Сікорська Леся Борисівна

Посада: доцент кафедри спеціальної освіти

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: lesya.sikorska@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: www.facebook.com

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Результати наукових розвідок за останні 5 рокіd

1. Sikorska Lesia. Indywidualne cechy odporności na stres przyszłych specjalistów edukacji specjalnej. / Lesia Sikorska Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne. ‑ Wydział Społeczno-Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. ‑ Tom 5. ‑ nr 2. ‑ czerwiec 2019 (Vol. 5No. 2 ‑ June2019). ‑ С. – 153. / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ksse.pwsz.konin.edu.pl

2. Сікорська Л.Б. Особливості саморегуляції життєдіяльності в похилому віці. / Леся Борисівна Сікорська./ Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна» («Збірник наукових праць» включено до переліку наукових фахових видань України у галузі педагогічних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1604 від 22.12.2016). Зареєстровано в Міністерстві юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 15618-4090Р від 28.08.2009)). ‑ № 17. – 2019. – 186 с. ‑ С. 140 – 143. (фахова стаття)

3. Bartoszewski Jа., Sikorska L. Psychoterapii jako element prewencyjnych środków integracji społecznej / Jakub Bartoszewski, Lesia Sikorska / Науково-методичний журнал: «Педагогіка і психологія професійної освіти» № 1. – січень – березень 2019 р. ‑ Львівський університет безпеки життєдіяльності, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. – м. Львів. ‑ С. 141 – 159 (Cтаття фахова) https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/pedagog/issue/view/48

4. Сікорська Л. Особливості ставлення студентів вищої школи напрямку підготовки «спеціальна освіта» до осіб з інвалідністю в контексті європейської інтеграції. / Л. Сікорська, М. Волянська, Л. Цісар.// Сікорський П.І. V Всеукраїнський педагогічний конгрес. Збірник наукових праць. Л.: Сполом. – 2020. – 283. – С. 156 – 164.

5. Сікорська Л.Б. Індивідуальні особливості навчальних стресів студентів-психологiв / Л.Б. Сікорська / Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2019. Випуск 34. Львівський національний університет імені Івана Франка. ‑ С.209 – 220. (Фахова стаття) http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VLNU_Ped_2019_34_25

6. Сікорська Л.Б. Особливості формування толерантного ставлення студентської молоді до осіб з інвалідністю. / Леся Борисівна Сікорська / Практична психологія сучасності: ресурси та перспективи. – Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 26 – 27 вересня 2019 р.) / СНУ імені Лесі Українки. ‑ Кафедра практичної та клінічної психології. – За заг. ред. М.І. Мушкевич. – Луцьк: Вежа-Друк. – 2019. – 232 с. – С. 199 – 202.

7. Сікорська Л.Б., Волянська М.Я. Особливості ставлення майбутніх фахівців системи спеціальної освіти до осіб з інвалідністю при наданні їм соціальної та психологічної підтримки. / Л.Б. Сікорська, М.Я. Волянська / Збірник матеріалів Науково-практичної конференції ГО Асоціація психологів України «Разом заради майбутнього» та кафедри психології та соціальної роботи юридичного факультету ТНЕУ «Сучасні орієнтири психологічної науки в умовах трансформації суспільства: досвід та інновації». Тернопіль, 25 – 26 жовтня 2019 р. – Тернопіль. – 2019. – 47 с. ‑ С.34 – 37.

8. Сікорська Л.Б., Ониськів Т.І. Підготовка вчителів початкової школи до впровадження інтегрованого навчання. / Л.Б. Сікорська, Т.І. Ониськів. // Актуальні проблеми психології та педагогіки: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, Україна, 8 – 9 листопада 2019 р.): Східно-українська організація «Центр педагогічних досліджень», 2019. – 140 с. – С. 45 – 47.

9. Сікорська Л.Б. Особливості відчуття щастя у похилому віці. / Л.Б. Сікорська / Соціальна адаптація людей літнього віку в сучасному суспільстві, ортобіоз та паліативна допомога із циклу: Психологічні складові сталого розвитку суспільства: пошук психологічного обґрунтування на виклики сучасності // Матеріали VІ науково-практичної конференції та форуму університетів третього віку (21-22 листопада 2019 року, м. Луцьк) / За заг. наук. ред. Ж.П. Вірної. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2019. – 290 с. С.242 – 253.

10. Сікорська Леся. Основні напрямки у виховній та психолого-педагогічній роботі у Вищій школі при підготовці фахівців сфери спеціальної освіти. / Леся Сікорська // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – Вип. 5. – 195 с., С. 135 – 139.  https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/Zbirnyk-vypusk-5-OSn..pdf

11. Сікорська Л.Б. Особливості розвитку критичного мислення фахівців сфери спеціальної освіти. / Л.Б. Сікорська // Збірник тез міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток критичного мислення в процесі освітньої діяльності: вітчизняний та європейський виміри». ‑ 13 лютого 2020 року. ‑ Глухів – 2020. ‑ C. 138 – 144.

12 Сікорська Л.Б. Переживання щастя у похилому віці. / Л.Б. Сікорська. // «Соціальна допомога і соціальна робота: виклики сучасності»: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Луцьк, 22 – 23 травня 2020 року). – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ. – 2020. – 168 с. ‑ С. 109 – 114. (Стаття)      http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/sites/default/files/files13/zbirnik_22-23.05.2020_r.pdf

13. Сікорська Л.Б., Бурбан Н.В. Особливості формування стресостійкості майбутніх військовослужбовців. / Л.Б. Сікорська. Н.В. Бурбан // Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Військова психолологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи» ‑ К.: КНУ імені Тараса Шевченка 2020. – 158 с. ‑ С. ‑  122 – 124. http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/6243/document.pdf

14. Сікорська Л.Б. Формування ставлення студентської молоді України до осіб з інвалідністю в контексті європейської інтеграції та транскордонного співробітництва / Л.Б. Сікорська // Тези Х Міжнародного науково-практичного семінару «Транскордонне співробітництво як форма розвитку міжнародної інтеграції». Луцьк: Інформаційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2020. 143 с.  С. 114 – 118.

15. Сікорська Леся. Психолого-педагогічні умови формування міжособистісних відносин учнів початкової школи. / Леся Сікорська // Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції (12 – 15 жовтня 2020 року) [Текст] / за заг. ред. В.З. Антонюка. – Луцьк. – ФОП: Іванюк В.П. – 2020. – 348 с. – С. 176 – 179.

16. Сікорська Л.Б., Гнатів М.М. Деякі аспекти формування і розвитку комунікативної компетентності учнів молодшого шкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення / Л.Б. Сікрська, М.М. Гнатів // Роль і місце психології і педагогіки у формуванні сучасної особистості: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, Україна, 15 – 16 січня 1921 р.). – Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень». – 2021. – 148 с. – С. 107 – 110.

17.Сікорська Леся. Вплив карантинних обмежень на переживання важкого стресу учасниками ООС через деякий час після травматичної події / Леся Сікорська // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – Вип. 6. – 175 с., С. 135 – 139.

 1. Сікорська Л.Б. Деякі аспекти психолого-логопедичної підтримки дітей молодшого шкільного віку з дислалією в час війни. / Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат: Матеріали ІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю на базі інклюзивно-ресурсного центру Тернопільського національного педагогічного університеті імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, 20 жовтня 2022 р.) / Упор. Удич З.І., Шульга І.М. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. 208 с. – С. 158 – 160.
 2. Сікорська Леся. Психолого-логопедична підтримка дітей молодшого шкільного віку з дислалією після травматичних переживань війни. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. Вип. 8. С. 93-96.
 3. Сікорська Леся. Аналіз відмінностей у переживанні страхів дітьми молодшого шкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку та звуковимови. / Леся Сікорська // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – Вип. 7. – 244 с., С. 101 – 106.
 4. Сікорська Л. Б., Островська К. О., Островський І. П. Напрями психотерапевтичної роботи з депресивними переживаннями військових. Інклюзія і суспільство : науковий журнал / редкол.: М. М. Тріпак (гол. ред.), Т. А. Марчак (заст. гол. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : Навчальнореабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут», 2023. Вип. 1. 116 с. С. 82-89. URL: https://journals.kpdi.in.ua/index.php/inclusion-society/issue/view/3
 5. Сікорська Л. Б. Короткотермінова психотерапія при здійсненні соціального супроводу дітей з інвалідністю в умовах кризових ситуацій. Наука, освіта та технології: актуальні проблеми теорії та практики: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Дрогобич, 19 травня 2023 р.): у 2 ч. Дрогобич: ЦФЕНД, 2023. Ч. 2. 75 с. С. 33-34.URL: http://www.economics.in.ua/2023/05/19-2.html. (тези)
 6. Сікорська Л., Собінков С. Деякі аспекти щастя військових добровольців Збройних Сил України в час війни // Збірник матеріалів четвертої міжнародної наукової конференції «Щастя та сучасне суспільство», 20-21 березня 2023 р. – Львів : СПОЛОМ, 2023. С. 294 – 299. DOI: https://doi.org/10.31108/7.2023.59
 7. Сікорська Л., Собінков С. Суб’єктивне благополуччя військових добровольців збройних сил України в час війни. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Війна. Психотерапія травми», м. Львів, 10-11 листопада 2023р., 2023. – 103 с., С. 87-90. URL: http://psychology.ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2024/01/tezy_konferentsiya_vijna_psyhoterapiya-travmy_2024_01_18.pdf

 

 

 

Курси

Публікації

 1. Сікорська Л.Б. Деякі аспекти проблем розвитку дітей молодшого шкільного віку // Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології: Матер. Міжнар. наук. конф., присвяченої 35 річчю наукової та педагогічної діяльності академіка С.Д. Максименка. – Т.2. – К.: Міленіум, 2002. – 412 с. С. 241–244. (стаття)
 2. Сікорська Л.Б. Вплив особистісних психологічних факторів на порушення поведінки молодшими школярами у шкільному середовищі однолітків. //Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 25-27 листопада 2002 – К.: Міленіум, 2002. –.424 с. С. 291-294. (стаття)
 3. Сікорська Л.Б. Вплив психологічних факторів на порушення поведінки молодшими школярами у шкільному середовищі // З6ірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. ‑ К.: 2002. ‑ Т. 4, ч. 7. – 332 с. С. 240 ‑ 244. (стаття)
 4. Леся Сікорська. Взаємозв‘язок батьківського виховання та вияву вербальної агресивності у молодшому шкільному віці. // Психологічні проблеми суспільства епохи трансформації. Матеріали українсько-польської конференції. Львів, 19–21 вересня 2003 року. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 104 с., С. 68. (тези)
 5. Сікорська Л. Особистість молодшого школяра в соціальному середовищі: вплив взаємодії «сім‘я – школа» на поведінку дитини // Психологічні студії Львівського університету // За наук. Ред. С.Л. Грабовської. Збірник наукових праць. Випуск 1. – Львів Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 368 с. С. 300 ‑ 304. (стаття)
 6. Сікорська Л.Б. Використання тренінгових технологій для профілактики професійної деформації персоналу Державної служби охорони. // Теорія та досвід застосування тренінгових технологій у практичній психології: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, .м. Київ, 20 жовтня 2005 р. / За ред. Л.І. Мороз. – К.: КЮІ МВС, 2005. – 234 с. С.153 ‑ 155. (тези)
 7. Сікорська Л.Б. Вплив психологічних умов оптимізації міжособистісних взаємин початкового етапу навчання на вдосконалення педагогічного процесу // 3бірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д., Т. 7, вип. 5. ‑ К.: 2005. – 388 с. С. 304 ‑ 309. (стаття)
 8. Сікорська Л.Б. Вплив міжособистісних взаємин та спілкування на динаміку інтелектуальної активності // Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка ‑ К.: Міленіум, 2007. – Вип. 33 – 474 с. С. 195 ‑ 201. (стаття)
 9. Л.Б. Сікорська, С.А. Собінков. Актуальність проведення психологічного тренінгу для молодих працівників Державної служби охорони // Тези круглого столу: “Психолого-педагогічні умови формування позитивного образу працівника ОВС”. 25 січня. 2008 року. – Львів: ВЦ Львівського державного університету внутрішніх справ, 2008. – С. 66. (тези)
 10. Л.Б. Сікорська, С.А. Собінков. Самоактуалізація особистості працівника ОВС – вагомий чинник національної безпеки України // Психологічні аспекти національної безпеки: Тези Другої Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Львівський державний університет внутрішній справ, 2008. – 264 с. С. 210 ‑ 213. (тези)
 11. Сікорська Л.Б., Собінков С.А., Юнак О.Я. Психологічні аспекти комунікативної культури працівників Державної служби охорони як фактор національної безпеки // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. Збірник наукових праць / Головний редактор В.Л. Ортинський. ‑ Львів: ЛьвДУВС, 2008.‑ Вип.1.‑388 с. С.273 ‑ 283.  http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/SBORNIKI_2011/LVIV_28_03_2008.pdf      Фахова стаття 
 12. Сікорська Л.Б. «Психологічні умови оптимізації міжособистісних взаємин учнів на початковому етапі навчання» Автореф.дис….канд.психол. наук. Київ. ‑2009, ‑ 21 с.  http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/?func=direct&doc_number=000268829&local_base=LSL01
 13. Сікорська Л.Б. «Психологічні умови оптимізації міжособистісних взаємин учнів на початковому етапі навчання». Дис….канд.психол наук, Київ. ‑ 2009, 231 с. Рукопис    http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/351869.html
 1. Сікорська Л.Б. Вплив міжособистісних взаємин на процес пізнавально-комунікативної діяльності школярів // Психологічні аспекти національної безпеки: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція. – Львів: ЛьвДУВС, 2009. – 260 с. С. 149 – 150. (тези)
 2. Сікорська Л.Б. Тренінг сенситивності, як необхідна умова формування професійно-важливих якостей майбутніх психологів. / Психологічний тренінг як складова професійної підготовки у системі ВНЗ МВС: тези круглого столу, 10 квітня 2009 р. – Львів, ВЦ ЛьвДУВС, 2009. – 66 с. С. 54 – 56. (тези)
 3. Сікорська Л.Б. Комунікація, як одна з найважливіших сторін людського буття //Психологія комунікації і впливу в управлінській діяльності. Збірник тез круглого столу: 28 січня 2010 року. ‑ Львів: ВЦ ЛьвДУВС, 2010. – 194 с. С. 161 – 164. (тези)
 4. Сікорська Л.Б., Собінков С.А. Психологічні умови самовираження особистості молодого працівника органів внутрішніх справ. // Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка – К.: Міленіум, 2010. (стаття, але нема ксерокопій і невідомі сторінки)
 5. Сікорська Л.Б., Легендзевич Г.Я. Віра в Бога як спосіб нейтралізації стресу. // «Гуманітарні аспекти формування особистості». Матеріали Четвертої наукової конференції від 23 квітня 2010 р. ‑ Львів: ЛДУ БЖД, ‑ 374 с. С. 211 – 221. (стаття)
 6. Сікорська Л.Б. Особливості психологічної експертизи неповнолітніх підозрюваних у злочинах в контексті організованої злочинності. // Психологічні аспекти національної безпеки: організована злочинність: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції 13 – 14 травня 2010 року // Львівський державний університет внутрішніх справ. ‑ Львів: ЛьвДУВС. 2010. С. 192 – 195. (тези)
 7. Сікорська Л.Б. Джерела набуття комунікативної компетентності. Перший всеукраїнський конгрес із соціальної психології «соціально-психологічна наука третього тисячоліття: досвід, виклики, перспективи». 18 – 20 жовтня 2010 року в місті Києві. «Соціально-психологічна наука третього тисячоліття: досвід, виклики, перспективи» [Електронний ресурс] (тези)
 1. Сікорська Л.Б., Легендзевич Г.Я., Собінков С.А. Духовне наповнення міжособистісних взаємин як чинник оптимальної психологічної атмосфери організації. // Віра і розум: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції. 3 грудня 2010 року. – Львів: «Тріада плюс», 2010. – 194 с. (тези)
 2. Сікорська Л.Б. Джерела набуття комунікативної компетентності майбутніх фіхівців – випускників професійно-технічних навчальних закладів. // Психологічна служба в професійно-технічних навчальних закладах: досвід, проблеми, перспективи: тези Обласної науково-практичної конференції, 20 жовтня 2010 р., м. Львів – Львів: ФОП Корпан Б.І., 2010. – 78 с. – С. 32 – 34. (тези)
 3. Корніяка О.М., Сікорська Л.Б., Гомонюк В.О. Розвиток комунікативної компетентності фахівця на етапі професійної адаптації // Актуальні проблеми психології. – Т.V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. / За ред. Максименка С.Д. Київ. ДПІ Інформаційно-аналітичне агентство», 2010. – Вид.10. – 249 с. – С. 113 – 122. Фахова стаття
 4. Сікорська Л.Б. Комунікативна компетентність працівників правоохоронних органів. Тези на звітну конференцію факультету психології ЛьвДУВС у 2010 р. (тези, але нема ксерокопій, може й не друкувались)
 5. Сікорська Л.Б. Прикладні аспекти формування позитивної громадської думки про міліцію. Психологічні аспекти формування позитивної громадської думки щодо міліції в українському суспільстві. Збірник тез круглого столу: 1 квітня 2011 року. – Львів: «Ліга-Прес», 2011. – 112с. С. 89 ‑ 90. (тези)
 6. Сікорська Л.Б. Значення комунікативної компетентності для працівників екстремальних видів професій. // Особистість в екстремальних умовах: збірник тез V науково-практичної конференції 29 квітня 2011. – Л.: ЛДУ БЖД, 2011, р.-Львів: ЛДУ БЖД, 2011 – 208 с. С. 152 – 153. (тези)
 7. Сікорська Леся, Смук Марія. Тривожність працівника міліції, як внутрішній бар’єр конструктивних міжособистісних взаємин. Форум молодих науковців Львівщини. Збірник тез конференції: 22 травня 2011 року // За заг. ред. О.М. Лозинського, І.В. Карівця, І.М. Назаркевича. У 3-х частинах. – Ч.1. – Львів: Тріада Плюс, 2011. – 136 с. С. 102 – 104. (тези)
 8. Сікорська Л.Б. Роль комунікативної компетентності для працівників ризиконебезпечних видів професій. // Актуальні проблеми становлення особистості професіонала в ризиконебезпечних професіях // Матер. ІІІ Всеармійської науково практичної конференції. – МО України, Національний університет оборони України. – К., 2011. – 404 с., С. 312 – 314. (тези)
 9. Сікорська Л.Б. Психологічні умови оптимізації міжособистісної взаємодії як засобу сприяння інтелектуальній активності молодшого школяра. Педагогіка і психологія професійної освіти // Науково-методичний журнал. – 2011. – №2. – 214 с. – С. 143 – 152. Фахова стаття
 10. Сікорська Л.Б. Зміст комунікативної компетентності працівників ОВС та її розвиток. // Збірник наукових праць. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. Випуск 1. /Львів ЛьвДУВС, 2011. С. 106 ‑ 119. Фахова стаття
 11. Сікорська Л.Б., Легендзевич Г.Я. Особливості формування здорового соціально-психологічного клімату в підрозділах державної служби охорони. // Збірник наукових праць. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. Випуск 2. /Львів ЛьвДУВС, 2011. С.122 ‑ 133. Фахова стаття
 12. Сікорська Л.Б., Легендзевич Г.Я. Дослідження соціально-психологічного клімату військового підрозділу // Психологічні аспекти національної безпеки: організована злочинність тези доповідей учасників V Міжнародної науково-практичної конференції 27 ‑ 28 жовтня 2011 року / відп. за вип. М.Й. Варій. – Львів: ЛьвДУВС, ‑ 2011. – 152. С. 114 – 115. (тези)
 13. Сікорська Л.Б., Наугольник Р.З., Сас Н.А. Розвиток комунікативної компетентності працівників ОВС, як психологічна основа їх професійної підготовки до діяльності в особливих умовах. // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 18 листопада 2011 року) / Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. – Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2011. ‑ 464 с. С. 324 ‑ 325. (тези)
 14. Наугольник Л.Б., Наугольник Р.З. Індивідуальні відмінності стресу доби глобалізації, регіональної інтеграції та техногенної цивілізації // Програма Міжнародної науково-практичної конференції «Наука і духовність у системі сучасного управління» 19 квітня 2012 року [є Cертифікат]
 15. Наугольник Л.Б. Тривожність працівника міліції, як внутрішній бар’єр у розвитку конструктивних міжособистісних взаємин. // Особистість в екстремальних умовах: збірних тез V науково-практичної конференції. – Л. : ЛДУ БЖД, 2012 – 252 с., С. 168 – 174. (тези)
 16. Наугольник Л.Б. Внутрішні бар’єри у розвитку конструктивних міжособистісних відносин працівників ризиконебезпечних видів професій. // Збірник статей VI Всеукраїнської наукової конференції «Гуманітарні аспекти формування особистості», 27 квітня 2012 р. [Текст]. – Львів: ЛДУ БЖД, 2012 – 466 с., С. 287 – 295. (стаття)
 17. Наугольник Л.Б. Тривожність у міжособистісних відносинах працівників міліції / Л.Б. Наугольник // Науковий Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна.: збірник наукових праць; гол. ред.. М.М. Цимбалюк. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – Вип. 2 (1). С. 295 – 304. Фахова стаття nvldu_2012_21__37
 18. Наугольник Л.Б. Дослідження індивідуальних відмінностей в реагуванні на стрес у працівників ОВС. // Збірник тез 6-ї звітної наукової конференції науково-педагогічних працівників факультету психології ЛьвДУВС: 22 листопада 2012 р. / Упоряд. З.Р. Кісіль – Львів: Ліга-Прес, 2013. – 110 с., С. 26 – 31. (тези)
 19. Наугольник Л.Б. Роль професійного стресу у культурі управління в освіті. // Збірник наукових статей за матеріалами науково-практичного семінару кафедри педагогіки і соціальної роботи факультету психології ЛьвДУВС: 22 лютого 2013 р. // Упоряд. М.П. Козирєв. – Львів: Ліга-Прес, 2013. – 90 с. (стаття)
 20. Наугольник Л.Б. Психологічні аспекти формування професіоналів серед керівного, молодшого та середнього начальницького складу в системі управління ОВС. // Збірник тез міжкафедрального круглого столу факультету психології ЛьвДУВС «Детермінанти професіоналізації як умова розвитку освітнього простору суспільства»: 22 березня 2013 р. Упоряд. М.П. Козирєв. – Львів: Ліга-Прес, 2013. – 150 с., С. 118 122. (тези)
 21. Наугольник Л.Б. Психологія стресу. Курс лекцій – Львів: Ліга- Прес, 2013. – 130 с. kurs-lektsij_psyh-stresu
 22. Наугольник Л.Б., Наугольник Р.З. Роль професійного стресу у культурі управління. // Управління в освіті: Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 18 – 19 квітня 2013 р., Львів / відп. ред. Л.Д. Кизименко. – Львів: Видавництво «Тріада Плюс», 2013. – 324 с. С. 186 – 187. (тези)
 23. Наугольник Л.Б., Наугольник Р.З. Індивідуальні відмінності працівників міліції в реагуванні на стрес. / Л.Б. Наугольник, Р.З. Наугольник // Науковий Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна.: збірник наукових праць; гол. ред.. М.М. Цимбалюк. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – Вип. 1 (1). С. 187 – 197. Фахова стаття   nvldu_2014_1_14
 24. Наугольник Л.Б., Наугольник Р.З. Психологічні чинники розвитку стресу у працівників міліції // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна: збірник наукових праць / головний редактор М. М. Цимбалюк. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – Вип. 2. – 344 с. С. 286 ‑295. Фахова стаття  nvldu_2014_2_7
 25. Наугольник Леся. Психологічні аспекти професійної підготовки працівників ОВС. // Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції: «Сучасні технології навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців», 9 – 10 жовтня 2013 р., м. Львів [Текст]. – Львів, 2013. – 410 с. С. 257 – 259. (тези) sertyf-z-kryvonosa-10
 26. Наугольник Л.Б. Особливості психологічного консультування працівників міліції в час стресу. // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції: «Актуальні дослідження в соціальній сфері», 15 жовтня 2013 р., м. Одеса / гол. ред. В.В. Корнещук. Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2013. ‑ 300 с., С. 44 – 47. (тези)
 27. Наугольник Л.Б. Психологічні особливості становлення особистості в умовах інформаційного суспільства. // Проблеми формування інформаційної культури особистості: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, Маріуполь, 01 листопада 2013 р. / за загальною редакцією Г.І. Батичко. – Маріуполь: МДУ, 2013. – 276 с., С. 42 – 44. (тези)
 28. Наугольник Л.Б. Чинники розвитку стресу у працівників ОВС. // Особистість в екстремальних умовах: Збірних статей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю), 7 листопада 2013 р., м. Львів [в 2ч.]. – Ч.1. [за ред. О.А. Кривопишиної, Б.І. Шуневича]. – Львів.: ЛДУ БЖД, 2013. – 336 с., С. 157 – 159. (тези)
 29. Наугольник Л.Б. Прикладні аспекти психологічного супроводу студентів-психологів ЛьвДУВС. // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції: «Психолого-педагогічні умови розвитку освітнього простору держави»: тези доповідей та повідомлень учасників міжнародної науково-практичної конференції: 22 листопада 2013 р. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 176 с., С. 383 – 386. (тези)
 30. Наугольник Л.Б. Про роль слова у вихованні школяра. // Психолого-педагогічні погляди В.О. Сухомлинського на навчально-виховний процес / Збірник матеріалів міжкафедрального науково-методичного семінару факультету психології ЛьвДУВС: 27 листопада 2013 р. // Упоряд. Ю.Р. Сурмяк. Львів: Ліга Прес, 2014. 174 с., С. 141 – 144.(стаття)
 31. Наугольник Л.Б. Психологічні особливості індивідуальних відмінностей в реагуванні на стрес. // Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції: «Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук» (21 – 22 березня 2014 р., м. Одеса). – Одеса: ГО «Південа фундація педагогіки», 2014. – 108 с., С. 27 – 30. (тези)
 32. Наугольник Л.Б., Попович О.І. Емпіричне дослідження психологічних особливостей математичних здібностей у психологів-першокурсників. // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку вітчизняної вищої освіти в умовах кризового суспільства. Збірник статей міжкафедрального круглого столу: 27 березня 2014 року // Упорядники О.А. Матеюк, З.Я. Ковальчук, О.М. Лозинський. – Львів: Ліга Прес, 2014. – 105 с., С. 77 – 80. (стаття)
 33. Наугольник Л.Б., Бурбан Н.В. Емоції у житті студентів-магістрів // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку вітчизняної вищої освіти в умовах кризового суспільства. Збірник статей міжкафедрального круглого столу: 27 березня 2014 року // Упорядники О.А. Матеюк, З.Я. Ковальчук, О.М. Лозинський. – Львів: Ліга Прес, 2014. – 105 с., С. 73 – 77. (стаття)
 34. Наугольник Л.Б., Кіт В.В. Індивідуальні відмінності в реагуванні на стрес керівниками ОВС. / Л.Б. Наугольник, В.В. Кіт / Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна: збірник наукових праць / головний редактор В. В. Середа. – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – Вип. 1. – 292 с. С. 102 – 110. Фахова стаття nvldu_2014_1_14
 35. Наугольник Л.Б., Бурбан Н.В. Значення і роль емоцій у життєдіяльності особистості. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: «Актуальні питання сучаної психології та соціології» (м. Одеса, 18 – 19 квітня 2014 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – 120 с., С. 78 – 82. (стаття)
 36. Наугольник Л.Б. Математичні здібності у психологів-першокурсників в контексті формування фахівця в умовах ВНЗ системи МВС / Основні напрями формування фахівця в умовах ВНЗ системи МВС. Збірник статей звітної конференції факультету психології: 16 травня 2014 року / Упорядники З.Р. Кісіль, З.Я. Ковальчук. – Львів: Ліга Прес, 2014. – 105 с., С. 68 – 77. (стаття)
 37. Наугольник Л.Б. Індивідуальні особливості поведінкової активності керівників ОВС в стресових умовах. / Наугольник Л.Б. / Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна: збірник наукових праць / головний редактор В. В. Середа. – Львів: ЛьвДУВС, 2014. –Вип. 2. – 264 с. 45 – 55. Фахова стаття nvldu_2014_2_7
 38. Наугольник Л.Б. Особливості поведінкової активності представників керівного складу міліції (поліції) в стресових умовах. Психологія професійної діяльності: збірник науково-методичнх праць. Випуск 3: матеріали Всеукр. наук.- практ. Семінару: «Теоретико-прикладні засади конструктивної взаємодії поліції (міліції) і населення в соціумі», 20 листопада 2014 р. / МВС України, Льв. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2014. – 176 с. С. 136 – 140. (стаття)
 39. Наугольник Л.Б. Психологія стресу: підручник / Л. Б. Наугольник. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. – 324 с. (підручник) nauholnyk_psyholohiya_stresu
 40. Наугольник Л.Б. Особливості переживання кризи горя. Матеріали круглого столу «Проблеми особистості в освітньому просторі держави», 15 квітня 2014 р./ Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів: ЛьвДУВС, 2015. – 196 с., С. 158 – 162. (стаття)
 41. Наугольник Л.Б. Чепіль М.М. Психологічні особливості психологів, що працюють та несуть службу в органах внутрішніх справ у Львівській області. / Збірних статей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю), 20 травня 2015 р., м. Львів [текст]. [за ред. О.А. Кривопишиної, Б.І. Шуневича]. – Львів.: ЛДУ БЖД, 2015. – 398 с., С. 178 – 182. (стаття)
 42. Наугольник Л.Б. Чепіль М.М. Аналіз професійно-психологічного профілю особистості працівників служби психологічного забезпечення органів внутрішніх справ. / Л.Б. Наугольник, М.М. Чепіль / Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна: збірник наукових праць / головний редактор В. В. Середа. – Львів: ЛьвДУВС, 2015. Вип. 1. – 280 с., С. 194 – 203. Фахова стаття  / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://journal.lvduvs.edu.ua/visnyky/nvsp/01_2015/15nlbovs.pdf    15_1_lvduvs_nlbovs
 43. Наугольник Л.Б. Індивідуальні відмінності в реагуванні на стрес у представників студентської молоді / Л.Б. Наугольник / Психолого-педагогічні умови розвитку освітнього простору держави: кол. Монографія / за аг. ред. З. Ковальчук. – Львів: Ліга-Прес, 2015. – 620 с., С. 367 – 388. Колективна монографія
 44. Наугольник Л.Б., Шоробура А.Я. Емпіричне дослідження комунікативної толерантності у конструктивній взаємодії правоохоронних органів. / Л.Б. Наугольник, А.Я. Шоробура // Конструктивна взаємодія поліції (міліції) і населення в соціумі: матеріали круглого столу (29 жовтня 2015 р.) / упор. д. ю. н., проф. З.Р. Кісіль. ‑ Львів: ЛьвДУВС, 2015.‑ С. 166 – 170. (тези)
 45. Наугольник Л.Б., Бурбан Н.В. Особливості емоційних переживань у життєдіяльності студентської молоді / Л.Б. Наугольник, Н.В. Бурбан / Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна: збірник наукових праць / головний редактор В.В. Середа. – Львів: ЛьвДУВС, 2015. Вип. 2. – 276 с., С. 77 – 88. Фахова стаття / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://journal.lvduvs.edu.ua/visnyky/nvsp/02_2015/15nlbzhsm.pdf  15_2_lvduvs_nlbzhsm
 46. Сікорська Л.Б. Психологічні особливості інтелектуальних здібностей студентів-психологів. // Збірник тез науково-практичної конференції «Ідея університету у європейському і національному вимірах: традиції, сьогодення, перспективи» – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 100 с., С. 78 – 79. (тези)
 47. Сікорська Л.Б. Чинники психологічної готовності до майбутньої професійної діяльності студентів напряму підготовки “Корекційна освіта» // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – Вип. 2. – 214 с., С. 85. (тези)
 48. Сікорська Л.Б., Вовк Л.П., Волотовська Я.В. Психологічні умови стресостійкості майбутніх фахівців системи спеціальної освіти. / Л. Б. Сікорська, Л. П. Вовк, Я. В. Волотовська // Науковий журнал «Молодий вчений» №5 (45) травень 2017, розділ Психологічні науки [Текст]. – Харків: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика». – 274 с. C. 223 – 226. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/5/52.pdf Стаття
 49. Сікорська Л.Б. Науково-методологічні підходи до проблем осіб з інвалідністю в контексті концепціїї «Я». // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – Вип. 3. – 228 с., С. 904.
 50. Сікорська Л.Б. Особливості психологічної готовності студента факультету педагогічної освіти до майбутньої професійної діяльності в інклюзивному просторі. // Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання (Львів, 03-04.05.2018) Подано до друку.
 51. Сікорська Л.Б. Особливості соціальної роботи з адиктивними групами клієнтів (алкогольна адиція) // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференція «Соціальна робота: становлення, перспективи, розвиток», 24-25 травня 2018 р. [за заг. ред. Кривачук Л.Ф., Нагірняка М.Я.]. – Львів: СПОЛОМ, 2018. – 414 с. , С. 355 – 359. (стаття)
 52. Sikorska Lesia. Uczucie samotności, jak aktualny problem nauk socjalnych. // Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference “Scientific Research Priorities – 2018: theoretical and practical value”, Nowy Sącz, Poland, 26th-29th of June 2018, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, Nowy Są‑ C. 42 – 43.
 53. Сікорська Л.Б. Стресостійкість як складова психічного здоровʼя майбутніх фахівців інклюзивного простору // Психічне здоровʼя особистості у кризовому суспільстві / Збірник тез ІII Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 жовтня 2018 року) / упор. Н. М. Бамбурак. Львів: ЛьвДУВС, 2018. ‑ 448 с. – С. 360 – 363. Тези
 54. Сікорська Л.Б. С. Радість і задоволення від життя у похилому віці. Особливості підготовки до смерті. / Л.Б. Сікорська. / Соціальна адаптація людей літнього віку в сучасному суспільстві та паліативна допомога із циклу: Психологічні складові сталого розвитку суспільства: пошук психологічного обгрунтування на виклики сучасності. // Матеріали V науково-практичної конференції та форуму університетів третього віку (19-21 грудня 2018 року. М. Луцьк) / За заг. наук. ред. Ж.П. Вірної. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2019. – 248 с. ‑ 192 – 196. (Тези)
 55. Сікорська Л.Б. Особливості психолого-педагогічного супроводу осіб з інвалідністю в інклюзивній та спеціальній освіті. / Л.Б. Сікорська // Психолого-педагогічний супровід осіб з особливими потребами у спеціальній та інклюзивній освіті: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 11 – 12 квітня 2019 року / К.О. Островська, І.Р. Субашкевич, І.П. Островський, С.З. Слободян. – Львів: Друкарня «Справи Кольпінга в Україні». – 2019. – 192 с. ‑ С. 77 – 81. (Тези)
 56. Сікорська Леся. Особливості ставлення громадян України до осіб з інвалідністю./ Леся Сікорська // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – Вип. 4. – 212 с., С. 97 – 101. (тези)
 57. Сікорська Л.Б. Психологічна готовність фахівця до роботи з особами з інвалідністю в інтегрованому та інклюзивному освітньому просторі. / Л.Б. Сікорська // Навчання і виховання в інклюзивному освітньому просторі: тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 квітня 2019 року). – Хмельницький: Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна». – 2019. – 185 с. ‑ С. 167 – 171. (тези)
 58. Сікорська Л.Б. Особливості саморегуляції життєдіяльності в похилому віці. / Леся Борисівна Сікорська./ Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна» («Збірник наукових праць» включено до переліку наукових фахових видань України у галузі педагогічних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1604 від 22.12.2016). Зареєстровано в Міністерстві юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 15618-4090Р від 28.08.2009)). ‑ № 17. – 2019. – 186 с. ‑ С. 140 – 143. (фахова стаття)   [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua › irbis_nbuv › cgiirbis_64
 59. СікорськаЛ.Б. Особливості саморегуляції у похилому віці. / Л.Б. Сікорська./ Інклюзивна освіта: досвід і перспективи. // Матеріалт VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 16 травня 2019 р.) / За заг. ред. Г.В. Давиденко. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ». – 2019. – 114 с. ‑ С. 57 – 61. (Стаття)
 60. Сікорська Л.Б. Особливості формування толерантного ставлення студентської молоді до осіб з інвалідністю. / Леся Борисівна Сікорська / Практична психологія сучасності: ресурси та перспективи. – Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 26 – 27 вересня 2019 р.) / СНУ імені Лесі Українки. ‑ Кафедра практичної та клінічної психології. – За заг. ред. М.І. Мушкевич. – Луцьк: Вежа-Друк. – 2019. – 232 с. – С. 199 – 202. (Тези)
 61. Сікорська Л. Особливості ставлення студентів вищої школи напрямку підготовки «спеціальна освіта» до осіб з інвалідністю в контексті європейської інтеграції. / Л. Сікорська, М. Волянська, Л. Цісар.// Сікорський П.І. V Всеукраїнський педагогічний конгрес. Збірник наукових праць. Л.: Сполом. – 2020. – 283. – С. 156 – 164. (стаття)
 62. Sikorska Lesia. Indywidualne cechy odporności na stres przyszłych specjalistów edukacji specjalnej. / Lesia Sikorska Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne. ‑ Wydział Społeczno-Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. ‑ Tom 5. ‑ nr 2. ‑ czerwiec 2019 (Vol. 5No. 2 ‑ June2019). ‑ С. – 153. / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ksse.pwsz.konin.edu.pl (стаття в іноз. Виданні, яке має індекс Копернікус)
 63. Bartoszewski Jа., Sikorska L. Psychoterapii jako element prewencyjnych środków integracji społecznej / Jakub Bartoszewski, Lesia Sikorska / Науково-методичний журнал: «Педагогіка і психологія професійної освіти» № 1. – січень – березень 2019 р. ‑ Львівський університет безпеки життєдіяльності, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. – м. Львів. ‑ С. 141 – 159 (Cтаття фахова) https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/pedagog/issue/view/48
 64. . Сікорська Л. Особливості ставлення студентів вищої школи напрямку підготовки «спеціальна освіта» до осіб з інвалідністю в контексті європейської інтеграції. / Л. Сікорська, М. Волянська, Л. Цісар.// Сікорський П.І. V Всеукраїнський педагогічний конгрес. Збірник наукових праць. Л.: Сполом. – 2020. – 283. – С. 156 – 164. (стаття фахова)
 65. Сікорська Л.Б. Індивідуальні особливості навчальних стресів студентів-психологiв / Л.Б. Сікорська / Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2019. Випуск 34. Львівський національний університет імені Івана Франка. ‑ С.209 – 220. (Фахова стаття) http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VLNU_Ped_2019_34_25
 66. Сікорська Л.Б. Психологічні особливості інтелектуальних здібностей студентів-психологів. // Збірник тез науково-практичної конференції «Ідея університету у європейському і національному вимірах: традиції, сьогодення, перспективи» – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 100 с., С. 78 – 79.
 67. Сікорська Л.Б. Чинники психологічної готовності до майбутньої професійної діяльності студентів напряму підготовки “Корекційна освіта» // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів:  ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – Вип. 2. – 214 с., С. 85. https://uchika.in.ua/materiali-zvitnih-naukovih-konferencij-fakuletetu-pedagogichno.html?page=7#%D0%A7%D0%98%D0%9D%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%98_%D0%9F%D0%A1%D0%98%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%87_%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%86_%D0%94%D0%9E_%D0%9C%D0%90%D0%99%D0%91%D0%A3%D0%A2%D0%9D%D0%AC%D0%9E%D0%87_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%9E%D0%87_%D0%94%D0%86%D0%AF%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%86_%D0%A1%D0%A2%D0%A3%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%86%D0%92_%D0%9D%D0%90%D0%9F%D0%A0%D0%AF%D0%9C%D0%A3_%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9A%D0%98_%C2%AB%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%A6%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%90_%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%90%C2%BB_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%A1%D1%96%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B092.
 68. Сікорська Л.Б. Особливості психологічної готовності до професійної діяльності фахівців інклюзивного простору в контексті модернізації системи підготовки кадрів для забезпечення права на освіту усіх дітей з порушеннями психофізичного розвитку. // Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції розвитку інклюзивної освіти в Україні: комплексний підхід» 28 лютого   – 1 березня  2017 р., ‑ м. Львів., ‑ 110 с. С. 47 – 51.
 69.  Сікорська Л.Б., Вовк Л.П. Дослідження особливостей стресостійкості майбутніх фахівців системи спеціальної освіти. // Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції розвитку інклюзивної освіти в Україні: комплексний підхід» 28 лютого ‑ 1 березня 2017 р., ‑ м. Львів, 110 с. С. 81 – 85.
 70.  Сікорська Л.Б., Волотовська Я.В. Вплив рівня тривожності студентів напряму підготовки «корекційна освіта» у системі підготовки кадрів для роботи із дітьми з порушеннями психофізичного розвитку. // Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції розвитку інклюзивної освіти в Україні: комплексний підхід», 28 лютого   – 1 березня  2017 р.,  м. Львів, 110 с. С. 85 – 90.95.
 71. Сікорська, Нікуліна О.В., Зайцева О.О. Роль комунікативних та організаторських здібностей у навчальній мотивації при підготовці кадрів для інклюзивного простору // Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції розвитку інклюзивної освіти в Україні: комплексний підхід», 28 лютого   – 1 березня  2017 р.,  м. Львів, 110 с. С. 99 – 103.96.
 72. Сікорська Л.Б., Озимко М.Т. Особливості гнучкості мислення майбутніх фахівців в системі спеціальної освіти. // Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції розвитку інклюзивної освіти в Україні: комплексний підхід», 28 лютого   – 1 березня  2017 р.,  м. Львів, 110 с. С. 103 ‑ 108.
 73. Сікорська Л.Б. Науково-методологічні підходи до проблем осіб з інвалідністю в контексті концепціїї «Я». // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів:  ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – Вип. 3. – 228 с., С. 904.98.
 74.  Сікорська Л.Б. Особливості соціальної роботи з адиктивними групами клієнтів (алкогольна адиція) // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференція «Соціальна робота: становлення, перспективи, розвиток»,  24-25 травня 2018 р. [за заг. ред. Кривачук Л.Ф., Нагірняка М.Я.]. – Львів: СПОЛОМ, 2018. – 414 с. , С. 355 – 359. (стаття)
 75. Sikorska Lesia. Uczucie samotności, jak aktualny problem nauk socjalnych. // Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference “Scientific Research Priorities – 2018: theoretical and practical value”, Nowy Sącz, Poland, 26th-29th of June 2018, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, Nowy Są‑ C. 42 – 43.
 76. Сікорська Л.Б. Особливості формування толерантного ставлення студентської молоді до осіб з інвалідністю. / Леся Борисівна Сікорська / Практична психологія сучасності: ресурси та перспективи. – Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 26 – 27 вересня 2019 р.) / СНУ імені Лесі Українки. ‑ Кафедра практичної та клінічної психології. – За заг. ред. М.І. Мушкевич. – Луцьк: Вежа-Друк. – 2019. – 232 с. – С. 199 – 202.
 77. Сікорська Л.Б., Волянська М.Я. Особливості ставлення майбутніх фахівців системи спеціальної освіти до осіб з інвалідністю при наданні їм соціальної та психологічної підтримки. / Л.Б. Сікорська, М.Я. Волянська / Збірник матеріалів Науково-практичної конференції ГО Асоціація психологів України «Разом заради майбутнього» та кафедри психології та соціальної роботи юридичного факультету ТНЕУ «Сучасні орієнтири психологічної науки в умовах трансформації суспільства: досвід та інновації». Тернопіль, 25 – 26 жовтня 2019 р. – Тернопіль. – 2019. – 47 с. ‑ С.34 – 37.
 78. Сікорська Л.Б., Ониськів Т.І. Підготовка вчителів початкової школи до впровадження інтегрованого навчання. / Л.Б. Сікорська, Т.І. Ониськів. // Актуальні проблеми психології та педагогіки: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, Україна, 8 – 9 листопада 2019 р.): Східно-українська організація «Центр педагогічних досліджень», 2019. – 140 с. – С. 45 – 47.
 79. Сікорська Л.Б. Особливості відчуття щастя у похилому віці. / Л.Б. Сікорська / Соціальна адаптація людей літнього віку в сучасному суспільстві, ортобіоз та паліативна допомога із циклу: Психологічні складові сталого розвитку суспільства: пошук психологічного обґрунтування на виклики сучасності // Матеріали VІ науково-практичної конференції та форуму університетів третього віку (21-22 листопада 2019 року, м. Луцьк) / За заг. наук. ред. Ж.П. Вірної. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2019. – 290 с. С.242 – 253.
 80. Сікорська Леся. Основні напрямки у виховній та психолого-педагогічній роботі у Вищій школі при підготовці фахівців сфери спеціальної освіти. / Леся Сікорська // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – Вип. 5. – 195 с., С. 135 – 139.  https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/Zbirnyk-vypusk-5-OSn..pdf
 81.  Сікорська Л.Б. Особливості розвитку критичного мислення фахівців сфери спеціальної освіти. / Л.Б. Сікорська // Збірник тез міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток критичного мислення в процесі освітньої діяльності: вітчизняний та європейський виміри». ‑ 13 лютого 2020 року. ‑ Глухів – 2020. ‑ C. 138 – 144.
 82. Сікорська Л.Б. Переживання щастя у похилому віці. / Л.Б. Сікорська. // «Соціальна допомога і соціальна робота: виклики сучасності»: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Луцьк, 22 – 23 травня 2020 року). – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ. – 2020. – 168 с. ‑ С. 109 – 114. (Стаття)      http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/sites/default/files/files13/zbirnik_22-23.05.2020_r.pdf
 83. Сікорська Л.Б., Бурбан Н.В. Особливості формування стресостійкості майбутніх військовослужбовців. / Л.Б. Сікорська. Н.В. Бурбан // Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Військова психолологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи» ‑ К.: КНУ імені Тараса Шевченка 2020. – 158 с. ‑ С. ‑  122 – 124. http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/6243/document.pdf
 84. Сікорська Л.Б. Формування ставлення студентської молоді України до осіб з інвалідністю в контексті європейської інтеграції та транскордонного співробітництва / Л.Б. Сікорська // Тези Х Міжнародного науково-практичного семінару «Транскордонне співробітництво як форма розвитку міжнародної інтеграції». Луцьк: Інформаційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2020. 143 с.  С. 114 – 118.
 85.  Сікорська Леся. Психолого-педагогічні умови формування міжособистісних відносин учнів початкової школи. / Леся Сікорська // Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції (12 – 15 жовтня 2020 року) [Текст] / за заг. ред. В.З. Антонюка. – Луцьк. – ФОП: Іванюк В.П. – 2020. – 348 с. – С. 176 – 179.
 86. Сікорська Л.Б., Гнатів М.М. Деякі аспекти формування і розвитку комунікативної компетентності учнів молодшого шкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення / Л.Б. Сікорська, М.М. Гнатів // Роль і місце психології і педагогіки у формуванні сучасної особистості: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, Україна, 15 – 16 січня 1921 р.). – Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень». – 2021. – 148 с. – С. 107 – 110.
 87. Сікорська Леся. Вплив карантинних обмежень на переживання важкого стресу учасниками ООС через деякий час після травматичної події / Леся Сікорська // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – Вип. 6. – 175 с., С. 135 – 139.
 88.  Сікорська Л.Б. Особливості саморегуляції життєдіяльності в похилому віці. / Леся Борисівна Сікорська./ Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна» («Збірник наукових праць» включено до переліку наукових фахових видань України у галузі педагогічних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1604 від 22.12.2016). Зареєстровано в Міністерстві юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 15618-4090Р від 28.08.2009)). ‑ № 17. – 2019. – 186 с. ‑ С. 140 – 143. (фахова стаття)
 89. Колективна монографія: Сулятицький Іван. Психолого-корекційний практикум травм війни: навчальний посібник / Іван Сулятицький, Катерина Островська, Іван Осьодло та інші. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. – 2019. ‑ 396 с. – п.2.2. – 2.3. автор Сікорська Л.Б. Колектив авторів: професори Островський Ігор, Климишин Ольга; Військовий капелан отець Андрій Зелінський; отець Олег Саломон; доценти Лобода Вікторія, Кащуба Людмила, Сікорська Леся, Химко Марта, Ферт Ольга, Андрейко Богдана, Сайко Христина; старший викладач Сав’як Любов; викладачі (асистенти): Дробіт Лілія, Ряба Олександра
 90. Сікорська Л.Б. Граб Ю. Психологічні прийоми зниження тривоги студента в стресовій ситуації. // Всеукраїнська VІІ науково-практична конференція, Національна академія Національної гвардії України. 29 листопада 2021 року, м. Харків. С. 297 – 300. (Тези)
 91. Сікорська Л.Б. Деякі аспекти психолого-логопедичної підтримки дітей молодшого шкільного віку з дислалією в час війни. / Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат: Матеріали ІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю на базі інклюзивно-ресурсного центру Тернопільського національного педагогічного університеті імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, 20 жовтня 2022 р.) / Упор. Удич З.І., Шульга І.М. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. 208 с. – С. 158 – 160.
 92. Козак Г.М., Сікорська Л.Б. Ігрові методики у корекційно-розвитковій роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. Актуальні аспекти психологічного забезпечення професійноїдіяльності сил безпеки та оборони України: Матеріали VІІІ Всеукраїнськоїнауково-практичної конференції (м. Харків, 30 листопада 2022 року). Харків : Національна академія НГУ, 2022. 256 с. С.92 – 95.
 93. Сікорська Леся. Психолого-логопедична підтримка дітей молодшого шкільного віку з дислалією після травматичних переживань війни. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. Вип. 8. С. 93-96.
 94. Сікорська Леся. Аналіз відмінностей у переживанні страхів дітьми молодшого шкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку та звуковимови. / Леся Сікорська // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – Вип. 7. – 244 с., С. 101 – 106.
 95. Сікорська Л. Б., Островська К. О., Островський І. П. Напрями психотерапевтичної роботи з депресивними переживаннями військових. Інклюзія і суспільство : науковий журнал / редкол.: М. М. Тріпак (гол. ред.), Т. А. Марчак (заст. гол. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : Навчальнореабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут», 2023. Вип. 1. 116 с. С. 82-89. URL: https://journals.kpdi.in.ua/index.php/inclusion-society/issue/view/3
 96. Сікорська Л. Б. Короткотермінова психотерапія при здійсненні соціального супроводу дітей з інвалідністю в умовах кризових ситуацій. Наука, освіта та технології: актуальні проблеми теорії та практики: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Дрогобич, 19 травня 2023 р.): у 2 ч. Дрогобич: ЦФЕНД, 2023. Ч. 2. 75 с. С. 33-34.URL: http://www.economics.in.ua/2023/05/19-2.html. (тези)
 97. Сікорська Л., Богоніс Ю., Граб Ю., Славич О. Травматерапія та психологічний супровід дітей з розладами аутичного спектру. Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : Матеріали ІІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 23–24 квітня 2023 р.) / Упоряд. З. І. Удич, І. М. Шульга. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. 340 с. С. 271-277. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/29560
 98. Сікорська Л., Собінков С. Деякі аспекти щастя військових добровольців Збройних Сил України в час війни // Збірник матеріалів четвертої міжнародної наукової конференції «Щастя та сучасне суспільство», 20-21 березня 2023 р. – Львів : СПОЛОМ, 2023. С. 294 – 299. DOI: https://doi.org/10.31108/7.2023.59
 99. Сікорська Леся, Надольська Ірина, Нагірняк Олеся. Психологічний супровід дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами» (VІ школа технологій інклюзивної освіти) у рамках проєктів програми Erasmus + Jean Monnet Module 620252-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE 101085267 — SEEDUE4UA — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH 27 квітня 2023 року, м. Вінниця (
 100. Сікорська Л., Собінков С. Суб’єктивне благополуччя військових добровольців збройних сил України в час війни. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Війна. Психотерапія травми», м. Львів, 10-11 листопада 2023р., 2023. – 103 с., С. 87-90. URL: http://psychology.ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2024/01/tezy_konferentsiya_vijna_psyhoterapiya-travmy_2024_01_18.pdf

