Моделі та технології соціально-реабілітаційної роботи

Тип: Нормативний

Кафедра:

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
746Дробіт Л. Р.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
746

Опис курсу

Мета та завдання курсу

Мета навчальної дисципліни: «Моделі та технології соціально-реабілітаційної

роботи’’ вивчення дисципліни є: сформувати системні знання про соціальну

реабілітацію та патронаж на теоретичному та практичному рівні, що впливають

на якість та професіоналізм фахівця у роботі з клієнтом.

Завдання навчальної дисципліни: навчальної дисципліни є: вивчення

закономірностей соціально-педагогічних і медико-психологічних

компенсаторних механізмів, спрямованих на відновлення повноцінного

соціального функціонування особистості.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– нормативні вимоги до психологів-консультантів;

– нормативні вимоги до процесу психологічного консультування;

– джерела отримання інформації про клієнта;

– знати і зрозуміти систему концепцій, що стосуються соціальної та

педагогічної діяльності в інклюзивному середовищі;

– знати сучасні філософські основи педагогічної діяльності в контексті

інклюзії;

– знати і зрозуміти основні професійні вимоги для спеціального педагога, який працює у спеціальному навчальному закладі або інклюзивному класі;

– знати і вміти застосовувати різні методи в розробці соціальних

компетенцій учнів з особливими потребами.

– суть, види і специфічні моделі соціально-реабілітаційної роботи;

– етичні принципи, умови й чинники ефективного реабілітовування осіб з

особливими потребами;

– загальну суть реабілітаційних моделей та технологій і ії соціального

спрямування;

– процедурні й психотехнічні аспекти фахової роботи в даному напрямку;

– методологічні інновації основних психотерапевтичних напрямів і шкіл;

– сучасні новітні тенденції розвитку моделей і технологій

соціально-реабілітаційної роботи;

вміти:

– планувати поетапність професійної діяльності та її результативність;

– збірати інформацію про клієнта та його ситуацію;

– кваліфікувати проблему клієнта у термінах теоретичного підходу;

– вправно застосовувати набори моделей, прийомів та засобів реабілітації

– проводити психологічне моделювання;

– визначити локус проблеми і сформулювати технологічний алгоритм

відповідно до клієнта;

– аналізувати й ідентифікувати проблему клієнта;

– розробити стратегію вирішення реабілітаційно проблеми особи чи групи;

– застосовувати психотехнічні методи і прийоми відповідно до

завдань

с \оціально – відновлювальної практики.

– – формувати і застосовувти набори моделей, прийомів та засобів

реабілітації психомоторного, психоемоційного та соціального розвитку осіб з

різними розладами;

– уміння створити інклюзивне навчальне середовище та забезпечити

соціальну та педагогічну підтримку учнів з обмеженими можливостями;

– навички організації продуктивного терапевтичного виробничого навчання

учнів у загальноосвітньому класі, застосування комплексу методів, засобів та

інструментів для навчання учнів з різними розладами;

– здатність організувати спілкування з людьми різного віку та рівнем

психофізичного розвитку та членами їх сімей

– застосовувати психометричні методи в практиці

соціальної реабілітації;

– оцінити показники ефективності технологій і соціального спрямування

роботи;

– творчо підходити до вирішення навчальних і прикладних ситуацій.

Матеріали

Гусак, Н., 2011. Соціальна реабілітація в соціологічному дискурсі:

інституційний підхід.  // Соціальні виміри суспільства, 3 (14), с.175–186.

Гусак, Н., 2008. Соціальна реабілітація: підходи до визначення поняття. //

Соціальна політика та соціальна робота, (1), с.103–114.

Дегтяренко, Т.М., 2013. Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних

дошкільних закладах для дітей з особливими потребами : навчальний

посібник. Суми : Університетська книга, 301с.

Збірник державних стандартів cоціальних послуг з реабілітації/абілітації

інвалідів, дітей-інвалідів та осіб з розумовою відсталістю, 2009. Київ: ВГО

„Коаліція захисту прав осіб з інтелектуальною недостатністю”, 47с.

Єжова, Т. Є., 2011. Соціальна реабілітація дітей з інвалідністю. Навчальний

посібник. Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 284с.

Люндквіст, Л.Б., 2007. Вступ до абілітації та реабілітації дітей з

обмеженнями життєдіяльності. Навчально-методичний посібник. Київ: Герб,

288с.

 

Силабус:

Завантажити силабус