Технології розвитку комунікативних компетенцій у осіб з порушенням мовлення

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1024доцент, доцент Андрейко Б. В.ФПЛ-51з, ФПЛ-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1024ФПЛ-51доцент Сікорська Л. Б.

Опис курсу

Програма вивчення навчальної дисципліни “Технології розвитку комунікативних компетенцій в осіб з порушеннями мовлення ” складена відповідно до освітньо – професійної програми підготовки магістр напряму 6.010105 магістр спеціальної освіти. Логопед.

Опис курсу. Особливості розвитку комунікативної діяльності в психології.  Комунікативна діяльність як предмет психологічних досліджень. Види   комунікативної   діяльності   за параметрами її орієнтування. Проблема розвитку комунікативних засобів у психології. Структура   мовленнєвої   діяльності. Особистісно-орієнтований   аспект   становлення   комунікативної діяльності індивіда. Структурно-функціональна модель комунікативної діяльності. Особливості становлення комунікативної діяльності в дитячому віці. Проблема   комунікативного   розвитку   дітей   із   системними порушеннями   мовлення   в   спеціальних   медико-психолого-педагогічних дослідженнях. Становлення  комунікативної  діяльності  дітей  із  системними порушеннями мовлення первинного ґенезу. Структура  комунікативної   діяльності.

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є методи та форми технології розвитку комунікативних компетенцій в осіб з порушеннями мовлення.

Міждисциплінарні зв’язки: При вивчені дисципліни «Технології розвитку комунікативних компетенцій в осіб з порушеннями мовлення» необхідно опиратись на знання, уміння і навички набуті студентами під час вивчення курсів логопедія, неврології, корекційної педагогіки та психології, та логопсихології.

Мета вивчення курсу: формування у студентів уявлень про технології розвитку комунікативних компетенцій в осіб з порушеннями мовлення та успішне застосування отриманих знань на практиці. Опанування основними уявленнями про сучасний підхід до технологій розвитку комунікативних компетенцій в осіб з порушеннями мовлення.

Завдання курсу: вивчення науково-методичних основ технологій розвитку комунікативних компетенцій в осіб з порушеннями мовлення; актуалізація теоретичних і практичних знань студентів з області дитячої психології і логопедії та використання цих знань в межах технологій розвитку комунікативних компетенцій в осіб з порушеннями мовлення;- ознайомити студентів з методами та особливостями технологій розвитку комунікативних компетенцій; надати можливість студентам практично засвоїти набуті знання та навички.

 

 

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова

 

 1. Андрейко Б.В., Дмитрів Ю.В. Психологічні особливості соціалізації та спілкування дітей дошкільного віку із ЗНМ III рівня  / Андрейко Б.В., Дмитрів Ю.В. // Психологічний часопис. Науково-практичний журнал Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. № 2(том5). Київ, 2019. C. 213-226. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psch_2019_2_16

2.       Андрейко Б.В, Гриневич Х.П. Особливості психічних процесів дітей молодшого дошкільного віку з гіперактивним розладом та дефіцитом уваги / Б. В.Андрейко, Х.П. Гриневич // Збірник студентських наукових досліджень «Освітній альманах». – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019.  – Вип. 2. –  237 с. – С. 39-49. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://pedagogy.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2019/03/Osvitniy-al-manakh_Vypusk-2_2019rik.pdf

3.        Андрейко Б.В., Біль А.Р.  Психологічні особливості міжособистісного спілкування дітей дошкільного віку з гіперактивним розладом з дефіцитом уваги /Андрейко Б.В., Біль А.Р. // Науковий журнал причорноморського науково-дослідницького інституту економіки та інновацій. м. Херсон, 2020.  – Вип. 21. Т.2. –  237 с. – С. 53-56. [Електроннийресурс].Режимдоступу:Випуск№21(2020)/http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2020/21/part_2/13.pdf

 1. Андрейко Б. В., Гриневич Х. П. Особливості розвитку емоційної сфери у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку /Андрейко Б. В., Гриневич Х. П. // Науковий журнал причорноморського науково-дослідницького інституту економіки та інновацій м. Херсон, 2020. – Випуск №23, Том. 1. – 227 с. – С. 52-54.
 2. Островська К.О., Островський І.П., Сайко Х.Я., Андрейко Б. В. Особливості ознайомлення студентів із забезпеченням навчально-виховного процесу у вузі / Островська К.О., Островський І.П., Сайко Х.Я., Андрейко Б. В.  // Психологічний часопис. Науково-практичний журнал Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. № 6(том5). Київ, 2020. – C. 174-183. [Електронний ресурс]. – Режимдоступу:https://apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/972/599
 3.  Андрейко Б., Біль А. Р.  Соціально-психологічні особливості тривожності батьків дітей з гіперактивним розладом з дефіцитом уваги./ А. Біль, Б. Андрейко // Науковий журнал «Інноваційна педагогфка». – Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2020.  – Вип. 21. –  227 с. – С. 53-57
 4. Особливості комунікативної діяльності дітей старшого дошкільного віку з системними порушеннями мовлення. ІВ Мартиненко – 2016
 5. КоноплястаС.Ю.     Логопсихологія:     [навч.     посіб.]     / С.Ю.Конопляста, Т.В.Сак; за ред. М.К.Шеремет. –К.: Знання, 2009. –293с.
 6. БацевичФ.С.  Основи  комунікативної лінгвістики:  Підручник  /Ф.С.Бацевич. –К.: Видавн. центр «Академія», 2004. –344с. (Альма-матер)
 7. БабичН.М.  Пошук  нових  шляхів  формування  комунікативних навичок у дітей старшого дошкільного віку з порушеннями зору та інтелекту / Н.М.Бабич / Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: зб. наук. праць: Вип.9 / За ред. В.В.Засенка, А.А.Колупаєвої. –К.:ТОВ «Поліграф плюс», 2015. –С.8–13.
 8. ПіроженкоТ.О.  Комунікативно-мовленнєвий  розвиток  дитини: Монографія: ТОВ “Нора-прінт”, 2002. –309с.
 9. БогушА.М.    Мовленнєво-ігрова    діяльність    дошкільників: мовленнєві  ігри,  ситуації,  вправи  [Текст]:  навч.-метод.  посіб.  /  А.М.Богуш, Н.І.Луцан. –К.: Слово, 2008. –256
 10. Варзацька Л., Кратасюк Л. Інтерактивні методи навчання: лінгводидактичні засади.  Дивослово. 2005.  № 2. С. 5 – 19.
 11. Пентилюк М.,  Горошкіна О.,  Нікітіна А.  Концептуальні  засади комунікативної методики навчання української мови. Українська мова і література в школі. 2006. № 1. С. 3–7.

Додаткова:

1.       Пентилюк М. І. Компетентнісний підхід до формування мовної особистості в євроінтеграційному контексті. Українська мова і література в школі.  2010. № 2. С. 2–5.

2.       БогушА.М.  Теоретичні  й  методологічні  засади  формування мовленнєвої компетенції дошкільника / А.М.Богуш // Педагогіка і психологія. –2000. –No1. –С.5-10.

3.       ГладченкоІ.В.  Соціалізація  дитини  з  обмеженими  розумовими можливостями  в  сучасному  освітньому  вимірі  /  Навчально-методичний посібник  /  І.В.Гладченко,  М.О.Супрун,  А.В.Висоцька.–К.:  Інститут спеціальної педагогіки, 2014. –Режим доступу: http://www.ispukr.org.ua

4.       ДегтяренкоТ.М.   Мовленнєва   та   сенсорна   системи   та   їх порушення:  навч.  пос.  /  Т.М.Дегтяренко,  О.В.Лобанова,  І.О.Дудченко. –Суми : СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2009. –416с.

5.       КравецьН.П.  Організація  у  мікросоціумі  спілкування  дітей  з інтелектуальним  недорозвитком –одне  із  завдань  соціального  педагога  / Н.П.Кравець   //Актуальні   проблеми   професійної   підготовки   фахівців соціальної  роботи  в  Україні  і  за  рубежем:  М-ли  Міжнародної  науково-практичної  конфер.  5 –6  травня  2003  р.,  Ужгород  /  [За  заг.  Ред. І.В.Козубовської, Т.І.Миговича]. –Ужгород: Мистецька лінія, 2003. –361с. Інформаційні ресурси

6.       НекрасоваІ.М.  Психологічні  особливості  комунікативної  сфери слабозорих  дошкільників  з  афективною  поведінкою  : fвтореф.  дис…  канд. психол. наук : 19.00.08 / І.М.Некрасова; Ін-т дефектології АПН України. –К., 2002. –20c

7.       ОмельченкоІ.М.  Простір  комунікативної  діяльності  дошкільників із  затримкою  психічного  розвитку:  структура,  чинники  недорозвитку,  умови формування  /  І.М.Омельченко  //  Збірник  наукових  праць  Камянець-Подільського  національного  університету  імені  Івана  Огієнка  /  за  ред. О.В.Гаврилова,  В.І.Співака. –Вип.ХХ  в  двох  частинах,  частина  2.  Серія: соціальна педагогіка. –Камянець-Подільський: Медобори-2006, 2012. –С.380–390

8.       ОмельченкоІ.М.  Психолого-педагогічні  основи  діагностики  і формування комунікативної діяльності у дітей дошкільного віку із затримкою психічного    розвитку    [Текст]:    навчально-методичний    посібник    / І.М.Омельченко; Інститут спеціальної педагогіки НАПН України. –Полтава: ТОВ„Фірма „Техсервіс“, 2015. –185с.

9.       206193.Орбан-Лембрик  Л.Е.  Структура  комунікативного  потенціалу особистості.  /  Л.Е.Орбан-Лембрик // психологічні  перспективи. –К.,  2002. –Вип.2. –С.53-61

10.    СтадненкоН.М. Шляхи інтеграції дітей з особливими потребами в суспільство  /  Н.М.Стадненко  //  Кроки  до  компетентності  та  інтеграції  в суспільство: науково-методичний збірник. –К.: Контекст, 2000. –С.59–60

11.    юптяО. Комунікативна компетентність особистості / О.Тюптя // Кроки  до  компетентності  та  інтеграції  в  суспільство:  науково-методичний збірник. –К.: Контекст, 2000. –С.200–207.

Матеріали

Критерії оцінювання Технології розвитку комунікативних компетенцій осіб з порушенням мовлення

Силабус:

Завантажити силабус