 

Газетні публікації

у Всеукраїнському часописі “Міліцейський кур’єр” в рубриках “Поради психолога” та “Роздуми з приводу”:

 1. Сікорська Л.Б.: “Хвороба мислення та почуттів” (№ 31 (649), 21 – 27 серпня 2003 року);
 2. Сікорська Л.Б.: “Як уникнути професійної деформації” (№ 6 (673), 12-18 лютого 2004 року);
 3. Сікорська Л.Б.: “Життя – то від Бога” (№ 26, 8 – 14 липня 2004 року);
 4. Сікорська Л.Б., Собінков С.А.:Не карати, а стати першим рятівником” (№6 (876), 14-20 лютого 2008 року).

Біографія

Курси викл.майстерності_0219- 2022

Сертифікат_Сікорська

Сертифікат_Сікорська_тема страждання

Сікорська Л._Тернопіль 22.

Сікорська Леся

Сікорська Леся_2

Сікорська Леся інтервю з дитиною

Сікорська Леся_роб.з військовими

Сікорська Леся

prof_Sikorska

Загальні 2-1 модуль С_15.01.23

КОНФЕРЕНЦІЯ МОВА 21-22 квітня 2023

Курси підв.квал.-23_Сікорська Леся Борисівна

Мова_мовл_30год._СІКОРСЬКА Л

Проектна діяльність_Сікорська (1)

Сертифікат_ Дрогобич_Електронний-43

Суїцид_скринінг_Сікорська Леся

Тернопіль-23_Сікорська Л.

Транскордонне_Сiкорс_ка

ДПТ_Сікорська Леся

НПА_Сікорська Леся Борисівна 2024(1)

 

Досвід науково-педагогічної, педагогічної та практичної роботи психолога 29 років: від вчителя математики та інформатики середньої школи c. Словіта Золочівського району Львівської області, вчителя математики Вузлівської середньої школи та практичного психолога Вузлівського природничо-економічного ліцею в с. Вузлове Радехівського району Львівськоої області, психолога батальйону міліції Управління державної служби охорони та психолога ВКЗ УДСО при ГУМВС України у Львівіській області, викладача кафедри  психології Львівського інституту МАУП; доцента кафедри практичної психології ЛьвДУВС та доцента кафедри психології Прикарпатського інститутут МАУП, –  до доцента кафедри корекційної педагогіки та інклюзії факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. Була багато років керівником наукового гуртка кафедри практичної психології ЛьвДУВС та куратором студентських груп. 

Освіта. У 1993 та 1998 р.р. закінчила Львівський національний університет імені І. Франка, здобувши спеціальність перший раз «математика», а другий – «психологія» з відповідними кваліфікаціями викладача математики, психолога, практичного психолога й викладача психології.

У 2001 закінчила Львівську Богословська Академію (тепер Католицький університет) за спеціальністю «християнська етика» і кваліфікацією «вчитель християнської етики».

З 2000 року науковий кореспондент Інституту психології ім. Г.С. Костюка.

У 2009 захистила кандидатську дисертацію на тему «Психологічні умови оптимізації міжособистісних взаємин учнів на початковому етапі навчання» за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія і здобула науковий ступінь кандидата психологічних наук

У 2013 отримала вчене звання доцента

Додаткова освіта. Стажування. Участь у громадських об’єднаннях.

Член Громадської спілки «Національна психологічна асоціація»,

Член Українського товариства системної та короткотермінової психотерапії

 

Була учасником групи особистісного досвіду психоаналітичного спрямування (72 год.). 

Приймала участь у 3 сесіях кататимно-імагінативної терапії (символдрама, або сучасний психоаналіз) (120 год.).

Пройшла тренінг з нейро-лінгвістичного програмування, НЛП – практик (40 год.).

Приймала участь в активній формі роботи на тему “Конфлікти та їх розв’язання” (40 год.) та навчальному тренінгу та у тренінгу “Виховання розумних людей”(40 год.).  

Була учасником ряду семінарів, конференцій і тренінгів як в Україні так і за кордоном.

Пройшла курси з основ підприємництва:

 1. Start and Improve your Business has attended the International Labour Organisation’s ‘Start Your Business’ [SYB] Training of Enterpreneurs 04 April – 08 April, 2016, Certificate of attendance 13 April, 2016.
 2. Міністерство соціальної політики України, Державний центр зайнятості, Львівський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, пройшла курс навчання за напрямком: «Досягнення успіху у підприємницькій діяльності через розвиток самомотивації» в період з 28.03.2016 по 13.04.2016. Посвідчення від 13 квітня 2016 р.

Наукова робота. Є автором більше 100 наукових праць, співавтором колективних монографій. Видано курс лекцій та підручник з навчальної дисципліни «Психологія стресу».

Навики та вміння: навички презентації, навички управління аудиторією, володіння ПК, успішний досвід професійно-психологічного відбору, надання інформаційних та психологічних послуг, знання російської та польської мов на високому рівні,  водіння автомобіля.

Особистісні якості: Відповідальність, працьовитість, доброзичливість, добрі навички комунікації, стресостійкість, вміння аргументувати свою позицію, вміння працювати з великим обсягом інформації, організаторські здібності, вміння працювати в команді, почуття гумору, захоплення рукоділлям та подорожами.

Проекти

Нагороди

Методичні матеріали

Дисципліна ВВС

ПСИХОЛОГІЯ ЩАСТЯ_ДВВС_23-24_Силабус.

Вікова та педагогічна психологія

Програма навчальної дисципліни

Оліго_Вікова та пед.психол._СО(016)_23-24_Силабус.

Лого_Вікова та пед.психол._СО(016)_23-24_Силабус.

РНП_оліго_Вікова_та _педагогічна_психол_Cікорс_23-24

РНП_лого_Вікова_та _педагогічна_психол_Cікорс_23-24

 

РНП_Вікова_та _педагогічна_психол_Cікорс_20-21_нова

Вікова та пед.психол._СО(016)_20-21_Силабус_новий

РНП_Вікова_та _педагогічна_психол_Cікорс_20-21

Вікова та пед.психол._СО(016)_20-21_Силабус

 

Програма навчальної дисципліни

 

Методичні рекомендації для написання курсових робіт студентами денної та заочної форм навчання, напрямів підготовки: 6.010105 – «Корекційна освіта» (бакалавар), 016 – «Спеціальна освіта» (бакалавар), 6.010106 – «Соціальна педагогіка» (бакалавар), 231 – «Соціальна робота»] / Автори-упорядники: Л.Б. Сікорська, В.С. Корнят, Л.В. Кальченко, О.М. Цимбала, Л.Р. Дробіт, М.І. Породько – Львів: Факультет педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 48 с.

Методичні-реком._Сікорська на 01.09.2018

 

 

 

 

Розклад