Ресурсні та поведінкові психотерапевтичні технології

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
6доцент, доцент Андрейко Б. В.ФПЛ-31, ФПЛ-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
6ФПЛ-31Саламон О. Л.
ФПЛ-32Саламон О. Л.

Опис курсу

 

Предметом вивчення є психотерапевтичні технології.

Міждисциплінарні звʼязки: вікова психологія, педагогічна психологія, психодіагностика, корекційна педагогіка, логопсихологія, логопедія. олігофренопедагогіка, дисципліни фахового спрямування, психотерапія.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Загальні положення психотерапії та основні напрямки терапевтичної психології.

Змістовий модуль 2. Психотерапевтична робота з батьками дітей з особливими потребами з використанням короткотермінової терапії зосередженої на вирішенні BSFT.

  1. Мета, завдання, компетентності та програмні результати навчання
    • Метою викладання навчальної дисципліни є: сприяння засвоєнню студентами знань про основи психотерапії, розкрити зміст і сутність напрямків психотерапії та її застосування.
    • Основними завданнями вивчення дисципліни є:

1.Надати знання студентам про сутність психотерапії

2.Ознайомити студентів із принципами надання психологічної допомоги залежно від терапевтичного напрямку

3.Сприяти засвоєнню знань та вмінь визначити, коли клієнту потрібен психіатр, а коли психолог, ідентифікувати необхідний вид і тип психотерапії

Загальні положення психотерапії та основні напрямки терапевтичної психології. Загальні засади психотерапії, як галузі психологічних знань і специфічної практики. Психотерапія як галузь психологічних знань і специфічна практика. Сутність, об’єкт і предмет психотерапії. Основні моделі психотерапевтичної допомоги. Понятійний апарат психотерапії. Становлення психотерапії як науки. Релігійні витоки психотерапії. Формування наукової психотерапії. Мета і завдання психотерапії. Базові принципи психотерапії. Особистість психотерапевта. Методологічні основи психотерапевтичного впливу. Універсальні психотерапевтичні процедури. Феномени психотерапевтичного процесу. Короткотермінова психотерапія. Методологічні основи психотерапевтичного впливу. Методологічна рефлексія у психотерапії. Аналіз дискурсу у психотерапії. Пансеміотична функція психотерапевта. Універсальні психотерапевтичні процедури. Інтерпретація і ампліфікація. Робота з метафорою. Аналіз сновидінь.Класичний психоаналіз З. Фрейда. Класична психологія К.Юнга. Індивідуальна психологія А. Адлера. Аутосугестія. Гуманістичний психоаналіз Е.Фромма. Неофрейдизм. Основні невротичні ознаки за К. Хорні. Описання психотерапевтичного процесу. Позиція психотерапевта. Позиція клієнта. Цілі психотерапевтичної допомоги. Поведінковий та когнітивний напрямки психотерапії. Загальна характеристика поведінкового напрямку, його технік та течій. Раціонально-емотивна терапія (РЕТ) Елліса. Когнітивна психотерапія А. Бека. Реальнісна терапія. Описання психотерапевтичного процесу. Позиція психотерапевта. Позиція клієнта. Цілі психотерапевтичної допомоги. Гуманістична психотерапія. Екзистенційна психотерапія

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус