Петровська Інга Ростиславівна

Посада: , доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-98

Електронна пошта: inha.petrovska@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: pedagogy.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Психологія становлення громадянської ідентичності особистості. Психологічні механізми, чинники та етапи становлення громадянської ідентичності особистості.

Психодіагностика.  Конструювання та адаптація опитувальників. Перевірка опитувальників на відповідність психометричним вимогам.

Психологія прийняття індивідуальних та колективних рішень. Психологія прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику.

Курси

Публікації

Монографії:

 1. Petrovska I.R. Measuring Civic Identity: Difficulties and Solution. Psychology and pedagogy in XXI century: methodological framework of the activities of psychologist and educator : collective monograph / А.О. Bessarab, O.I. Ivanytsky, O.M.Kikinezhdi, I.R. Petrovska, etc. – Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. – p. 62-82. (SENSE) https://doi.org/10.36059/978-966-397-176-6/62-82

Автор понад 90 наукових публікацій (статей та тез доповідей):

 1. Petrovska, I. (2019). Civic identity development: ontogenetic aspect. Social Welfare: Interdisciplinary Approach. Vol 2, No 9 (2019). Siauliai University. 29-43. DOI: http://dx.doi.org/10.21277/sw.v2i9.423 (Web of Science)
 2. Petrovska, I. (2019). Peculiarities of various types of civic identity. Journal of Education Culture and Society. Vol 10. No 2. 43-54.  https://doi.org/10.15503/jecs20192.43.54 (Web of Science)
 3. Grabovska S., Petrovska, I. (2017). Individual psychological characteristics of students with different types of civic identity. Journal of Education, Culture and Society. Vol. 8. No 1. Wroclaw. 138-147.  https://doi.org/10.15503/jecs20171.138.147 (Web of Science)
 4. Petrovska, I. (2016). Emigration sentiment among students in the context of their civic identity. Journal of Education Culture and Society, 7(2), 100-110.  https://doi.org/10.15503/jecs20162.100.110
 5. Петровська, І.  Трирівнева структура громадянської ідентичності особистості. Наукові студії із соціальної та політичної психології, 2020, № 46(49). С. 131-138 https://doi.org/10.33120/ssj.vi46(49).162
 6. Петровська, І.Р. Психологічні чинники становлення громадянської ідентичності містян і селян. Проблеми сучасної психології : науковий журнал. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2020. № 2 (18). С. 215-221  DOI https://doi.org/10.26661/2310-4368/2020-2-23
 7. Хазратова Н.В., Петровська, І.Р. (2021). Аналіз підходів до вивчення громадянської ідентичності особистості. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Психологічні науки, 2021, № 2 (21). С. 53-61 DOI: https://doi.org/10.33310/2078-2128-2021-21-2-53-61
 8. Петровська І.Р. Психологічні механізми генези громадянської ідентичності особистості. Психологічний часопис : науковий журнал / за ред. С.Д. Максименка. №4(6). Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2020. С. 195-203. https://doi.org/10.31108/1.2020.6.4
 9. Петровська І.Р.. Соціально-психологічні чинники становлення громадянської ідентичності особистості. Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огіє­нка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Вип. 49. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. С. 269-295. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-49.269-295
 10. Петровська І.Р. Етапи становлення громадянської ідентичності особистості.  Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Вип. 44. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. – С. 212-233. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-44.212-233
 11. Петровська І.Р. Соціально-психологічні наслідки воєнного конфлікту для громадянської ідентифікації // Prospects for the development of psychology as a science in EU and Ukraine. Proceedings of the International scientific and practical conference, Warsaw, February 1-2, 2019. – Warsaw: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2019. – P. 45-50.
 12. Петровська І.Р. Громадянська культура як чинник становлення громадянської ідентичності особистості. Психологічний часопис : Збірник наукових праць / за ред.. С.Максименка. №7 (17). Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2018.  94-108.   https://doi.org/10.31108/1.2018.7.17.6
 13. Петровська І.Р. Методика визначення рівня та типу громадянської ідентичності особистості: розробка та психометричний аналіз. Теорія і практика сучасної психології. Вип. 1. Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2018. С. 160-165. http://www.tpsp-journal.kpu.zp.ua/archive/1_2018/33.pdf
 14. Петровська І. Р. Громадянська ідентичність як різновид організаційної ідентичності. Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. Вип. 39. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. С. 244-257. http://problemps.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/58/2018/04/39-22.pdf
 15. Кузьмин С., Петровська І. Природа та процесуальність емпатії. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. 2018. Вип. 2. С. 64-72. http://psy-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/2_2018/10.pdf
 16. Петровська І. Р. Рівні та структура громадянської ідентичності особистості. Психологічні перспективи. Вип. 30. Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2017. С. 157-171.  https://doi.org/10.29038/2227-1376-2017-30-157-171
 17. Петровська І. Р., Куц О. В. Психологічні особливості студентів з різними образами Президента держави. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Психологічні науки”. Вип. 3. Том 1. Херсон, 2017. С. 126-132 https://pj.journal.kspu.edu/index.php/pj/article/view/843
 18. Петровська І. Р. Особливості світосприйняття та ціннісно-мотиваційної сфери студентів з різним типом громадянської ідентичності / С.Л. Грабовська, І. Р. Петровська // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 35. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – С. 130 – 144.  https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%25p
 19. Петровська І. Р. Громадянська ідентичність: теоретико-методологічні основи соціально-психологічного аналізу. Психологія і особистість. №1(11). Київ-Полтава, 2017. С. 53-64. http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/7219/1/Petrovska.pdf
 20. Петровська І. Р. До проблеми множинності громадянської ідентичності особистості.  Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; [редакційна колегія: Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна, І. Г. Батраченко та ін.]. К. : Міленіум, 2017. Вип. 5 (19). С. 145-155.  http://nbuv.gov.ua/UJRN/pppr_2016_3_7
 21. Petrovska I. Сivic identity as а complex multi-level personal formation / Inha Petrovska // Political and economic self-constitution: Citizenship identity and education. Proceedings of the V international scientific and practical seminar, Corinth, May 26th, 2017. – University of the Peloponneseon (Corinth, Greece), 2017. – P. 30-35. https://www.academia.edu/33227505/СIVIC_IDENTITY_AS_А_COMPLEX_MULTI_LEVEL_PERSONAL_FORMATION
 22. Петровська І.Р. Громадянська ідентичність: міждисциплінарний аспект наукових досліджень. Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; [редакційна колегія: Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна, І. Г. Батраченко та ін.]. К. : Міленіум, 2016. Вип. 3 (17). С. 49-59. http://nbuv.gov.ua/UJRN/pppr_2016_3_7
 23. Петровська І. Р. Громадянська ідентичність у контексті сучасної світової психологічної думки. Психологічні перспективи. Вип. 28. Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2016. – С. 221 – 235. DOI: https://doi.org/10.29038/2227-1376-2016-28-221-235
 24. Петровська І. Р. Розробка та психометрична перевірка опитувальника “Громадянська ідентичність”. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Психологічні науки”. Вип. 1, Т. 1.  Херсон, 2016. С. 70–76. https://pj.journal.kspu.edu/index.php/pj/article/view/616/574
 25. Петровська І. Р. Типи громадянської ідентичності студентської молоді.  Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. Вип. 31. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. С. 317–331. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-31.%p
 26. Петровська І. Р. Структурно-типологічний підхід до аналізу громадянської ідентичності. Психологічні перспективи. Вип. 27. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2016. – С. 161-173. https://doi.org/10.29038/2227-1376-2016-27-161-173
 27. Петровська І. Р. Особливості громадянської ідентичності студентів. Наука і освіта. 2015. №10. С. 177-182. http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/6150/1/Petrovska.pdf
 28. Петровська І. Р. Особливості сприйняття іміджу особистості політичного лідера Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Вип. 1, Том 1. Херсон, 2015. С. 57 – 61. http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2015_1%281%29__13
 29. Петровська І.Р. Психологічні особливості кар’єрних орієнтацій студентів-психологів. Молодий вчений. 2015. №2, Ч. ІV. С. 224-227. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/2/229.pdf
 30. Петровська І.Р. Щодо проблеми розвитку кар’єрного потенціалу студентів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Випуск 2. Том 1. – Херсон, 2014. – С. 104-108. http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2014_2%281%29__21
 31. Петровська І.Р. Особливості роботи викладачів вищої школи з обдарованими студентами. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Додаток4 до Вип. 31, Том ІV (12): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські читання». – К.: Гнозис, 2014. – С. 332–339. http://chelpanov.eeipsy.org/index.php/eeip/article/view/747

Автор 25 навчально-методичних матеріалів. Методичні матеріали до навчальних курсів “Психологія прийняття рішень“ (2018), “Психологічна служба” (2016), “Психодіагностика” (2016), Практикум з психодіагностики (2014), Навчальний посібник “Психологія реклами в схемах і таблицях” (2013), Програми та зразки тестових завдань для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (2012) та ін.

Біографія

В 1995 році закінчила Державний університет «Львівська політехніка».

В 2005 році захистила дисертацію на тему «Математична модель психосоціальної сфери людини для системи підтримки прийняття психодіагностичних рішень».

В 2008 році присвоєно вчене звання доцента кафедри психології і педагогіки.

З 1995 по 2015 рік – працювала на кафедрі психології, педагогіки і соціального управління НУ «Львівська політехніка».

З 2015 року працює на кафедрі психології ЛНУ ім. Івана Франка (основне місце роботи), з 2019 року – працює на кафедрі спеціальної освіти та соціальної роботи ЛНУ ім. Івана Франка (за суміщенням).

З 2016 року – здобувач наукового ступеня доктора психологічних наук при Лабораторії психології політичної поведінки молоді Інституту соціальної та політичної психології. Тема докторської дисертації «Психологія становлення громадянської ідентичності особистості» за спеціальністю 19.00.11 – політична психологія (затверджена рішенням бюро Міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології, витяг № 1357 від 29.11.2016 року).

Підвищення кваліфікації

2004 р. – курси професійної психотерапевтичної та консультативної підготовки, навчально-методологічний семінар „Любов та психологічна залежність”;

2005 р. – підвищення кваліфікації в рамках програми багатоетапного навчання Кататимно-імагінативній психотерапії, навчально-практичний семінар „Матріархат-патріархат – протистояння символів на порозі постпатріархальної свідомості”;

2006 р – підвищення кваліфікації в Українському науково-методичному центрі практичної психології і соціальної роботи в рамках професійної психотерапевтичної та консультативної підготовки на навчально-практичному семінарі „Корекція емоційних розладів особистості методом психотерапії на піску”;

2010 – 2011 н.р. – підвищення кваліфікації на Семінарі психолого-педагогічних знань Національного університету «Львівська політехніка»;

2015 р. – підвищення кваліфікації на семінарі «Сучасні методи гуманітарних наук: інтернет-інтерв’ю, контент-аналіз, біографічний метод»

2015 р. – психотерапевтичне навчання Короткотермінової Терапії Зосередженої на Розв’язку  (Brief solution focused Therapy)

2017 р. – стажування на кафедрі практичної психології та педагогіки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності;

2018 р. – наукове стажування на кафедрі психології управління Інституту психології  Вроцлавського університету (м. Вроцлав, Республіка Польща)

2020 р. – психотерапевтичне навчання за напрямком Психотерапії Можливостей.

01 жовтня 2020 року – 23 січня 2021 року – навчання на курсі професійного розвитку науково-педагогічних працівників «Вдосконалення викладацької майстерності» (150 год.): Сучасні ІТ-компетентності – 90 год.; Професійні комунікації викладача: психолого-педагогічні засади –  30 год.; Медіаграмотність та міжнародна комунікація – 30 год. Сертифікат СВ № 02070987/000259-21.

З 2019 р. – Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Член Українського Товариства Системної та Короткотермінової Психотерапії.

Член Національної психологічної асоціації

Член Асоціації політичних психологів України

Проекти

2015 р. – психотерапевтичне навчання Короткотермінової Терапії Зосередженої на Розв’язку  (Brief solution focused Therapy).

2020 р. – психотерапевтичне навчання за напрямком Психотерапії Можливостей.

Нагороди

нагороджена Дипломом НУ “Львівська політехніка” за успіхи у професійній діяльності та сумлінну працю (2013 р.)

Розклад