Дитяча художня творчість (012 Дошкільна освіта, освітній ступінь “магістр”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
224ФПД-51доцент Новосельська Н. Т.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Дитяча художня творчість» є ознайомлення студентів з розробками та апробацією діагностичних методик вивчення творчих можливостей дітей дошкільного віку, їх здатності та готовності до творчості; аналіз теоретико-методологічних засад та технологій модульної підготовки вихователів до педагогічної творчості; характеристика технологій визначення рівнів творчої педагогічної діяльності педагога та колективу вихователів.

Після опанування цієї навчальної дисципліни студент буде:

– знати концептуальні положення щодо розвитку творчого потенціалу особистості і окремі методи активізації творчих здібностей дитини дошкільного віку, теоретико-методологічні засади та технології модульної підготовки вихователя до педагогічної творчості; специфіку формування творчої особистості та проблеми управління творчим розвитком дитини в освітньому процесі.

– вміти застосовувати педагогічні технології для формування творчої особистості дошкільників; створювати психологічні та педагогічні умови для творчої діяльності, впроваджувати в освітній процес організаційні форми, методи і прийоми стимулювання творчої активності дітей дошкільного віку.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Карпенко Н. А. Психологія творчості: навч. посібник / Н. А. Карпенко. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – 156 с.
  2. Пов’якель Н. І. Формування пізнавальних здібностей дітей за умов сучасних ігрових психотехнологій: навч.-метод. посібник / Т. В. Улькіна. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова; «Поліграф-Центр», 2005. – 320 с.

Додаткова література:

  1. Біла І. М. Психологія дитячої творчості / І. М. Біла. – К.: Фенікс, 2014. – 137 с.
  2. Клименко В.В. Психологія творчості. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 480с.
  3. Ханецька Н. В. Психологія творчості: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н. В. Ханецька. – Хмельницький, 2010. – 184с.
  4. Яланська С. П. Психологія творчості: Навч. посіб. / С. П. Яланська. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – 180с.

Internet-джерела:

  1. Бібліотека українських підручників – http://pidruchniki.ws/
  2. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua
  3. Портал «Нова українська школа». URL: https://nus.org.ua Освітній портал «Освіта.UA». URL: http://osvita.ua

4. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/

Матеріали

Дитяча художня творчість