Практична психологія

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
742

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
742

Опис курсу

Мета курсу: забезпечення майбутніх соціальних педагогів- практичних психологів та соціальних працівників теоретичними знаннями з практичними алгоритмами психологічної практики, виробити уміння застосовувати на практиці психодіагностичний інструментарій, загальні принципи інтерпретації психологічних показників та на їх основі побудови програм  цільового консультування, психологічної допомоги чи підтримки. виправлення психічних особливостей людини.

Завдання курсу:

 • Визначення сфер застосування знань і фахових навичок з практичної психології; із принципами психологічног практики; із завданнями роботи психолога у різних галузях; із різними теоретичними концептами психологічної допомоги; із різноманітними техніками та напрямками психологічної практики; із її структурою, вимогами до психолога-практика; із процесом проведення першої зустрічі з клієнтом; із етапами психологічного діалогу; із індивідуальними і груповими видами психологічної практики.
 • а також :
 1. Надати студентам і слухачам курсу з класифікацією методів та психометричними основами психодіагностики.
 2. Проаналізувати специфіку використання тестів, стандартизованих самозвітів та проективних методик.
 3. Розкрити особливості організації та проведення психодіагностичного обстеження, а також наукового експериментального психологічного дослідження.
 4. Ознайомити студентів з основами психокорекції: предметом, основними категоріями, поняттями, задачами і областю застосування теорії і практики психокорекції; напрямами та видами, а також конкретними психокорекційними техніками у різних сферах людської життєдіяльності.
 5. Формуватио у студентів психологічні вміння та навички використовувати теоретичні та практичні знання з психології в психокорекційній роботі. Навчитись упорядковувати психокорекційні програми, здійснювати психокорекційні заходи та оцінювати їх ефективність. Оволодіти уміннями використовувати різні методи, психотехніки та технології практичної психокорекції.
 6. Висвітлити специфіку психодіагностики різних сфер особистості.
 7. Охарактеризувати використання психодіагностичного інструментарію в різних сферах соціальної практики.
 8. Виробити у слухачів ряд практичних умінь та навичок; сприяти становленню професійного мислення психолога; активізувати особистісний та творчий потенціал майбутнього фахівця.

Рекомендована література

Базова

Практикум з психологічного консультування

 1. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное консультирование. – М., 1997.
 2. Колесникова Г.И. Психологический практикум по консультированию: учеб, пособие / Г.И. Колесникова, Е.С. Берковченко, А.В. Волочай. — Ростов н/Д : Феникс, 2007. — 318 с.
 3. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. – М.: Академический проект, 1999.
 4. Меновщиков В.Ю. Введение в психологическое консультирование. – М.: Смысл, 2000.
 5. Немов Р. С. Основы психологического консультирования: Учеб. для студ. педвузов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 394 с.
 6. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методикы та тесты. Учебное пособие. – Самара :издателький Дом «БАХРАХ-М», 2000-672с.
 7. Розенберг М. Язык жизни. Ненасильственноеобщение. – К.: София, 2009. – 272 с.
 8. Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція. – Навч. посібн. Модульно-рейтинговий курс. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: ВД «Професіонал», 2007. – 544с.
 9. Шнейдер Л.Б., Вольнова Г.В., Зыкова М.Н. Психологическое консультирование. Учебное пособие для студентов высших учебних заведений. Серия «Серебряная сова». – М.: Ижица, 2002. – 244с.

Додаткова

 1. Айви А., Айви М., Саймен-Даунинг Л. Психологическое консультирование и психотерапия. Методы теории и техники: практическое руководство. – М., 2000 – 487с.
 2. Александров А.А. Современная психотерапия. Курс лекций. – СПб.: Академический проект, 1997.
 3. Ассаджиоли Р. Духовное развитие и его кризисы // Психология человеческих проблем. – Минск, 1998. С. 106-126.
 4. Атватер И. Я Вас слушаю: Советы руководителю, как правильно слушать собеседника. – М., 1984.
 5. Баркер Ф. Использование метафор в психотерапии / Пер. с англ. – Воронеж, 1995.
 6. Варга А.Я. Системная семейная психотерапия. Краткий лекционный курс. – СПб., 2001.
 7. Василюк Ф.Е. Психология переживания. – М., 1984.
 8. Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика. Практическое руководство. Часть 1. – 4-е изд. – М.: Генезис, 2007. – 160с.
 9. Возрастно-психологический подход в консультировании детей и подростков / Г.В. Бурменская, Е.И. Захарова, О.А. Карабанова и др. – М., 2002.
 10. Кочюнас Р. Психологическое консультирование и групповая психотерапия. – 5-е изд. – М.: Академический Проект: Гаудеамус, 2005. – 464с. – (Серия «Gaudeamus»).
 11. Мэй Р. Искусство психологического консультирования / Пер. с англ. Т.К. Кругловой. – М.: Класс, 1994.
 12. Навайтис Г. Семья в психологической консультации. – М.: МОДЕК, 1999.
 13. Пиз А. Язык жестов. – Воронеж, 1992.
 14. Соломин И.Л. Психологическое консультирование и тестирование // Журнал практического психолога. 1999. №7-8. С. 125-34.
 15. Столин В.В., Бодалев А.А. Семья в психологической консультации. – М., 1989.
 16. Тутушкина М.К. Психологическая помощь и консультирование в практической психологии. – СПб.: Дидактика Плюс, 1999.

Практикум з психокорекції

Базова

 1. Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості: (Учб. посібник для студентів ст. курсів психол. фак. та від-нь ун-тів) / Худож. оформ. В.Б. Лопарєва. – Харків: Фоліо, 1996. – 237 с.
 2. Гештальт-терапия. Теорія и практика. Пер. с англ.. / М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 320 с. (Серия «Психологическая коллекция»).
 3. Гольдштейн А., Хомик В. Тренінг умінь спілкування: як допомогти проблемним підліткам / Пер. з англ.. В. Хомика. – К.: Либідь, 2003. – 520 с.
 4. Роджерс К.Р. Консультирование и психотерапия. Новейшие подходы в области практической работы: Монография: / Пер. с англ. О.Кондрашовой, Р.Кучкаровой. – М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. – 464 с. (Серия «Психологическая коллекция»).
 5. Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція. – Навч. пос. Модульно-рейтинговий курс. – 3-тє вид. – К.: Персонал, 2009. – 544 с.
 6. Коробко С.Л. Робота психолога з молодшими школярами:     методичний посібник / С.Л. Коробко, О.І. Коробко. – К.: Літера ЛТД, 2006. – 416 с.
 7. Кузікова С.Б. Основи психокорекції: навчальнийпосібник. – К.: Вид-во    «Академвидав», 2012. – 320 с.
 8. Леви В. Л. Нестандартный ребенок. – 3-е изд. – М.: Знание, 1989. – 256 с.
 9. Рибалка В.В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій в учнівської молоді: Методичні рекомендації. – К.: ІПППО АПН України, КФ     ВМУРоЛ «Україна», ПП Щербатих О.В. 2007. – 68 с.
 10. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога: Учеб.пособие: В 2 кн. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1999. – Кн. 2: Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения. – 480 с.
 11. Рудестам Н.М. Групповая психотерапия. Психокорекционные группы: теория и практика / Н.М. Рудестам. – М.: ООО «Издательство АСТ», 1990.–  235 с.

Допоміжна

Практикум з психокорекції

 1. Ліщинська О. А. Практикум з індивідуально-психологічного консультування     для початківців. – К.: НПЦ Перспектива, 1997.
 2. Мицько В.М. Специфіка дистанційного психологічного консультування в     мережі Інтернет. – Львів. Науковий вісник  Львівського держаного ун-ту     внутрішніх справ. – Сер.«Психологічна», 2011. – № 2. – С. 57–59.
 3. Пиз А. Язык телодвижений. – СПб.: ИД Гутенберг, 1997.
 4. Титаренко Т. М. Життєві домагання і професійне становлення особистості практичного психолога // Практична психологія та соціальна робота.– 2003.– № 4. – С. 21–23.

Та література рекомендована  при вивченні кожного змістового модуля.

Інформаційні ресурси

 1. Ягнюк К.В. Качество присутствия и элементы невербального общения // Журнал практической психологии и психоанализа. 2000а. №1, http://www.psychol.ras.ru/ippp-pfr/journal.
 2. Ягнюк К.В. Принципы проведения первичной консультации. Журнал практической психологии и психоанализа. 2000б. №2, http://www.psychol.ras.ru/ippp-pfr/journal.
 3. Ягнюк К.В. Анатомия терапевтического вмешательства: типология техник // Журнал практической психологии и психоанализа. 2000в. №3, http://www.psychol.ras.ru/ippp-pfr/journal

http://pidruchniki.ws/15840720/psihologiya/psihodiagnostika_-_galyan_im

http://www.koob.ru/psychodiagnostic_systems/

http://psylib.ukrweb.net/books/beloo01/index.htm

http://www.alleng.ru/d/psy/psy138.htm

http://www.koob.ru/practic psychology

http://www.zipsites.ru/psy/psylib

Матеріали

Тести з практичної психології

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму