Основи психодіагностики та психокорекції та методика телефонного консультування

Тип: Нормативний

Кафедра: соціальної педагогіки та соціальної роботи

Опис курсу

Мета курсу:

 • засвоєння студентами теоретичних знань з галузі психодіагностики, психокорекції та консультування, зокрема телефонного;
 • формування комплексних практичних умінь і навичок здійснення психодіагностичної, психокорекційної та консультативної (зокрема телефонного консультування) діяльності,
 • підвищення рівня професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів.

Завдання курсу:

 • ознайомити з основними теоретичними напрямами психологічної діагностики, психологічної корекції, психологічного, зокрема телефонного, консультування;
 • навчити ставити конкретні цілі діагностичної та корекційної роботи та підбирати та використовувати відповідні методи;
 • сформувати науковий підхід до вивчення особливостей психічного життя особистості різного віку;
 • ознайомити студентів з базовими і науковими поняттями теорії і практики психологічної діагностики, психологічної корекції та консультативної діяльності, зокрема телефонного консультування;
 • ознайомити студентів з методологічними підходами до вивчення основ психокорекції; предметом, основними категоріями, поняттями, задачами і областю застосування теорії і практики психокорекції; напрямами та видами, а також конкретними психокорекційними техніками у різних сферах людської життєдіяльності.
 • розвивати у студентів психологічні вміння та навички використовувати теоретичні та практичні знання з психології в психодіагностичній та психокорекційній роботі соціального педагога, уміння здійснювати психодіагностичні та психокорекційні заходи та оцінювати їх ефективність;
 • оволодіти уміннями використовувати різні методи, психотехніки та технології практичної психокорекції, психодіагностики, проведення телефонного конультування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • науково-історичні основи психодіагностики та психологічної корекції;
 • понятійно-категоріальний апарат психодіагностики, психокорекції, телефонного консультування;
 • основні форми, методи та прийоми, що застосовуються у психодіагностиці, психологічній корекції та телефонному консультуванні;
 • основні методи та форми проведення психодіагностики, психокорекції та телефонному консультуванні;
 • основні поняття психометрії;
 • основи організації та проведення корекції пізнавальної сфери дітей дошкільного та шкільного віку;
 • методи корекції особистісних проблем і поведінки в дитячо-юнацькому віці;
 • особливості проведення телефонного консультування;
 • професійні та етичні вимоги до фахівців діагностів, консультантів.

вміти:

 • орієнтуватися урізних видах психологічних тестів та вибрати адекватні для вирішення певної проблеми;
 • самостійно і ефективно проводити психологічну діагностику;
 • оцінювати та інтерпретувати отримані результати психодіагностичного обстеження;
 • своєчасно діагностувати, впливати та розв’язувати конфліктні ситуації;
 • діагностувати та коректувати індивідуальні особливості особистості;
 • моделювати ситуації, прогнозувати їх розвиток та наслідки;
 • складати психокорекційні заняття з особами різного віку;
 • організовувати підготовку і проведення занять з психокорекції;
 • самостійно проводити психокорекційні заняття та оцінювати їх ефективність;
 • проводити телефонну розмову з клієнтом.

Рекомендована література

 Базова література

 1. Білан О.І. Методичні рекомендації для діагностики шкільної зрілості дітей 6-7 років / О.І.Білан, Т.Б. Партико, О.Є. Хома // Конспект − 1994. − №1. − С. 39-52.
 2. Галян І.М. Психодіагностика : навч. посіб. / Ігор Михайлович Галян. – К. : Академвидав, 2009. – 464 с.
 3. Готовність дитини до навчання / Упорядн.: С.Максименко, К. Максименко, О. Главник. − К.: Мікрос-СВС, 2003. – 112 с.− (Психологічний інструментарій).
 4. Зубрицька-Макота І.В. Психодіагностика : навч.-метод. посібник / І.В. Зубрицька-Макота. – Львів :СПОЛОМ, 2013. – 346 с.
 5. Комінко С.Б. Кращі методи психодіагностики : навч. посіб. / С.Б. Комінко, Г.В. Кучер; Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – 408 с.
 6. Корольчук М.С. Психодіагностика : навчальний посібник / В.М. Корольчук, В.І. Осьодло // За заг. ред.. В.М. Корольчука – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2007. – 400 с.
 7. Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції: Навчальний посібник. – Суми, ВТД «Університетська книга», − 2006, с. 259 – 279.
 8. Поліщук С.A. Методичний довідник з психодіагностики : навч.-метод посібник / С.A. Поліщук. – Суми, ВТД «Університетська книга», 2009. – 442 с.
 9. Психологу для роботи : діагностичні методики : збірник / [уклад.: М.В Лемак, В.Ю. Петрище]. – вид. 2-ге, виправл. – Ужгород : Олександр Гаркуша, 2012. – 616 с.
 10. Скребець В.О. Основи психодіагностики : навч. посібн. / В.О. Скребець. − К., 2003. – 147 с.
 11. Терлецька Л.Г. Вікова психологія і психодіагностика : підручник / Л.Г Терлецька – К. : Видавничий дім «Слово», 2013. – 608 с.
 12. Шамлян К.М. Проективні методи дослідження особистості : підручник / Каріна Шамлян, Марина Кліманська ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 456 с.

Допоміжна література

 1. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика / Л.Ф. Бурлачук. – Москва … [та ін.] : Питер, 2010. – 378с.
 2. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л.Ф. Бурлачук, С.С. Морозов – Київ : Наукова думка, 1989. – 189 с.
 3. Войтко В.И. Школьная психодиагностика: достижение и перспективы / В.И. Войтко. – К. : Общество «Знание» Украинской ССР, 1980. – 187 с.
 4. Гильбух Ю.З. Акутуальные проблемы профессиональной психодиагностики. – К. : Знание, 1977. – 21 с.
 5. Измерение интеллекта детей. / Под ред. Ю.З.Гильбуха. – К., 1992. – 132 с.
 6. Маковська О.А. Психодіагностика професійної придатності : навчально-методичний посібник / Олена Анатоліївна Маковська ; Міністерство освіти і науки України, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2015. – 70 с.
 7. Мілютіна К.У. Теорія та практика психологічного тренінгу. − К,. 2004.
 8. Моргун В.Ф. Основи психологічної діагностики : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.Ф. Моргунов, І.Г. Тітов. – К. : Видавничий дім «Слово», 2009. – 464 с.
 9. Немов Р.С. Психология. Кн. 3. Экспериментальная педагогическая психология и психодіагностика / Р.С. Немов. – М. : «Просвещение», «Владос», 1995. – 512 с.
 10. Общая психодиагностика / Под. ред. А.А. Бодалева, В.В.Столина. – М. : Изд-во МГУ, 1987. – 304 с.
 11. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога / Раиса Викторовна Овчарова. – М. : ТЦ «Сфера», 2001. – 479 с.
 12. Основы психодиагностики / Под общей редакцией А.Г. Шмелева. – Ростов н/Д : Феникс, 1996. – 541 с.
 13. Практикум по психодиагностике. Прикладная психология [пособие] / Белякова И.Ю. и др. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – М. : Изд-во МГУ, 1992. – 116 с.
 14. Проскура О.В. Психологічна підготовка вчителя до роботи з першокласниками / О.В.Проскура. ‑К.: Освіта, 1998. – 199 с.
 15. Радул В.В. Діагностика особистості майбутнього вчителя / Валерій Вікторович Радул. – К. : Вища школа, 1995. – 150 с.
 16. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика / Д.Я. Райгородський – Самара, 1999.
 17. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании / Е.И. Рогов – М., 1996.
 18. Сборник методик для диагностики педагогических способностей, умений, качеств, интересов личности, психических состояний / [составители: Богданова И.М., Дидусь Н.И., Курлянд З.Н., Нагорная Р.А., Оритенко В.Г.]; Одесский гос. пед. ин-т им. К.Д. Ушинского. – Одесса, 1991. – 142 с.
 19. Чернуха Н.М. Діагностика професійно-психологічної компетентності майбутніх педагогів : методичний збірник / Н.М. Чернуха, Т.О. Саврасова-В’юн. – Київ, 2015. – 88 с.
 20. Чуб Н.В. Комплексні тести готовності дитини до школи / Н.В. Чуб. − X.: Вид. група «Основа», 2007. – 144 с.
 21. Шапарь В.Б. Практическая психология. Психодиагностика отношений между родителями и детьми / В.Б. Шапарь. – Ростов н/Д : «Феникс», 2006. – 432 с.

 Інтернетресурси

 1. Діагностика готовності дітей до школи / [упоряд.: О. Дєдов] – Хотин, 2014. – 194с. − [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://bezlyudivka-lyceum.edu.kh.ua.
 2. Краснова Н.В. Роль діагностики у професійній діяльності соціального педагога / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/NVUu/Ped/2008_15/krasnova.pdf
 3. Парфенович І. Соціальна діагностика (лекції) [Електронний ресурс] / І. Парфенович. Режим доступу: http://studentam.net.ua/content/category/35/208/114/
 4. Психологічні тести : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www. psyfactor.org/lybr101.htm
 5. Психологічні тести : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.psylist.net/praktikum.

 

Матеріали

Теми семінарських занять

Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів

Питання для іспиту

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму