Спецметодика початкового навчання мови

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Опис курсу

Мета: зважаючи на те, що в умовах розвитку сучасної освіти особливого значення набуває проблема підготовки високваліфікованого вчителя-логопеда, дефектолога, вихователя, керівника навчального закладу, який досконало володіє мовленням, то курс спец методика початкового навчання мови полягає в формуванні у студентів знань з спецметодики навчання української мови та розвитку зв’язного мовлення; оволодіння методами та прийомами корекції  мовлення  дітей з порушеннями мовлення.

Завдання курсу: 

 • Ознайомити дітей з основами граматики та орфографії, навчити свідомо читати, граматично писати, надати початкові уявлення про літературу;
 • Подолати недоліки мовленнєвого розвитку дітей, надати їм практичну мовленнєву підготовку;
 • Ознайомити студентів із методологічними засадами навчання мовлення;
 • Вироблення навичок аналізу монологічного і діалогічного мовлення;
 • Формування у дітей мовленнєвої компетенції, що охоплює систему мовленнєвих умінь (вести діалог, творити усні й писемні монологічні та діалогічні висловлювання різних видів, типів і жанрів);
 • Розвивати та збагачувати уявлення дітей про навколишній світ, підвищувати рівень їх загального розвитку.

В результаті вивчення курсу студент повинен знати:

 • Теоретичні основи спецметодики початкового навчання рідної мови (методики формування вимови, навчання грамоти, читання, граматики, орфографії, зв’язного мовлення), технологію їх впровадження у навчальний процес;
 • Діагностичні методики вивчення стану мовленнєвого розвитку, а також знань, умінь та навичок з рідної мови;
 • Базові поняття і стратегії навчання української мови;
 • Сутність і структурні елементи монологічного й діалогічного мовлення.

Студент повинен уміти:

 • Правильно структурувати та організовувати процес навчання мови у спеціальному закладі для дітей з порушеннями мовлення;
 • Проводити різні типи уроків з рідної мови, індивідуальні та групові заняття;
 • Діагностувати стан навчальних досягнень дітей з предмету «Рідна мова».
 • Створювати власні розповідні тексти у відповідності до засад теорії розвитку мовлення.

Матеріали

Семестровий план

Навчальна програма

Рекомендована література

Індивідуальна робота студента

Завдання для практичних занять та самостійної роботи

Зразки тестових завдань