Робота з людьми з порушеннями розвитку впродовж життя

Тип: На вибір студента

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
85Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820професор Островський І. П.ФПК-21

Опис курсу

Програма складається з теоретичних та практичних блоків, освоєння яких дозволить студентам не тільки розбиратися у сутності, умовах та критеріях соціалізації. Соціалізація – це процес і результат засвоєння та активного відтворення індивідом соціального досвіду (норм, умінь, стереотипів, установок, прийнятих у суспільстві форм поведінки та спілкування). Соціалізація відбувається як стихійно, так і в умовах цілеспрямованого виховання особистості. Якщо найбільш суттєві завдання соціалізації на якомусь віковому етапі не вирішуються, це призводить до гальмування розвитку особистості, що може згодом проявитися в зовні невмотивованій поведінці. Соціалізація пов’язана з трьома критеріями, за якими визначається психічне та особистісне здоров’я людини. Студенти зможуть засвоїти концепції соціалізації, які розкривають наслідки  внутрішньої суперечності між ступенем ідентифікації людини із суспільством та її відокремлення у суспільстві. Особу, не адаптовану в суспільстві та нездатну протистояти йому, в рамках курсу можна розглядати як жертву соціалізації. Будуть вивчатись психолого-педагогічні технології, які сприяють соціалізації як чиннику давати собі раду особі з порушенням розвитку впродовж життя.

 

Модуль 1. Процес соціалізації особистості як соціально-педагогічна проблема

Теми.

1.1. Особливості соціалізації дітей із порушенням розвитку та інтелекту.

1.2. Діагностика показників соціалізованості осіб з порушенням розвитку на різних вікових етапах.

1.3. Аналіз результатів експериментальної роботи з розвитку показників соціалізованості осіб з порушенням розвитку.

 

1.4. Психолого-педагогічна корекція у роботі з проблемами соціалізації особи з порушенням розвитку.

1.5. Формування соціальної суб’єктності особи з порушенням розвитку у процесі.

Модуль 2. Формування соціалізованості особи з порушенням розвитку з урахуванням вікового етапу.

Теми.

2.1 Зовнішні та внутрішні умови ефективної реалізації інтеграції на різних

етапах онтогенезу.

2.2 Період раннього дитинства.

2.3. Період дошкільного дитинства.

2.4. Період шкільного навчання.

2.5. Період професійно-трудової адаптації.

Рекомендована література

1.Бондар В. Історія олігофренопедагогіки : підручник / В. І. Бондар, В. В. Золотоверх. – К. : Знання, 2007. – 376 с.

2.Дегтяренко Т. Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами : навч. посібник для студ. ВНЗ / Т. М. Дегтяренко, Л. С. Вавіна ; МОН України; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С.Макаренка. – Суми : Університет. кн., 2008. – 304 с. : табл.

3.Духовні та соціально-психологічні аспекти допомоги дітям із загальними порушеннями розвитку в системі інтеграційної освіти : матеріали симпозіуму : [збірник] / [упоряд. : А. О. Вовк, К. О. Островська ; відп. за вип. С. Л. Грабовська] ; Ін-т соціогуманіст. проблем людини західного наук. центру НАН України та МОН України, ЛНУ ім.І. Франка, каф. психології філософ. ф-ту [та ін.]. – Львів : [б. в.], 2005. – 93 c.

4.Інклюзивне навчання: досвід упровадження / упоряд. А. А. Колупаєва ; ред. рада М. Мосієнко, М. Голубенко, Т. Шаповал, Г. Харук ; авт. кол.: І. Луценко, Д. Романовська, Л. Кирилецька та ін. – Київ : ВГ Шкільний світ, 2015. – 200 с. – (Б-ка Шкільного світу).

5.Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство : наук.-метод. зб. / [ред. кол. : Н. Софій (голова), Л. Артемова, Н. Бібік та ін. ; за ред. І. Єрмакова]. – К. : Контекст, 2000. – 336 с. + додатки.

6.Калмикова Л. Формування у дітей старшого дошкільного віку мовленнєвої діяльності : навч.-метод. посіб. / Л. О. Калмикова. – Київ : Слово, 2016. – 384 с.

7.Колупаєва А. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання : наук.-метод. посібник / А. А. Колупаєва ; МОН України ; НАПН ; Ін-т спец. педагогіки. – К. Науковий Світ, 2010. – 196 с. – (Інклюзивна освіта).

8.Колупаєва А. Інклюзивна освіта : реалії та перспективи : монографія / А. А. Колупаєва. – Київ : Самміт-Книга, 2009. – 272 с. : іл. – (Інклюзивна освіта).

9.Логопедія : підруч. [для студ. ВНЗ] / за ред. М. К. Шеремет ; [авт. кол. : М. К. Шеремет, В. В. Тарасун, С. Ю. Конопляста та ін.] ; МОН України. – 2-ге вид., перер. та доп. – К. : Слово, 2010. – 672 с.

10.Малярчук А. Розвиток усного і писемного мовлення молодших школярів [дисграфія] : навч. посіб. / А. Я. Малярчук. – К. : Літера, 2008. – 336 с. : ілюстр.

11.Нормативний бюлетень : довідник / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; уклад. І. В. Луценко. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2017. – 48 с.

12.Основи інклюзивної освіти : програма курсу / [уклад. А. А. Колупаєва] ; МОНМС України, НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. – К. : А.С.К., 2012. – 32 с. – (Інклюзивна освіта).

13.Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : науковометодичний збірник. Вип. 12 / [редкол.: В. В. Засенко, А. А. Колупаєва, Т. П. Вісковатова та ін. ; за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєва] ; НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. – Київ, 2017. – 184 с.

14.Пантюк Т. Основи корекційної педагогіки : курс лекцій : [навч. посіб. для студ. ВНЗ] / Т. І. Пантюк, О. В. Невмержицька, М. П. Пантюк ; ДДПУ ім. І. Франка. – [2-ге вид., допов. і перероб.]. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2009. – 324 с. : іл. + додатки.

15.Програми з корекційнорозвиткової роботи для підготовчих, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушенями мовлення: “Корекція мовлення”, “Корекція розвитку” / за ред. Е. Данілавічютє, А. Колупаєвої, Л. Трофименко, Ю. Рібцун ; МОН України, НАПН України, Ін-т спец. педагогіки. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2017. – 152 с.

16.Психологічна модель раннього втручання для дітей з аутизмом : [посібник] / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; І. Сухіна, І. Риндер, Т. Скрипник ; за ред. І. В. Сухіної. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2017. – 192 с.

17.Шевців З. Основи інклюзивної педагогіки : підручник / З. М. Шевців. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 248 с.