Поведінкові та ресурсно-орієнтовані психотерапевтичні технології

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Залік
6Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
6доцент, доцент Андрейко Б. В.ФПЛ-31, ФПЛ-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
6ФПЛ-31Саламон О. Л.
ФПЛ-32Саламон О. Л.

Опис курсу

 

Предметом вивчення є психотерапевтичні технології.

Міждисциплінарні звʼязки: вікова психологія, педагогічна психологія, психодіагностика, корекційна педагогіка, логопсихологія, логопедія. олігофренопедагогіка, дисципліни фахового спрямування, психотерапія.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Загальні положення психотерапії та основні напрямки терапевтичної психології.

Змістовий модуль 2. Психотерапевтична робота з батьками дітей з особливими потребами з використанням короткотермінової терапії зосередженої на вирішенні BSFT.Мета, завдання, компетентності та програмні результати навчання

Метою викладання навчальної дисципліни є: сприяння засвоєнню студентами знань про основи психотерапії, розкрити зміст і сутність напрямків психотерапії та її застосування.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

1.Надати знання студентам про сутність психотерапії, ресурсних напрямків психотерапії

2.Ознайомити студентів із принципами надання психологічної допомоги залежно від терапевтичного напрямку

3.Сприяти засвоєнню знань та вмінь визначити, коли клієнту потрібен психіатр, а коли психолог, ідентифікувати необхідний вид і тип психотерапії

Загальні положення психотерапії та основні напрямки терапевтичної психології. Загальні засади психотерапії, як галузі психологічних знань і специфічної практики. Психотерапія як галузь психологічних знань і специфічна практика. Сутність, об’єкт і предмет психотерапії. Основні моделі психотерапевтичної допомоги. Понятійний апарат психотерапії. Становлення психотерапії як науки. Релігійні витоки психотерапії. Формування наукової психотерапії. Мета і завдання психотерапії. Базові принципи психотерапії. Особистість психотерапевта. Методологічні основи психотерапевтичного впливу. Універсальні психотерапевтичні процедури. Феномени психотерапевтичного процесу. Короткотермінова психотерапія BSFT. Позитивна психотерапія. Методологічні основи психотерапевтичного впливу. Методологічна рефлексія у психотерапії. Аналіз дискурсу у психотерапії. Пансеміотична функція психотерапевта. Універсальні психотерапевтичні процедури. Інтерпретація і ампліфікація. Робота з метафорою. Аналіз сновидінь.Класичний психоаналіз З. Фрейда. Класична психологія К.Юнга. Індивідуальна психологія А. Адлера. Аутосугестія. Гуманістичний психоаналіз Е.Фромма. Неофрейдизм. Основні невротичні ознаки за К. Хорні. Описання психотерапевтичного процесу. Позиція психотерапевта. Позиція клієнта. Цілі психотерапевтичної допомоги. Поведінковий та когнітивний напрямки психотерапії. Загальна характеристика поведінкового напрямку, його технік та течій. Раціонально-емотивна терапія (РЕТ) Елліса. Когнітивна психотерапія А. Бека. Реальнісна терапія. Описання психотерапевтичного процесу. Позиція психотерапевта. Позиція клієнта. Цілі психотерапевтичної допомоги. Гуманістична психотерапія. Екзистенційна психотерапія

 

 

 


Рекомендована література

Базова

2.Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості. ‑ Харків, 1996.

3.Андрейко Б.В. Основні аспекти формування класифікації порушення розвитку дитини // Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Вип. 33. 2016. С. 24-34.

4. Андрейко Б.В. Психологічна допомога батькам дітей з порушенням розвитку // «Психологія і особистість»: зб. наук. праць, Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. № 2 (10), ч. 2. 2016. С. 58-64.

5. Андрейко Б.В., Химко М.Б. Психотерапевтична робота з батьками дітей з особливими потребами та робота з проблемною поведінкою // Психологічний часопис. Науково-практичний журнал Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. №. 2(4). 2016. С. 31-43.

6. Андрейко Б.В., Островська К.О. Статистичні результати ефективності програми психологічних послуг для батьків дітей з особливими потребами у групах “взаємодопомоги” // Психологічний часопис. Науково-практичний журнал Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. № 5(9). 2017. C. 117-128.

7. Андрейко Б.В., Островська К.О. Психотерапевтична робота з батьками дітей з особливими потребами з використанням короткотермінової терапії  зосередженої на вирішенні BSFT//Психологічний часопис. Науково-практичний журнал Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. № 1(5). 2017. C. 5-17.

8. Andreyko B.V. The emotional state of parents in the structure of the stages of the experience of having a child with developmental disabilities // Journal of education culture and society. Wroclaw University. VOL 6, № 2. 2016. C. 150-157.

9.Глива Є. Вступ до психотерапії. – К.: Кондор, 2004. – 530 с.

10.Основи психотерапії: навчальний посібник // За ред.. К. В. Седих, О. О. Фільц – К.: Академвидав, 2016.- 192.с.

11.    Католик Г. Дитяча та юнацька психотерапія. – Львів: Астролябія, 2009. – 216 с.

12.    Дуткевич Т. В. Дитяча психологіяю. – К.:Центр навч. літератури, 2019. – 424 с.

13.    Ільїна Н. М. Клінічна психологія. – Суми: університетська книга, 2020. – 163 с.

14.    Мартинюк І.А. Патопсихологія. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 208 с.

15.    Пантюк Т.І., Невмержицька О.В., Пантюк М.П. Основи корекційної педагогіки: Навчально-методичний посібник. ‑ 2-ге видання, доповнене і перероблене. ‑ Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ,2009. ‑ 324 с

16.    Синьов В.М. Розумова відсталість як педагогічна проблема. Навчальний посібник. – К.:2007.

 

Допоміжна

1.     Безпалько О., Едель С. Підготовка волонтерів до роботи з дітьми обмежених функціональних можливостей / Методичні рекомендації. // За ред. А.Й. Капської. ‑ К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. ‑ 412 с.

2.     Болтівець С.І. Педагогічна психогігієна: теорія та методика: Монографія. ‑ К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», 2000. – 302 с.

3.     Бондарчук О.І. Психологія сім’ї: Курс лекцій. ‑ К.: МАУП, 2001. ‑ 96с.

4.     Варій М.Й. Психологія особистості: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 592 с.

5.                   Іванова І.Б. соціально психологічні проблеми дітей інвалідів.- К.: Логос, 2000.- 87с.-Быблыограф.: c. 79-86. С.21, 22.

6.                   Карпа М. І. Особливості психосоціального розвитку сиблінгів дітей з психофізичними вадами : дис. …канд. псих. наук : 19.00.07 /  Карпа Мар’яна Ігорівна. – К. , 2007. – 177 с.

7.                   Клопота Є.А. Психологічні основи інтеграції в суспільство осіб з вадами зору: монографія – Запоріжжя, Запорізький національний університет, 2014. – 408с. С 245.

8.                   Островська К.О. Психологічні основи формування соціальних компетенцій дітей з аутистичними порушеннями : автореф. Дис. На здобуття наук. Ступеня д-ра психол. наук: спец. 19.00.08 /  Катерина Олексіївна Островська . – Київ, 2013 . – 41 с.

9.                   Наказна І.М. Основи клінічної психології та патопсихології : навч.посіб. / І.М. Наказна.-Ніжин:НДУ ім. М.Гоголя,2012.-306 с.192с].

10.                Сутність феномену порушеного розвитку.[Електронний ресурс]:Навчальні матеріали онлайн. 2010-2016. – Режим доступу до журналу.:http://pidruchniki.com/10561127/psihologiya/sutnist_fenomenu_porushenogo_rozvitku

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус