Психологія людей з порушеннями мовлення

Тип: На вибір студента

Кафедра: спеціальної освіти

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820доцент Призванська Р. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
830Качмарик  Х. В.

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є своєрідність психічного розвитку дітей з різними формами мовленнєвих порушень та дорослих осіб, які мають порушення мовлення.
• вивчення закономірностей та особливостей психічного розвитку осіб з порушеннями мовлення різного ступеня тяжкості й різної етіології;
• специфіка особистісного і соціального розвитку дітей із мовленнєвими порушеннями;
• дослідження механізмів порушень психічного розвитку у дітей з порушеннями мовлення;
• психолого-педагогічні технології ранньої профілактики, діагностики, виявлення й усунення порушень психічного розвитку в дітей з вадами мовлення;
• визначення перспектив розвитку дітей з порушеннями мовлення й ефективних засобів їх навчання і виховання.

Рекомендована література

Базова
1. Конопляста С.Ю., Сак Т.В. Логопсихологія: навч. Посіб. / С.Ю. Конопляста, Т.В. Сак; за ред. М.К. Шеремет. – К.: Знання, 2010. – 293 с. / [Електронний ресурс] Режим доступу: http://westudents.com.ua/knigi/513-logopsihologya-konoplyasta-syu.html
2. Манько Н. В. Діагностика та корекція мовленнєвого розвитку дітей раннього віку : наук.-метод. посіб. / Н. В. Манько. — К: КНТ, 2008. — 256 c.
3. Мартиненко І. В. Логопсихологія: курс лекцій. Навчальний посібник: – К.: ДАІ–2014. – 100 с.
ІВ Мартиненко

Допоміжна
4. Богуш А. М. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років : монографія / А. М. Богуш. — К.: Видавничий дім «Слово», 2004. — 374 с.
5. Крутій К. Л. Методика проведення індивідуальних занять із мовленнєвопасивними дітьми дошкільного віку / К. Л. Крутій. —Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС Лтд», 2003. —320 с.
6. Луценко І. О. Дитина і дорослий: вчимося спілкуватись: готуємось до мовленнєвого спілкування з дошкільниками : навч. вид. / І. О. Луценко; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т розв. дитини.  К.: Світич, 2008.  202 c.
7. Пахомова Н. Г. Діагностика мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку з дизартрією до навчання в школі : навч. метод. посібник / Н. Г. Пахомова. Вид. 2-ге, доповн. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2009. — 107 с.
8. Савінова Н. В. Теоретико-методологічні засади диференційованої логопедичної корекції: монографія / Н. В. Савінова. — Миколаїв НУК, 2012.  284 с.
9. Тарасун В. В. Логодидактика : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / В. В. Тарасун. — К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2004. — 356 с.
10. Юрченко В. М. Психічні стани людини: системний опис / В. М Юрченко – Рівне: Перспектива, 2006. — 574 с.