Сімейні форми влаштування дітей

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціальної педагогіки та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
65Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Бордіян Я. І.ФПС-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
664ФПС-31Бордіян Я. І.

Опис курсу

Курс «Сімейні форми влаштування дітей» призначено для студентів четвертого курсу спеціальності 231 «Соціальна робота» денної форми навчання.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: допомогти слухачам глибоко оволодіти знаннями щодо сімейних форм влаштування дітей; вивчення особливостей державної політики в сфері влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, визначення проблем та пошук напрями їх вирішення; вивчити альтернативні форми виховання дітей-сиріт як ефективний механізм боротьби з сирітством.

Мета курсу: формування системи знань про сімейні форми влаштування дітей; розглянути особливості виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в державних закладах опіки, формування знань про пріоритетні напрямки влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що допоможе зменшити посиротіння дітей, які перебувають в інституційних закладах , формування вміння застосовувати здобуті знання у практичній діяльності.

Інтегральна компетентність:

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів соціальної роботи і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 Загальні компетентності (ЗК):

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК14. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.

ЗК15. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Фахові компетентності спеціальності (ФК):

ФК9. Здатність оцінювати соціальні проблеми, потреби, особливості та ресурси клієнтів.

ФК10. Здатність розробляти шляхи подолання соціальних проблем і знаходити ефективні методи їх вирішення.

ФК22. Здатність налагоджувати співпрацю закладів освіти, сім’ї і суспільства у вихованні особистості, сприяти її адаптації до умов соціального середовища.

 Програмні результати навчання (ПРН):

ПРН8. Критично аналізувати й оцінювати чинну соціальну політику країни, соціально-політичні процеси на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях.

ПРН15. Приймати практичні рішення для покращення соціального добробуту та підвищення соціальної безпеки.

Рекомендована література

 1. Бордіян, Я. І. (2013). Прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу як альтернативна форма влаштування дітей: державно-управлінський аспект. Ефективність державного управління, (30), 255-261.
 2. Звєрєва, І. Д., Безпалько, О. В., Гулевська-Черниш, А. В., Басюк, Т. П., Алєксєєнко, Т. Ф., Бех, І. Д., Юрків, Я. І. (2012). Енциклопедія для фахівців соціальної сфери..
 3. Звєрєва, І. Д., Кияниця, З. П., Кузьмінський, В. О., & Петрочко, Ж. В. (2010). Оцінка потреб дитини та її сім’ї: від теорії до практики: Навч. посіб.: У 2-х част. К.:«Кожній дитині.
 4. Пєтушкова, Л. (2021). ОСОБЛИВОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТРОНАТНИХ ВИХОВАТЕЛІВ. Соціальна робота та соціальна освіта, (2 (7)). Режим доступу: http://srso.udpu.edu.ua/article/view/244089
 5. Соціальна робота в Україні: Навч. посіб. / І. Д. Зверева, О. В. Безпалько, С Я . Харченко та ін.; За заг. ред.: І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 256 с.
 6. Субашкевич І. Р. Формування ціннісно-смислової сфери студентів педагогічних спеціальностей медіапсихологічними технологіями : [практ. посіб.] / Ірина Романівна Субашкевич. – Львів : Растр-7, 2016. – 59 с.
 7. Шевчук, П. І. (2003). Соціальна політика. Львів: Світ, 400.

Допоміжна

 1. Кривачук, Л. Ф. (2011). Сімейні форми влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Теорія та практика державного управління, (3), 197-203.
 2. Кройтор, В. А. (2018). Форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
 3. Черновалюк, Ю. Ю. (2011). Удосконалення форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Університетські наукові записки, (2), 126-129.
 4. Яніцька, І. А., & Яницкая, И. А. (2015). Опіка та піклування як форма влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Найдьонов М. І. Формування системи рефлексивного управління в організаціях. – К.: Міленіум, 2008.

Інтернет-ресурси

 1. http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2020/21/part_2/46.pdf

Силабус:

Завантажити силабус