Соціальна профілактика девіантної поведінки

Тип: Нормативний

Кафедра: соціальної педагогіки та соціальної роботи

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета: сформувати у майбутніх соціальних працівників знання особливостей різних форм проявів девіантної поведінки неповнолітніх та специфіку соціально-профілактичної роботи з ними.

 

Завдання:

– поглиблене вивчення проблеми різних проявів девіантної поведінки неповнолітніх.

– формування умінь та навичок аналізувати різні відхилення у поведінці неповнолітніх, проектувати їх подальший особистісний та соціальний розвиток.

– формування умінь студентів відбирати та ефективно використовувати технології соціальної та соціально-педагогічної профілактики девіантної поведінки неповнолітніх.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: законодавчі акти щодо соціальної роботи з профілактики девіантної поведінки неповнолітніх; психологічні та соціально-педагогічні особливості неповнолітніх схильних до девіантної поведінки; причини різних прояв девіантної поведінки; особливості неповнолітніх, схильних до девіантної поведінки, спосіб їхнього життя, характерні ознаки; технології профілактично-корекціної роботи з неповнолітніми схильними до девіантної поведінки;

вміти: користуватися набутими теоретичними знаннями та застосувати їх у практичній роботі; користуватися окремими психодіагностичними та соціально-педагогічними методами вивчення особистості неповнолітніх схильних до девіантної поведінки; встановлювати доцільні стосунки з клієнтами, враховуючи їхні вікові та індивідуальні особливості; виявляти і оцінювати проблеми клієнтів схильних до девіантної поведінки, і допомагати у їх розв’язанні; здійснювати корекційну роботу з особами схильними до девіантної поведінки; розробляти шляхи профілактичної роботи серед неповнолітніх, схильних до девіантної поведінки.

Рекомендована література

Література

 1. Куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед підлітків, які навчаються: поширення й тенденції в Україні : за результатами дослідження 2019 року в рамках міжнародного проекту «Європейське опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин – ESPAD» / О.М. Балакірєва (кер. авт. кол.), Д.М. Павлова, Н-М.К. Нгуєн, О.Г. Левцун, Н.П. Пивоварова, О.Т. Сакович; О.В. Флярковська. – К. : ТОВ «ОБНОВА КОМПАНІ», 2019. – 214 с.
 2. Вольнова Л. М. Профілактика девіантної поведінки підлітків: навч.-метод. посібник до спецкурсу «Психологія девіацій» для студентів спеціальності «Соціальна робота» у двох частинах. – Ч. 1. Теоретична частина. – 2-ге вид., перероб і доповн. – К., 2016. – 188 с.
 3. Лобанова А.С., Калашнікова Л.В. Робота з підлітками-девіантами: соціологічний та психологічний аспекти: підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Вид-во «Каравела», 2017. – 470 с.
 4. Методи роботи з девіантами в умовах сучасного соціокультурного середовища : методичні рекомендації / Максимова Н.Ю., Грись А.М. Манілов І.Ф. [та ін.] ; за ред. Н.Ю. Максимової. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 91 с.
 5. Алєксєєнко Т. Ф., Кушнарьов С. В. Ризикована поведінка : посібник / Т. Ф. Алєксєєнко, С. В. Кушнарьов. – Вінниця : ТОВ “Фірма “Планер”, 2013. – 172 с.
 6. Капська А.Й. та ін. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) / А.Й.Капська, О.В.Безпалько, Р.Х.Вайнола; Заг. ред.: І.Звєрєвої та Г.Лактіонової. – К., 2001. – 129 с.
 7. Змановская Е. В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 288 с. (раздел І, ІІ (гл. 1)).
 8. Братусь Б. С. Аномалии личности. – М., 1988.
 9. Гилинский Я. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений». – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. – 520 с.
 10. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения. – М., 2001.
 11. Кондратенко В. Т. Девиантное поведение у подростков: Социально- психологические и психиатрические аспекты. – Минск, 1988.
 12. Холостова Е. И. Социальная работа с дезатаптированными детьми : Учебное пособие. – М. : «Дашков и Ко», 2006. – 280 с.

Додаткова література

 1. Cоціальна педагогіка : навч. посіб. / О.В. Безпалько, І.Д. Звєрєва, Т.Г. Веретено. ; За ред. О. В. Безпалько. – К. : Академвидав, 2013. – 312 с.
 2. Соціальна педагогіка: підручник. – 4-те вид. виправ. та доп. / За ред. проф. А.Й. Капської. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 488 с.
 3. http://ebooktime.net/book_156.html А. Й. Капська, О. В. Безпалько. – Соціальна педагогіка
 4. http://uchebniks.net/book/223-socialna-pedagogika-navchalnij-posibnik-bezpalko-ov.html О. В. Безпалько. – Соціальна педагогіка
 5. Холостова Е. И. Социальная работа с дезатаптированными детьми : Учебное пособие. – М. : «Дашков и Ко», 2006. – 280 с.
 6. Харченко С. Я., Кальченко Л. В., Золотова Г. Д., Горенко С. В. Соціально-педагогічна робота з дітьми групи ризику : монографія. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. – 145 с.
 7. Леонгард К. Акцентуированные личности. – Киев, 1989.
 8. Максимова Н. Ю. Психологія адиктивної поведінки. – К.; 2003.
 9. Максимова Н. Ю. Психологія девіантної поведінки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Максимова Н. Ю. – К. : Либідь, 2011. – 520 с.
 10. Максимова Н. Ю. Психологічна профілактика суїциду та агресивної поведінки у засуджених до довічного позбавлення волі . К.: ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 128 с.
 11. Максимова Н. Ю. Сімейне консультування [Текст] : навчальний посібник / Н. Ю. Максимова ; Міжрегіональна акад. упр. персоналом. – К. : Персонал, 2011. – 304 с.
 12. Максимова Н. Ю., Мілютіна К. Л. Соціально-психологічні аспекти проблеми насильства, – К: ВІПОЛ, 2003. – 343 с.