Методика організації форум-театру та case-study у соціальній роботі

Тип: На вибір студента

Кафедра: social pedagogy and social work

Опис курсу

Курс «Методика організації форум-театру та case-study у соціальній роботі» призначено для бакалаврів другого року денної та заочної форми навчання. Цей курс дозволить студентам – бакалаврам ознайомитися з різними стратегіями щодо того, як можна використовувати Форум-театр як засіб для побудови діалогу між сторонами конфлікту, включаючи потрібну підготовчу роботу, як, наприклад, аналіз ситуації конфлікту (кейсу), страхів та потреб усіх сторін конфлікту. Також студенти, окрім теоретичних знань, мають змогу отримати практичний досвід використання цього методу, реалізуючи власний командний проєкт.

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Методика організації форум-театру та case-study у соціальній роботі» є сприяння засвоєнню студентами теоретичних основ та принципів організації форум-театру, сутності і особливостей цього методу драматичного виховання в роботі з цільовими групами, зокрема з соціально незахищеними групами. Розглянуті методи (кейс-метод, форум-театр та інші методи драматичного виховання) пропонують цікаві та дієві підходи, які дозволяють ефективно працювати в соціально-педагогічних контекстах з широким колом цільових груп Важливою частиною вивчення цієї дисципліни є також особистісний розвиток студентів.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Андерсен-Уоррен М. Драматерапия / М. Андерсен-Уоррен, Р. Грейнджер; пер. с английского А.И.Копытина. – СПб. : Питер, 2001. – 288 с.
 2. Безгін І. Д. Театр і глядач в сучасній соціокультурній реальності / І. Д. Безгін, О. М. Семашко, В. І. Ковтуненко / Київ. держ. інститут театр. мист-ва ім. І.К.Карого. – К. : КФ НВК “Наука”, 2002. – 336 с.
 3. Блатнер Г. А. Психодрама, ролевая игра, методы действия; пер. с англ. – Пермь, 1993.
 4. Боаль, Аугусто. Ігри для акторів та неакторів. – К., 2016. – 252 с.
 5. Вибрані методи драматичного виховання в контексті соціально-педагогічної діяльності (посібник) / Марія Павловська, Ленка Ремсова, Ленка Ґулова. – Брно: Університет ім. Т.Г.Масарика, 2017. – 144 с.
 6. Вчимося себе захищати: скажемо “Так!” правам дітей”: навч.метод. посіб. // Р.Безпальча, М.Григоріва, Г.Когут [та ін.]. / К.: Школа Рівних Можливостей, 2010. 120 с.
 7. Вчимося творити мир: метод. посіб. / Загальн. редакція Л.Колос. – К. : Школа Рівних Можливостей, 2018. – 131 с.
 8. Драматерапия. Практические исследования: сб. статей. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. – 320 с.
 9. Келлерман П. Ф. Психодрама крупным планом: Анализ терапевтических механизмов; пер. с англ. – М.: Класс, 1998. – 240 с.
 10. Крок до толерантності: використання арт-технологій у захисті прав дітей-біженців: навч.-метод. посіб. / Р.Безпальча, М.Григоріва, Я.Нємая [та ін.]. – К. : Школа Рівних Можливостей, 2010. – 24 с.
 11. Лейтц Г. Психодрама: теория и практика. Классическая психодрама Я. Л. Морено; пер. с нем. – М.: Прогресс-Литера, 1994. – 352 с.
 12. Литвиненко Л. И. Психодраматический театр Play back – театр общения и действия // Простір арт-терапії: зб. наук. ст. / ЦІППО АПН України, ГО «Арт-терапевтична асоціація»; редкол.: В. А. Семиченко, А. П. Чуприков та ін. – К.: Міленіум, 2007. – Вип. 1. – 162 с. – С. 49–59.
 13. Литвиненко Л. І. Розвиток спонтанності у психодраматичній дії // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України; за ред. С. Д. Максименка, З. Г. Кісарчук. – Т. 3: Консультативна психологія та психотерапія – К.: Міленіум, 2008. – Вип. 5. – 254 с.
 14. Морено З. Т. Обзор психодраматических техник // Московский психотерапевтический журнал. – 1993. – №1. – С. 47–62.
 15. Морено Я. Л. Психодрама; пер. с англ. – М.: Апрель-пресс, Эксмо-Пресс, 2001. – 528 с.
 16. Морено Я. Л. Театр спонтанности; пер. с англ.– Красноярск : Фонд ментального здоровья, 1993.–127 с.
 17. Павловська М. Драматичне виховання: теорія і практика. – Прага : Transition, 2016. – 37 с. https://www.amo.cz/wp-content/uploads/2016/05/amocz_dramatychne-vychovannya_ukraine_2016.pdf
 18. Симмонс А. Сторителлинг. Как использовать силу историй.– М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013.-272 с.
 19. Ситуационный анализ, или анатомия кайс-метода / Сурмин Ю., Сидоренко А., Лобода В., Фурда А. [и др.] – Киев : Центр инноваций и развития, 2002. – 286 с.
 20. Форум-театр : формула виходу з кризи : навч.-метод. посіб. для бажаючих створити форум-театр / Л.Гук, М.Григоріва, Д.Доусет, О.Єдєлєва, І.Захарченко.– К. : Школа Рівних Можливостей, 2007. – 68 с.
 21. Хачатрян Э. Применение техник театра угнетенных в миротворческой деятельности : методическое пособие. – Берлн-Киев, 2019. – 196 с. : https://kriegsfolgen-ueberwinden.de/wp-content/uploads/Methodenbuch-Forumtheater-finale-Fassung.pdf

Додаткова література:

 1. Грабская И. А. У меня есть история… // Психодрама и современная психотерапия. – 2011. – №1–2. – 120 с. – С. 95–102.
 2. Зимівець Н. В. Особливості технології «рівний-рівному» у профілактичній роботі з учнівською молоддю. Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці, 2005. – С. 60-64.
 3. Золотовицкий Р. А. Социодрама: новое дыхание // Психодрама и современная психотерапия. – 2004. – №4. – С. 22–28.
 4. Коханая О. Е. Социокультурные функции детского и молодёжного театра: автореф. дисс. на соискание науч. степени докт. культурологии : спец. 24.00.01 “Теория и история культуры” / О. Е. Коханая. – М. : Московский государственный университет культуры и искусств, 2009. – 46 с.
 5. Куцак Ю. Драматичне виховання дітей та молоді країн західнослов’янського світу у світлі емпіричних досліджень (кін. ХХ – поч. ХХ ст.) // Нова педагогічна думка. 2014. № 2. С. 93-96. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_2_29
 6. Ли Девид. Практика групповой работы. – Санкт-Петербург: Питер, 2001. – 200 с.
 7. Лукашевич М., Семигіна Т. Соціальна робота (теорія і практика): підруч. – К.: Каравела, 2009. – 368 с.
 8. Методичний посібник з надання дружніх послуг для молоді / за ред. Пінчук І. М., Сановської В. А. Київ, 2003. 160 с.
 9. Мустакас К. Игровая терапия. Санкт-Петербург: Речь, 2000. 282 с.
 10. Салас Джо. Играем реальную жизнь в Плейбек-театре: пер. с англ. – М. : Когито-центр. 2009. – 160 с.
 11. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота: теорія і практика: навч. посіб. – К. : «Знання», 2008. – 574 с.
 12. Форум-театр для чайников, или как создать спектакль форум-театра
 13. Шахрай В. М. Технології соціальної роботи: навч. посіб.–К.: Центр навчальної літератури, 2006.-464 с.
 14. Шахрай В. М. Театральне мистецтво як профілактично-терапевтичний засіб у соціально-педагогічній роботі з підлітками. Педагогічні науки. Збірник наукових праць. 2011. № 58. С. 95.
 15. Blatner A. Morenean approaches: Recognizing Psychodrama’s many facets // Journal of Group Psychotherapy, Psychodrama and Sociometry. – 2007. – P. 159–170.
 16. Grugeon, E., Gardner, P. The Art of Storytelling for Teachers and Pupils. London: David Fulton Publishers, 2000. – 80 р. https://repository.nie.edu.sg/bitstream/10497/333/1/TL-25-2-139.pdf

Інтернет-ресурси

 1. Арт-простір. Сторітелінг для дітей. URL: https://www.youtube.com/watch?v=0l-YDKT6rQI
 2. Банасюкевич А. Семинар по Форум-театру в Рузе, 2017: – http://ptj.spb.ru/archive/87-88/spectator-like-place-of-art-87/seminar-poforum-teatru-vruze/
 3. Відео форум-театру: https://kriegsfolgen-ueberwinden.de/ru/videomaterial-ru-2/#forum-theater
 4. Відео: Форум-театр и театральные технологии Аугусто Боаля – мастер-класс: https://www.youtube.com/watch?v=rXb3T1Osglg
 5. Відео: Форум-театр «Травля». Еврейский музей и центр толерантности: https://www.youtube.com/watch?v=fHi4mNiJLaI&t=1423s
 6. Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. http://www.socioline.ru/node/426 .
 7. Інтерактивний метод роботи з дітьми – сторітелінг. https://vseosvita.ua/library/interaktivnij-metod-roboti-z-ditmi-storiteling-185775.html
 8. Метод Storytelling: як зацікавити дітей, розповідаючи історії. Сім ефективних формул для створення історій. URL: https://naurok.com.ua/post/metod-storytelling-yak-zacikaviti-ditey-rozpovidayuchi-istori
 9. Методи терапевтичного впливу в практиці соціально-педагогічної роботи. https://vseosvita.ua/library/metodi-terapevticnogo-vplivu-v-praktici-socialno-pedagogicnoi-roboti-23369.html
 10. Міжнародна школа рівних можливостей: http://gender-ua.org/forma-diyalnosti/forum-teatr
 11. Нида В. О. «Плейбек-Театре». – 2007. // Флогистон. http://flogiston.ru/articles/therapy/playback
 12. Рабочая тетрадь по использованию Форум театра в работе общественных организаций: https://interrasibir.ru/storage/editor/Rabochaya_tetrad.pdf
 13. Розкажіть мені історію: 10 джерел, що вдосконалять ваші навички сторітелінгу. https://osvitoria.media/experience/rozkazhit-meni-istoriyu-10-dzherel-shho-vdoskonalyat-vashi-navychky-storitelingu/
 14. Сторінка Форум-театру «Діалог» у Фейсбуці: https://www.facebook.com/Forum.teatr.Di
 15. Сторітелінг: створюємо історії, що захоплюють. http://teach-hub.com/storitelinh/
  http://sadik-marinka.in.ua/2020/02/13/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3-%D1%8F%D0%BA-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86/
 16. Сторітеллінг – метод неформального навчання. http://mozaikaped.blogspot.com/2017/08/storitelling-metod-neformalnogo.html
 17. Сторітеллінг як ефективний варіант неформального навчання. http://ar25.org/article/storitelling-yakefektyvnyy-variant-neformalnogo-navchannya.htm
 18. Театр для діалогу. Декларація принципів Міжнародної організації театру пригноблених: http://tdd.org.ua/uk/deklaraciya-principiv-mizhnarodnoyi-organizaciyi-teatru-prignoblenih
 19. Театр-форум: http://kroschin.baranovichi.edu.by/ru/main.aspx?guid=4121
 20. Форум-театр: http://gender-ua.org/forma-diyalnosti/forum-teatr
 21. Шахрай В.М. Театральне мистецтво як чинник оптимізації взаємодії особистості та соціуму. https://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/13/statti/shahrai.htm