Формування соціальних компетенцій осіб з порушенням розвитку

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік
64Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
64+6доцент Сікорська Л. Б.ФПЛ-31з
728доцент Сікорська Л. Б.ФПЛ-41, ФПЛ-42, ФПЛ-42, ФПЛ-41з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
64+6ФПЛ-31здоцент Сікорська Л. Б.
728ФПЛ-41здоцент Сікорська Л. Б.
ФПЛ-41Сухоцька І. Б.
ФПЛ-42Сухоцька І. Б.
ФПЛ-42Сухоцька І. Б.

Опис курсу

Мета вивчення курсу. Підвищення професійної компетентності студентів, розширення, систематизація та закріплення набутих знань із усіх психолого-педагогічних дисциплін, а також медичного спрямування, що сприятиме ефективній самореалізації студентів, та набуття ними фахових та програмних компетенцій. Формування базових знань про соціальні когмпетенції осіб з нормотиповим розвитком, враховуючи вікові психологічні особливості та розвитку дітей з різними особливостями психофізичного розвитку, та з його порушеннями. Сприяння формуванню та розвитку знань, вмінь та навичок здійснювати корекційно-діагностичну роботу з метою формування соціальних компетенцій осіб з порушеннм розвитку.

Завдання:

 1. Поглиблення уявлень студентів про специфіку психологічної допомоги особам з порушеннями розвитку, про загальні закономірності нормативного і ненормативного психічного розвитку.
 2. З’ясування сутності соціальних компетенцій на кожному віковому етапі розвитку та особливості соціальних компетенцій осіб з порушеним розвитком.
 3. Набуття вмінь здійснення психолого-педагогічної діагностики осіб з порушеним розвитком як основи диференційованого підходу до корекції їхнього розвитку та соціалізації.
 4. Здійснення аналізу рівня сформованості соціальних компетенцій у осіб з різним типом порушеного розвитку з урахуванням компонентів соціального середовища.
 5. Формування практичних вмінь і навичок здвійсненнчя роботи з формування соціальних компетенцій осіб з різним типом порушень.

Компетентності (за освітньою програмою)

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми спеціальної та інклюзивної освіти у процесі корекційно-педагогічної, діагностико-консультативної, дослідницької та культурно-просвітницької діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування основних теорій і методів дефектології і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 

Загальні компетентності

ЗК-4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК-9. Здатність до міжособистісної взаємодії.

 

Спеціальні (фахові компетентності)

СК-1. Усвідомлення сучасних концепцій і теорій функціонування, обмеження життєдіяльності, розвитку, навчання, виховання і соціалізації осіб з особливими освітніми потребами.

СК-12. Здатність організовувати дитячий колектив, створювати в ньому рівноправний клімат і комфортні умови для особистісного розвитку вихованців та їхньої соціальної інтеграції.

СК-13. Здатність будувати гармонійні відносини з особами з психофізичними порушеннями, їхніми сім’ями та учасниками спільнот без упередженого ставлення до їх індивідуальних потреб.

СК-20. Здатність до застосування знань про психологічні механізми навчання та виховання дитини задля забезпечення спрямованої соціалізації та інтеграції особистості з мовленнєвими порушеннями..

 

Програмні результати навчання (за освітньою програмою)

РН2. Здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел для розв’язування конкретних задач спеціальної та інклюзивної освіти.

РН 6. Планувати освітньо-корекційну роботу на основі результатів психолого-педагогічної діагностики осіб з особливими освітніми потребами з врахуванням їхніх вікових та індивідуально-типологічних відмінностей.

РН 8. Організовувати і здійснювати психолого-педагогічне вивчення дітей з особливостями психофізичного розвитку, діагностико-консультативну діяльність.

РН 10. Здійснювати спостереження за дітьми з психофізичними порушеннями (інтелекту, мовлення, зору, слуху, опорно-рухових функцій тощо), реалізовувати корекційно-педагогічну роботу з урахуванням їхніх психофізичних, вікових особливостей, індивідуальних освітніх потреб, можливостей та здібностей.

РН 13. Володіти методиками сприяння соціальній адаптації осіб з особливими освітніми потребами, їхньої підготовки до суспільної та виробничої діяльності.

РН 20. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів.

РН 22. Створювати відповідний клімат у корекційно-педагогічному та інклюзивному середовищі.

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова

 1. Островська К.О. Психологічні основи формування соціальних компетенцій дітей з аутистичними порушеннями. / Катерина Олексіївна Островська. – Дисертація доктора психологічних наук: 19.00.08 – спеціальна психологія. Рукопис. – Київ. – 2013. – 464 с. / [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/%D0%94%D0%98%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%A2_%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90_1.pdf
 2. Методичні засади формування соціальної компетентності в учнів початкової школи / [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://umanstudy.at.ua/publ/metodichnij_poradnik/metodichnij_poradnik/metodichni_zasadi_formuvannja_socialnoji_kompetentnosti_v_uchniv_pochatkovoji_shkoli/55-1-0-410
 3. Синьов В. М. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка: підручник. — Частина І. Загальні основи корекційної психопедагогіки (олігофренопедагогіки). – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007. – 238с.
 4. Синьов В.М. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка: підручник. — Частина 2. Навчання і виховання дітей. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – 224 с.
 5. Шеремет М. К Проблеми та перспективи спеціальної освіти: // 36. наук. Пр. Кам’янець-Подільського державного університету: серія соціально-педагогічна; випуск 7 / За ред. О. В. Гаврилова, В. І. Співака. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В. С, 2007. – С. 101 – 103.

 

 

Додаткова

 

