Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія (заоч.)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
6доцент Сікорська Л. Б.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни є: Підвищення професійної компетентності студентів, розширення, систематизація та закріплення набутих знань із загальної, вікової та педагогічної психології та логопедії, що сприятиме ефективній самореалізації студентів, як фахівців. Формування базових уявлень про психологічні особливості розвитку дітей з особливостями психофізичного розвитку, зокрема, з порушеннями мовлення. Сприяння формуванню та розвитку знань, вмінь та навичок корекційної роботи з різними групами осіб з порушеннями психофізичного розвитку, зокрема з порушеннями мовлення.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 1. Поглиблення уявлень студентів про специфіку психологічної допомоги особам з особливими потребами та розкриття загальних основ логопсихології.
 2. Обґрунтовання закономірностей психічного розвитку дитини з нормативним і ненормативним розвитком;
 3. Аналіз систематики порушень мовленнєвого розвитку а урахуванням сучасних класифікацій мовленнєвих розладів
 4. Розвиток у студентів професійно важливих якостей для роботи з різними категоріями людей з особливостями порушень мовлення.

1.3.Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

 • основні поняття курсу логопсихології;
 • методи психологічної діагностики розвитку особистості;
 • основні методи психокорекції порушень мовлення;
 • особливості розвитку розладів мовлення і їх функціонування;
 • види дефектів;
 • зміст існуючих підручників та посібників з питань логопсихології;
 • особливості використання методик діагностування порушень мовлення
 • психофізичні особливості різних категорій дітей з обмеженими можливостями та порушеннями мовлення
 • особливості психічного розвитку при різних порушеннях: інтелектуальних, сенсорних, опорно-рухових, мовленнєвих, аутичних;
 • особливості порушення мовлення у дітей з різними особливостями психофізичного розвитку;
 • специфічні особливості роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку, які мають порушення мовлення.

вміти:

 • вільно володіти навчальним матеріалом,
 • складати плани логопедичної роботи,
 • володіти найпростішими способами психічної саморегуляції;
 • здійснювати диференційований та індивідуальний підхід при вивченні особливостей порушень мовлення;
 • здійснювати психокорекційний вплив на дітей, які мають відставання у розвитку;
 • проводити дослідження психічних функцій, стану сформованості мовлення, особистісних якостей, рівня соціальної адаптації дітей із вадами розвитку з метою надання їм адекватної допомоги;
 • організовувати та проводити корекційно-розвивальну та корекційно-виховну роботу з дітьми з особливими потребами (з порушеннями мовлення);
 • добре орієнтуватись у методах корекційної та розвивальної роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку;
 • оволодіти первинними навичками роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку.

Рекомендована література

 1. Конопляста С.Ю., Сак Т.В. Логопсихологія: навч. Посіб. / С.Ю. Конопляста, Т.В. Сак; за ред. М.К. Шеремет. – К.: Знання, ‑ 2010. – 293 с. / [Електронний ресурс] ‑ Режим доступу: http://westudents.com.ua/knigi/513-logopsihologya-konoplyasta-syu.html
 2. Крайг Г. Психология развития. ‑ 9-е изд. ‑ СПб.: Питер, 2005. ‑ 940 с:
 3. Кутішенко В.П., Ставицька С.О. Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2009. – 448 с
 4. Лебединская К.С., Никольская О.С. Диагностика раннего аутизма. – М.: Просвещение, 1991. – 250 с.
 5. Максимова Н. Ю., Мілютіна К.Л., Піскун В.М. Основи дитячої патопсихології: Навч. посібник. К.: Перун, 1996. – 464с.
 6. Максимова Е.В. Уровни общения. Причины возникновения раннего аутизма и его корекция на основе теории Н.А. Бернштейна. – М. Издательство «Диалог-МИФИ», 2008. – 288 с.
 7. Марченко І.С. Педагогічні заходи з формування комунікативної поведінки дітей із дизартрією при ДЦП: навчально-методичний посібник/ І.С. Марченко, О.Г. Тюденєва. – К.: Видавничий Дім «Слово», ‑ 2013. – 96 с.
 8. Мостіпан О. Державна політика щодо інвалідів і перспектива та пріоритети // Соціальлний захист. ‑ 2002. ‑ №11. ‑ 115 с.
 9. Пантюк Т.І., Невмержицька О.В., Пантюк М.П. Основи корекційної педагогіки: Навчально-методичний посібник. ‑ 2-ге видання, доповнене і перероблене. ‑ Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ,2009. ‑ 324 с.
 10. Синьов В.М. Розумова відсталість як педагогічна проблема. Навчальний посібник. К.:2007.
 11. Скрипник Т.В. Феноменологія аутизму : Монографія. – К.: Видавництво «Фенікс», 2010. – 368 с.
 12. Щербакова К.В., Петрочко Ж.В. Реабілітація дітей з функціональними обмеженнями засобами мистецтва / Навчальний посібник. – К.: ДЦССМ НПУ імені М.П. Драгомапова, 2002. 393 с.

Матеріали

Програма курсу

РОБОЧА ПРОГРАМА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