Етика і психологія сімейного життя (231 Соціальна робота)

Тип: На вибір студента

Кафедра: social pedagogy and social work

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
714доцент Субашкевич І. Р.ФПС-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
728ФПС-42доцент Субашкевич І. Р.

Опис курсу

 Мета курсу: ознайомити студентів з знаннями психології сімейних стосунків, що є неодмінною складовою частиною психологічної компетентності соціального педагога та практичного психолога, що пов’язано з розвитком практики консультативної допомоги сім’ї у вирішенні складних для неї проблем.

Завдання курсу:

 • теоретично та практично оволодіти майстерністю як особливою якістю педагогічної діяльності у процесуальному та результативному аспектах на основі професійного самовиховання.

Інтегральна компетентність:

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів соціальної роботи і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

 

Фахові компетентності спеціальності (ФК):

ФК4. Здатність до аналізу соціально-психологічних явищ, процесів становлення, розвитку та соціалізації особистості, розвитку соціальної групи і громади.

ФК9. Здатність оцінювати соціальні проблеми, потреби, особливості та ресурси клієнтів.

ФК11. Здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із врахуванням їх індивідуальних потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та інших особливостей.

Програмні результати навчання (ПРН):

ПРН13. Використовувати методи соціальної діагностики у процесі оцінювання проблем, потреб, специфічних особливостей та ресурсів клієнтів.

ПРН15. Приймати практичні рішення для покращення соціального добробуту та підвищення соціальної безпеки.

ПРН19. Виявляти сильні сторони та залучати особистісні ресурси клієнтів, ресурси соціальної групи і громади для розв’язання їх проблем, виходу із складних життєвих обставин.

ПРН21. Демонструвати толерантну поведінку, виявляти повагу до культурних, релігійних, етнічних відмінностей, розрізняти вплив стереотипів та упереджень.

Рекомендована література

Базова

 1. Бондарчук О.І. Психологія сім’ї: Курс лекцій. / О.І. Бондарчук – К.: МАУП, 2001.– 96 с.
 2. Горецька О.В. Психологія сім’ї : навчальний посібник для студентів спеціальності «Практична психологія», «Початкова освіта» / Олена Горецька, Наталя Сердюк. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 216 с.
 3. Мілютіна К. Психологія сім’ї. Техніки раціонально – інтуїтивної психокорекції родини. / К. Мілютіна – К.: Главник, 2007. – 112 с.
 4. Молода сім’я: проблеми та умови її становлення. / А.Й. Капська. – К.: ДЦССМ, 2003. – 184 с.
 5. Поліщук В.М. Психологія сім’ї. / В.М. Поліщук. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 239 с.
 6. Поліщук В.М. Психологія сім’ї: підручник. – Суми, Університетська книга, 2021. – 248 с.
 7. Помиткіна Л.В., Злагодух В.В., Хімченко Н.С., Погорільська Н.І. П Психологія сім’ї. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 270 с.
 8. Психологія сім’ї та шлюбу: таблиці, схеми, коментарі : навчально-наочний підручник / за заг. ред. О. М. Цільмак. Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. 266 с.
 9. Федоренко Р. П. Психологія сім’ї [Текст] : навч. посіб. / Раїса Петрівна Федоренко. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 364 с.

 

Допоміжна

 1. Субашкевич І. Р. Вплив сімейного виховання на формування ціннісних орієнтацій підлітків / І. Р. Субашкевич, Х. Т. Сеньків. // Інноваційна педагогіка. – 2020. – С. 196-201.
 2. Субашкевич І. Р. Дослідження установок студентської молоді до сімейного життя / І. Р. Субашкевич. // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2020. – С. 87–89.

Інтернет-ресурси

 1. https://stud.com.ua/37655/psihologiya/diagnostika_diadne_vidnosin

 

 

Матеріали

 

 

Силабус: 2019-2020 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: 2020-2021 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус