Основи науково-педагогічних досліджень в спеціальній освіті

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Ковний Ю. Є.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни – пізнання студентами наукового потенціалу цивілізаційного поступу людства, особливостей організації наукової роботи.

Залучення майбутніх педагогів до науково-дослідної роботи, ознайомлення їх зі стратегією та тактикою проведення науково-педагогічних досліджень, надання фахових знань про методологію, методику та інструментарій пошукової роботи.

Вимоги до знань і умінь

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні

знати:

 • визначення науки як особливої сфери людської діяльності;
 • понятійний апарат наукознавства;
 • загальні положення про науково-дослідницьку роботу у вищій школі;
 • порядок здобуття наукових ступенів та присвоєння наукових звань;
 • характеристику методології наукових досліджень;
 • структурні компоненти науково-педагогічного дослідження;
 • різновиди методів наукового і науково-педагогічного дослідження;
 • провідні етапи науково-педагогічного дослідження;
 • особливості наукових досліджень у царині педагогіки.

уміти:

 • кваліфіковано використовувати наукову термінологію;
 • зрозуміло і вичерпно давати визначення основних категорій і понять наукознавства;
 • відбирати й аналізувати інформацію з теми науково-педагогічного дослідження, формулювати його мету й завдання;
 • добирати методи дослідження адекватні проблематиці науково-педагогічного пошуку;
 • планувати й проводити педагогічний експеримент;
 • опрацьовувати результати дослідницькимх вимірювань й оцінювати їх погрішності;
 • зіставляти результати експериментів з теорією й формулювати висновки науково – педагогічного дослідження;
 • складати анотацію літературних джерел, науковий звіт, доповідь, статтю за результатами науково-педагогічного дослідження;
 • оформляти реферат, курсову та магістерську роботу.

Рекомендована література

 1. 100 запитань і 100 відповідей про підготовку і атестацію наукових і науково-педагогічних працівників : Довідник / За ред. Р.В.Бойка; [Авт.-упоряд. Ю.І.Цеков].– [2-е вид., випр. і допов.]. – К. : [Ред. «Бюл. Вищ. атестац. коміс. України» : Толока], 2005. – 80 с.
 2. Адаменко О.В. Українська педагогічна наука в другій половині ХХ століття / О.В.Адаменко – Луганськ: Альма-матер, 2005. – 703 с.
 3. Аніщенко О.В. Наукові дослідження з історії професійної освіти та історії педагогіки: Метод. рек. науковцям-початківцям / О.В. Анищенко: Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : Видавництво НДПУ ім.М.Гоголя, 2003. – 50 с.
 4. Архангельский С.И., Михеев В.И. Теоретические основы научной организации педагогических исследований / С.И.Архангельский – М.: Знание, 2006. – 226 с.
 5. Афанасьєв А. О., Кузькін Є. Ю. Основи наукових досліджень: Навч. посібник /А.О. Афанасьєв, Є. Ю. Кузькін: Харківський національний економічний ун-т. – Х.: ХНЕУ, 2005. – 96 с.
 6. Ашеров А.Т. Подготовка, экспертиза и защита диссертаций: Учеб. Пособие /А.Т.Ашаров. – Х.: Аванс-Прес, 2002. – 136 с.
 7. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований / Ю.К.Бабанский. – М.: Педагогика, 1982. – 185 с.
 8. Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования: Учеб. пособ./А.Я. Баскаков, Н.В. Туленков. – К.: Стилос, 2002. – 216 с.
 9. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання: (ГОСТ 7.1–2003, IDT): ДСТ ГОСТ 7.1:2006. – К.: Держспоживстандарт країни, 2007.– 47 с.
 10. Білецький І. П. Філософія науки: Навч. посіб. / І.П. Білецький, О.М. Кузь, В.Ф. Чешко: Харківський національний економічний ун-т. – Х. : ХНЕУ, 2005. – 128 с.
 11. Білоусова Т. П., Маркітантов Ю.О. Основи наукових досліджень: Навч. посіб. Для студ. вищ. навч. закл. / Т.П. Білоусова, Ю.О. Маркітантов: Кам’янець-Подільський держ. ун-т. – Кам’янець-Подільський, 2004. – 120 с.
 12. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник / М.Т. Білуха. – К.:АБУ, 2002.– 480 с.
 13. Брызгалова С.И. Введение в научно-педагогическое исследование: Учебное пособие / С.И. Брызгалова. – Калининград: Изд-во КГУ, 2003. – 151 с.
 14. Бургин М. Н., Кузнецов В.И. Введение в современную точную методологію науки: Структури систем знаний / М. Н. Бургин, В.И. Кузнецов.– М.: Мысль,1994.– 502 с.
 15. Быков В.В. Методы науки: монографія / В.В.Быков. – М.: Мысль, 2004. – 215 с.
 16. Валеев Г.Х. Методология и методы психолого-педагогических исследований: Учебное пособие / Т.Х.Валеев.– Стерлитамак: Стерлитамак. гос. пед. ин-т, 2002. -134 с.
 17. Введение в научное исследование по педагогике/ Под ред. В.И.Журавлева. – М.:Педагогика, 1998. – 237 с.
 18. Введение в основы научно-исследовательской работы: практикум / сост. Н. В.Зайцева. – Мозырь: УО МГПУ им. И. П. Шамякина, 2012. – 265 с.
 19. Вербовський В. В. Як правильно підготувати наукове дослідження: навч.-метод. посіб. для студ. і магістрантів / В.В. Вербовський:Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2007. – 123с.
 20. Вернадский В.И. Научное знание. Научное творчество. Научная мысль / В.І.Вернадский.– Д.: Феникс, 1997.– 106 с.
 21. Вернадский В.И. О науке / В.И.Вернадский. – М.:Наука, 1979.– 192 с.
 22. Воблий К.Г. Організація роботи наукового працівника (методика і техніка) / К.Г.Воблий.– 3-е видання. – К.: Наукова думка, 2003. – 180 с.
 23. Вознюк А.А. Довідник здобувача наукового ступеня / А. А. Вознюк, Р. А. Сербин, В. В. Юсупов; [за заг. ред. О. М. Джужи]; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К.:ХмЦНТЕІ, 2010. – 205 с.
 24. Волкова Н. П. Педагогіка: навч. посіб. – 2-ге вид., перероб., доп. / Н.П. Волкова. –К.: Академія, 2007. 615 c.
 25. Гайдай І. В. Термінологічний словник для студентів спеціальностей «Початкова освіта», «Дошкільна освіта» / І. В. Гайдай; М-во освіти і науки України, Черкас.нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького,2010. – 191 с.
 1. Галета Я. В. Педагогічна діагностика як засіб управління якістю підготовки майбутніх пілотів / Я. В. Галета, Є. Б. Токарь; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград :Александрова М. В., 2011. – 163 с.
 2. Гецов Г.М. Работа с книгой: рациональные приемы / Г.М.Гецов.– М.: Книга, 2004. – 120 с.
 3. Глас Дж., Стенли Дж. Статистические методы в педагогике и психологии / Пер. С англ. Л.И.Хайрусовой. – М: Прогресс, 1976. – 478 с.
 4. Голубев Н.К., Битинас Б.П. Введение в діагностику воспитания. Н.К. Голубев,Б.П. Битинас.– М.: Педагогіка, 1989. – 160 с.
 5. Гончаренко С.У., Олійник П.М., Федорченко В.К., Фоменко Н.А., Поважна Л.І. Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі: Навч. посіб. для студ., магістрів, аспірантів і викладачів вищих навч. закл. / С. У. Гончаренко (ред.), П.М. Олійник (ред.). – К.: Вища школа, 2003. – 323с.
 6. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження. Методологічні поради молодим науковцям./ С.У Гончаренко. – Київ-Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2008.– 278 с.
 7. Гончаров С.М. Студентські наукові дослідження в кредитно-модульній системі організації навчального процесу / С.М.Гончаров: Національний ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2006. – 128с.
 8. Горбачук В.Т. Основи наукових досліджень: Конспект лекцій для студ. Та магістрантів пед. ун-ту / В.Г. Горбачук. – Слов’янськ, 2003. – 88 с.
 9. Довідник здобувача наукового ступеня: зб. нормат. док. та інформ. матеріалів з питань атестації наук. кадрів вищої кваліфікації / за ред. В. Д. Бондаренка; [упоряд. Ю.І. Цеков]. – 5-е вид., випр. та допов. – К. : Ред. «Бюл. Вищ. атестац. коміс. України»: Толока, 2011. – 55 с.
 10. Дудченко А. А. Основы научных исследований: Учебное пособие / А.А.Дудченко. – .: Стилос, 2000. – 114 с.
 11. Душинський В. В. Основи наукових досліджень. Теорія та практикум з програмним забезпеченням: Навч. посіб. / В.В.Душниський. – К.: Слово, 2000.–407 с.
 12. Євдокимов В.І. Педагогічний експеримент: Навч. посіб. для студ. пед. вузів / В. І.,Євдокимов, Т.П.Агапова, І. В. Гавриш, Т.О. Олійник: Харківський держ.педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Х. : ТОВ “ОВС”, 2001. – 148с.
 13. Єріна А.М. Методологія наукових досліджень. Навч.посібник / А.М. Єріна. – К.:МОН, – 2004.– 216 с.
 14. Загвязинский В. И. , Атаханов Р. И. Методология и методы психолого-педагогического исследования : Учеб. пособие для студ. высш . пед. учеб.Заведений / В. И. Загвязинский, Р. И. Атаханов. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 208 с.
 1. Зайцев В.П., Богатых Е.Т.Студенческое науковедение: Учеб.-метод. пособ. / В.П.Зайцев, Е.Т. Богатых .–Х.: Ранок, 1996.– 91с.
 2. Збірник наукових праць. Спеціальний випуск «До витоків становлення української педагогічної науки» / В.Г. Кузь (гол.ред.). – К. : Науковий світ, 2002. –324 с.
 3. Здобувачу наукового ступеня: Метод. рекомендації / Упоряд. С.В.Сьомін. – К.:МАУП, 2002. – 182 с.
 4. Історія педагогіки: Навч. посіб / М.В. Левківський (ред.), О.А. Дубасенюк (ред.). –Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка,, 1999. –336 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму