Спецметодика навчання інформатики

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни є формування компетенцій, необхідних спеціальному педагогу для викладання початкового курсу інформатики як окремого предмета, так і для застосування обчислювальної техніки в ході підготовки та проведення навчальних занять і позакласної роботи.

Основні завдання навчальної дисципліни включають:

1. методичні:

 • ознайомлення з методикою використання ІКТ у середній школі;
 • формування навичок організації навчального процесу з використанням комп’ютерної техніки;

2. пізнавальні:

 • ознайомлення з методологічними і теоретичними основами методики навчання інформатики; з основами використання сучасних ІКТ в освіті та інших галузях діяльності людини;
 • ознайомлення з основами алгоритмізації та програмування;
 • формування когнітивної бази про мережі, мережу Інтернет, веб-сторінки;
 • формування вмінь організації проектної діяльності;

3. практичні:

 • формування практичних умінь роботи з сучасною комп’ютерною технікою, що використовується під час організації навчально-виховного процесу в школі; а також з сучасними технологіями отримання та передачі інформації, використання їх у ході підготовки до навчальних занять;
 • формування вмінь організовувати навчальний процес з інформатики в початкових класах, розв’язувати методичні завдання.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти будуть

знати:

 • мету і завдання початкового курсу інформатики;
 • структуру навчальної програми з інформатики;
 • характеристики умов навчання;
 • засоби навчання, підручники і посібники, програмне забезпечення курсу інформатики;

вміти:

 • організовувати уроки інформатики;
 • використовувати основне і додаткове програмне забезпечення початкового курсу інформатики;
 • організовувати позакласні заходи, які збагачують зміст програмного курсу інформатики.

Тема 1. Загальні питання викладання інформатики у середній школі.

 1. Загальноосвітнє та загальнокультурне значення курсу інформатики.
 2. Виховна, практична, розвивальна мета викладання інформатики.

Тема 2. Структура навчання інформатики в середній загальноосвітній школі. Пропедевтика навчання інформатики в початковій школі. Базовий курс інформатики. Аналіз програм з інформатики. Профільне навчання інформатики в старших класах. Особливості різних варіантів навчання курсу інформатики.

 1. Особливості вивчення інформатики в молодших, середніх і старших класах.
 2. Факультативні курси з інформатики. Позаурочна робота з інформатики.
 3. Реалізація політехнізму. Роль задач в підсиленні прикладного спрямування шкільного курсу інформатики.
 4. Міжпредметні та внутрипредметні зв’язки при викладанні інформатики.

Тема 3. Специфіка уроку інформатики. Методика проведення окремих етапів уроку інформатики. Підготовка вчителя до уроку. Організація і проведення різних типів уроку. Організація оцінювання результатів навчання з інформатики. Комп’ютер як засіб для перевірки і оцінювання результатів навчання.

 1. Форми організації навчальної діяльності учнів.
 2. Специфіка уроку інформатики. Організація i проведення різних типів уроків з інформатики.
 3. Дидактичні особливості уроку інформатики. Підготовка вчителя доуроку.
 4. Форми організації навчальної роботи учнів на уроках інформатики
 5. Застосування інтерактивних методик на уроках інформатики
 6. Етапи засвоєння знань.
 7. Форми і засоби перевірки і контролю знань учнів

Тема 4. Методика навчання поняття інформації та інформаційних процесів. Методика формування поняття інформаційної системи.

 1. Основні поняття (інформація, повідомлення, шум), їх характеристики.
 2. Методичні рекомендації до викладання питань про носіїв повідомлень, інформаційних процесів.
 3. Кодування повідомлень. Обробка повідомлень.
 4. Програмне забезпечення ЕОМ. Призначення та функції ОС.
 5. Поняття файлової структури дисків.

Тема 5. Методика навчання роботі з графічним та текстовим редакторами.

 1. Напрямки застосування комп’ютерної графіки. Апаратні компоненти графічної системи комп’ютера.
 2. Кодування зображень. Графічні редактори.
 3. Структура текстового документу. Текстові файли.
 4. Текстові редактори та текстові процесори. Їх функціональні можливості.

Тема 6. Методика навчання роботі з електронними таблицями. Методика навчання, створення та використання баз даних, інформаційно-пошукових систем.

 1. Методичні рекомендації щодо викладення теоретичного матеріалу розділу «Методика навчання роботи з електронними таблицями».
 2. Рекомендації по організації практичної роботи з електронними таблицями.
 3. Призначення інформаційних систем и баз даних (БД). Класифікація БД.
 4. Рекомендації по організації практичної роботи з базами даних.

Тема 7. Комп’ютерні мережі. Методика навчання основних можливостей використання глобальної мережі Інтернет.

 1. Методичні особливості вивчення теми: «Поняття комп’ютерних мереж. Топологія мереж».
 2. Методичні особливості вивчення теми: Поняття WEB- сторінок. Пошук інформації в мережі. Телеконференції.
 3. Методичні рекомендації щодо роботи з електронною поштою.

Рекомендована література

Основна:

Морзе Н. В. Методика навчання інформатики. Ч. 1. Загальна методика навчання інформатики. – К. : Навчальна книга, 2004. – 254 с.

Морзе Н. В. Методика навчання інформатики. Ч. 2. Методика навчання інформаційних технологій. – К. : Навчальна книга, 2004. -287 с.

