Психофізіологія

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
4доцент, доцент Андрейко Б. В.ФПЛ-21, ФПК-21

Опис курсу

Зміст навчальної дисципліни ««Психофізіологія» розроблено таким чином, щоб надати здобувачам вищої освіти освітнього ступеня бакалавр необхідні знання для розуміння понятійного апарату дисципліни, розуміння концептуальних засад та закономірностей функціонування психофізіологічної реальності, яка є базою усіх психологічних процесів, властивостей та станів людини.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Психофізіологія» є ознайомлення студентів із фізіологічним забезпеченням організму людини психічних явищ на системному, анатомічному, клітинному і молекулярному рівнях.

Зaвдaннями курсу передбaчено

  • ознaйомлення студентів із зaкономірностями психофізичного розвитку тa проявaми психічних процесів;
  • формувaння у студентів вміння вирішувaти професійні зaвдaння в гaлузі діaгностико-консультaтивної, корекційної, реaбілітaційної діяльності в рaмкaх психолого-педaгогічного супроводу осіб з обмеженими можливостями;
  • сприяння формувaнню у студентів позитивного тa гумaнного стaвлення до осіб з особливими потребaми, ґрунтовaного нa розумінні тa прийнятті не лише їхніх вaд, aле тaкож потенціaлу розвитку.

Результaтом впровaдження курсу в нaвчaльну прогрaму підготовки психологів є зaбезпечення професійного моніторингу психофізичного тa соціaльного розвитку осіб з вaдaми розвитку, здійснення рaнньої комплексної діaгностики порушень тa оргaнізaція ефективного психолого-педaгогічного супроводу у сучaсному освітньому просторі, гумaнізaція  стaвлення суспільствa до осіб з особливими потребaми, зaбезпечення включення тaких осіб до всіх суспільних процесів.

Література для вивчення дисципліни

Базова

 

1. Кабанюк В.О., Гаврилькевич В.К. Психофізіологія: навчальний посібник. – Львів: Новий Світ-2000, 2006. – 200 с.

2.                   Кокун О.М. Психофізіологія. К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 184 с.

3.                  Луценко О.Л. Психофізіологія: прикладні аспекти: навчально-методичний посібник. – Х.: ХНУ імені Каразіна, 2011. – 48 с.

4.                  Островська К.О., Островський І.П. Основи психолого-педагогічної та медичної діагностики дітей із спектром аутистичних порушень. Навчальний посібник. – Львів, Тріада плюс, 2015. – 228 с.

5.                  Прикладна психологія: навчальний посібник / В.М. Павленко, І.В. Кряж, О.Л. Луценко та ін. ; за ред.. В.М. Павленко. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 532 с. (глава «Психофізіологія»)

6.                  Тітов І.Г. Вступ до психофізіології. – К.: Академвидав, 2011. – 296 с.

7.                  Філіппов М.М. Психофізіологія людини. К.: МАУП, 2003. – 136 с

Додаткова

1.Андрейко Б.В. Несприятливий прогноз розвитку дитини раннього віку / Андрейко Б.В. // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Т. 3. Вип. 11. 2015. С. 201-218.

2. Андрейко Б.В. Основні аспекти формування класифікації порушення розвитку дитини / Андрейко Б.В. // Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Вип. 33. 2016. С. 24-34.

3.Андрейко Б.В, Гриневич Х.П. Особливості психічних процесів дітей молодшого дошкільного віку з гіперактивним розладом та дефіцитом уваги / Б. В.Андрейко, Х.П. Гриневич // Збірник студентських наукових досліджень «Освітній альманах». – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019.  – Вип. 2. –  237 с. – С. 39-49. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://pedagogy.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/03/Osvitniy-al-manakh_Vypusk-2_2019rik.pdf

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус