Психокорекція в інклюзивному етносередовищі

Тип: На вибір студента

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72Немає
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
724Сулятицький І. В.
824Сулятицький І. В.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам і слухачам необхідні знання фахової підготовки в сфері спеціальної психології до оволодіння когнітивно-поведінковими навичками для взаємин з представниками різних етносередовищ, їх інклюзивними потребами, розуміти семантичні специфіки взаємин з особами, які представляють групи з особливими ментальними стереотипами і запитами. 

Рекомендована література

Основна література:

1. Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості: (Учб. посібник для студентів ст. курсів психол. фак. та від-нь ун-тів) / Худож. оформ. В.Б. Лопарєва. – Харків: Фоліо, 1996. – 237 с.

2. Варій М.Й. Соціальна психіка нації. – Львів, «Сполом», 2002

3..  Донченко О.А.Социетальная психика.-К: Наукова думка, 1994.-

    208с. 

4. Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція. – Навч. пос. Модульно-рейтинговий курс. – 3-тє вид. – К.: Персонал, 2009. – 544 с.

5. Коробко С.Л. Робота психолога з молодшими школярами:     методичний посібник / С.Л. Коробко, О.І. Коробко. – К.: Літера ЛТД, 2006. – 416 с.                                                                                                              6. Кузікова С.Б. Основи психокорекції: навчальний посібник. – К.: Вид-во «Академвидав», 2012. – 320 с.

7.Кульчицький О. Риси характерології українського народу // Основи філософії і філософських наук. – Мюнхен – Львів, 1995 

8..Янів В. Нариси до історії української етнопсихології. – К.: Знання, 2006.-341с.

9.Яким Я. Українська духовість в її культурно-історичних виявах // Український педагогічний конгрес. № 1, 1935, Л., 1938.

Додаткова література:

1.Етнічна психологія як галузь наукового знання: історико-теоретичний вимір: Монографія / І.В.Данилюк. – К.: «САММІТ-КНИГА», 2010. – 432с. 

2.Ліщинська О. А. Практикум з індивідуально-психологічного консультування   для початківців. – К.: НПЦ Перспектива, 1997.

3.Мединська Ю.Я. Колективне несвідоме як глибинна детермінанта етнічного менталітету. Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01/ Одеський нац-й університет ім. І.І.Мечникова. – О., 2005. – 20 с. 

4. Мицько В.М. Специфіка дистанційного психологічного консультування в     мережі Інтернет. – Львів. Науковий вісник Львівського державного ун-ту     внутрішніх справ. – Серія «Психологічна», 2011. – № 2. – С. 57–59.

5.Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія великих стихійних груп і масових явищ: Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ, 2005.

6.Орбан-Лембрик Л. Е. Соціокультурні та етнопсихологічні особливості спілкування. // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – Вип. 8. – Ч. 1. – С. 3-19.

7. Сулятицький І.В. Психологія громадянськості //Політична психологія: науковий збірник.-Л.:Ліга Прес, 2003.-256с// – С.115-126.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус