Організація навчально-корекційного середовища для дітей з порушенням розвитку

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
3Сайко Х. Я.ФПК-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФПК-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФПК-21Сайко Х. Я.

Опис курсу

Курс «Організація навчально-корекційного середовища для дітей з
порушеннями розвитку» призначений для формування і розвитку у студентів –
майбутніх фахівців компетенцій, необхідних для роботи з особами із
особливими освітніми потребами, консультування, діагностики та корекції
порушень у розвитку, психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП,
організації корекційного середовища, психолого-педагогічних умов навчання
та розвитку дітей із порушеннями розвитку.

Завдання

розглянути загальні питання: принципи соціальної адаптації осіб з різними
нозологіями, специфічні методи і прийоми, що використовуються в
корекційній роботі, технології корекційної роботи, організаційні аспекти
психокорекційних методик, проводити діагностику порушень розвитку серед
осіб з порушеннями.
Сформувати вміння складати
та оцінювати корекційні програми з урахуванням віку та структури дефекту,
проводити
тренінги із соціальної адаптації із використанням сучасних методик.
особливості проведення діагностики та корекції серед осіб різного віку з
порушеннями у розвитку: особливості, механізми, різновиди; чинники прояву
дизонтогеній; особливості психічного розвитку при різних порушеннях:
інтелектуальних, сенсорних, опорно-рухових, мовленнєвих, аутичних;
особливості роботи з особами із порушеннями у розвитку, вміти формувати у
різних категорій осіб навички соціальної адаптації та соціалізації,
володіти фаховими компетенціями.

Рекомендована література

1. Методика діагностики відхилень у розумовому розвитку молодших школярів та старших дошкільників / Стадненко Н.М., Ілляшенко Т.Д., Борщевська Л.В., Обухівська А.Г. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 1998.
2. Островська К. О. Аутизм: проблеми психологічної допомоги. Навчальний посібник, 2006. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 110 с.
3. Островська К. О. Особливості профорієнтації підлітків з аутизмом / К. О. Островська, І. П. Островський, Х. Я. Сайко // Проблеми сучасної психології. – 2018. – Вип. 39. – С. 206-220.
4. Островська К.О. Психологічні основи формування соціальних компетентностей дітей з аутистичними порушеннями: Дис. на здобуття наук. ст. доктора пс. наук, Київ, 2013. – 465 с.
5. Синьов В. М. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка: підручник. — Частина І. Загальні основи корекційної психопедагогіки (олігофренопедагогіки). – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007. – 238с.
6. Синьов В.М. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка: підручник. — Частина 2. Навчання і виховання дітей. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – 224 с.
7.Синьова, Є. П. Тифлопсихологія. Психологічні особливості людей з глибокими порушеннями зору : підручник / Є. П. Синьова. – К. : “Знання”, 2008. – 365 с.
8.Технології психічної інтеграції дітей з аутизмом: у 2–х т. / за ред. В. Бондаря, В. Засенка, В. Тарасун.– Т. І: Формування передумов навчально-пізнавальної діяльності у дітей з аутизмом. – К.: [б. в.], 2006. – 273 с.
9.Шеремет М.К. Основні тенденції модернізації підготовки корекційних педагогів в умовах реформування освітньої галузі /М.К. Шеремет// науково-методичний журнал «Логопедія» №1 2011. С.3-5.
10.Шеремет М. К Проблеми та перспективи спеціальної освіти: // 36. наук. Пр. Кам’янець-Подільського державного університету: серія соціально-педагогічна; випуск 7 / За ред. О. В. Гаврилова, В. І. Співака. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В. С, 2007. – С. 101 – 103.
11.Шульженко Д. І. Підготовка вчителів загальноосвітніх закладів до конструювання роботи з аутичними дітьми / Д. І. Шульженко // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: наук.-метод. зб. / за ред. В. І. Бондаря, В. В. Засенка. – К.: Наук. світ, 2005. – Вип. 6. – С. 228–231.
12. Bauman S., Margaret L., Thomas L. Kemper В. The Neurobiology of Autism / S. Bauman, L. Margaret, L. Thomas Kemper В. – Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press, 2005.
13. Bazyma, N., Zdanevych, L., Kruty, K., Tsehelnyk, T., Popovych, O., Ivanova, V., & Cherepania, N. (2020). Formation of speech activity in older preschool children with autistic disorders formation of speech activity in older preschool children with autistic disorders. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 11(3), 107-121. https://doi.org/10.18662/brain/11.3/112
14. Dawson G. “The role of abnormal hemispheric specialization in autism” / G. Dawson, E. Schopler, G. Mesibov // Neurobiological issues in autism Plenum Press. – 1987. – № 12 – 399 с.
15. Lang, J., Ochsmann, E., Kraus, T., and Lang, J. W. (2012). Psychosocial work stressors as antecedents of musculoskeletal problems: a systematic review and meta-analysis of stability-adjusted longitudinal studies. Soc. Sci. Med. 75, 1163–1174. doi: 10.1016/j.socscimed.2012.04.015
16. Richards, Stephen B., Michael P. Brady, and Ronald L. Taylor. 2015. Cognitive and Intellectual Disabilities: Historical Perspectives, Current Practices, and Future Directions. New York: Routledge.
17. Slayter, Elspeth M. 2020. “Foster Care Outcomes for Children with Intellectual Disability.” Intellectual and Developmental Disabilities 54(5):299–315.
18. Theorell, T., Hammarström, A., Aronsson, G., Bendz, L. T., Grape, T., Hogstedt, C., et al. (2015). A systematic review including meta-analysis of work environment and depressive symptoms. BMC Public Health 15:738. doi: 10.1186/s12889-015-1954-4
19. Yang, T., Shen, Y.-M., Zhu, M., Liu, Y., Deng, J., Chen, Q., et al. (2021). Effects of co-worker and supervisor support on job stress and presenteeism in an aging workforce: a structural equation modelling approach. Int. J. Environ. Res. Public Health 13:ijerph13010072. doi: 10.3390/ijerph13010072

Силабус:

Завантажити силабус