Психотерапевтична робота з дітьми з дітьми із мовленнєвими порушеннями розвитку та їх батьками

Тип: На вибір студента

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
990доцент, доцент Андрейко Б. В.ФПЛ-51, ФПЛ-51з

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета. Знання та засвоєння студентом теоретичних та практичних аспектів роботи з дітьми з психофізичними порушеннями та їх батьками. Внаслідок прослуханих та опрацьованих теоретичних засад та психологічних досліджень роботи  з батьками дітей з особливими потребами, формувати складний комплекс роботи з батьками, що спрямований на корекцією та стабілізацію емоційних станів у батьків, психотерапевтичної роботи над особистісно-мотиваційною сферою, роботою над взаєминами у сім’ї, та роботи із складною поведінкоюдитини.

Завдання:

 • засвоєння знань та основ технік з індивідуального та психологічного консультування та психотерапевтичної роботи, основних технологій групової роботи;
 • розвиток навичок встановлення контакту, партнерської взаємодії, психодіагностики, конструктивного підходу у вирішенні проблем соціальної взаємодії, покращення, корекція та розвиток власної комунікативної компетентності у системі міжособистісних взаємин;
 • оволодіння уміннями побудови стратегії ефективної взаємодії, аргументації власної точки зору, прийняття рішень, знаходження компромісу;
 • корекція, формування і розвиток установок, потрібних для успішного міжособистісного спілкування в сім’ї та розвиток здатності адекватного і повного пізнання себе;

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

– Концептуальну база сучасної спеціальної психології, методологічні та методичні підходи до оцінювання психічного розвитку дитини, новітні психокорекційні технології (Л.Борщевська, Т.Ілляшенко, Л.Кузнєцова, О.Мастюкова, І.Мамайчук, К.Островська, В.Синьов, Є.Синьова, Н.Семаго, О.Усанова, Л.Фомічова, Л.Шипіцина, Д.Шульженко);

– фундаментальні поняття про загальні та специфічні закономірності дизонтогенезу, класифікаційні критерії порушення розвитку (Т.Власова, Д.Ельконін, Л.Занков, К.Лебединська, В.Лебединський, В.Лубовський, М.Певзнер, В.Синьов, І.Соловйов, Н.Стадненко, Г.Сухарєва, Ж.Шиф та ін.);

– концепції утворення емоційних станів в структурі стадій переживання батьками трагедії народження неповносправної дитини (Дж. Блейшер, М.Ірвін, Л.Кеннел, М.Клаус, E.Кублер-Рос, М.Семаго і Р.Майромян); концепції психології сімейної взаємодії (А.Варга, Е.Ейдеміллер, І.Нікольська, А.Столін, А.Твардовські, Е.Шоплер,);

-принципи гуманістичної та сімейної психології (Е.Ейдеміллер, К.Роджерс, В.Сатір).

 

Вміти:

– Здійснити теоретичний аналіз наукових підходів, у яких висвітлюється питання особливостей психоемоційної сфери та проблеми порушення емоційних станів батьків дітей з психофізичними порушеннями.

 1. Розробити методичний комплекс для дослідження особливостей психоемоційної сфери батьків.
 2. Визначити особливості та чинники порушення емоційних станів батьків дітей раннього та дошкільного віку з психофізичними порушеннями.
 3. Розробити та апробувати комплексну програму щодо профілактики та корекції порушень емоційних станів у батьків дітей раннього віку з психофізичними порушеннями.

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова

 1. Андрейко Б.В. Особливості психоемоційних станів у вагітних жінок // Наукові записки. Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Т. 5, вип. 26. 2005. С. 89-98.
 2. Андрейко Б.В. Пренатальні аспекти спілкування матері і дитини як двох абсолютних комунікативних партнерів // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць «Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету». Вип. 38. 2007. С. 259-260.
 3. Андрейко Б.В. Cоціальні проблеми, що детермінують емоційні стани батьків дитини з порушенням розвитку // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: психологічні науки. Вип.1. 2016. С. 156-160.
 4. Андрейко Б.В. Несприятливий прогноз розвитку дитини раннього віку // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Т. 3. Вип. 11. 2015. С. 201-218.
 5. Андрейко Б.В. Основні аспекти формування класифікації порушення розвитку дитини // Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Вип. 33. 2016. С. 24-34.
 6. Андрейко Б.В. Психологічна допомога батькам дітей з порушенням розвитку // «Психологія і особистість»: зб. наук. праць, Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. № 2 (10), ч. 2. 2016. С. 58-64.
 7. Андрейко Б.В., Химко М.Б. Психотерапевтична робота з батьками дітей з особливими потребами та робота з проблемною поведінкою // Психологічний часопис. Науково-практичний журнал Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. №. 2(4). 2016. С. 31-43.
 8. 8. Андрейко Б.В., Островська К.О. Статистичні результати ефективності програми психологічних послуг для батьків дітей з особливими потребами у групах “взаємодопомоги” // Психологічний часопис. Науково-практичний журнал Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. № 5(9). C. 117-128.
 9. Андрейко Б.В., Островська К.О. Психотерапевтична робота з батьками дітей з особливими потребами з використанням короткотермінової терапії зосередженої на вирішенні BSFT//Психологічний часопис. Науково-практичний журнал Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. № 1(5). 2017. C. 5-17.
 10. 10. Andreyko B.V. The emotional state of parents in the structure of the stages of the experience of having a child with developmental disabilities // Journal of education culture and society. Wroclaw University. VOL 6, № 2. C. 150-157.

 

 

 

11.Джонсон, Девід В. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного спілкування / Пер. з англ. В.Хомика. ‑ К.: Вид. дім «КМ Академія», 2003. – 288 с.

12.Мельник Ю., Клім С. Енергія тренінгу. ‑ К.: Главник, 2008. ‑ с. 44 ‑ (серія «Бібліотечка соціального працівника»).

 1. Паламар О.М., Гребенюк Т.М. Основи психотренінгу осіб з порушеннями зору: опорний конспект. Навчальний посібник. – К., 2010. – 185 с.

 

Допоміжна

 

 1. Безпалько О., Едель С. Підготовка волонтерів до роботи з дітьми обмежених функціональних можливостей / Методичні рекомендації. // За ред. А.Й. Капської. ‑ К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. ‑ 412 с.
 2. Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості. ‑ Харків, 1996.

 

 

 1. Мілютіна К.Л. Теорія та практика психологічного тренінгу: навч. посіб. – К.: МАУП, 2004. – 192 с.
 2. Пантюк Т.І., Невмержицька О.В., Пантюк М.П. Основи корекційної педагогіки: Навчально-методичний посібник. ‑ 2-ге видання, доповнене і перероблене. ‑ Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ,2009. ‑ 324 с.
 3. Яценко Т.С. Теорія і практика групової психокорекції: Активне соціально-психологічне навчання: Навч.посіб. ‑ К.: Вища школа, 2004.
 4. Allport G.W. Personality: A. Psychological Interpretation. N.Y., Henry Holt & Co, 1937, p. 513 ‑ 516

 

Матеріали

Критерії оцінювання

Силабус:

Завантажити силабус