 1. Ананьев В.А. Практикум по психологи здоров’я. Методическое пособие по первичной специфической и неспецифической профилактике / Ананьев В.А. – СПб.: Речь, 2007. – 320 с.
 2. Аутизм. Методические рекомендации по коррекционной работе./ Под. Ред. С.А.Морозова (материалы к спецкурсу). М.: Изд-во “Сигнал”, 2003.
 3. Бахтеева С.С. Формирование социальной компетентности в процессе обучения иностранному языку в ВУЗе экономического профиля. – Дис. канд. пед. наук – Казань, 2001. – 174с.
 4. Божович Л.И. Личность формируется в дошкольном возрасте: Психолог.исследование. – М.:Просвещение, 1968. – 468с.
 5. Борисова О. Ф. Формирование социальной компетентности детей дошкольного возраста: автореферат дис. . канд. пед. наук: 13.00.07: / О.Ф. Борисова. Челябинск, – 2009. – 24с.
 6. Борытко Н.М. Профессионально-педагогическая компетентность педагога. [Электронный ресурс] / Н.М. Борытко // http://www.eidos.ru/iournal/2007/0930-10.htm
 7. Веденина М.Ю. Адаптация методов поведенческой терапии для формирования социально-бытовых навыков у детей с аутизмом: автореферат дис. . канд. психол. наук: 13.00.07: / М.Ю.Веденина. Москва. – 2000. – 24с.
 8. Владимирова Н. Не от мира сего? // Семья и школа. – 2003. – №9. – С.10-11.
 9. Галкина Т. Э. Формирование социально-педагогической адаптивности аутичных детей в образовательном процессе специальной (коррекционной) школы: автореферат дис. . канд. пед. Наук: 13.00.02 / Т.Э.Галкина, Москва, – 2004. – 24с.
 10. Гончарова-Горянська М. В. Соціальна компетентність дошкільнят: поняття, зміст, формування в сучасних навчальних закладах / ГончароваГорянська М. В. // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. / Ін-т проблем виховання АПН України; редкол.: [О. В. Сухомлинська та ін.] – К., 2006. – С. 219–226.
 11. Горский В.А. Компетентностный подход в дополнительном образовании детей [Электронный ресурс] / В.А. Горский // http://vio.fio.ru/viо 45/cd site/Articles/art_ 1 _4.htm
 12. Дьяченко М. И. Краткий психологический словарь. – Минск, 1998.
 13. Иванова, Ю. В. Развитие исследований социальной компетентности в период модернизации образования [Электронный ресурс] / Ю. В. Иванова // Актуальные проблемы образования и воспитания: между- народный опыт и перспективы сотрудничества: Сбор- ник научных статей. – 2009. – Режим доступа : http://window.edu.ru/library/pdf2txt/443/67443/40627
 14. Ермолова, Т.В. Социальная компетентность как показатель готовности старших дошкольников к систематическому обучению [Электронный ресурс] /Т.В. Ермолова // Тезисы Международной
 15. Конференции «Культурно-историческая психология: современное состояние и перспективы», МГПГІУ, г. Москва, 3-4 октября 2006 года // http://www.childpsy.ru/index.php/view/articles/
 16. Запорожец A.B. Психическое развитие ребенка [Текст] /A.B. Запорожец // Избранные психологические труды: В 2-х т. – М., 1986. – Т.1. – 316 с.
 17. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования [Текст] / И.А. Зимняя //Высшее образование сегодня. — 2003. – №5. С. 34-42.
 18. Зимняя, И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании [Электронный ресурс] / И.А. Зимняя. — М.: Исследовательский центр проблем качества специалистов, 2004 // http://www.rc.edu.ru
 19. Зимняя, И. А., Морозова, Н. А. Современное состояние проблемы концепций воспитания [Текст] /И. А. Зимняя, Н. А. Морозова. – Ярославль: Современные концепции воспитания, 2000. – С. 171.
 20. Ильченко O.A. «Компетентностный подход и формирование стандартов профессионального образования» [Электронный ресурс] / O.A. Ильченко // Открытое образование, 4/2004. – http://pn.pglu.ru
 21. Йоханссон И. Особое детство. – М.: Центр лечебной педагогики. ‑2001.
 22. Коблянская E.B. Психологические аспекты социальной компетентности: Диссерт. канд. псих. наук. – С.Петербург. – 1995
 23. Каган В.Е. Аутизм у детей. – Л.: Медицина, 1981. – 223 с.
 24. Калинина Н. Тренинг жизненной стойкости в развитии социальной компетентности подростков / Н. Калинина // Сел. шк. : практ. журн. рук. и учителей сел. школ. 2006. – № 2. – С. 120-128.
 25. Калинина Н.В. Развитие социальной компетентности у младших школьников / Н.В. Калинина // Психология и шк. : науч.-практ. журн. 2005. – № 4. – С. 62-72.
 26. Калинина Н.В. Формирование социальной компетентности как механизм укрепления психического здоровья подрастающего поколения / Н.В. Калинина. -М., 2001. 32 с.
 27. Кириллова Т. Ю. Социально-психологический климат в разновозрастной группе ДОУ [Электронный ресурс] / Т.Ю. Кириллова // http://www.humanities.edu.ru/db
 28. Ковальов В.В. Семиотика и диагностика психических заболеваний у детей и подростков. – Москва: Медицина, 1985.
 29. Коджаспирова Е.В., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь. – М.: Академия. 2000. – С. 176.
 30. Кононко, О. Л. Виховуємо соціально компетентного дошкільника: навч. метод. посіб. до Базової прогр. розв. дитини дошк. віку «Я у Світі» / Олена Леонтіївна Кононко. – К.: Світич, 2009. – 201 с.
 31. Костин И.А. Работа по развитию социально-бытовых навыков аутичных подростков и юношей // Дефектология, № 2. -М.: «ШколаПресс», 1998.
 32. Лютова Е.К., Монина Г.Б.Тренинг эффективного взаимодействия с детьми (с сокр.) – СПб: Речь, 2000.
 33. Масленникова, В. Ш. Личностная композиция социального отношения [Текст] / В. Ш. Масленникова // Современные концепции воспитания. – Ярославль : Изд-во ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 2000. – С. 84–89.
 34. Маслова, И.А. Социализация подростка в воспитательном пространстве учреждения дополнительного образования детей [Текст]: автореф. дисс. … канд. пед. наук. — Магнитогорск, 2007. – 23с.
 35. Маслоу А. Самоактуализация. [Текст] / А.Маслоу //Психология личности. Тексты.-М.:Изд-во МГУ.- 1982. – С.145-162
 36. Монтессори М. Дом ребенка: метод научной педагогики. [Текст] / М.Монтессори. -М.: Астрель, 2006.- 269 с.
 37. Морозова Т.П. Социальные отношения и эмоциональный мир ребенка. [Текст] / Т.П. Морозова, P.M. Чумичева. – М.: “Илекса”. ‑ Ставрополь: “Сервисшкола”, 2001. – 288 с.
 38. Немов Р. С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кр. – 4-е изд. / Немов Р. С. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2002. – Кн. 2: Психология образования. – 608 с.
 39. Нестерова В.В., Белкин A.C. Педагогическая компетентность[Текст]: уч. пособие. /В.В. Нестерова, A.C. Белкин. – Екатеринбург, 2003. – С. 4
 40. Николь Юрэн, Карен Стэгнити. Игра, социальная компетентность и включенность детей в возрасте 5-7 лет: действенность оценки детской инициативы в игре//Австралийский журнал профессиональной терапии, 2009, 56, с. 33-40.
 41. Никольская О.С. Аффективная сфера как система организации сознания и поведения при нормальном и аномальном развитии. Дисс. . .дра психол. наук.-М. ,1999.
 42. Орлов Ф. Во главе угла — педагогические компетенции [Электронный ресурс] / Ф.Орлов // http://www.ug.ru
 43. Островська К О. Психологічний погляд на проблему співпраці спеціалістів з батьками аутичних дітей // Наукові записки інституту психології імені Г.С.Костюка / За ред.С. Д. Максименка. – К.: Главник, 2005. – Вип..26, в 4-х томах, Т.3. – С.270–273.
 44. Островська К. О. Толерантність до дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивній школі / Х. Я. Сайко, К. О. Островська // Вісник Чернігівського університету. Серія «Психологічні науки». – Чернігів, 2012. – Вип. 103. – Т. 1. – С. 156 – 162.
 45. Островська К.О. Психологічні чинники емоційного вигорання у корекційних педагогів // Науковий часопис НПУ імені І. П. Драгоманова, 2012, Сер.19, Вип.21. – С. 399-404.
 46. Островська К.О. Особливості соціальної компетентності у дітей з різним рівнем аутизму // Практична психологія і соціальна робота. К., 2013. – № 5. – С. 52–56.
 47. Синьов В.М., Матвєєва М. П., Хохліна О. П. Психологія розумововідсталої дитини: підручник. – К.: Знання, 2008. – 359с.
 48. Спиваковская А.С. Психотерапия: игра, детство, семья. Часть 2: психотерапия детского аутизма.- М., 2000.
 49. Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста / Под ред. С.Ю. Циркина – Санкт-Петербург: Издательство «Питер», 2000.
 50. Трубайчук Л.В. Социальная компетентность дошокльника [Текст] / Л.В. Трубайчук//Актуальные проблемы дошкольного образования теоретические и прикладные аспекты социализации и социального развития детей дошокльного возраста.- Челябинск: Изд-во ИИУМЦ «Образование»,2007,- С.300- 307
 51. Фельденкрайз М. Осознавание через движение. – М.- СПб., 2000 г. – Формирование социальной компетентности детей 3-7 лет в условиях открытого дошкольного образовательного учреждения [Электронный ресурс] // http://www.mirrabot.com/work/work_62638.html
 52. Фролов Ю.В., Махотин, Д.А. Компетентностная модель как основа оценки качества подготовки специалистов [Текст] /Ю.В. Фролов, Д.А. Махотин //Высшее образование сегодня,2004.-№7 – с. 34-41.
 53. Фрумин И.Д. Компетентностный подход как естественный этап обновления содержания образования [Текст] // И.Д. Фрумин // Педагогика развития, ключевые компетенции и становление: матер. XI науч. практ. конф. Красноярск, 2003
 54. Хаустов А.В. Исследование коммуникативных навыков у детей с синдромом раннего детского аутизма // Дефектология. – 2004. – №4. – С.69-74.
 55. Хаустов А.В.Основные этапы и особенности развития игровой деятельности в норме и при аутистических нарушениях// Научнопрактический журнал «Аутизм и нарушения развития» №3 2004.
 56. Хворова Г.М. Комплексна психолого-педагогічна технологія корекції розвитку активності дитини з аутизмом: автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.03 / Г.М. Хворова ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2010. — 22 с.
 57. Худик В.А. Онтогенетический аспект психологической диагностики и коррекции аномального развития личности (на материале исследования детей и подростков). – Санкт-Петербург: Образование, 2000.
 58. Хуторской A.B. Ключевые компетенции. Технология конструирования [Текст] / A.B. Хуторской // Народное образование,2003. – № 5. – С.55-61
 59. Черемнсина A.A. Формирование правовой компетентности старших школьников [Текст] : дис. канд. пед. наук. / A.A. Черемисина. ‑ Оренбур] 2000.
 60. Шеремет М. К Проблеми та перспективи спеціальної освіти: // 36. наук. Пр. Кам’янець-Подільського державного університету: серія соціально-педагогічна; випуск 7 / За ред. О. В. Гаврилова, В. І. Співака. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В. С, 2007. – С. 101 – 103.
 61. Шипицына Л.М., Первова И.Л. «Обзор современных подходов к проблеме детского аутизма в разных странах. Социальная реабилитация детей с аутизмом». Детский аутизм. Хрестоматия. Составитель Шипицына Л.М. СПб. ‑
 62. Шульженко Д. І. Аутизм – не вирок. – Львів: Кальварія, 2010. – С.
 63. Шульженко Д.І. Формування готовності дітей з аутистичним спектром порушень до навчання у школі. Корекційна педагогіка. Вісник української асоціації корекційних педагогів. – 2008. – №1. С. 9-15.
 64. Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы взаимодействия, развитие речи, психотерапия.– М.: Теревино, 2004.

 

Матеріали

РНП_Форм.соц.компет.в осіб з пор.р._21-22.

РНП_Форм.соц.компет.в осіб з пор.р._20-21.

Змістовий модуль 1. «Сутність соціальних компетенцій та їх особливості в осіб з порушеннями розвитку»

Змістовий модуль 2. «Формування соціальних компетенцій осіб з різним типом порушень розвитку»

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус для ДФН з НД "Формування соціальних компетенцій осіб з порушеннями розвитку" 2021-2022 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: Силабус для ЗФН з НД "Формування соціальних компетенцій осіб з порушеннями розвитку" 2020-2021 і 2021-2022 н.р.

Завантажити силабус