Профорієнтація та методика профорієнтаційної роботи з різними категоріями населення (016 Спеціальна овіта)

Тип: На вибір студента

Кафедра: спеціальної освіти

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820доцент Фалинська З. З.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
830

Опис курсу

Мета курсу: ознайомити студентів з теоретичними засадами профорієнтаційної роботи, її основними
закономірностями та особливостями, структурою, формами та методами здійснення; сприяти підвищенню рівня
професійної компетентності майбутніх бакалаврів спеціальної освіти
Цілі курсу:
− ознайомити студентів зі структурою, закономірностями та особливостями профорієнтаційної роботи в
державі;
− вивчити проблеми професійної орієнтації дітей та молоді з особливими освітніми потребами;
− вивчити нормативно-правові основи здійснення профорієнтаційних заходів;
− ознайомити з основними методами професійної діагностики людей з інвалідністю;
− навчити використовувати методи профорієнтаційної роботи в залежності від напрямів та завдань;
− ознайомити студентів з особливостями організації освітнього процесу в закладах професійної
(професійно-технічної) освіти з метою оволодіння дітьми з інвалідністю певних професій (друкар,
слюсар, маляр тощо).

Рекомендована література

Основна
1. Вірна Ж.П. Основи професійної орієнтації: Навч. посіб. – Луцьк, 2003. – 201 с.
2. Гладкова В.М. Профорієнтація : навчальний посібник / В.М. Гладкова. – Львів : Новий світ, 2007. – 156 с.
3. Довідник професій / Упор. Д.О. Закатнов, Н.В. Жемера, М.П. Тименко. – К., 1999. – 199 с

4. Концепція державної системи профорійної орієнтації населення: Постанова Кабінету Міністрів України. 27
січня 1994 р., №45.
5. Мерзлякова О.Л. Профорієнтація : шпаргалка для вчителя / Олена Мерзлякова. – Київ : «Шкільний світ»,
2016. – 158 с.
6. Мельник О.В. Профорієнтаційна робота зі школярами в умовах профільного навчання : науково-методичний
посібник для вчителів / О.В. Мельник, І.Л. Уличний ; за ред.. О.В. Мельника ; Академія педагогічних наук
України, Інститут проблем виховання. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 126 с.
7. Основи профорієнтації. Навч.-метод. посіб. для студентів психолого-педагогічних спеціальностей
університету. – Львів: ЛДУ. – 1999. – 198 с.
8. Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навчається. Затверджено Міністерством юстиції України
3 липня 1996 р., № 198/734.
9. Корнят В. Професійне навчання осіб з особливими освітніми потребами: проблеми та перспективи змін /
В. Корнят, К. Островська, І. Островський, С. Слободян // Неперервна професійна освіта: теорія і практика :
збірник наукових праць. – Київ «Едельвейс», 2019. Випуск 1 (58). – С. 30 – 35. (Режим доступу:
http://npo.kubg.edu.ua/numbers/50-arkhiv-nomeriv-2019-roku/107-1-2019.html?showall=&start=5).
10. Янцур М.С. Професійна орієнтація і методика профорієнтаційної роботи. Курс лекцій. Навчальний посібник.
– К. : Видавничий Дім «Слово», 2012. – 464 с