Система соціальної роботи (231)

Тип: Нормативний

Кафедра: social pedagogy and social work

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Зміст навчальної дисципліни «Система соціальної роботи» розроблено таким чином, щоб сформувати у здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр комплексне бачення системи надання соціальної допомоги та підтримки різним категоріям населення, усвідомлення цілісності здійснення соціальної роботи в сучасних умовах формування та розвитку територіальних громад, основних інституцій, які надають соціальні послуги, розуміння основних напрямків надання соціальної допомоги та підтримки
Метою вивчення нормативної/ дисципліни «Система соціальної роботи» є: сприяння усвідомленню магістрами соціальної роботи системності у соціальній роботі та необхідності її інфраструктурного забезпечення; орієнтуватися у видах системи, її структурі, принципами діяльності, що сприятиме ефективній організації професійної діяльності фахівців у частині надання соціальних послуг клієнтам.

Рекомендована література

Базова:
1. Звєрєва І. Д. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / І. Д. Звєрєва. – Київ: Унiверсум, 2012. – 535 с.
2. Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації. Навчально-методичний комплекс. За загальною редакцією І. Д. Звєрєвої та Ж. В. Петрочко. Київ 2007 http://www.p4ec.org.ua/upload/education/library/1345188352.pdf
3. Кальченко Л. В. Превенція соціального сирітства в умовах територіальної громади міста : соціально-педагогічні засади : монографія. Видання друге, перероб. і доповнене. Київ : Талком, 2020. 533 с.
4. Слозанська Г. І. Соціальна робота в територіальній громаді: теорії, моделі, та методи [Електронний ресурс] / Ганна Іванівна Слозагнська // ТНПУ імені В. Гнатюка. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/13712/1/8slozanska_monogr.pdf.
5. Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми : посіб. у 2-х ч.; Ч. І.Сучасні орієнтири та ключові технології / З. П. Кияниця, Ж. В. Петрочко. – К. :ОБНОВА КОМПАНІ, 2017. – 256 с
6. Семигіна Тетяна. Сучасна соціальна робота. Київ 2020 https://www.researchgate.net/profile/Tetyana-Semigina/publication/342003632_Sucasna_socialna_robota/links/5eddf6ae299bf1d20bd86768/Sucasna-socialna-robota.pdf
7. Тюптя Л. Т. Соціальна робота: Теорія і практика / Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова. – Київ: ВМУРОЛ «Україна», 2004. – 408 с.
8. Закон України Про соціальні Послуги (Відомості Верховної Ради)
9. Закон України. Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 42, ст.213
10. Наказ Мінсоцполітики від 25.02.2019 № 282 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження інтегрованої системи соціального захисту»
11. Постанова Кабінету Міністрів України Деякі питання Національної соціальної сервісної служби України [Електронний ресурс]. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/783-2020-%D0%BF#Text.
Допоміжна:
12. Козубовський Р. В. Підготовка майбутніх соціальних працівників до профілактичної роботи з неповнолітніми, схильними до девіантної поведінки / Р. В. Козубовський // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2012. – № 19(2). – С. 212-218. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_19%282%29__28
13. Фурман А., Підгурська М. Історія соціальної роботи: навчальний посібник
14. Чернета, C. (2019). Зміст та структура формування соціальної відповідальності майбутніх соціальних працівників. SocialWorkandEducation. Vol. 6, No. 3. Ternopil-Aberdeen, 2019.
Інтернет-ресурси:
15. https://u-learn.org.ua/courses/690876/lectures/12432080
16. https://zakon.rada.gov.ua.

Матеріали

Закон України про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю Закон України. Про соціальні послуги

Силабус:

Завантажити силабус