Основи науково-педагогічних досліджень в спеціальній освіті (016.01, 016.02)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
25Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Петровська І. Р.ФПЛ-11, ФПЛ-12, ФПК-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
248ФПЛ-11доцент Сікорська Л. Б.
ФПЛ-12доцент Сікорська Л. Б.
ФПК-11доцент Сікорська Л. Б.

Опис курсу

Курс «Основи науково-педагогічних досліджень в спеціальній освіті» розроблено таким чином, щоб надати студентам знання щодо сутності та особливостей науково-педагогічних досліджень в спеціальній освіті, основних етапів та технологій проведення, способів узагальнення і представлення результатів науково-педагогічного дослідження, а також формування навичок у студентів щодо пошуку, аналізу і синтезу інформації з різних джерел для розв’язування конкретних задач спеціальної та інклюзивної освіти.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Основи науково-педагогічних досліджень в спеціальній освіті» є формування у студентів методологічної компетентності, підготовка до здійснення самостійного наукового дослідження проблем навчання, освіти та виховання, прогнозування наслідків здійснюваних педагогічних впливів на особистість, вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду у спеціальній освіті.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Шарпан О. Б. Основи наукових досліджень. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. 89 с.
 2. Палеха Ю. І. Основи науково-дослідної роботи: навч. посіб. К. : Ліра-К, 2020. 332 c
 3. Сардак С. Е. Основи наукових досліджень : навч. Посібник. Д.: ДГУ, 2018. 103 с.
 4. Лаппо В. В. Основи педагогічних досліджень: Навчально-методичний посібник / В.В.Лаппо. Івано-Франківськ: НАІР, 2016. 284 с.
 5. Лузан П.Г. Основи науково-педагогічних досліджень / П.Г. Лузан, І.В. Сопівник, С.В. Виговська. К., 2012. 219 с.
 6. Методологічні засади педагогічного дослідження: монографія / авт. кол. : Є. М. Хриков, О. В. Адаменко, В. С. Курило та ін. ; за заг. ред. В. С. Курила, Є. М. Хрикова ; Держ. закл. „Луган.нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. 248 с.
 7. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнктів / за ред. А. Є. Конверського. К.: Центр учбової літератури, 2010. 352 с.
 8. Сисоєва С.О. Методологія науково-педагогічних досліджень: Підручник / С.О. Сисоєва, Т.Є. Кристопчук. Рівне: Волинські обереги, 2013. 360 с.
 9. Колишкін, О. В. Корекційна освіта. Вступ до спеціальності: навчальний посібник / О. В. Колишкін. Суми : Університетська книга, 2013.  392 с.
 10. Островська К.О. Засади комплексної психолого-педагогічної допомоги дітям з аутизмом: монографія. Львів: Тріада плюс, 2012.
 11. Creswell, John W. Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research / John W. Creswell. 4th ed. – Boston: Pearson Education, 2012. 650 p.

Допоміжна література

 1. Роговенко М. Педагогічні дослідження в діяльності науково-педагогічного працівника: актуальні питання теорії та практики. Філософські та методологічні проблеми права, 1(21), 2021. 37-46.
 2. Білоусова Т.П., Маркітантов Ю. О. Основи наукових досліджень: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т.П. Білоусова, Ю.О. Маркітантов. Кам’янець-Подільський, 2004. 120с.
 3. Вербовський В.В. Як правильно підготувати наукове дослідження: навч. метод. посіб. для студ. і магістрантів / В. В. Вербовський. Луганськ : Альма-матер, 2007.  123с.
 4. Наукова проблема та обґрунтування теми дослідження. Гіпотези у наукових дослідженнях [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.info- library.com.ua/books-text- 8409.html
 5. McLeod, S. A. (2019). Qualitative vs. Quantitative research. Simply psychology: https://www.simplypsychology.org/qualitative-quantitative.html

Матеріали

СИЛАБУС_Основи науково-педагогічного дослідження_Олігофренопедагогіка

СИЛАБУС_Основи науково-педагогічного дослідження_Логопедія

Robocha-prohrama_Основи науково-педагогічних досліджень_Лого

Robocha-prohrama_Основи науково-педагогічних досліджень(Оліго)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус Основи науково-педагогічних досліджень в спеціальній освіті (Логопедія)

Завантажити силабус

Силабус: Силабус Основи науково-педагогічних досліджень в спеціальній освіті (Олігофренопедагогіка)

Завантажити силабус