Психологічна діагностика і корекція порушень розвитку

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
66Іспит

Опис курсу

Дисципліна «Психологічна діагностика та кореція порушень розвитку» є дисципліною фахового спрямування з спеціальності 016 «Спеціальна освіта» спеціалізації  016.02 «Олігофренопедагогіка» для освітньої програми «Олігофренопедагогіка. Пихокорекційна педагогіка», яка викладається у   5 та 6   семестрах в обсязі     6     кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Рекомендована література

Базова

 1. Гаврилов О.В. Особливі діти в закладі і соціальному середовищі. Навчальний посібник для студентів ВНЗ. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009 – 3188 с.
 2. «Корекція розвитку» (базова). Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями опорно-рухового аппарату. (Чеботарьова О. В., Іоганова Н. А.) (програма за вибором вчителя в залежності від психофізичних особливостей учнів).
 3. Максимова Н. Ю., Мілютіна К. Л., Піскун В. М. Основи дитячої патопсихології: Навч. посібник. – К.: Перун, 1996. – 464с.
 4. Методика діагностики відхилень у розумовому розвитку молодших школярів та старших дошкільників / Стадненко Н.М., Ілляшенко Т.Д., Борщевська Л.В., Обухівська А.Г. – Кам’янецьПодільський: Абетка, 1998.
 5. Нагорна О.Б. Особливості корекційно-виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Навчальний посібник. – Рівне, 2016. – 141 с. Друге видання.
 6. Островська К. О. Аутизм: проблеми психологічної допомоги. Навчальний посібник, 2006. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 110 с.
 7. Островська К.О., Саламон О.Л. Секвенційні програми допомоги дітям з аутизмом. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 126 с.
 8. Сак Т.В. Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко». Програма. – Тернопіль : Мандрівець, 2015.-304 с.
 9. Сак Т.В., Марчук Т.Ф., Прохоренко Л.І Дитина із затримкою психічного розвитку. Серія „інклюзивна освіта” За заг. ред. Колупаєвої А.А. –К.: ТОВ ВПЦ „Літопис –ХХ” – 2010. Комплект методичних посібників із 9 книг (книга 2)
 10. Синьова, Є. П. Тифлопсихологія. Психологічні особливості людей з глибокими порушеннями зору : підручник / Є. П. Синьова. – К. : “Знання”, 2008. – 365 с.
 11. Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи дефектології: навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1994. – 143 с.
 12. Скрипник Т.В. Феноменологія аутизму : Монографія. – К.: Видавництво «Фенікс», 2010. – 368 с.
 13. Спеціальна педагогіка: Понятійно – термінологічний словник / За ред. Академіка В.І.Бондаря. – Луганськ: Альма-матер, 2003. – 436 с.
 14. Шульженко Д. І. Підготовка вчителів загальноосвітніх закладів до конструювання роботи з аутичними дітьми / Д. І. Шульженко // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: наук.-метод. зб. / за ред. В. І. Бондаря, В. В. Засенка. – К.: Наук. світ, 2005. – Вип. 6. – С. 228–231.

Допоміжна

 1. Іонова Є.Н. Вальдорфська педагогіка: теоретико-методологічні аспекти. – Харків, 1997.
 2. Дишлюк Т.В. Корекція розвитку. Світ Монтессорі. Програми корекційно-розвивальної роботи для підготовчого,1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із порушеннями опорно-рухового апарату.Киїів,2015.
 3. https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/2022/02/22/Navch-metod.posibnyk.Teoriya.ta.praktyka.vykoryst.altern.komunik.dlya.osib.z.OOP.22.02.22.pdf
 4. Технології психічної інтеграції дітей з аутизмом: у 2–х т. / за ред. В. Бондаря, В. Засенка, В. Тарасун.– Т. І: Формування передумов навчально-пізнавальної діяльності у дітей з аутизмом. – К.: [б. в.], 2006. – 273 с.

Шамлян К. Проективні методи дослідження особистості : підручник / К. Шамлян, М. Кліманська.- Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014.- 466 с.

Силабус:

Завантажити силабус