Формування соціальних компетенцій осіб з порушенням розвитку

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік
64Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
64+6доцент Сікорська Л. Б.ФПЛ-31з
728доцент Сікорська Л. Б.ФПЛ-41, ФПЛ-42, ФПЛ-41з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
64+6ФПЛ-31здоцент Сікорська Л. Б.
728ФПЛ-41здоцент Сікорська Л. Б.
ФПЛ-41доцент Сікорська Л. Б.
ФПЛ-42доцент Сікорська Л. Б.

Опис курсу

Мета вивчення курсу. Підвищення професійної компетентності студентів, розширення, систематизація та закріплення набутих знань із усіх психолого-педагогічних дисциплін, а також медичного спрямування, що сприятиме ефективній самореалізації студентів, та набуття ними фахових та програмних компетенцій. Формування базових знань про соціальні когмпетенції осіб з нормотиповим розвитком, враховуючи вікові психологічні особливості та розвитку дітей з різними особливостями психофізичного розвитку, та з його порушеннями. Сприяння формуванню та розвитку знань, вмінь та навичок здійснювати корекційно-діагностичну роботу з метою формування соціальних компетенцій осіб з порушеннм розвитку.

Завдання:

 1. Поглиблення уявлень студентів про специфіку психологічної допомоги особам з порушеннями розвитку, про загальні закономірності нормативного і ненормативного психічного розвитку.
 2. З’ясування сутності соціальних компетенцій на кожному віковому етапі розвитку та особливості соціальних компетенцій осіб з порушеним розвитком.
 3. Набуття вмінь здійснення психолого-педагогічної діагностики осіб з порушеним розвитком як основи диференційованого підходу до корекції їхнього розвитку та соціалізації.
 4. Здійснення аналізу рівня сформованості соціальних компетенцій у осіб з різним типом порушеного розвитку з урахуванням компонентів соціального середовища.
 5. Формування практичних вмінь і навичок здвійсненнчя роботи з формування соціальних компетенцій осіб з різним типом порушень.

Компетентності (за освітньою програмою)

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми спеціальної та інклюзивної освіти у процесі корекційно-педагогічної, діагностико-консультативної, дослідницької та культурно-просвітницької діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування основних теорій і методів дефектології і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 

Загальні компетентності

ЗК-4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК-9. Здатність до міжособистісної взаємодії.

 

Спеціальні (фахові компетентності)

СК-1. Усвідомлення сучасних концепцій і теорій функціонування, обмеження життєдіяльності, розвитку, навчання, виховання і соціалізації осіб з особливими освітніми потребами.

СК-12. Здатність організовувати дитячий колектив, створювати в ньому рівноправний клімат і комфортні умови для особистісного розвитку вихованців та їхньої соціальної інтеграції.

СК-13. Здатність будувати гармонійні відносини з особами з психофізичними порушеннями, їхніми сім’ями та учасниками спільнот без упередженого ставлення до їх індивідуальних потреб.

СК-20. Здатність до застосування знань про психологічні механізми навчання та виховання дитини задля забезпечення спрямованої соціалізації та інтеграції особистості з мовленнєвими порушеннями..

 

Програмні результати навчання (за освітньою програмою)

РН2. Здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел для розв’язування конкретних задач спеціальної та інклюзивної освіти.

РН 6. Планувати освітньо-корекційну роботу на основі результатів психолого-педагогічної діагностики осіб з особливими освітніми потребами з врахуванням їхніх вікових та індивідуально-типологічних відмінностей.

РН 8. Організовувати і здійснювати психолого-педагогічне вивчення дітей з особливостями психофізичного розвитку, діагностико-консультативну діяльність.

РН 10. Здійснювати спостереження за дітьми з психофізичними порушеннями (інтелекту, мовлення, зору, слуху, опорно-рухових функцій тощо), реалізовувати корекційно-педагогічну роботу з урахуванням їхніх психофізичних, вікових особливостей, індивідуальних освітніх потреб, можливостей та здібностей.

РН 13. Володіти методиками сприяння соціальній адаптації осіб з особливими освітніми потребами, їхньої підготовки до суспільної та виробничої діяльності.

РН 20. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів.

РН 22. Створювати відповідний клімат у корекційно-педагогічному та інклюзивному середовищі.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Звєрєва І. Д., Кияниця З. П., Кузьмінський В. О., Петрочко Ж. В. Оцінка потреб дитини та її сім’ї: від теорії до практики: Навч. посіб.: у 2-х част. ‑ К.: «Кожній дитині», 2010. ‑ Част. І. ‑ 224 с.
 1. Островська К.О. Психологічні основи формування соціальних компетенцій дітей з аутистичними порушеннями. / Катерина Олексіївна Островська. – Дисертація доктора психологічних наук: 19.00.08 – спеціальна психологія. Рукопис. – Київ. – 2013. – 464
 2. Синьов В. М. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка: підручник. — Частина І. Загальні основи корекційної психопедагогіки (олігофренопедагогіки). – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007. – 238с.
 3. Синьов В.М. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка: підручник. — Частина 2. Навчання і виховання дітей. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – 224 с.
 4. Шеремет М. К Проблеми та перспективи спеціальної освіти: // 36. наук. Пр. Кам’янець-Подільського державного університету: серія соціально-педагогічна; випуск 7 / За ред. О. В. Гаврилова, В. І. Співака. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В. С, 2007. – С. 101 – 103.

Додаткова література:

 1. Варецька О. В. Теоретичні і методичні засади розвитку соціальної компетентності вчителя початкової школи у системі післядипломної педагогічної освіти: дис. … докт. пед. наук. Київ, 2015. ‑ 630 с.
 2. Гончарова-Горянська М. В. Соціальна компетентність дошкільнят: поняття, зміст, формування в сучасних навчальних закладах / ГончароваГорянська М. В. // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. / Ін-т проблем виховання АПН України; редкол.: [О. В. Сухомлинська та ін.] – К., 2006. – С. 219–226.
 3. Кононко, О. Л. Виховуємо соціально компетентного дошкільника: навч. метод. посіб. до Базової прогр. розв. дитини дошк. віку «Я у Світі» / Олена Леонтіївна Кононко. – К.: Світич, 2009. – 201 с.
 4. Маслоу А. Самоактуализация. [Текст] / А.Маслоу //Психология личности. Тексты.-М.:Изд-во МГУ.- 1982. – С.145-162.
 5. Методика виховання Монтессорі. Основи./ https://starylev.com.ua/blogs/metodyka-vyhovannya-montessori-osnovy
 6. Монтессори М. Дом ребенка: метод научной педагогики. [Текст] / М.Монтессори. -М.: Астрель, 2006.- 269 с.
 7. Николь Юрэн, Карен Стэгнити. Игра, социальная компетентность и включенность детей в возрасте 5-7 лет: действенность оценки детской инициативы в игре//Австралийский журнал профессиональной терапии, 2009, 56, с. 33-40.
 8. Островська К О. Психологічний погляд на проблему співпраці спеціалістів з батьками аутичних дітей // Наукові записки інституту психології імені Г.С.Костюка / За ред.С. Д. Максименка. – К.: Главник, 2005. – Вип..26, в 4-х томах, Т.3. – С.270–273.
 9. Островська К.О. Толерантність до дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивній школі / Х. Я. Сайко, К. О. Островська // Вісник Чернігівського університету. Серія «Психологічні науки». – Чернігів, 2012. – Вип. 103. – Т. 1. – С. 156 – 162.
 10. Островська К.О. Психологічні чинники емоційного вигорання у корекційних педагогів // Науковий часопис НПУ імені І. П. Драгоманова, 2012, Сер.19, Вип.21. – С. 399-404.
 11. Островська К.О. Особливості соціальної компетентності у дітей з різним рівнем аутизму // Практична психологія і соціальна робота. К., 2013. – № 5. – С. 52–56.
 12. Синьов В.М., Матвєєва М. П., Хохліна О. П. Психологія розумововідсталої дитини: підручник. – К.: Знання, 2008. – 359с.
 13. Соболєва С. Формування соціальної компетентності майбутніх фахівців з економіки у процесі викладання соціальногуманітарних дисциплін. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 2 (76). – Харків. – С. 197 – 206.
 14. Хворова Г.М. Комплексна психолого-педагогічна технологія корекції розвитку активності дитини з аутизмом: автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.03 / Г.М. Хворова ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2010. — 22 с.
 15. Шеремет М. К Проблеми та перспективи спеціальної освіти: // 36. наук. Пр. Кам’янець-Подільського державного університету: серія соціально-педагогічна; випуск 7 / За ред. О. В. Гаврилова, В. І. Співака. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В. С, 2007. – С. 101 – 103.
 16. Шульженко Д. І. Аутизм – не вирок. – Львів: Кальварія, 2010. – С.
 17. Шульженко Д.І. Формування готовності дітей з аутистичним спектром порушень до навчання у школі. Корекційна педагогіка. Вісник української асоціації корекційних педагогів. – 2008. – №1. С. 9-15.

Матеріали

РНП_Форм.соц.компет.в осіб з пор.р._22-23.

РНП_Форм.соц.компет.в осіб з пор.р._21-22.

РНП_Форм.соц.компет.в осіб з пор.р._20-21.

Змістовий модуль 1. «Сутність соціальних компетенцій та їх особливості в осіб з порушеннями розвитку»

Змістовий модуль 2. «Формування соціальних компетенцій осіб з різним типом порушень розвитку»

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус для ДФН з НД "Формування соціальних компетенцій осіб з порушеннями розвитку" 2021-2022 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: Силабус для ЗФН з НД "Формування соціальних компетенцій осіб з порушеннями розвитку" 2020-2021 і 2021-2022 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: Силабус_22-23 н.р.

Завантажити силабус