Технології навчання інформатики в початковій школі

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
648

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
648ФПШ-31
ФПШ-32

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни «Технології навчання інформатики в початковій школі» є формування готовності майбутніх вчителів початкової освіти до використання у майбутній професійній діяльності інноваційних технологій навчання.

Загальні компетентності (ЗК):
ЗК-3. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК):
ФК-3. Здатність до інтеграції та реалізації предметних знань як основи змісту освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти: мовно-літературної, математичної, природничої, технологічної, інформатичної, соціальної і здоров’язбережувальної, громадянської та історичної, мистецької, фізкультурної.
ФК-6. Здатність до організації освітнього процесу в початковій школі з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей молодших школярів, розвитку в них критичного мислення та формування ціннісних орієнтацій.
ФК-7. Здатність до моделювання змісту відповідно до очікуваних результатів навчання, добору оптимальних форм, методів, технологій та засобів формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів у процесі вивчення освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти: мовно-літературної, математичної, природничої, технологічної, інформатичної, соціальної і здоров’язбережувальної, громадянської та історичної, мистецької, фізкультурної.

Програмні результати навчання (ПРН):
ПРН-3. Критично оцінювати достовірність та надійність інформаційних джерел, дотримуватися юридичних і етичних вимог щодо використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій у перебігу педагогічної діяльності в початковій школі.
ПРН-6. Інтегрувати та використовувати академічні предметні знання як основу змісту освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти (мовно-літературної, математичної, природничої, технологічної, інформатичної, соціальної і здоров’язбережувальної, громадянської та історичної, мистецької, фізкультурної) та трансформувати їх у різні форми.
ПРН-7. Планувати й здійснювати освітній процес з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей молодших школярів, забезпечувати розвиток пізнавальної діяльності учнів, формувати в них мотивацію до навчання.
ПРН-16. Використовувати основні техніки спілкування з дорослими людьми, різні форми та засоби комунікації з батьками, колегами, іншими фахівцями з метою підтримки здобувачів у освітньому процесі початкової школи, керувати педагогічним і професійним розвитком осіб та груп.
ПНР-17. Знати основні концепції навчання математики в початковій школі, програми, підручники, навчально-методичні матеріали.
ПНР-18. Уміти моделювати та проводити уроки з математики в початковій школі, добираючи необхідні засоби, форми і методи організації діяльності здобувачів початкової освіти, упроваджувати сучасні навчальні технології, інноваційні підходи, передовий педагогічний досвід.
ПНР-19. Уміти знаходити та аналізувати різні освітні ресурси з навчання математики в початковій школі, творчо застосовувати їх у професійній діяльності.

Рекомендована література

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Базова
1. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : підруч. для студ. вищ. навч. закл. 3-ге вид., виправл. Київ: Академвидав, 2015. 304 с.
2. Інноваційна діяльність вчителя: термінологічний словник / Заг. ред. О. І. Огієнко. Київ, 2016. 120 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/ 705798/1/Словник.pdf
3. Інноваційні педагогічні технології: посібник / Заг. ред. О. І. Огієнко. Київ, 2015. 314 с. URL:http://lib.iitta.gov.ua/705810/1/Посібник.pdf
4. Інноваційні технології навчання від А до Я: тезаурус / [упоряд. В.Волканова]. Київ: Шкільний світ, 2011. 94 с.
5. Інноваційні технології навчання: метод. посіб. /Уклад. Г.Очкань. Вінниця:Вінниц. обл. друк.: Книга-Вега, 2016. 196 с.
6. Михайліченко М.В., Рудик Я.М. Освітні технології: навч.посібник. Київ: ЦП «КОМПРИНТ», 2016. 583 с.
Допоміжна
1. Академічний тлумачний словник: URL: http://sum.in.ua/s/keruvaty (дата звернення 30.08.2022)
2. Мадзігон В. М. Технологія креативної педагогічної освіти: монографія. Луцьк: Твердиня, 2011. 512 с.
3. Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп. / авт.-уклад. : В. М. Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий, А. В. Ставицький, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / За ред. В.Г.Кременя. Київ: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014. 100 с.
4. Основи інноваційної освітньої діяльності: методичні рекомендації /Упоряд. Антонюк Л. В. Рівне: РОІППО, 2018. 144 с.
5.Педагогічні технології в підготовці вчителів: навч. посібник / кол. авторів; за ред. І. Ф. Прокопенка. 3-є вид., допов. і переробл. Харків: ХНПУ, 2018. 457 с.
URL: dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1939/1/технології%20.pdf
6. Сірант Н. & Машталір А.А. Можливості застосування ІКТ у роботі вчителя початкової освіти.І Міжнародна науково-практична конференція «Sectoral research xxi: characteristics and features. Чикаго USA: 26.03.2021р.- С.-147-149. RUL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/issue/view/26.03.2021/487
7. Типова освітня програма URL: 2018. mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli (дата звернення 28.08.2021).
8. Чепіль М. М., Дудник Н. З. Педагогічні технології: навч. посіб. для студ. ВНЗ. Київ: Академвидав, 2012. 224 с.
9. Янкович О., Беднарек Ю. Освітні технології сучасних навчальних закладів: навчально-методичний посібник. Тернопіль: ТНПУ ім В. Гнатюка, 2015. 212 с. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/9075/1/JAnkovich_Osvit_tex.pdf

Інтернет ресурси
1. Цифровий освітній ресурс з дисципліни «Інноваційні технології навчання інформатики»: система Moodle_IDGU / Мізюк В. А. URL: https://idgu.in.ua
2. «Всеукраїнський шкільний портал» – інформація про середні навчальні заклади України, мультимедійні підручники, новітні розробки на допомогу навчальному процесу. URL: http://www.school.ed.net.ua.
3. «На Урок» URL: https://naurok.com.ua/webinar
4. «Освітній портал» – новини освіти та науки, статті з питань освіти, навчальні курси, ресурси з дистанційної освіти. URL: www.osvita.org.ua.
5. «Освіторія» – онлайн-медіа про освіту та виховання дітей в Україні. URL: osvitoria.org
6. «Портал знань» – відкриті навчальні матеріали, дистанційне навчання, вільний доступ до навчальних курсів різної тематики URL: www.znannya.org
7. Сайт Міністерства освіти і науки України URL: mon.gov.ua
8. Сайт Міністерства науки і освіти України «Нова Українська школа» URL: mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola
9. Студія онлайн-освіти EdEra URL: https://www.ed-era.com
10. Intel – “Навчання для майбутнього в Україні” URL: http://iteach.com.ua/
11. Створення бази даних 1 крок Створення моделі бази даних: https://www.youtube.com/watch?v=huS6b0sCoMk

Матеріали

1. Всеукраїнський шкільний портал
2. На Урок
3. Освітній портал
4.. Сірант Н. & Машталір А.А. Можливості застосування ІКТ у роботі вчителя початкової освіти

Силабус:

Завантажити силабус