Рекламно-інформаційні технології – 231 бакалаври

Тип: На вибір студента

Кафедра: social pedagogy and social work

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни: підготувати студентів до просування своєї діяльності та/або діяльності громадської організації, показати способи визначення своєї цільової аудиторії і навчити обирати правильний канал комунікації для донесення основного повідомлення – з метою зміни поведінки та довгострокової зміни у ставленні представників цієї цільової аудиторії. Надати можливість на практиці розробити дієву соціальну рекламу та спланувати рекламний захід (кампанію).

В результаті вивчення цієї дисципліни, будуть досягнуті наступні результати:

– оволодіння студентами базовими теоретичними знаннями в галузі як комерційної, так і соціальної реклами, соціального маркетингу, PR, а також

– застосування засвоєних теоретичних знань на практиці, а саме: в ході виконання командних проектів з розробки рекламного матеріалу (формат – постер / відео / бошура тощо) соціального характеру та покрокового планування рекламної кампанії.

Рекомендована література

 1. Агарков О. А. Соціальна реклама як інструмент профілактики негативних явищ в українському суспільстві: регіональний аспект / О. А. Агарков // Український соціум. – 2013. – № 4(47). – С. 151 – 160.
 2. Бусленко Б.В. Фандрайзинг неприбуткових організацій в Україні [Електронний ресурс] / Б. В. Бусленко. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/1_NIO_2014/Economics/4_155397.doc.htm
 3. Владимирська А. Реклама: Навчальний посібник / А. Владимирська, П. Владимирський. – К. : Кондор, 2006. – 334 с.
 4. Джефкинс Ф. Паблик рилейшнз. Учеб. пособие для вузов / Фрэнк Джефкинс, Дэниэл Ядин //. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 400 с.
 5. Джефкинс Ф. Реклама / Фрэнк Джефкинс // Пер. с англ. под ред. Б. Л. Еремина – М., 2008. – 226 с.
 6. Закон України «Про рекламу» від 03.07.1996 // Відомості Верховної Ради України – від 11.07.2003 – №8.
 7. Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 №966-IV // Голос України. – 2003. – 22 лип.
 8. Інструкція щодо створення та поширення соціальної реклами центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді: Наказ Держсоцслужби від 30.03.2009 р. № 17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS14735.html
 9. Корлер Ф. Основы маркетинга / Филип Котлер. – М. : Прогресс, 1991. – 733 с.
 10. Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст / Зб. наук. праць за результатами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м.Полтава, 21-22 квітня 2016 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 126 с.
 11. Модель Хофстеде в контексте: параметры количественной характеристики культур / в :  Язык, коммуникация и социальная среда. №12, 2014. – 41 с.
 12. Реклама і з’вязки з громадськістю : конспект лекцій. Навчальний посібник. Електронне видання. Укладач  М. Г. Житарюк. – Вінниця, 2015. – 165 с. Режим доступу: http://przhyt.ucoz.ua/
 13. Тацишин І.Б. Правові аспекти врегулювання соціальної реклами в Україні / І. Б. Тацишин // Форум права. – 2010. – №3. – С. 421-426.
 14. Хопкинс К. Реклама. Научный подход / Клод Хопкинс. – М. : Альфа-Пресс, 2000. — 96 с.

Додаткова література (англійською мовою)

 1. Andreasen R. A. The life trajectory of social marketing: Some implications / Alan R. Andreasen // Marketing Theory articles. – Vol. 3(3). – 2003. – C. 293-303.
 2. Andreasen R. A. Social Marketing: its definition and domain / Alan R. Andreasen // Journal of Public Policy & Marketing. – Vol. 13 (1). – Spring 1994. – C. 108-114.
 3. Dibb S. Social Marketing Transformed: Kotler, Polonsky and Hastings reflect on social marketing in a period of social change / Sally Dibb, Marylyn Carrigan // Social Marketing : Social Change – Special issue editorial. – 2015. – C. 1-23.
 4. Donovan R. Principles and Practice of Social Marketing: an international perspective / Rob Donovan, Nadine Henley. – Cambridge University Press, 2010. – 525 c.
 5. Fine S. H. The Marketing of Ideas and Social Issues / Seymour H. Fine // General Editor Steven E. Permut. Praeger Series in Public and Nonprofit Sector Marketing. – Praeger Publishers, 1981. – 134 c.
 6. Kotler L. Social Marketing: influencing behaviors for goods / Lee Kotler // Chapter 1. Defining Social Marketing. – 2011. – C. 2-31.
 7. Social Marketing Behavior: A practical resource for social change professionals / William A. Smith, John Strand. – AED, 2008. – 93 c.
 8. Toal R. Fundraising Essentials: Creating the perfect fundraising mix for your NGO [E-resource] / R. Toal. – Access mode: http://www.fundsforngos.org/free-resources-for-ngos/fundraising-essentials-creating-perfect-fundraising-mix-ngo/

Додаткові ресурси:

Рекламно-інформаційні технології (презентація, автор: Ільченко Р.С.)

Geert Hofstede. Insights: Country Comparison (Ukraine)

Щорічний конкурс проектів соціальної відеореклами “VOLODIYA FESTIVAL”

Матеріали

Матеріали до лекцій:

Презентація 1. Соціальна реклама

Презентація 2. Про рекламно-інформаційні технології

Презентація 3. Лексичні особливості сучасної реклами

Презентація 4. Маркетингова стратегія

Презентація 5. Щаслива дитина – щаслива родина (приклад)

Презентація 6. Інтернет-залежність


ЗАВДАННЯ на залік: КОМАНДНИЙ ПРОЕКТ З РОЗРОБКИ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ

ПРИКЛАДИ рекламних матеріалів соціального спрямування