Основи науково-педагогічних досліджень в спеціальній освіті (016.01, 016.02)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
25Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Петровська І. Р.ФПЛ-11, ФПЛ-12, ФПК-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
248ФПЛ-11Призванська Р. А.
ФПЛ-12Призванська Р. А.
ФПК-11Сидорович О. І.

Опис курсу

Курс «Основи науково-педагогічних досліджень в спеціальній освіті» розроблено таким чином, щоб надати студентам знання щодо сутності та особливостей науково-педагогічних досліджень в спеціальній освіті, основних етапів та технологій проведення, способів узагальнення і представлення результатів науково-педагогічного дослідження, а також формування навичок у студентів щодо пошуку, аналізу і синтезу інформації з різних джерел для розв’язування конкретних задач спеціальної та інклюзивної освіти.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Основи науково-педагогічних досліджень в спеціальній освіті» є формування у студентів методологічної компетентності, підготовка до здійснення самостійного наукового дослідження проблем навчання, освіти та виховання, прогнозування наслідків здійснюваних педагогічних впливів на особистість, вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду у спеціальній освіті.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Лузан П.Г. Основи науково-педагогічних досліджень / П.Г. Лузан, І.В. Сопівник, С.В. Виговська. – К., 2012. – 219 с.
 2. Методологічні засади педагогічного дослідження: монографія / авт. кол. : Є. М. Хриков, О. В. Адаменко, В. С. Курило та ін. ; за заг. ред. В. С. Курила, Є. М. Хрикова ; Держ. закл. „Луган.нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – 248 с.
 3. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнктів / за ред. А. Є. Конверського. — К.: Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.
 4. Сисоєва С.О. Методологія науково-педагогічних досліджень: Підручник / С.О. Сисоєва, Т.Є. Кристопчук. – Рівне: Волинські обереги, 2013. – 360 с.
 5. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник / Г.С. Цехмістрова. – Київ: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 240 с.
 6. Колишкін, О. В. Корекційна освіта. Вступ до спеціальності : навчальний посібник / О. В. Колишкін. – Суми : Університетська книга, 2013. – 392 с.
 7. Островська К.О. Засади комплексної психолого-педагогічної допомоги дітям з аутизмом: монографія. – Львів: Тріада плюс.
 8. Creswell, John W. Educational research : planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research / John W. Creswell. – 4th ed. – Boston: Pearson Education, 2012. – 650 p.

Допоміжна література

 1. Білоусова Т.П., Маркітантов Ю. О. Основи наукових досліджень: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т.П. Білоусова, Ю.О. Маркітантов.— Кам’янець-Подільський, 2004. – 120с.
 2. Вербовський В.В. Як правильно підготувати наукове дослідження: навч. метод. посіб. для студ. і магістрантів / В. В. Вербовський. – Луганськ : Альма-матер, 2007. – 123с.
 3. Наукова проблема та обґрунтування теми дослідження. Гіпотези у наукових дослідженнях [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.info- library.com.ua/books-text- 8409.html
 4. Сидоренко В.К. Основи наукових досліджень: навч. пос. / В.К. Сидоренко, П.В. Дмитренко – К.: РННЦ “ДІНГТ”, 2000. – 259 с.
 5. Бусыгина, Н. П. Качественные и количественные методы исследований в психологии : учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. П. Бусыгина. – Москва : Издательство Юрайт, 2015. – 423 с.
 6. McLeod, S. A. (2019). Qualitative vs. Quantitative research. Simply psychology: https://www.simplypsychology.org/qualitative-quantitative.html 
 7. Лаппо В. В. Основи педагогічних досліджень: Навчально-методичний посібник / В.В.Лаппо. – Івано-Франківськ: НАІР, 2016. – 284 с.

Силабус:

Завантажити силабус