристопчук. – Луцьк : ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2009. – 460 с.
 9. Социальная педагогика : учебник для бакалавров / под ред.
  В. И. Загвязинского, О. А. Селивановой. – М. : Юрайт, 2012. – 405 с.
 10. Цимбалюк І. Психологічне консультування та корекція : модульно-рейтинговий курс : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Цимбалюк І. – К. : Професіонал, 2005. – 656 с.
 11. Методика організації виховної роботи в сучасній школі: навчальний посібник / Л. В. Кондрашова, О. О. Лаврентьєва, Н. І. Зеленкова. – Кривий Ріг, 2008. – 105 с.
 12. Сучасні форми і методи національного виховання учнів шкіл-інтернатів : тематичний збірник праць / Упоряд.: А. А. Волосюк; за заг. редакцією А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2013. – 103 с.

Додаткова

 1. Волкова Н. П. Педагогіка : посібник для студ. вищ. навч. закладів / Волкова Н. П. – К. : Видавничий центр «Академія», – 576 с.
 2. Голованова Н. Ф. Социализация и воспитание ребенка : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений /  Голованова Н. Ф. – СПб. : Речь, 2004. – 272 с.
 3. Головатий М. Ф. Соціальна політика і соціальна робота : терм.-понятійн. слов. / М. Ф. Головатий, М. Б. Панасюк. – К. : МАУП, 2005. – 560 с.
 4. Зимівець Н. В. Соціально-педагогічні технології формування відповідального ставлення до здоров’я в учнівській молоді: дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / Зимівець Наталія Володимирівна. – Луганськ, 2008. – 247 с.
 5. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / за заг. ред.
  І. Д. Звєрєвої. – К.-Сiмферополь : Унiверсум, 2012. – 536 с.
 6. А. В. Особенности современного социального воспитания [Електронний ресурс]: зб. наук. пр. / Иванов А. В. – Вип. 1. – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua
 7. Иванов А.В. Социальное воспитание в культурной среде образовательно-воспитательных учреждений и организаций : учеб. пособ. /  Иванов А. В. – М. : [б. и.], – 240 с.
 8. Іванченко А. В. Соціалізація і соціальне виховання : навч. посіб. / А. В. Іванченко, А. А. Сбруєва, О. М.Дікова-Фаворська. – Житомир : Полісся, 2006. – 216 с.
 9. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання : навч. посіб. /
  Карпенчук С. Г. – К. : Вища школа, 1997. – 250 с.
 10. Лимар Ю. В. Соціальне виховання в Україні: теоретико-методологічний аспект [Електронний ресурс] / Лимар Ю. В. – Режим доступу: http://s-journal.cdu.edu.ua/base/2008/v3/v3pp125-127.pdf
 11. Методика и опыт работы социального педагога [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib4all.ru/base.
 12. Организация социально-педагогической работы в учреждениях образования : учеб.-метод. пособ. / авт.-сост. Т. С. Капелевич. – Минск : Новое знание, 2007. – 346 с.
 13. Поліщук Ю. Й. Соціальне виховання учнівської молоді як соціально-педагогічна проблема / Ю. Й. Поліщук // Сприяння здоров’ю дітей та молоді: теоретико-методичні аспекти : матеріали IV між нар. соц.-пед. конф. (Луцьк, 29–30 вересня 2009 р.) / гол. ред. П. М. Гусак. – Луцьк : [б. в.], 2009. – С. 328–335.
 14. Воспитание: визуальный словарик [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vslovar.org.ru/ped/1469.html
 15. Психологічна енциклопедія / авт.-упоряд. О. М. Степанов. – К. : Академвидав, 2006. – 424 с.
 16. Семигіна Т. В. Словник із соціальної політики / Семигіна Т. В. – К. : Вид. дім «Києво-могилянська академія», 2005. – 253 с.
 17. Соціальна робота : короткий енциклопедичний словник : [в 7 ч.] / [В. П. Андрущенко, В. П. Бех, В. А. Башкірєв та ін.] ; за. ред.С. В. Толстоухової. – К. : ДЦССМ, 2002. – Ч. 4. – 536 с.
 18. Соціальне виховання. Принципи соціального виховання. Особистісний, віковий, гендерний, диференційний, індивідуальний підходи у соціальному вихованні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://psi-help.com.
 19. Соціально-просвітницькі тренінги з формування мотивації до здорового способу життя та профілактики ВІД/СНІДу : навч.-метод. посіб. / за ред. С. В. Страшко. – 2–е вид., перерб. та доп. – К. : Освіта України, 2006. –
  260 с.
 20. Социальное воспитание в учреждениях дополнительного образования детей : учеб. пособ. для студ. пед. вузов / Б. В. Куприянов, Е. А. Халина, Н. Г. Крылова, О. В. Миновская ; под ред. А. В. Мудрика. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 240 с.
 21. Социальное воспитание [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.profile-edu.ru/socialnoe-vospitanie.
 22. Теорії і методи соціальної роботи : підручник для студ. вищ. навч. закл. / за ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. – К. : Академвидав, 2005. – 328 с.
 23. Шакурова М. В. Социальное воспитание в школе /
  Шакурова М. В. – М. : Академия, 2004. – 270 c.
 24. Ясницкая В. Р. Социальное воспитание в классе : теория и методика /  Ясницкая В. Р. – М. : Академия, 2004. – 352 c.

Матеріали

Лекція 5

Методи соціального виховання

Плани семінарських занять МСВР

Питання до іспиту

лекция 1

лекция 2

Лекція 3-4

Лекція 6-7

Лекція 8

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму