Нейропсихологія та нейрокорекція

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Немає
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416професор Островська К. О.
516професор Островська К. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416
516

Опис курсу

Курс «Нейропсихологія та нейрокорекція» є загальноосвітнім курсом професійної підготовки майбутніх бакалаврів, що спрямована на вивчення та розуміння базових категорій і понять нейропсихології як науки, системи медико-біологопсихологічних знань, закономірностей, механізмів, видів методологічних підходів щодо вивчення особливостей функціонування та проявів мозкової активності, вищих психічних функцій.

Рекомендована література

  1. Дегтяренко Т.М. Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами: [навчальний посібник] / Т.М. Дегтяренко, Л.С. Вавіна. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 302 с.
  2. Концепція спеціальної освіти осіб з особливостями психофізичного розвитку в найближчі роки та перспективу. – К., 2003.
  3. Концепція державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами. – Київ, 1999.
  4. Кузів О.Є. Психофізіологія: курс лекцій. – Тернопіль, в-во ТНТУ ім.. Т. Пулюя, 2017. – 194 с.
  5. Мартинчук О.В. Основи корекційної педагогіки: [навч.-метод. посіб. для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта»] / Олена Валеріївна Мартинчук. – К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – 288 с.
  6. Синьов В.М. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка: [підручник] / Віктор Миколайович Синьов. – Частина I – Загальні основи корекційної психопедагогіки (олігофренопедагогіки). – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – 238 с.
  7. Тарасун В.В. Морфофункціональна готовність до шкільного навчання дітей з особливостями у розвитку (нейропсихологічний підхід). Монографія – К.: 2008. – 298 с.
  8. Філіппов М.М. Психофізіологія людини: Навчальний посібник / М.М. Філіппов. – К.: МАУП, 2003. – 136 с.
  9. De Marco, Gabriel; Douglas, Thomas. The Expressivist Objection to Nonconsensual Neurocorrectives. Criminal law and philosophy, 2022, 16.2: 373-393
  10. Vicki Anderson, Elisabeth Northam, Jacquie Wrennall. Developmental Neuropsychology. A Clinical Approach, 2019, London, Routledge. 584 p. https://doi.org/10.4324/9780203799123

Силабус:

Завантажити силабус