Травматерапія

Тип: На вибір студента

Кафедра: спеціальної освіти

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716професор Островська К. О.ФПК-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116

Опис курсу

Програма складається з теоретичних та практичних блоків, освоєння яких дозволить студентам не тільки розбиратися у причинах виникнення травм та побудові стратегії терапії. Студенти зможуть засвоїти набір технік та інструментів, які дозволять ефективно працювати з клієнтами. У програмі зібрані теоретичні та практичні методи з психотерапії, сконцентрованої на рішенні, системно-сімейної терапії, концепту інтегративних методик, EMDR nf sy/

 

Модуль 1. Теорія травми.

Теми.

Класичні та сучасні підходи до визначення поняття «психічна травма». Уявлення про психічну травму у концепціях З. Фройда, К.Г. Юнга, М. Хана, Х. Кохута, В. Броутон, Отто Ранка, М. Маллер, Ф. Рупперта, Ст Броутон, Р.Д. Столороу, Д. Калшеда та ін.

Реакції на травматичні події: гострий стресовий розлад (ОСР), посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), реакція горя, розлади адаптації, хронічні зміни особистості після переживання катастрофи (МКХ-10 ,11).

Механізми захисту. Структурна дисоціація особистості (О. Ван дер Харт, Е.Р.С. Нейєнхеюс, К. Стіл).

Основні принципи надання психологічної допомоги клієнтам із травматичним досвідом (С. Джонсон, Ф. Рупперт, Б. Ван дер Колк). Особливості фізичної роботи. Вибір «мішеней» терапії з урахуванням особистісних особливостей та віку клієнтів. Ключові елементи та стратегія  сесії у роботі з травмою.

Модуль 2. Травми раннього віку.

Теми.

Травми раннього віку.

Перинатальна травма та травма народження. Поняття про базові перинатальні матриці (С.Гроф). Позитивний та негативний досвід проживання матриць.

Розвиток психіки немовляти за М.С. Малер. Стилі особистісної адаптації за Полем Варом. Діагностика порушень пренатального та постнатального періодів через сни, синхронії та арт техніки.

Теорія прихильності Дж. Боулбі. Закладка та формування структур характеру за С.Джонсоном. Психотерапевтичні цілі кожної структури характеру. Особливості контакту та психотерапевтичної взаємодії. Заповнення внутрішньої порожнечі, створення структури, зміна внутрішньої карти світу (Б. Ван дер Колк)

 

Модуль 3. Травми насильства.

Теми.

– Філософський аспект теми,

– соціальні та культурні особливості явища,

– ознаки травми  насильства,

– Види  насильства,

– Віктимне поведінка,

– психологічні та психосоматичні характеристики реакції на пережите насильство,

– патологія поведінки насильника,

 

– психологічний портрет жертви насильства,

– психологічний портрет ґвалтівника,

– взаємини постраждалих з оточуючими,

– стадії проживання  насильства,

– Наслідки соціального характеру,

– психосоматичні симптоми,

– порушення  поведінки – як наслідок травми,

– особливості терапії травми  насильства.

Рекомендована література

 1. Байєр О. О. Життєві кризи особистості: навч. посібник / О. О. Байєр. — Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2010. — 244 с.
 2. Гриневич Є. Г., Лінський І. В. Спільні і специфічні маркери розвитку психічних та поведінкових розладів внаслідок надзвичайних подій в якісно відмінних контингентах постраждалих // Архів психіатрії. — 2006. — Т. 12. — № 1—4. — С. 16—21.
 3. Католик Г. В. Тренінг релаксації як ефективна форма психокорекційної допомоги при ПТСР у дітей // Проблеми психологічного здоров’я в сучасній психотерапії: матеріали Міжн. наук.-практ. конф. — Львів, 2006. — С. 19—23.
 4. Католик Г., Корнієнко І. Техногенні катастрофи: психологічна допомога очевидцям та постраждалим. — Львів: Червона Калина, 2003. — 124 с.
 5. Католик Г., Коваль М. Вплив стресу на розвиток психосоматичних захворювань у підлітків // Збірник тез Міжнар. конф. з дитячої та юнацької психотерапії “Дитяча та юнацька психотерапія в Україні: 5-річний досвід роботи”. — Львів, 2006. — С. 31—33.
 6. Корнієнко І. Психологічна допомога дітям, що зазнали травми внаслідок катастрофи / І. Корнієнко, Г. Католик // Психолог. — 2004. — Грудень (№ 46). — С. 8—16. 49.
 7. Кузьмінов В. Н., Васильєва О. О. Особливості психопатологічних порушень у хворих із синдромом алкогольної залежності, що приймали участь в екстремальних подіях // Архів психіатрії. — 2004. — Т. 10. — № 4 — С. 91—94.
 8. Ліщинська О. А. Можливості психологічної допомоги жертвам деструктивних тоталітарних організацій // Прак- 154 тична психологія та соціальна робота. — 2006. — № 3. — С. 1—4. 62.
 9. Мороз Р. Запобігання і подолання наслідків насильства // Психолог. — 2006. — № 5. — С. 23—27. 155 .
 10. Мусієнко Г. О., Бараненко О. В., Гольцова С. В., Віхляєва Л. Ю. Оцінка особливостей проявів післятравматичних стресових розладів у осіб з алкогольною залежністю // Довженківські читання: теорія і практика наркології: матеріали VI Укр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. — Харків, 2005. — С. 99—102.
 11. Назаров О. О., Оніщенко Н. В., Садковий В. П., Садковий О. В., Склень О. І., Тімченко О. В. Психологічні особливості базових копінг-стратегій та особистісних копінг-ресурсів працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України: Монографія. — Х.: Вид-во УЦЗУ, 2008. — 221 с. 76.
 12. Павловський П., Завадзький Л., Завадзький Б. Динаміка співвідношення між перцепцією травми, емоційною реактивністю та загостренням симптомів посттравматичного 156 стресового розладу після перенесення катаклізму паводку // Галецька І., Сосновський Т. Психологія здоров’я: теорія та практика. — Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. — 338 с. — С. 141—158.
 13. Панок В. Г. Методичні підходи до надання психологічної допомоги потерпілим від техногенної катастрофи: Монографія. — К.: Центр соціальних експертиз і прогнозів, 1999. — 106 с.
 14. Профілактика психологічного насильства і маніпулювання свідомістю та розвиток критичного мислення в молодіжному середовищі. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27—28 трав. 2004 р., м. Київ. — К.: Укр. центр політичного менеджменту, 2005. — 320 с. 15. Екстремальна психологія: Підручник / За заг. ред. проф. О. В. Тімченка. — К.: ТОВ “Август Трейд”, 2007. — 502 с.