Андрейко Богдана Володимирівна

Посада: доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Електронна пошта: bohdana.andreyko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 

 

 • Сімейна психологія;
 • Практична психологія;
 • Індивідуальне та сімейне консультування;
 • Спеціальна психологія та інклюзія в освіті;
 • Психотерапія;
 • Поезія;
 • Корекційна педагогіка;
 • Українська ментальність та література.

 

Курси

Публікації

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

кандидата психологічних наук

доцента кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи

факультету педагогічної освіти

Львівського національного університету імені Івана Франка

Андрейко Богдани Володимирівни

 

Статті у виданнях, які включені до наукометричних баз даних Scopus

 1. Andreyko B.V. The emotional state of parents in the structure of the stages of the experience of having a child with developmental disabilities // Journal of education culture and society. Wroclaw University. VOL 6, № 2. 2016. C. 150-157.

Статті у виданнях, які включені до наукометричних баз даних Index Copernicus

 1. Андрейко Б.В. Пренатальні аспекти спілкування матері і дитини як двох абсолютних комунікативних партнерів // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць «Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету». Вип. 38. 2007. С. 259-260.
 2. Андрейко Б.В. Cоціальні проблеми, що детермінують емоційні стани батьків дитини з порушенням розвитку // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: психологічні науки. Вип.1. 2016. С. 156-160.
 3. Андрейко Б.В. Несприятливий прогноз розвитку дитини раннього віку // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Т. 3. Вип. 11. 2015. С. 201-218.
 4. Андрейко Б.В. Основні аспекти формування класифікації порушення розвитку дитини // Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Вип. 33. 2016. С. 24-34.
 5. Андрейко Б.В. Психологічна допомога батькам дітей з порушенням розвитку // «Психологія і особистість»: зб. наук. праць, Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. № 2 (10), ч. 2. 2016. С. 58-64.
 6. Андрейко Б.В., Химко М.Б. Психотерапевтична робота з батьками дітей з особливими потребами та робота з проблемною поведінкою // Психологічний часопис. Науково-практичний журнал Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. №. 2(4). 2016. С. 31-43.
 7. 8. Андрейко Б.В., Островська К.О. Статистичні результати ефективності програми психологічних послуг для батьків дітей з особливими потребами у групах “взаємодопомоги” // Психологічний часопис. Науково-практичний журнал Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. № 5(9). 2017. C. 117-128.
 8. Андрейко Б.В., Островська К.О. Психотерапевтична робота з батьками дітей з особливими потребами з використанням короткотермінової терапії зосередженої на вирішенні BSFT//Психологічний часопис. Науково-практичний журнал Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. № 1(5). 2017. C. 5-17.
 9. Андрейко Б.В., Дмитрів Ю.В. // Психологічний часопис. Науково-практичний журнал Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. № 2(том5). Київ, 2019. C. 213-268. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psch_2019_2_16
 10. Андрейко Б.В, Гриневич Х.П. Особливості психічних процесів дітей молодшого дошкільного віку з гіперактивним розладом та дефіцитом уваги / Х.П. Гриневич, Б. В.Андрейко // Збірник студентських наукових досліджень «Освітній альманах». – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019.  – Вип. 2. –  237 с. – С. 39-49. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://pedagogy.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/03/Osvitniy-al-manakh_Vypusk-2_2019rik.pdf
 11. Андрейко Б.В., Біль А.Р.  Психологічні особливості міжособистісного спілкування дітей дошкільного віку з гіперактивним розладом з дефіцитом уваги /Андрейко Б.В., Біль А.Р. // Науковий журнал причорноморського науково-дослідницького інституту економіки та інновацій. м. Херсон, 2020.  – Вип. 21. Т.2. –  237 с. – С. 53-56. [Електронний ресурс].Режимдоступу:Випуск№21(2020)/http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2020/21/part_2/13.pdf
 12. Андрейко Б. В., Гриневич Х. П. Особливості розвитку емоційної сфери у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку /Андрейко Б. В., Гриневич Х. П. //Науковий журнал причорноморського науково-дослідницького інституту економіки та інновацій м. Херсон, Випуск №23, 2020.(подано до друку).

Статті у фахових виданнях України

14. Андрейко Б.В. Особливості психоемоційних станів у вагітних жінок // Наукові записки. Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Т. 5, вип. 26. 2005. С. 89-98.

Статті в інших виданнях

15. Андрейко Б.В., Островська К.О., Химко М.Б., Саламон О.І. Концепція нової парадигми психологічних та психотерапевтичних послуг для батьків дітей з особливими потребами/Психолого – корекційний практикум травм війни:навч. посібник/ Сулятицький І.В., Островська К.О., Осьодло В.І. – Львів : Друкарня «Справи Кольпінга в Україні», 2019. – 396 с.

Тези доповідей та матеріали конференцій

16. Андрейко Б.В. Психоемоційні зміни жінки у період вагітності // мат-ли ІІ Міжн. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених (8-9 квітня 2005 р.). Львів: ЛьвЛНУ ім. І. Франка, 2005. С. 18−19.

17. Андрейко Б.В. Взаємозв’язок терміну вагітності та тривоги // мат-ли Міжн. конф. з дитячої та юнацької психотерапії (26-27 травня 2006 р.). Львів: ЛьвЛНУ ім. І. Франка, 2006. С. 19−21.

18. Андрейко Б.В. Вплив психогенних факторів на психоемоційні стани жінок у період вагітності // мат-ли наук.-практ. звітної конф. кафедри психології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (20 січня 2007 р.). Львів: ЛьвЛНУ ім. І. Франка, 2007. С. 23−24.

19. Андрейко Б.В. Дитина з особливими потребами в сім’ї і соціумі // мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. з нагоди 25-річчя кафедри психології (11-12 листопада 2016 р.). Львів: Університетська книга, 2016. С. 7−10.

20. Андрейко Б.В. Психологічна допомога батькам дітей з особливими потребами // мат-ли Міжн. наук.-практ. конф. Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України (29-30 жовтня 2015 р.). Київ: Логос, 2015. С. 40−43.

21. Андрейко Б.В. Несприятливий прогноз розвитку дитини раннього віку // мат-ли ІІІ наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, кафедра психології, студентське науково-практичне товариство Львівського національного університету імені Івана Франка, (11-12 травня 2016 р.). Львів: Університетська книга, 2016. С. 3−5.

22. Андрейко Б.В. Соціально-психологічні проблеми батьків дітей з особливими потребами // Індивідуальний супровід дітей з особливими потребами: роль НРЦ у процесі інклюзивної освіти: мат-ли наук.-практ. конф. 29–30 вересня 2016 р. Львів: Університетська книга, 2016. С. 9−13.

23. Андрейко Б.В. Моделі психологічної допомоги родинам осіб з психофізичними порушеннями, спрямовані на зміну та корекцію емоційних станів та переживань // мат-ли наук.-практ. звітної конф. кафедри корекційної педагогіки та інклюзії факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017 р. Львів: Університетська книга, 2017. С. 26-28.

24. Андрейко Б.В. Важливість створення груп “взаємодопомоги” для батьків дітей з особливими потребами // мат-ли наук.-практ. звітної конф. кафедри психології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017 р. Львів, 2017. С. 12−13.

25. Андрейко Б.В. Програма психологічних послуг для батьків дітей з особливими потребами у групах “взаємодопомоги” // Тенденції розвитку інклюзивної освіти в Україні: комплексний підхід: мат-ли Наук.-практ. конф. 28 лютого-1 березня 2017 р. Львів: ЛьвЛНУ ім. І.Франка, 2017. С. 6−8.

26. Андрейко Б.В. Статистичні результати ефективності програми психологічних послуг для батьків дітей з особливими потребами // мат-ли наук.-практ. звітної конф. кафедри корекційної педагогіки та інклюзії факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018 р. Львів: Університетська книга, 2018. С. 124-126.

27. Андрейко Б.В. Гендерні відмінності переживань батьків неповносправності дитини // мат-ли наук.-практ. звітної конф. кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019 р. Львів: Університетська книга, 2019. С. 115-117.

28. Андрейко Б.В. Емоційні стани батьків в структурі стадій переживання та адаптації до народження дитини з особливими потребами// мат-ли наук.-практ. звітної конф. кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020 р. Львів: Університетська книга, 2020.

29. Андрейко Б.В. Гриневич Х. ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ГІПЕРАКТИВНИМ РОЗЛАДОМ ТА ДЕФІЦИТОМ УВАГИ//зб. наук. праць, Альманах факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, 2020 р. Львів: Університетська книга, 2020.

 

Автор                                                                                                 Б.В. Андрейко

 

Біографія

Андрейко Богдана Володимирівна – Кандидат психологічних наук (доктор філософії), індивідуальний та сімейний психолог, клінічний психолог, консультант по короткотерміновій психотерапії зосередженій на вирішенні проблеми, науковець, Львівська поетеса (псовдонім Богдана Галицька), асистент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії. Народилась 1984р. у місті Львові. У 2001 році закінчила Львівську середню школу № 66.Пишу вірші і твори з дитинства. Захоплюсь і багато читаю у сфері наук спеціальної та клінічної психології і корекційної педагогіки, оскільки працюю із сім’ями дітей з особливими потребами. Люблю все що пов’язано з Україною, її культурою, ментальністю і літературою. Беру натхнення від рідної землі, Карпат, людей і звичайно від кола сім’ї.

Автор 11 фахових статей а також десяти тез доповідей у галузі науки спеціальної психології, філософії та педагогіки.

Автор збірки поезії  “ Оmnia vincit amour – Все перемагає любов”.

У 2001 році поступаю на філософський факультет, спеціальність психологія у Львівський національний університету імені Івана Франка.

У 2003 році одночасно навчаюся на психолога консультанта  у напрямку Психотерапія “Символдрама”, де отримую сертифікат, який дає право використовувати метод “Символ драми” у роботі практичного психолога консультанта.

У 2004 році закінчую навчання – “ Індивідуального та сімейного психологічного консультування ” при Українському науково-методичному центрі практичної психології і соціальної роботи та Інституті психології ім.. Г.С. Костюка АПН України.

У 2003 році стаю лауреатом  “ Другого Всеукраїнського конкурсу наукових робіт на теми гуманізму ”.

З 09.04.2003 р. по  29.05.2004 роках –  пройшла курс навчання на освітньо-практичному семінарі по підготовці волонтерів телефонного консультування.

У 2007 році, отримавши диплом магістра з відзнакою, вступаю в аспірантуру Львівського національного університету імені Івана Франка. У науковій співпраці з професором та завідувачем кафедри корекційної педагогіки та інклюзії Катериною Олексіївною Островською, завершуємо глобальне дисертаційне практичне і теоретичне дослідження у сфері спеціальної психології. Працюю з сім’ями дітей з особливими потребами. З 2007-2016 роки є науковим співробітником кафедри психології.

З періоду 2015 – 2016 роках веду групу взаємодопомоги батьків дітей з  з особливими потребами, яку організували у школі Надії.

У 2016 році навчаюся у Польсько-Українському проекті – ABC Короткотермінової терапії зосередженої на вирішенні проблеми.

Нагороди

Список сертифікатів та свідоцтв, які здобула за період навчання:

 1. Свідоцтво видане Гулай Богдані Володимирівні про те, що вона успішно пройшла курс навчання Кататимно-імагінативній психотерапії на навчально практичному семінарі: Символдрама – основний ступінь. 17-20 квітня 2004 року;
 2. Cертифікат виданий Гулай Богдані Володимирівні про те, що вона пройшла курс навчання “Основи індивідуального та сімейного психологічного консультування” з 02.02.2004 р. По 29.10.2004 р;
 3. Cертифікат виданий Гулай Богдані Володимирівні про те, що вона пройшла курс навчання на освітньо-практичному семінарі по підготовці волонтерів телефонного консультування з 09.04.2003 р. По 29.05.2004 р.;
 4. Cертифікат участі в конференції “ Дитяча психотерапія в Україні – перші кроки” 01.- 02. травня 2002 року;
 5. Свідоцтво видане Гулай Богдані Володимирівні про те, що вона успішно пройшла курс навчання Кататимно-імагінативній психотерапії на навчально практичному семінарі: Психоаналіз казки та Символдрама. 23-24 серпня 2004 року;
 6. Cертифікат виданий Гулай Богдані Володимирівні про те, що вона була учасником психодинамічної скерованої психокорекційної групи з 1 жовтня 2001 року – 15 червня 2002 року;
 7. Свідоцтво видане Гулай Богдані Володимирівні про те, що вона успішно пройшла курс навчання Кататимно-імагінативній психотерапії на навчально практичному семінарі: Символ драма: поглиблене пропрацювання основного ступеня. 20-22 серпня 2004 року.
 8. Сертифікат “Індивідуального та сімейного психологічного консультування” при Українському науково-методичному центрі практичної психології і соціальної роботи та Інституті психології ім.. Г.С. Костюка АПН України.
 9. Сертифікат Андрейко Богдани, що засвідчує навчання у Польсько-Українському проекті – ABC Короткотермінової терапії зосередженої на вирішенні проблеми. Centrum terapii krotkoterminowey, member of European Brief Therapy Association.
 10. Сертифікат Андрейко Богдани, що підтверджує участь у супервізії у контексті короткотермінової терапії ( 3год) – 8 вересня 2016 року.
 11. Сертифікат Андрейко Богдани, що підтверджує участь у майстер-класі обсягом 16 академічних годин : біографічний підхід, аналіз тексту, спостереження – діагностично-освітня практика. 10-11 листопада 2015 року. Міністерство освіти і науки України львівський національний університет імені Івана Франка, Інститут післядипломної освіти та доуніверситетьскої підготовки Центр неперервної освіти. Тренери: доктор Вроцлавського університету Олександр Кобилярек та доктор Любов Якубовська.

Методичні матеріали

Розклад