Основи психології (016.01, 016.02)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Петровська І. Р.ФПЛ-11, ФПК-11, ФПЛ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФПЛ-11Призванська Р. А.
ФПЛ-11Призванська Р. А.
ФПК-11Призванська Р. А.

Опис курсу

Мета дисципліни «Основи психології» – сформувати у студентів поняття про наукову психологію: її основні категорії, закони, практичні можливості; ознайомити з важливістю психологічних знань у майбутній професійної діяльності; сформувати розуміння особливостей різних етапів розвитку особистості; суті різних психічних явищ та фактів; допомогти студентам психологічно підготуватися до розв’язання складних задач і практичних проблем спеціальної освіти. Оволодіння курсом психології передбачає не просто засвоєння певних знань, але і формування психологічної культури. Вона включає в себе комплекс психологічних вмінь та знань, які необхідні для розв’язання різноманітних психологічних проблем, які виникають в професійному та приватному житті людини.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Психологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Т.Б.Партико, С.Л.Грабовська, А.О.Вовк та ін..; за заг.ред. Т.Б.Партико. – К.: Ін Юре, 2014. – 664 с.
 2. Штепа О.С. Самоменеджмент (самоорганізація особистості): навч. Посібник / О.С.Штепа. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012 – 362 с.
 3. Загальна психологія / За заг. ред. С. Д. Максименка. Підручник. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 704 с.
 4. Основи практичної психології: Підручник / За заг. ред. В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін. – К.: Либідь, 2003. – 536 с.
 5. Загальна психологія: Підручник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – К.: Либідь, 2005. – 464 с.
 6. Кириленко Т. С. Психологія: емоційна сфера особистості: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2007. – 256 с.
 7. Копець Л. В. Психологія особистості: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.; Вид-дім. «Києво-Могилянська академія», 2007. – 460 с.

Допоміжна література

 1. М’ясоїд П. А. Загальна психологія: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2001. – 487 с.
 2. Савчин М.В. Загальна психологія: навч. посіб./ М.В.Савчин. – К.: Академвидва, 2011. – 464 с.
 3. Павелків Р. В. Загальна психологія. Підручник. – К.: Кондор, 2009. – 576 с.
 4. Партико Т. Б. Загальна психологія. Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 416 с.
 5. Психологія: Підручник / За ред. Ю. Л. Трофімова. – К.: Либідь, 2001. – 390 с.
 6. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности: основные положения, исследования и применение. – СПб: Питер-Пресс, 1997. – 608 с.
 7. Людвиг П. Победи прокрастинацию! Как перестать откладывать дела на завтра. – М. : Альпина Паблишер, 2017. – 264 с.
 8. Ariely, Dan & Wertenbroch, Klaus (2002), “Procrastination, Deadlines, and Performance: Self-Control by Precommitment”, Psychological Science Т. 13 (3): 219–224.
 9. Шамлян К. Проективні методи дослідження особистості : підручник / К. Шамлян, М. Кліманська; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2014. – 465 c.

Силабус:

Завантажити силабус