Сікорська Леся Борисівна

Посада: доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: lesya.sikorska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Результати наукових розвідок за останні 5 років

1.                 Наугольник Л.Б.  Тривожність у міжособистісних відносинах працівників міліції / Л.Б. Наугольник // Науковий Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна.: збірник наукових праць; гол. ред.. М.М. Цимбалюк. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – Вип. 2 (1). С. 295 – 304. nvldu_2012_21__37

2.                   Наугольник Л.Б. Індивідуальні відмінності працівників міліції в реагуванні на стрес. / Л.Б. Наугольник, Р.З. Наугольник // Науковий Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна.: збірник наукових праць; гол. ред.. М.М. Цимбалюк. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – Вип. 1 (1). С. 187 – 197.nvldu_2013_1_22

3.                   Наугольник Л.Б. Психологічні чинники розвитку стресу у працівників міліції /  Л.Б. Наугольник, Р.З. Наугольник // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна: збірник наукових праць / головний редактор М. М. Цимбалюк. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – Вип. 2. – 344 с. С. 286 ‑295. nvldu_2013_2_32

4. Наугольник Л.Б. Психологія стресу. Курс лекцій / Л.Б. Наугольник. – Львів: Ліга- Прес, 2013. – 130 с. kurs-lektsij_psyh-stresu

5.                   Наугольник Л.Б., Індивідуальні відмінності в реагуванні на стрес керівниками ОВС. / Л.Б. Наугольник, В.В. Кіт / Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна: збірник наукових праць / головний редактор В. В. Середа. – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – Вип. 1. – 292 с. С. 102 – 110. nvldu_2014_1_14

6.                   Наугольник Л.Б. Індивідуальні особливості поведінкової активності керівників ОВС в стресових умовах. / Л.Б. Наугольник / Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна: збірник наукових праць / головний редактор В. В. Середа. – Львів: ЛьвДУВС, 2014. –Вип. 2. – 264 с. 45 – 55. nvldu_2014_2_7

7. Наугольник Л.Б. Психологія стресу: підручник / Л.Б. Наугольник. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. – 324 с. (підручник) nauholnyk_psyholohiya_stresu

8.                   Наугольник Л.Б. Аналіз професійно-психологічного профілю особистості працівників служби психологічного забезпечення органів внутрішніх справ. / Л.Б. Наугольник, М.М. Чепіль / Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна: збірник наукових праць / головний редактор В. В. Середа. – Львів: ЛьвДУВС, 2015. Вип. 1. – 280 с., С. 194 – 203.   / [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://journal.lvduvs.edu.ua/visnyky/nvsp/01_2015/15nlbovs.pdf  15_1_lvduvs_nlbovs

9.                   Наугольник Л.Б. Особливості емоційних переживань у життєдіяльності студентської молоді / Л.Б. Наугольник, Н.В. Бурбан / Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна: збірник наукових праць / головний редактор В.В. Середа. – Львів: ЛьвДУВС, 2015. Вип. 2. – 276 с., С. 77 – 88.   / [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://journal.lvduvs.edu.ua/visnyky/nvsp/02_2015/15nlbzhsm.pdf         15_2_lvduvs_nlbzhsm

 

Курси

Публікації

 1. Сікорська Л.Б. Деякі аспекти проблем розвитку дітей молодшого шкільного віку // Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології: Матер. Міжнар. наук. конф., присвяченої 35 річчю наукової та педагогічної діяльності академіка С.Д. Максименка. – Т.2. – К.: Міленіум, 2002. – 412 с. С. 241–244. (стаття)
 2. Сікорська Л.Б. Вплив особистісних психологічних факторів на порушення поведінки молодшими школярами у шкільному середовищі однолітків. //Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 25-27 листопада 2002 – К.: Міленіум, 2002. –.424 с. С. 291-294. (стаття)
 3. Сікорська Л.Б. Вплив психологічних факторів на порушення поведінки молодшими школярами у шкільному середовищі // З6ірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. ‑ К.: 2002. ‑ Т. 4, ч. 7. – 332 с. С. 240 ‑ 244. (стаття)
 4. Леся Сікорська. Взаємозв‘язок батьківського виховання та вияву вербальної агресивності у молодшому шкільному віці. // Психологічні проблеми суспільства епохи трансформації. Матеріали українсько-польської конференції. Львів, 19–21 вересня 2003 року. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 104 с., С. 68. (тези)
 5. Сікорська Л. Особистість молодшого школяра в соціальному середовищі: вплив взаємодії «сім‘я – школа» на поведінку дитини // Психологічні студії Львівського університету // За наук. Ред. С.Л. Грабовської. Збірник наукових праць. Випуск 1. – Львів Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 368 с. С. 300 ‑ 304. (стаття)
 6. Сікорська Л.Б. Використання тренінгових технологій для профілактики професійної деформації персоналу Державної служби охорони. // Теорія та досвід застосування тренінгових технологій у практичній психології: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, .м. Київ, 20 жовтня 2005 р. / За ред. Л.І. Мороз. – К.: КЮІ МВС, 2005. – 234 с. С.153 ‑ 155. (тези)
 7. Сікорська Л.Б. Вплив психологічних умов оптимізації міжособистісних взаємин початкового етапу навчання на вдосконалення педагогічного процесу // 3бірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д., Т. 7, вип. 5. ‑ К.: 2005. – 388 с. С. 304 ‑ 309. (стаття)
 8. Сікорська Л.Б. Вплив міжособистісних взаємин та спілкування на динаміку інтелектуальної активності // Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка ‑ К.: Міленіум, 2007. – Вип. 33 – 474 с. С. 195 ‑ 201. (стаття)
 9. Л.Б. Сікорська, С.А. Собінков. Актуальність проведення психологічного тренінгу для молодих працівників Державної служби охорони // Тези круглого столу: “Психолого-педагогічні умови формування позитивного образу працівника ОВС”. 25 січня. 2008 року. – Львів: ВЦ Львівського державного університету внутрішніх справ, 2008. – С. 66. (тези)
 10. Л.Б. Сікорська, С.А. Собінков. Самоактуалізація особистості працівника ОВС – вагомий чинник національної безпеки України // Психологічні аспекти національної безпеки: Тези Другої Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Львівський державний університет внутрішній справ, 2008. – 264 с. С. 210 ‑ 213. (тези)
 11. Сікорська Л.Б., Собінков С.А., Юнак О.Я. Психологічні аспекти комунікативної культури працівників Державної служби охорони як фактор національної безпеки // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. Збірник наукових праць / Головний редактор В.Л. Ортинський. ‑ Львів: ЛьвДУВС, 2008.‑ Вип.1.‑388 с. С.273 ‑ 283. Фахова стаття
 12. Сікорська Л.Б. «Психологічні умови оптимізації міжособистісних взаємин учнів на початковому етапі навчання» Автореф.дис….канд.психол. наук. Київ. ‑2009, ‑ 21 с.
 13. Сікорська Л.Б. «Психологічні умови оптимізації міжособистісних взаємин учнів на початковому етапі навчання». Дис….канд.психол наук, Київ. ‑ 2009, 231 с. Рукопис
 1. Сікорська Л.Б. Вплив міжособистісних взаємин на процес пізнавально-комунікативної діяльності школярів // Психологічні аспекти національної безпеки: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція. – Львів: ЛьвДУВС, 2009. – 260 с. С. 149 – 150. (тези)
 2. Сікорська Л.Б. Тренінг сенситивності, як необхідна умова формування професійно-важливих якостей майбутніх психологів. / Психологічний тренінг як складова професійної підготовки у системі ВНЗ МВС: тези круглого столу, 10 квітня 2009 р. – Львів, ВЦ ЛьвДУВС, 2009. – 66 с. С. 54 – 56. (тези)
 3. Сікорська Л.Б. Комунікація, як одна з найважливіших сторін людського буття //Психологія комунікації і впливу в управлінській діяльності. Збірник тез круглого столу: 28 січня 2010 року. ‑ Львів: ВЦ ЛьвДУВС, 2010. – 194 с. С. 161 – 164. (тези)
 4. Сікорська Л.Б., Собінков С.А. Психологічні умови самовираження особистості молодого працівника органів внутрішніх справ. // Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка – К.: Міленіум, 2010. (стаття, але нема ксерокопій і невідомі сторінки)
 5. Сікорська Л.Б., Легендзевич Г.Я. Віра в Бога як спосіб нейтралізації стресу. // «Гуманітарні аспекти формування особистості». Матеріали Четвертої наукової конференції від 23 квітня 2010 р. ‑ Львів: ЛДУ БЖД, ‑ 374 с. С. 211 – 221. (стаття)
 6. Сікорська Л.Б. Особливості психологічної експертизи неповнолітніх підозрюваних у злочинах в контексті організованої злочинності. // Психологічні аспекти національної безпеки: організована злочинність: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції 13 – 14 травня 2010 року // Львівський державний університет внутрішніх справ. ‑ Львів: ЛьвДУВС. 2010. С. 192 – 195. (тези)
 7. Сікорська Л.Б. Джерела набуття комунікативної компетентності. Перший всеукраїнський конгрес із соціальної психології «соціально-психологічна наука третього тисячоліття: досвід, виклики, перспективи». 18 – 20 жовтня 2010 року в місті Києві. «Соціально-психологічна наука третього тисячоліття: досвід, виклики, перспективи» [Електронний ресурс] (тези)
 1. Сікорська Л.Б., Легендзевич Г.Я., Собінков С.А. Духовне наповнення міжособистісних взаємин як чинник оптимальної психологічної атмосфери організації. // Віра і розум: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції. 3 грудня 2010 року. – Львів: «Тріада плюс», 2010. – 194 с. (тези)
 2. Сікорська Л.Б. Джерела набуття комунікативної компетентності майбутніх фіхівців – випускників професійно-технічних навчальних закладів. // Психологічна служба в професійно-технічних навчальних закладах: досвід, проблеми, перспективи: тези Обласної науково-практичної конференції, 20 жовтня 2010 р., м. Львів – Львів: ФОП Корпан Б.І., 2010. – 78 с. – С. 32 – 34. (тези)
 3. Корніяка О.М., Сікорська Л.Б., Гомонюк В.О. Розвиток комунікативної компетентності фахівця на етапі професійної адаптації // Актуальні проблеми психології. – Т.V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. / За ред. Максименка С.Д. Київ. ДПІ Інформаційно-аналітичне агентство», 2010. – Вид.10. – 249 с. – С. 113 – 122. Фахова стаття
 4. Сікорська Л.Б. Комунікативна компетентність працівників правоохоронних органів. Тези на звітну конференцію факультету психології ЛьвДУВС у 2010 р. (тези, але нема ксерокопій, може й не друкувались)
 5. Сікорська Л.Б. Прикладні аспекти формування позитивної громадської думки про міліцію. Психологічні аспекти формування позитивної громадської думки щодо міліції в українському суспільстві. Збірник тез круглого столу: 1 квітня 2011 року. – Львів: «Ліга-Прес», 2011. – 112с. С. 89 ‑ 90. (тези)
 6. Сікорська Л.Б. Значення комунікативної компетентності для працівників екстремальних видів професій. // Особистість в екстремальних умовах: збірник тез V науково-практичної конференції 29 квітня 2011. – Л.: ЛДУ БЖД, 2011, р.-Львів: ЛДУ БЖД, 2011 – 208 с. С. 152 – 153. (тези)
 7. Сікорська Леся, Смук Марія. Тривожність працівника міліції, як внутрішній бар’єр конструктивних міжособистісних взаємин. Форум молодих науковців Львівщини. Збірник тез конференції: 22 травня 2011 року // За заг. ред. О.М. Лозинського, І.В. Карівця, І.М. Назаркевича. У 3-х частинах. – Ч.1. – Львів: Тріада Плюс, 2011. – 136 с. С. 102 – 104. (тези)
 8. Сікорська Л.Б. Роль комунікативної компетентності для працівників ризиконебезпечних видів професій. // Актуальні проблеми становлення особистості професіонала в ризиконебезпечних професіях // Матер. ІІІ Всеармійської науково практичної конференції. – МО України, Національний університет оборони України. – К., 2011. – 404 с., С. 312 – 314. (тези)
 9. Сікорська Л.Б. Психологічні умови оптимізації міжособистісної взаємодії як засобу сприяння інтелектуальній активності молодшого школяра. Педагогіка і психологія професійної освіти // Науково-методичний журнал. – 2011. – №2. – 214 с. – С. 143 – 152. Фахова стаття
 10. Сікорська Л.Б. Зміст комунікативної компетентності працівників ОВС та її розвиток. // Збірник наукових праць. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. Випуск 1. /Львів ЛьвДУВС, 2011. С. 106 ‑ 119. Фахова стаття
 11. Сікорська Л.Б., Легендзевич Г.Я. Особливості формування здорового соціально-психологічного клімату в підрозділах державної служби охорони. // Збірник наукових праць. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. Випуск 2. /Львів ЛьвДУВС, 2011. С.122 ‑ 133. Фахова стаття
 12. Сікорська Л.Б., Легендзевич Г.Я. Дослідження соціально-психологічного клімату військового підрозділу // Психологічні аспекти національної безпеки: організована злочинність тези доповідей учасників V Міжнародної науково-практичної конференції 27 ‑ 28 жовтня 2011 року / відп. за вип. М.Й. Варій. – Львів: ЛьвДУВС, ‑ 2011. – 152. С. 114 – 115. (тези)
 13. Сікорська Л.Б., Наугольник Р.З., Сас Н.А. Розвиток комунікативної компетентності працівників ОВС, як психологічна основа їх професійної підготовки до діяльності в особливих умовах. // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 18 листопада 2011 року) / Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. – Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2011. ‑ 464 с. С. 324 ‑ 325. (тези)
 14. Наугольник Л.Б., Наугольник Р.З. Індивідуальні відмінності стресу доби глобалізації, регіональної інтеграції та техногенної цивілізації // Програма Міжнародної науково-практичної конференції «Наука і духовність у системі сучасного управління» 19 квітня 2012 року [є Cертифікат]
 15. Наугольник Л.Б. Тривожність працівника міліції, як внутрішній бар’єр у розвитку конструктивних міжособистісних взаємин. // Особистість в екстремальних умовах: збірних тез V науково-практичної конференції. – Л. : ЛДУ БЖД, 2012 – 252 с., С. 168 – 174. (тези)
 16. Наугольник Л.Б. Внутрішні бар’єри у розвитку конструктивних міжособистісних відносин працівників ризиконебезпечних видів професій. // Збірник статей VI Всеукраїнської наукової конференції «Гуманітарні аспекти формування особистості», 27 квітня 2012 р. [Текст]. – Львів: ЛДУ БЖД, 2012 – 466 с., С. 287 – 295. (стаття)
 17. Наугольник Л.Б. Тривожність у міжособистісних відносинах працівників міліції / Л.Б. Наугольник // Науковий Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна.: збірник наукових праць; гол. ред.. М.М. Цимбалюк. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – Вип. 2 (1). С. 295 – 304. Фахова стаття nvldu_2012_21__37
 18. Наугольник Л.Б. Дослідження індивідуальних відмінностей в реагуванні на стрес у працівників ОВС. // Збірник тез 6-ї звітної наукової конференції науково-педагогічних працівників факультету психології ЛьвДУВС: 22 листопада 2012 р. / Упоряд. З.Р. Кісіль – Львів: Ліга-Прес, 2013. – 110 с., С. 26 – 31. (тези)
 19. Наугольник Л.Б. Роль професійного стресу у культурі управління в освіті. // Збірник наукових статей за матеріалами науково-практичного семінару кафедри педагогіки і соціальної роботи факультету психології ЛьвДУВС: 22 лютого 2013 р. // Упоряд. М.П. Козирєв. – Львів: Ліга-Прес, 2013. – 90 с. (стаття)
 20. Наугольник Л.Б. Психологічні аспекти формування професіоналів серед керівного, молодшого та середнього начальницького складу в системі управління ОВС. // Збірник тез міжкафедрального круглого столу факультету психології ЛьвДУВС «Детермінанти професіоналізації як умова розвитку освітнього простору суспільства»: 22 березня 2013 р. Упоряд. М.П. Козирєв. – Львів: Ліга-Прес, 2013. – 150 с., С. 118 122. (тези)
 21. Наугольник Л.Б. Психологія стресу. Курс лекцій – Львів: Ліга- Прес, 2013. – 130 с. kurs-lektsij_psyh-stresu
 22. Наугольник Л.Б., Наугольник Р.З. Роль професійного стресу у культурі управління. // Управління в освіті: Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 18 – 19 квітня 2013 р., Львів / відп. ред. Л.Д. Кизименко. – Львів: Видавництво «Тріада Плюс», 2013. – 324 с. С. 186 – 187. (тези)
 23. Наугольник Л.Б., Наугольник Р.З. Індивідуальні відмінності працівників міліції в реагуванні на стрес. / Л.Б. Наугольник, Р.З. Наугольник // Науковий Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна.: збірник наукових праць; гол. ред.. М.М. Цимбалюк. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – Вип. 1 (1). С. 187 – 197. Фахова стаття   nvldu_2014_1_14
 24. Наугольник Л.Б., Наугольник Р.З. Психологічні чинники розвитку стресу у працівників міліції // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна: збірник наукових праць / головний редактор М. М. Цимбалюк. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – Вип. 2. – 344 с. С. 286 ‑295. Фахова стаття  nvldu_2014_2_7
 25. Наугольник Леся. Психологічні аспекти професійної підготовки працівників ОВС. // Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції: «Сучасні технології навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців», 9 – 10 жовтня 2013 р., м. Львів [Текст]. – Львів, 2013. – 410 с. С. 257 – 259. (тези) sertyf-z-kryvonosa-10
 26. Наугольник Л.Б. Особливості психологічного консультування працівників міліції в час стресу. // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції: «Актуальні дослідження в соціальній сфері», 15 жовтня 2013 р., м. Одеса / гол. ред. В.В. Корнещук. Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2013. ‑ 300 с., С. 44 – 47. (тези)
 27. Наугольник Л.Б. Психологічні особливості становлення особистості в умовах інформаційного суспільства. // Проблеми формування інформаційної культури особистості: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, Маріуполь, 01 листопада 2013 р. / за загальною редакцією Г.І. Батичко. – Маріуполь: МДУ, 2013. – 276 с., С. 42 – 44. (тези)
 28. Наугольник Л.Б. Чинники розвитку стресу у працівників ОВС. // Особистість в екстремальних умовах: Збірних статей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю), 7 листопада 2013 р., м. Львів [в 2ч.]. – Ч.1. [за ред. О.А. Кривопишиної, Б.І. Шуневича]. – Львів.: ЛДУ БЖД, 2013. – 336 с., С. 157 – 159. (тези)
 29. Наугольник Л.Б. Прикладні аспекти психологічного супроводу студентів-психологів ЛьвДУВС. // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції: «Психолого-педагогічні умови розвитку освітнього простору держави»: тези доповідей та повідомлень учасників міжнародної науково-практичної конференції: 22 листопада 2013 р. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 176 с., С. 383 – 386. (тези)
 30. Наугольник Л.Б. Про роль слова у вихованні школяра. // Психолого-педагогічні погляди В.О. Сухомлинського на навчально-виховний процес / Збірник матеріалів міжкафедрального науково-методичного семінару факультету психології ЛьвДУВС: 27 листопада 2013 р. // Упоряд. Ю.Р. Сурмяк. Львів: Ліга Прес, 2014. 174 с., С. 141 – 144.(стаття)
 31. Наугольник Л.Б. Психологічні особливості індивідуальних відмінностей в реагуванні на стрес. // Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції: «Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук» (21 – 22 березня 2014 р., м. Одеса). – Одеса: ГО «Південа фундація педагогіки», 2014. – 108 с., С. 27 – 30. (тези)
 32. Наугольник Л.Б., Попович О.І. Емпіричне дослідження психологічних особливостей математичних здібностей у психологів-першокурсників. // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку вітчизняної вищої освіти в умовах кризового суспільства. Збірник статей міжкафедрального круглого столу: 27 березня 2014 року // Упорядники О.А. Матеюк, З.Я. Ковальчук, О.М. Лозинський. – Львів: Ліга Прес, 2014. – 105 с., С. 77 – 80. (стаття)
 33. Наугольник Л.Б., Бурбан Н.В. Емоції у житті студентів-магістрів // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку вітчизняної вищої освіти в умовах кризового суспільства. Збірник статей міжкафедрального круглого столу: 27 березня 2014 року // Упорядники О.А. Матеюк, З.Я. Ковальчук, О.М. Лозинський. – Львів: Ліга Прес, 2014. – 105 с., С. 73 – 77. (стаття)
 34. Наугольник Л.Б., Кіт В.В. Індивідуальні відмінності в реагуванні на стрес керівниками ОВС. / Л.Б. Наугольник, В.В. Кіт / Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна: збірник наукових праць / головний редактор В. В. Середа. – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – Вип. 1. – 292 с. С. 102 – 110. Фахова стаття nvldu_2014_1_14
 35. Наугольник Л.Б., Бурбан Н.В. Значення і роль емоцій у життєдіяльності особистості. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: «Актуальні питання сучаної психології та соціології» (м. Одеса, 18 – 19 квітня 2014 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – 120 с., С. 78 – 82. (стаття)
 36. Наугольник Л.Б. Математичні здібності у психологів-першокурсників в контексті формування фахівця в умовах ВНЗ системи МВС / Основні напрями формування фахівця в умовах ВНЗ системи МВС. Збірник статей звітної конференції факультету психології: 16 травня 2014 року / Упорядники З.Р. Кісіль, З.Я. Ковальчук. – Львів: Ліга Прес, 2014. – 105 с., С. 68 – 77. (стаття)
 37. Наугольник Л.Б. Індивідуальні особливості поведінкової активності керівників ОВС в стресових умовах. / Наугольник Л.Б. / Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна: збірник наукових праць / головний редактор В. В. Середа. – Львів: ЛьвДУВС, 2014. –Вип. 2. – 264 с. 45 – 55. Фахова стаття nvldu_2014_2_7
 38. Наугольник Л.Б. Особливості поведінкової активності представників керівного складу міліції (поліції) в стресових умовах. Психологія професійної діяльності: збірник науково-методичнх праць. Випуск 3: матеріали Всеукр. наук.- практ. Семінару: «Теоретико-прикладні засади конструктивної взаємодії поліції (міліції) і населення в соціумі», 20 листопада 2014 р. / МВС України, Льв. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2014. – 176 с. С. 136 – 140. (стаття)
 39. Наугольник Л.Б. Психологія стресу: підручник / Л. Б. Наугольник. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. – 324 с. (підручник) nauholnyk_psyholohiya_stresu
 40. Наугольник Л.Б. Особливості переживання кризи горя. Матеріали круглого столу «Проблеми особистості в освітньому просторі держави», 15 квітня 2014 р./ Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів: ЛьвДУВС, 2015. – 196 с., С. 158 – 162. (стаття)
 41. Наугольник Л.Б. Чепіль М.М. Психологічні особливості психологів, що працюють та несуть службу в органах внутрішніх справ у Львівській області. / Збірних статей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю), 20 травня 2015 р., м. Львів [текст]. [за ред. О.А. Кривопишиної, Б.І. Шуневича]. – Львів.: ЛДУ БЖД, 2015. – 398 с., С. 178 – 182. (стаття)
 42. Наугольник Л.Б. Чепіль М.М. Аналіз професійно-психологічного профілю особистості працівників служби психологічного забезпечення органів внутрішніх справ. / Л.Б. Наугольник, М.М. Чепіль / Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна: збірник наукових праць / головний редактор В. В. Середа. – Львів: ЛьвДУВС, 2015. Вип. 1. – 280 с., С. 194 – 203. Фахова стаття  / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://journal.lvduvs.edu.ua/visnyky/nvsp/01_2015/15nlbovs.pdf    15_1_lvduvs_nlbovs
 43. Наугольник Л.Б. Індивідуальні відмінності в реагуванні на стрес у представників студентської молоді / Л.Б. Наугольник / Психолого-педагогічні умови розвитку освітнього простору держави: кол. Монографія / за аг. ред. З. Ковальчук. – Львів: Ліга-Прес, 2015. – 620 с., С. 367 – 388. Колективна монографія
 44. Наугольник Л.Б., Шоробура А.Я. Емпіричне дослідження комунікативної толерантності у конструктивній взаємодії правоохоронних органів. / Л.Б. Наугольник, А.Я. Шоробура // Конструктивна взаємодія поліції (міліції) і населення в соціумі: матеріали круглого столу (29 жовтня 2015 р.) / упор. д. ю. н., проф. З.Р. Кісіль. ‑ Львів: ЛьвДУВС, 2015.‑ С. 166 – 170. (тези)
 45. Наугольник Л.Б., Бурбан Н.В. Особливості емоційних переживань у життєдіяльності студентської молоді / Л.Б. Наугольник, Н.В. Бурбан / Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна: збірник наукових праць / головний редактор В.В. Середа. – Львів: ЛьвДУВС, 2015. Вип. 2. – 276 с., С. 77 – 88. Фахова стаття / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://journal.lvduvs.edu.ua/visnyky/nvsp/02_2015/15nlbzhsm.pdf  15_2_lvduvs_nlbzhsm
 46. Сікорська Л.Б. Індивідуальні особливості навчальних стресів студентів-психологiв / Л.Б. Сікорська / Стаття подана у серпні 2016 р. у міжнародне наукове видання. Фахова стаття