Морзе Н. В. Методика навчання інформатики. Ч. 3. Методика навчання основних послуг глобальної мережі Інтернет. – К. : Навчальна книга, 2004. – 230 с.

Морзе Н. В. Методика навчання інформатики. Ч. 3. Методика навчання основ алгоритмізації та програмування. – К. : Навчальна книга, 2004. – 230 с.

Морзе Н. В. Методика навчання інформатики як наука і як навчальний предмет у вищому педагогічному навчальному закладі

Саган О. В. Методика навчання інформатики в початкових класах. // Інформатика в школі. – № 8 (104) серпень 2017. – 112 с. 

Жалдак М. І., Морзе Н. В. Програма курсу “Інформатика” для основної школи (9-12 класи).

Додаткова:

Биков В. Ю., Мадзігон В.М., Руденко В. Д. Яким бути базовому курсу інформатики в загальноосвітніх навчальних закладах // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2001. – №6. – С. 3-6.

Бороненко Т. А., Рыжова Н. И. Методика обучения информатике (специальная методика). Учеб. пособ. – СПб. : РГПУим. А.И. Герцена, – 134 с.

Дистанційне навчання: Умови застосування. Дистанційний курс : Навчальний посібник. – 2-е вид., доп. / За ред. В. М. Кухаренка. – Харків : НТУ «ХПІ», Торсінг. – 2001. – 320 с.

Діти в Інтернеті: реальні загрози віртуального світу (блог)

Жалдак М. И., Морзе Н. В. Основы информатики и вычислительной техники: Учеб. пособ. для средних спец. учеб. завед. – 2-е изд. – Киев : Вища школа, – 200 с.

Жалдак М.И. Система подготовки учителя к использованию информационных технологий в учебном процессе. Автореф. дис…. докт. пед. наук. – М. – 48 с.

Жалдак М. І., Рамський Ю. С. Інформатика: Посібник для студентів пед. інститутів. – К. : Вища школа, – 320 с.

Жалдак M. I., Морзе Н.В. Шкільний курс інформатики та методика його викладання: Програма педагогічних інститутів. – К. : РНМК, MHO України, 1991. – 20 с.

Жалдак М. І., Олейнік А. Г., Морзе Н. В., Рамський Ю. С. Вплив нової інформаційної технології на зміст освіти // Сучасна інформаційна технологія в навчальному процесі. – К. : КДПТ. – 1991. – С. 17-21.

Жалдак М. І., Морзе Н. В., Козачук О. В. Вивчення основ комп’ютерних мереж // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2000. – №2. – С. 14-18.

Жалдак М. І., Морзе Н. В. Методика ознайомлення учнів з поняттям інформації // Комп’ютер у школі та сім’ї. — 2001, — №1. – С. 14-18.

Жалдак М. І., Морзе Н. В., Науменко Г. Г., Мостіпан О. І. Програма курсу з основи інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів. – К. : Шкільний світ, 2001. – 63 с.

Жалдак М. І., Морзе Н. В., Науменко Г. Г. Програма шкільного курсу “Інформатика” для базової школи (7-9 класи) // Інформатика, №-2003. – 26 с.

Концепція програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2000. – C. 3-10.

Лапчик М. П., Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Методика преподавания информатики: Учеб. пособие для студ. пед. вузов. – М. : Издательский центр «Академия», – 624 с.

Леднев B. C., Кузнецов А. Д., Бешенков С. А. О теоретических основах содержания обучения информатике в общеобразовательной школе // Информатика и образование. – 2000. – № 2. – С. 13-16.

Морзе Н. В. О новом курсе «Методика преподавания информатики в средних учебных заведениях» в педагогических вузах» // Использование информационной технологии в учебном процессе. – Киев : КГПИ, – С. 15-21.

Морзе Н. В. Концепція методичної підготовки майбутніх вчителів інформатики в умовах багаторівневої освіти // Зб. наукових праць. Т. XXVI, НПУ ім. Драгоманова. – К. : Логос, 2001. – С. 57 – 65.

Морзе Н. В., Козачук О. В. Методи пошуку інформації в глобальній мережі Інтернет // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. – Вип. 3. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2001. – С. 22-43.

Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркин, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; Под ред. B. C. Полат. – М. : Академия, – 272 с.

Рамський Ю. С., Лукаш І. М. Методика навчання основ об’єктно-орієнтованого програмування // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2002. -№1. – С 3-7, – №2. – С. 3-6; № 3. – С.7-13.

Семакин И. Г., Вараксин Г. С. Структурированный конспект базового курса информатики. — М. : Лаборатория Базовых Знаний, 2000. – 167 с.

Матеріали

Приклади уроків:

1 урок:_10 клас – інформатика

2 урок:_10 клас – інформатика

3 урок:_10 клас – інформатика

4_урок: 10 клас – інформатика

5_урок: 10 клас – інформатика

Використання офісних веб-програм для створення спільних документів

Створення онлайн форм

Інформатика в школі

Графічні перетворення даних

Інформатика у початковій школі

Табличний процесор EXCEL 8 клас

Кабінет обчислювальної техніки. Правила техніки безпеки при роботі в комп’ютерному класі.

Правила безпечної поведінки в кабінеті інформатики (відео):