Спецметодика природознавства та географії

Тип: На вибір студента

Кафедра: спеціальної освіти

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
728доцент Фалинська З. З.ФПЛ-31

Опис курсу

Анотація дисципліни:

Вивчення теми курсу та їх застосування у методичній підготовці майбутнього фахівця має чітку професійну спрямованість. Практичні заняття передбачають формування у студентів професійних умінь та навичок: вміти аналізувати програму, шкільні підручники, навчально-методичні посібники; визначати освітні, розвивально-виховні, корекцій задачі;

складати тематичні та поурочні плани; моделювати і аналізувати різні типи уроків та інші форми навчальних занять; добирати та раціонально застосовувати комплекс методів, методичних прийомів, засобів та способів організації пізнавальної діяльності школярів; формувати в учнів систему методологічних, загально навчальних та спеціальних умінь і навичок; організувати і проводити індивідуальну, групову, фронтальну роботу учнів на уроках, позаурочних і позакласних заняттях; виготовляти наочні та дидактичні матеріали; вивчати і використовувати педагогічний досвід.

Мета та завдання дисципліни:

Мета курсу: формування у студентів основних методичних вмінь і навичок з викладання курсу природознавства  та географії на основі сформованих методологічних, методичних і біологічних знань.

 Завдання курсу:

 • Методичні – формування професійних компетенцій студентів – майбутніх фахівців спеціальної загальноосвітньої школи, а саме, діяти автономно, вміти працювати з різними видами інформації, мати екологічну свідомість;
 • Пізнавальні – оволодіти системою знань з основних розділів методики викладання природознавства: цільовий і змістовий компоненти навчання природознавства та географії, діяльнісний компонент (методи, форми організації), результативність навчання; засвоїти розвиваючий і виховний потенціал змісту навчання природознавства та географії у спеціальному загальноосвітньому навчальному закладі.
 • Практичні – сформувати вміння застосовувати новітні педагогічні технології навчання під час викладання природознавства та географії; – оволодіння вміннями визначати компоненти особистісно-орієнтованої технології навчання; – проводити різні види уроків, організовувати позаурочну і позакласну роботу з природознавства та географії; – вміння досягати визначеної мети навчального процесу за допомогою різних методів і методичних прийомів; – вміння формувати в учнів науковий світогляд, біоцентричне бачення світу, розумне ставлення до свого здоров’я.

 

 

 Програмні компетентності та результати навчання:

Після успішного завершення дисципліни здобувач формуватиме наступні програмні компетентності та результати навчання:

Інтегральна компетентність – студент здатний до узагальнення науково-теоретичних основ методики вивчення природознавства та географії, розуміти структуру, та зміст чинних навчальних програм, підручників та навчально-методичної літератури, методів та технологій організації сучасного навчально-виховного процесу.

Загальні компетентності:

ЗК-2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. ЗК-4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК-2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК-4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Фахові компетентності:

СК-2. Здатність до аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду становлення і розвитку спеціальної та інклюзивної освіти.

СК-4. Здатність планувати та організовувати освітньо-корекційну роботу з урахуванням структури та особливостей порушення (інтелекту, мовлення, слуху, зору, опорно-рухових функцій тощо), актуального стану та потенційних можливостей осіб із особливими освітніми потребами.

СК-9. Здатність застосовувати теоретичні, емпіричні методи психолого-педагогічного дефектологічного дослідження, статистичні методи обробки отриманої інформації, визначати достовірність результатів дослідження при роботі з дітьми, що мають порушення інтелекту.

СК-13. Здатність дефектолога будувати гармонійні відносини з особами, що мають порушення інтелекту, їхніми сім’ями та учасниками спільнот без упередженого ставлення до їх індивідуальних потреб

Програмні результати навчання:

РН1. Знати сучасні теоретичні основи спеціальної освіти відповідно до спеціалізації, застосовувати методи теоретичного та експериментального дослідження у професійній діяльності дефектолога, релевантні статистичні методи обробки отриманої інформації, узагальнювати результати дослідження.

РН4. Застосовувати для розв’язування складних задач спеціальної освіти та роботи дефектолога сучасні методи діагностики психофізичного розвитку дітей, з порушеннями інтелекту, критично оцінювати достовірність одержаних результатів оцінювання, визначати на основі їх інтерпретації особливі освітні потреби дітей та рекомендації щодо створення найоптимальніших умов для здобуття ними спеціальної освіти.

РН5. Розуміти принципи, методи, форми та сутність організації дефектологом освітньо-корекційного процесу в різних типах спеціальних закладів.

РН9. Мати навички комплектування та організації діяльності спеціальних закладів освіти, спеціальних груп у закладах дошкільної освіти, спеціальних класів у закладах загальної середньої освіти тощо.

РН11. Застосовувати у професійній діяльності дефектолога знання про методики, технології, форми і засоби реабілітації та корекційнo-розвивального навчання дітей з особливими освітніми потребами.

РН12. Аргументувати, планувати та надавати психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомогу) дефектолога відповідно до рівня розвитку і функціонування, обмеження життєдіяльності дитини з особливими освітніми потребами.

РН15. Застосовувати у професійній діяльності дефектолога сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні системи та програмні продукти;

Рекомендована література

 1. Гурина Г.І., Чопик Г.Я. Природознавство. Рослини: Підруч. для 7кл. допоміжної школи. – К.: «Богдана», 2003. – 368с.
 2. Косенко Ю Природознавство: підручник для осіб з особливими освітніми потребами (F70) 7 клас. – Чернівці: «Букрек», 2020. – 224с.
 3. Косенко Ю Природознавство: підручник для осіб з особливими освітніми потребами (F70) 8 клас. – Чернівці: «Букрек», 2021. – 240с.
 4. Лаврикова О.В. Методика викладання природознавства в допоміжній школі. Практикум. – Х.: ПП Вишемирський, 2007. – 144с.
 5. Любарець О. Природознавство: підручник для осіб з особливими освітніми потребами (F70) 6 клас. – Чернівці: «Букрек», 2020. – 160с.
 6. Природознавство: Програми для 6-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей / Укл.: Г.О. Блеч. – 2009. – 32с.
 7. Стожок Л.С., Любарець О.В. Природознавство. Нежива природа: Підручник для 6 кл. допоміжної школи. – К.: «Освіта», 2002. – 56с.
 8. Стожок Л.С., Любарець О.В. Зошит з природознавства для 6 кл. допоміжної школи. – К.: «Освіта», 2002. – 159с.
 9. Типова освітня програма початкової освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку 1 клас. – Київ, 2018. – 74с. 10.