Психологічний супровід людей з важкими комплексними порушеннями

Тип: На вибір студента

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
810доцент Сікорська Л. Б.ФПЛ-41, , ФПЛ-41з, ФПЛ-42
810доцент Сікорська Л. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
820ФПЛ-42доцент Сікорська Л. Б.
ФПЛ-41доцент Сікорська Л. Б.
ФПЛ-41здоцент Сікорська Л. Б.

Опис курсу

 

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Психологічний супровід людей з важкими комплексними порушеннями» є підвищення професійної компетентності майбутніх фахівців сфери спеціальної освіти, розширення, систематизація та закріплення набутих знань із усіх психолого-педагогічних дисциплін, а також дисциплін медичного спрямування, що сприятиме ефективній самореалізації студентів, та набуття ними фахових, програмних та інших компетенцій. Формування базових знань про психологічний супровід, враховуючи вікові, статеві та нозологічні особливості людей з комплексними порушеннями, а також їх оточення. Сприяння формуванню та розвитку знань, вмінь та навичок приймати участь у психологічному супроводі людей з комплексними порушеннями розвитку.

Рекомендована література

 

Основна:

 1. Васьківська С.В. Соціально-психологічний супровід клієнтів: технологія ведення консультативного діалогу: навч. посіб. Київ: Главник, 2006. 128 с.
 2. Волянюк Н.Ю. Психологічний супровід професійного довголіття викладача. Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії: матер. V Всеукр. наук.-практ. конф./[редкол. Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В., Українець С. Я.]. Рівне: РІКУП НАНУ, 2015. С. 191–193.
 3. Гречко Л.М. Психологічний супровід дітей з вадами психофізичного розвитку в загальноосвітній школі. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. Серія соціально-педагогічна. Вип.6. Кам’янець-Подільский, 2006. С.247 – 250.
 4. Кобильченко В.В. Психологічний супровід дітей дошкільного віку з порушеннями зору: монографія/Інститут спеціальної педагогіки НАПН України. Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2015. 205 с.
 5. Мушкевич М. І. Психологічний супровід сімей, що мають проблемних дітей. /Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Київ, 2020.
 6. Мушкевич М. І. Психологічний супровід сім’ї, що має проблемну дитину: теорія і практика. Психологічні технології ефективного функціонування та розвитку особистості: монографія/за заг. ред. С.Д. Максименка, С.Б. Кузікової, В.Л. Зливкова. Суми: Вид-во СУмДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. С. 420 – 441.
 7. Островська К.О. Психологічні основи формування соціальних компетенцій дітей з аутистичними порушеннями. / Катерина Олексіївна Островська. – Дисертація доктора психологічних наук: 19.00.08 – спеціальна психологія. Рукопис. – Київ. – 2013. – 464

 

Додаткова:

 1. Гречко Л. М. Психологічний супровід дітей молодшого шкільного віку з вадами психофізичного розвитку в умовах інтегрованого навчання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: 19.00.08/ Ін-т спец. педагогіки АПН України. Київ, 2008. 20 с.
 2. Діти із складними порушеннями розвитку /[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://kirc.kupyansk-rada.gov.ua/info/page/20527
 3. Дутковська Р.В. Психологічні особливості дітей з комплексними порушеннями, які підлягають індивідуальному навчанню. /Р.В. Дутковська / [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://aqce.com.ua/download/publications/188/254.pdf/
 4. Журавель А.П. Психологічний супровід оперативно-службової діяльності особового складу підрозділів охорони державного кордону України 2006 года: Автореф. дис… канд. психол. наук: 19.00.09 / А.П. Журавель; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2006. – 20 с.
 5. Капська А.Й. Соціальний супровід різних категорій сімей та дітей. Київ: Центр учб. літ., 2012. 232 с.
 6. Кобильченко В. Супровід як проблема сучасної психологічної науки URL : http://ispukr.org.ua/kobulchenko_v.html (дата звернення: 04.09.2017)
 7. Комплексні порушення / [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://hirc1.com.ua/dity-z-oop/kompleksni-porushennia/ (класифікація дітей з КП тут)
 8. Причини складних порушень розвитку. Підходи до класифікації дітей із складними порушеннями розвитку / [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://pidru4niki.com/82836/psihologiya/prichini_skladnih_porushen_rozvitku_pidhodi_klasifikatsiyi_ditey_skladnimi_porushennyami_rozvitku
 9. Про реабілітацію інвалідів в Україні: Закон України.– від 06.10.05 N 2961-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – N 2-3. – С. 36.
 10. Психолого-педагогічний супровід і підтримка в умовах модернізації освітньо-виховного простору: [Електронний ресурс] Режим доступу: URL: http://osvita.ua/school/upbring/1334
 11. Птушкін Г.С., Дегтярьова Т.М. Психолого-педагогічний супровід осіб з обмеженнями по слуху в системі професійної освіти. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливим потребами: зб. наук. праць. Київ: Університет «Україна», 2004. 448 с.
 12. Савчин М. В. Психологічний супровід розвитку особистості студента з обмеженими можливостями. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Хмельницький: Нац. акад. Держ. прикорд. служб. України, 2012. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/Vnadps_2012_1_41.pdf (дата звернення: 22.01.2013).
 13. Система соціального і психолого-педагогічного супроводу дітей пільгових категорій: навч.-метод. посіб. /О. І. Василькова, І. В. Родигіна, М. І. Гринчук та ін. Донецьк: ДонІППО, 2006 206 с.
 14. Слободенюк Л. І. Психологічний супровід у школі: мета, завдання, функції. Шкільному психологу. Усе для роботи. 2009. № 10 (10). С. 2–5.
 15. Соколов В. В. Сучасні тенденції психологічного супроводу діяльності реабілітаційних закладів освіти в країнах Західної Європи: дис. на здобуття наук. ступеня канд. психолог. наук: 19.00.08/АПН України, Ін-т спец. педагогогіки. Київ, 2009. 224 с.
 16. Соколова Г. Б. Особливості психологічного супроводу батьків, які виховують дітей із синдромом Дауна. Теоретичні і прикладні проблеми психології. 2018. Т. 2. № 3(47). С. 152–157.
 17. Тичина К.О. Особливості міжособистісних стосунків у сім’ях, що виховують дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення: дис. на здобуття навч. ступеня канд. психол. наук: 19.00.08/Нац.пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2018. 317 с.
 18. Тохтамиш О. М. Психологічний супровід дітей дошкільного і молодшого шкільного віку з гіперактивністю та дефіцитом уваги: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: 19.00.04/Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. Київ, 2010. 16 c.
 19. Тюптя О. В. Психологічний супровід батьківства. Збірник наукових праць. Психологічні науки. Київ, 2003. Т. 2. Вип. 8. С. 269 – 274.

Матеріали

Психол.супровід осіб з важ.к.п._23-24_Sylabus

РНП_Псих.супр.л. з в.к.п.._22-23.

 

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 21-22 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: 22-23 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: Для вибору студента у 2024 році

Завантажити силабус