Соціальна робота у центрах соціальних служб

Тип: Нормативний

Кафедра: соціальної педагогіки та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Бордіян Я. І.ФПС-21, ФПС-21з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФПС-21Бордіян Я. І.
ФПС-21зБордіян Я. І.

Опис курсу

Зміст навчальної дисципліни «Соціальна робота в центрах соціальних служб» розроблено з метою формування теоретичних знань про структуру центрів соціальних служб, технології, моделі, методи їхньої діяльності, зміст, стандарти, принципи та особливості надання соціальних послуг, характеристики професійного портрету фахівця соціальної роботи, що працює у центрах соціальних служб, а також розуміння єдиного підходу до організації процесу надання соціальних послуг у соціальних службах і регулювання організаційно-процедурних питань діяльності персоналу.

Метою вивчення нормативної/ дисципліни «Соціальна робота в центрах соціальних служб» є формування теоретичних та практичних знань у бакалаврів соціальної роботи щодо функціонально-змістового, технологічно-методичного компоненту діяльності соціальних служб, законодавчого регулювання та нормативно-правового забезпечення роботи соціальних служб та послуг, що вони надають, характеристики функцій, принципів та методів діяльності фахівців соціальної роботи, що працюють у центрах соціальних служб, їх професійний портрет та розуміння єдиного підходу до організації процесу надання соціальних послуг у соціальних службах і регулювання організаційно-процедурних питань діяльності персоналу.

Завдання (цілі) курсу:

 • набуття теоретичних знань щодо структурного апарату системи соціальних служб, його функціонально-змістового, технологічно-методичного компоненту діяльності;
 • формування знань нормативно-правової бази та законодавчого регулювання діяльності соціальних служб в Україні;
 • розуміння єдиного підходу до організації процесу надання соціальних послуг у соціальних службах і регулювання організаційно-процедурних питань діяльності персоналу;
 • знання принципів, методів діяльності центрів соціальних служб з різними категоріями клієнтів;
 • усвідомлення деонтології та етики професійної діяльності працівників центрів соціальних служб.

Рекомендована література

 1. Горшина Н. Природа та особливості реалізації інтегрованих соціальних послуг в Україні. Соціальна робота і освіта. 2019. № 4. С 84-103.
 2. Зверева І.Д., Пилипенко О.І. Профілактика СНІД: збірник нормативних методичних матеріалів для спеціалістів соціальних служб для молоді. Київ: АЛД, 2016. 56 с.
 3. Звєрєва І. Д. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / І. Д. Звєрєва. – Київ: Унiверсум, 2012. – 535 с.
 4. Зінченко А.Г. «Діти вулиці»: методичні рекомендації по роботі з «дітьми вулиці». Київ: УДЦССМ, 2016. 88 с. 2. Методичні рекомендації щодо соціальної підтримки людей, які живуть з ВІЛ (з досвіду роботи). Київ: ДСССДМ, 2015.116 с. 3.
 5. Ільчук Л.І. Розвиток системи інтегрованих соціальних послуг в умовах децентралізації (на прикладі об’єднаних територіальних громад). Соціально-трудові відносини теорія та практика: збірник наукових праць. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Київ: КНЕУ, 2018. (1). С. 114-121.
 6. Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації: Навч.-метод. комплекс / Автор.-упоряд.: О. В. Безпалько, І. Д. Звєрєва, З. П. Кияниця, В. О. Кузьмінський та інш. / За заг. ред.: І. Д. Звєрєвої, Ж. В. Петрочко – К.: Фенікс, 2007. – 528 с.
 7. Наказ Мінсоцполітики від 25.02.2019 № 282 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження інтегрованої системи соціального захисту»
 8. Постанова Кабінету Міністрів України Деякі питання Національної соціальної сервісної служби України [Електронний ресурс]. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/783-2020-%D0%BF#Text.
 9. Робота з клієнтами соціальних служб / за ред. З. Г. Зайцева. Житомир: Екосфера, 2014. 117 с.
 10. Семигіна Т.В. Сучасна соціальна робота. Київ 2020. Режим доступу: https://www.researchgate.net/profile/Tetyana-Semigina/publication/342003632_Sucasna_socialna_robota/links/5eddf6ae299bf1d20bd86768/Sucasna-socialna-robota.pdf
 11. Слозанська Г. І. Соціальна робота в територіальній громаді: теорії, моделі, та методи [Електронний ресурс] / Ганна Іванівна Слозагнська // ТНПУ імені В. Гнатюка. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/13712/1/8slozanska_monogr.pdf.
 12. Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми : посіб. у 2-х ч.; Ч. І.Сучасні орієнтири та ключові технології / З. П. Кияниця, Ж. В. Петрочко. – К. :ОБНОВА КОМПАНІ, 2017. – 256 с
 13. Толстоухова С.В. Діяльність центрів соціальних служб для молоді України: сучасний стан і перспективи розвитку. Київ: Академпрес, 2015. 112 с.
 14. Тюптя Л. Т. Соціальна робота: Теорія і практика / Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова. – Київ: ВМУРОЛ «Україна», 2004. – 408 с.
 15. Управління діяльністю соціальних служб: метод. посібник [авт. Кол. : Н. Гусак, Н. Кабаченко, В. Назарук, К. Савчук, О. Савчук, Л. Скоропада, Л. Чорній] / упорядн.-заг. ред. О. Іванова, Н. Гусак ; ПРООН в Україні, Проект «Підтримка реформи соціального сектору в Україні». – К. : К.І.С., 2013. – 178 с.

Допоміжна:

 1. Фурман А., Підгурська М. Історія соціальної роботи: навчальний посібник
 2. Чернета, C. (2019). Зміст та структура формування соціальної відповідальності майбутніх соціальних працівників. SocialWorkandEducation. Vol. 6, No. 3. Ternopil-Aberdeen, 2019.

Інтернет-ресурси:

https://zakon.rada.gov.ua