Основи психології (016.01, 016.02)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Петровська І. Р.ФПЛ-11, ФПК-11, ФПЛ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФПЛ-11доцент Призванська Р. А.
ФПЛ-11доцент Призванська Р. А.
ФПК-11доцент Призванська Р. А.

Опис курсу

Мета дисципліни «Основи психології» – сформувати у студентів поняття про наукову психологію: її основні категорії, закони, практичні можливості; ознайомити з важливістю психологічних знань у майбутній професійної діяльності; сформувати розуміння особливостей різних етапів розвитку особистості; суті різних психічних явищ та фактів; допомогти студентам психологічно підготуватися до розв’язання складних задач і практичних проблем спеціальної освіти. Оволодіння курсом психології передбачає не просто засвоєння певних знань, але і формування психологічної культури. Вона включає в себе комплекс психологічних вмінь та знань, які необхідні для розв’язання різноманітних психологічних проблем, які виникають в професійному та приватному житті людини.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Кудерміна О. І., Казміренко Л. І., Власенко С.Б. Соціальна психологія. Київ: 2020. 243 с.
 2. Москалець В. П. Загальна психологія: підручник. К. Ліра–К:, 2020. 564 с.
 3. Петровська І.Р. Основи психології. Практикум. Львів, 2023. 57 с.
 4. Психологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Т.Б.Партико, С.Л.Грабовська, А.О.Вовк та ін..; за заг.ред. Т.Б.Партико. – К.: Ін Юре, 2014. 664 с.
 5. Приходько Ю. О., Юрченко В. І. Психологічний словник-довідник: Навч. посіб., 4-те вид., випр. і доп. К.: Каравела, 2020.
 6. Теоретико-методологічні основи інтеграції психологічного знання: монографія / за ред. О. В. Завгородньої. К.: Слово, 2020.
 7. Штепа О.С. Самоменеджмент (самоорганізація особистості): навч. Посібник / О.С.Штепа. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 362 с.
 8. Загальна психологія / За заг. ред. С. Д. Максименка. Підручник. – Вінниця: Нова книга, 2004. 704 с.
 9. Основи практичної психології: Підручник / За заг. ред. В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін. К.: Либідь, 2003. 536 с.
 10. Загальна психологія: Підручник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. К.: Либідь, 2005. 464 с.
 11. Кириленко Т. С. Психологія: емоційна сфера особистості: Навчальний посібник. К.: Либідь, 2007.  256 с.
 12. Копець Л. В. Психологія особистості: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. К.; Вид-дім. «Києво-Могилянська академія», 2007. 460 с.

Допоміжна література

 1. Савчин М.В. Загальна психологія: навч. посіб./ М.В.Савчин. К.: Академвидва, 2011. 464 с.
 2. Павелків Р. В. Загальна психологія. Підручник. К.: Кондор, 2009. 576 с.
 3. Партико Т. Б. Загальна психологія. Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. 416 с.
 4. Ariely, Dan & Wertenbroch, Klaus (2002), “Procrastination, Deadlines, and Performance: Self-Control by Precommitment”, Psychological Science Т. 13 (3): 219–224.
 5. Шамлян К. Проективні методи дослідження особистості : підручник / К. Шамлян, М. Кліманська; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Львів, 2014. 465 c.

Матеріали

Robocha-prohrama_Основи психології (Лого)

Robocha-prohrama_Основи психології (Оліго)

СИЛАБУС_Основи психології_Логопедія

СИЛАБУС_Основи психології_Олігофренопедагогіка

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус Основи психології (Логопедія)

Завантажити силабус

Силабус: Силабус Основи психології (Олігофренопедагогіка)

Завантажити силабус