Математично-статистичні методи обробки даних емпіричних досліджень

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
51.5Залік
61.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Петровська І. Р.ФПЛ-31, ФПЛ-32,
616доцент Петровська І. Р.ФПЛ-31, ФПЛ-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ФПЛ-31доцент Петровська І. Р.
ФПЛ-32доцент Петровська І. Р.
616ФПЛ-31доцент Петровська І. Р.
ФПЛ-32доцент Петровська І. Р.

Опис курсу

Дисципліна «Математично-статистичні методи обробки даних емпіричних досліджень» має прикладне значення і розглядається у таких аспектах: а) світоглядному, що передбачає ознайомлення студентів з призначенням та характеристикою математично-статистичних методів дослідження, специфіці обробки та інтерпретації даних якісних і кількісних методів дослідження; б) практико-орієнтованому, що пов’язане із формуванням умінь та навичок обробляти, групувати та інтерпретувати якісні та кількісні дані психолого-педагогічних спостережень і експериментів; в) технологічному, що орієнтує на дотримання студентами чіткості, обґрунтованості та логічної послідовності у складанні й застосуванні програм емпіричного дослідження.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Математично-статистичні методи обробки даних емпіричних досліджень» є формування у студентів знань про новітні тенденції та арсенал математично-статистичних методів обробки даних емпіричних досліджень, що лежать в основі реалізації науково-дослідницької роботи, про методологію і процедурні особливості якісних і кількісних методів у психолого-педагогічних дослідженнях, підготовку до практичного використання конкретних математично-статистичних методів, що сприятиме розвитку інтегральних (здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми спеціальної та інклюзивної освіти, зокрема у процесі дослідницької і діагностико-консультативної діяльності), загальних (здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність оволодівати сучасними знаннями та інформаційними технологіями) та фахових (здатність застосовувати теоретичні, емпіричні методи психолого-педагогічного дослідження, статистичні методи обробки отриманої інформації, визначати достовірність результатів дослідження) компетенцій.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Петровська І.Р., Островська К.О. Математично-статистичні методи обробки емпіричних даних психолого-педагогічних досліджень: навчальний посібник. Львів: Друкарня «Справи Кольпінга в Україні», 2021. 140 с.
 2. Петровська І.Р., Салига Ю.Т., Вудмаска І.В. Статистичні методи в біологічних дослідженнях: навчально-методичний посібник. Київ: Аграрна наука, 2022. 172 с.
 3. Герич М.С., Синявська О.О. Математична статистика: навч. посібник. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2021. 146 с.
 4. Руденко В. М. Математична статистика. Навчальний посібник. Київ.: Центр учбової літератури, 2012. 304 с.
 5. Бабенко В.В. Основи теорії ймовірностей і статистичні методи аналізу даних у психологічних і педагогічних експериментах. Навчальний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2009. 168 с.
 6. Климчук В. О. Математичні методи у психології. Навчальний посібник. Київ : Освіта України, 2009. 288 с.
 7. Мамчич Т., Оленко А., Осипчук М., Шпортюк В. Статистичний аналіз даних з пакетом STATISTICA. Дрогобич : Відродження, 2006. 208 с.
 8. Howitt D., Cramer. D. Introduction to Statistics in Psychology. N.-Y.: FT, 2010.

Додаткова література:

 1. Петровська І. Р. Психодіагностика: Методичні матеріали. Львів : Малий видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка , 2016. 76 с.
 2. Petrovska I.R. Measuring Civic Identity: Difficulties and Solution. Psychology and pedagogy in XXI century: methodological framework of the activities of psychologist and educator : collective monograph / А.О. Bessarab, I.R. Petrovska, etc. – Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. p. 62-82
 3. Томчук М.І., Матохнюк Л.О. Математичні методи в психології: Навчально-методичний посібник. – Вінниця: ВОІПОПП, 2013. 80 с.
 4. Breheny M., Horrell, B. & Stephens, C. (2020). A participatory journal/dialogue approach to narrative research illustrated using a study of informal caregiving. Qualitative Research in Psychology, DOI: 10.1080/14780887.2020.1716423
 5. McLeod, S. A. (2019). Qualitative vs. Quantitative research. Simply psychology: https://www.simplypsychology.org/qualitative-quantitative.html
 6. Coughlin, Kevin Barry. (2013). An Analysis of Factor Extraction Strategies: A Comparison of the Relative Strengths of Principal Axis, Ordinary Least Squares, and Maximum Likelihood in Research Contexts that Include both Categorical and Continuous Variables. Graduate Theses and Dissertations. https://scholarcommons.usf.edu/etd/4459
 7. Bernard H. R. Research methods in anthropology : qualitative and quantitative approaches. Lanham, MD : AltaMira Press, 2006. – 803 p.

Матеріали

СИЛАБУС_Матем-стат_методи обробки даних емпір. дослід_Логопедія

СИЛАБУС_Матем-стат_методи обробки даних емпір. дослід_Оліго

Robocha-prohrama_Математично-статистичні методи (Лого)

Robocha-prohrama_Математично-статистичні методи (Оліго)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус Математично-статистичні методи обробки даних емпіричних досліджень (Логопедія)

Завантажити силабус

Силабус: Силабус Математично-статистичні методи обробки даних емпіричних досліджень (Олігофренопедагогіка)

Завантажити силабус