Газетні публікації

у Всеукраїнському часописі “Міліцейський кур’єр” в рубриках “Поради психолога” та “Роздуми з приводу”:

 1. Сікорська Л.Б.: “Хвороба мислення та почуттів” (№ 31 (649), 21 – 27 серпня 2003 року);
 2. Сікорська Л.Б.: “Як уникнути професійної деформації” (№ 6 (673), 12-18 лютого 2004 року);
 3. Сікорська Л.Б.: “Життя – то від Бога” (№ 26, 8 – 14 липня 2004 року);
 4. Сікорська Л.Б., Собінков С.А.:Не карати, а стати першим рятівником” (№6 (876), 14-20 лютого 2008 року).

Біографія

Досвід науково-педагогічної, педагогічної та практичної роботи психолога 26 років: від вчителя математики та інформатики середньої школи c. Словіта Золочівського району Львівської області, вчителя математики Вузлівської середньої школи та практичного психолога Вузлівського природничо-економічного ліцею в с. Вузлове Радехівського району Львівськоої області, психолога батальйону міліції Управління державної служби охорони та психолога ВКЗ УДСО при ГУМВС України у Львівіській області, викладача кафедри  психології Львівського інституту МАУП; доцента кафедри практичної психології ЛьвДУВС та доцента кафедри психології Прикарпатського інститутут МАУП, –  до доцента кафедри корекційної педагогіки та інклюзії факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. Була багато років керівником наукового гуртка кафедри практичної психології ЛьвДУВС та куратором студентських груп. 

Освіта. У 1993 та 1998 р.р. закінчила Львівський національний університет імені І. Франка, здобувши спеціальність перший раз «математика», а другий – «психологія» з відповідними кваліфікаціями викладача математики, психолога, практичного психолога й викладача психології.

У 2001 закінчила Львівську Богословська Академію (тепер Католицький університет) за спеціальністю «християнська етика» і кваліфікацією «вчитель християнської етики».

З 2000 року науковий кореспондент Інституту психології ім. Г.С. Костюка.

У 2009 захистила кандидатську дисертацію на тему «Психологічні умови оптимізації міжособистісних взаємин учнів на початковому етапі навчання» за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Додаткова освіта.

Була учасником групи особистісного досвіду психоаналітичного спрямування (72 год.). 

Приймала участь у 3 сесіях кататимно-імагінативної терапії (символдрама, або сучасний психоаналіз) (120 год.).

Пройшла тренінг з нейро-лінгвістичного програмування, НЛП – практик (40 год.).

Приймала участь в активній формі роботи на тему “Конфлікти та їх розв’язання” (40 год.) та навчальному тренінгу та у тренінгу “Виховання розумних людей”(40 год.).  

Пройшла курси з основ підприємництва.

Наукова робота. Є автором більше 70 наукових праць, співавтором колективної монографії. Видано курс лекцій та підручник з навчальної дисципліни «Психологія стресу».

Навики та вміння: навички презентації, навички управління аудиторією, володіння ПК, успішний досвід професійно-психологічного відбору, надання інформаційних та психологічних послуг, знання російської та польської мов на високому рівні,  водіння автомобіля.

Особистісні якості: Відповідальність, працьовитість, доброзичливість, добрі навички комунікації, стресостійкість, вміння аргументувати свою позицію, вміння працювати з великим обсягом інформації, організаторські здібності, вміння працювати в команді, почуття гумору, захоплення рукоділлям та подорожами.

Сімейний стан: Заміжня, чоловік: Наугольник Роман Зіновійович, 1981 р.н. Син 15 років.

Нагороди

Розклад