Сенсорні системи і їх порушення

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
7Сайко Х. Я.ФПЛ-41, ФПЛ-42

Опис курсу

Курс «Сенсорні системи та їх порушення» призначено для студентів
четвертого курсу року денної та заочної форми навчання. Курс передбачає
формування загальнонаукових компетенцій. Курс призначення для розвитку і
формування в студентів знань та вмінь, необхідних для роботи з дітьми із
особливими освітніми потребами у інклюзивному просторі, проведенні ранньої
діагностики та корекції порушень у розвитку.

Завдання
Метою вивчення дисципліни є: висвітлення закономірностей і особливостей
розвитку, виховання та навчання дітей з мовленнєвими та сенсорними
порушеннями, у яких внаслідок фізичного або морфологічного порушення
порушується нормальний хід загального розвитку. Показати, що такі
відхилення в розвитку, а саме: стійкі порушення слухової функції (глухі,
туговухі); порушення зору (сліпі та слабозорі); важкі порушення мови;
комплексним порушенням ряду функцій (сліпоглухі діти, у яких порушення
слуху або зору поєднується з розумовою відсталістю, що викликано
хвороботворним впливом і викликає необхідність створення спеціальних умов
для навчання та виховання таких дітей).

Рекомендована література

1.Березан О. І. Неврологічні основи логопедії: Навчальний посібник для
студентів спеціальності 6.010100 – «Корекційна освіта» / О. І. Березан. –
Полтава : Друкарня ПП Ткалич А.М. – 2008. – 92 с.
2.Методика діагностики відхилень у розумовому розвитку молодших школярів
та старших дошкільників / Стадненко Н.М., Ілляшенко Т.Д., Борщевська Л.В.,
Обухівська А.Г. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 1998.
3.Логопедія : підручник / за ред. М. К. Шеремет. – 3-є вид., перер. та
допов. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – 672 с.
4.Мовленнєва і сенсорна системи та їх порушення. Навчальний посібник (за
напрямом підготовки «Корекційна освіта») / Укл. Дегтяренко Т.М., Лобанова
О.В., Дудченко І.О. – Суми, СумДПУ ім.. А.С. Макаренка, 2021. – 416 с.
5. Пашковський В. М. Методична розробка для самостійної роботи студентів.
Вікові особливості зорового, слухового, вестибулярного, смакового,
нюхового аналізаторів. симптоматика їх порушень в залежності від рівня
ураження / В. М. Пашковський. – Чернівці, 2009 р. – С. 12.
6. Пліска О. І. Фізіологія вищої нервової діяльності та сенсорних систем:
Посібник. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – 285 с.
7. Островська К. О. Аутизм: проблеми психологічної допомоги. Навчальний
посібник, 2006. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 110 с.
8. Островська К. О. Особливості профорієнтації підлітків з аутизмом / К.
О. Островська, І. П. Островський, Х. Я. Сайко // Проблеми сучасної
психології. – 2018. – Вип. 39. – С. 206-220.
9. Островська К.О. Психологічні основи формування соціальних
компетентностей дітей з аутистичними порушеннями: Дис. на здобуття наук.
ст. доктора пс. наук, Київ, 2013. – 465 с.
Семенович І. М. Дитяча патопсихологія. Діагностика и корекція / І. М.
Семенович. − К., 2004. − 325 с.
10. Синьов В. М. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка:
підручник. — Частина І. Загальні основи корекційної психопедагогіки
(олігофренопедагогіки). – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007. –
238с.
11. Синьов В.М. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка:
підручник. — Частина 2. Навчання і виховання дітей. – К.: Вид-во НПУ ім.
М.П. Драгоманова, 2009. – 224 с.
12. Синьова, Є. П. Тифлопсихологія. Психологічні особливості людей з
глибокими порушеннями зору : підручник / Є. П. Синьова. – К. : «Знання»,
2008. – 365 с.
13. Технології психічної інтеграції дітей з аутизмом: у 2–х т. / за ред.
В. Бондаря, В. Засенка, В. Тарасун.– Т. І: Формування передумов
навчально-пізнавальної діяльності у дітей з аутизмом. – К.: [б. в.], 2006.
– 273 с.
14. Хоменко П. В. Вікові особливості моторики людини: Навчальний посібник
/ П. В. Хоменко. – Полтава, 2005 – С. 28.
15. Шеремет М. К. Корекція просодичної сторони мовлення у дітей старшого
дошкільного віку з дизартрією: навч.-метод. посіб. / М. К. Шеремет, О. В.
Боряк. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – 192 с.
16. Шеремет М. К Проблеми та перспективи спеціальної освіти: // 36. наук.
Пр. Кам’янець-Подільського державного університету: серія
соціально-педагогічна; випуск 7 / За ред. О. В. Гаврилова, В. І. Співака.
– Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В. С, 2007. – С. 101 – 103.
17. Шульженко Д. І. Підготовка вчителів загальноосвітніх закладів до
конструювання роботи з аутичними дітьми / Д. І. Шульженко // Дидактичні та
соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі:
наук.-метод. зб. / за ред. В. І. Бондаря, В. В. Засенка. – К.: Наук. світ,
2005. – Вип. 6. – С. 228–231.
18. Abraira VE, Ginty DD. The sensory neurons of touch. Neuron. 2013 Aug
21;79(4):618-39. [PMC free article] [PubMed]
19. Basbaum AI, Bautista DM, Scherrer G, Julius D. Cellular and molecular
mechanisms of pain. Cell. 2009 Oct 16;139(2):267-84. [PMC free article]
[PubMed]
20. Catala M, Kubis N. Gross anatomy and development of the peripheral
nervous system. Handb Clin Neurol. 2013;115:29-41. [PubMed]
21. Delhaye BP, Long KH, Bensmaia SJ. Neural Basis of Touch and
Proprioception in Primate Cortex. Compr Physiol. 2018 Sep
14;8(4):1575-1602. [PMC free article] [PubMed]
22. Dubin AE, Patapoutian A. Nociceptors: the sensors of the pain pathway.
J Clin Invest. 2010 Nov;120(11):3760-72. [PMC free article] [PubMed]
Guy B, Zhang JS, Duncan LH, Johnston RJ. Human neural organoids: Models
for developmental neurobiology and disease. Dev Biol. 2021
Oct;478:102-121. [PMC free article] [PubMed]
23. Mazet F. The evolution of sensory placodes. ScientificWorldJournal.
2006 Apr 04;6:1841-50. [PMC free article] [PubMed]
24.Oliver KM, Florez-Paz DM, Badea TC, Mentis GZ, Menon V, de Nooij JC.
Molecular correlates of muscle spindle and Golgi tendon organ afferents.
Nat Commun. 2021 Mar 01;12(1):1451. [PMC free article] [PubMed]
25. Suarez-Rodriguez V, Fede C, Pirri C, Petrelli L, Loro-Ferrer JF,
Rodriguez-Ruiz D, De Caro R, Stecco C. Fascial Innervation: A Systematic
Review of the Literature. Int J Mol Sci. 2022 May 18;23(10) [PMC free
article] [PubMed]
26. Suazo I, Vega JA, García-Mesa Y, García-Piqueras J, García-Suárez O,
Cobo T. The Lamellar Cells of Vertebrate Meissner and Pacinian Corpuscles:
Development, Characterization, and Functions. Front Neurosci.
2022;16:790130. [PMC free article] [PubMed]
27. Zimmerman A, Bai L, Ginty DD. The gentle touch receptors of mammalian
skin. Science. 2014 Nov 21;346(6212):950-4. [PMC free article] [PubMed

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус