Субашкевич Ірина Романівна

Посада: доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: iryna.subashkevych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Соціальна психологія; медіа-психологія; психологія соціальної роботи.

Тема дисертаційного  дослідження: «Медіапсихологічні чинники формування ціннісно-смислової сфери студентської молоді».

Навчальні дисципліни:

  • Загальна та вікова психологія
  • Психологія особистості
  • Соціальна психологія
  • Етика і психологія сімейного життя
  • Психологія професійної кар’єри
  • Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу
  • Основи медіаграмотності
  • Соціальна робота з клієнтами у складних життєвих обставинах

Курси

Публікації

Навчально-методичні посібники:

 1. Субашкевич І.Р. (розділ монографії) Новий поштовх для розвитку педагогічних та психологічних наук в Україні та країнах ЄС: питання досліджень: Колективна монографія. Рига, Латвія: “Baltija Publishing”, 2021. 864 с.
 2. Субашкевич І. Р. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Психологія особистості» / І.Р. Субашкевич – Львів : Друкарня «Справи Кольпінга в Україні», 2021. – 20 с.
 3. Субашкевич І. Р. Формування медіаосвіченості студентської молоді: монографія / І. Р. Субашкевич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 249 с.
 4. Субашкевич І. Р. Навчальна ознайомча практика: методичні рекомендації для керівників практики і студентів / І. Р. Субашкевич, В. С. Корнят. – Львів: Малий видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 20 с.
 5. Субашкевич І. Р. Формування ціннісно-смислової сфери студентів педагогічних спеціальностей медіапсихологічними технологіями : [практ. посіб.] / Ірина Романівна Субашкевич. – Львів : Растр-7, 2016. – 59 с.

Статті в інших виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus:

 1. Iryna Subashkevych, Vira Korniat. Using media-psychological technologies to form tolerant attitude towardschildren with disabilities in pedagogical specialists in the process of their professional training in Ukraine // SPECIALUSIS UGDYMAS/ SPECIAL EDUCATION, ISSN 1392-5369 (Print), ISSN 2424-3299 (Online), No 1 (41), 2020, DOI: 10.21277/se.v1i41.521. (Scopus). – Режим доступу до ресурсу: http://www.socialwelfare.eu/index.php/SE/article/view/521
 2. Subashkevych І. Psychological analysis of sociogram and biographical method for investigating parents of children with special educational needs / І. Subashkevych, В. Andreyko // Journal of Education Culture and Society. Vol. 11 No. 2 (2020). Р. 114-120. (Web of Science). – Режим доступу до ресурсу: <a https://jecs.pl/index.php/jecs/article/view/1171 
 3. Subashkevych, I., Korniat, V., Loboda, V., Sihetii, I., Opachko, M., & Sirant, N. (2021). Using Moodle in an Information Educational Environment of HEIs under Distance Learning. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience12(4), 346-357. https://doi.org/10.18662/brain/12.4/254

Публікації у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Субашкевич І.Р. Дослідження ефективності використання засобів медіаосвітніх технологій у процесі формування в дошкільників толерантного ставлення до дітей з особливими освітніми потребами [Електронний ресурс] / І. Р. Субашкевич, Ю.Я. Червінська // Габітус. Науковий журнал з соціології та психології. Випуск 53. – 2023. – С.82-86. – DOI https://doi.org/10.32782/2663-5208.2023.53.13. (Index Copernicus International).
 2. Iryna Subashkevych. Study of the features of academic procrastination of youth students. SOCIO-ECONOMIC RELATIONS IN THE DIGITAL SOCIETY. Volume 3 (49), 2023. Р. 86-96. https://doi.org/10.55643/ser.3.49.2023.511
 3. Субашкевич І.Р. Теоретичні аспекти психологічної природи інтернет-комунікації особистості. / Ірина Субашкевич // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2023. – Вип. 1.- С.76-83. http://10.31494/2412-9208-2023-1-1-76-83
 4. Субашкевич І.Р., Бордіян Я.І. Копінг-стратегії подолання стресу серед учнівської молоді. Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. Випуск 1, 2023. с. 91-97. https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.1.15
 5. Субашкевич І. Р. Медіа-активність особистості під час війни в Україні / І. Р. Субашкевич, В. Р. Рижко. // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Психологія. – 2022. – С. 37–42. https://doi.org/10.32782/2709-3093/2022.4/07
 6. Субашкевич І. Р. Дослідження соціально-психологічних настроїв українців у період війни / І. Р. Субашкевич, А. Д. Шпагіна. // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Психологія. – 2022. – С. 116–122. DOI https://doi.org/10.32838/2709-3093/2022.2/19 
 7. Субашкевич І. Р. Соціально-психологічні чинники сімейного насильства / І. Р. Субашкевич, Х. Т. Сеньків. // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Психологія. – 2021. – С. 95–101. DOI https://doi.org/10.32838/2709-3093/2021.2/17 
 8. Субашкевич І. Р. Стан та перспективи використання казкотерапії в інклюзивному просторі загальноосвітніх шкіл [Електронний ресурс] / І. Р. Субашкевич, М. В. Стецюк // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Випуск №71, Том 1. – 2020. С 214-218. – Режим доступу до ресурсу: http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2020/71/part_1/41.pdf. (Index Copernicus International, Google Scholar).
 9. Субашкевич І. Р. Особливості батьківського ставлення до дітей із порушеннями психофізичного розвитку [Електронний ресурс] / І. Р. Субашкевич, К. В. Вантух // Габітус. Науковий журнал з соціології та психології. Випуск 16. – 2020. – С.192-197. – Режим доступу до ресурсу: http://habitus.od.ua/journals/2020/16-2020/33.pdf. (Index Copernicus International).
 10. Субашкевич І. Р. Вікові особливості інтернет-залежності [Електронний ресурс] / І. Р. Субашкевич, М. І. Гринаш // Габітус. Науковий журнал з соціології та психології. Випуск 22. – 2021. – С.179-184. – Режим доступу до ресурсу: http://habitus.od.ua/journals/2021/22-2021/32.pdf. (Index Copernicus International).
 11. Субашкевич І. Р. Соціально-психологічні особливості дитячо-батьківських відносин [Електронний ресурс] / І. Р. Субашкевич, О. А. Пруднікова // Габітус. Науковий журнал з соціології та психології. Випуск 23. – 2021. – С.213-216. – Режим доступу до ресурсу: http://habitus.od.ua/journals/2021/23-2021/39.pdf. (Index Copernicus International).
 12. Субашкевич І. Р. Вплив сімейного виховання на формування ціннісних орієнтацій підлітків [Електронний ресурс] / І. Р. Субашкевич, Х. Т. Сеньків. // Інноваційна педагогіка. – 2020. – С. 196–201. – Режим доступу до ресурсу: http://www.innovpedagogy.od.ua/21-2. (Index Copernicus International, Google Scholar).
 13. Субашкевич І. Р. Особливості комунікативних здібностей студентів педагогічних спеціальностей [Електронний ресурс] / І. Р. Субашкевич, М. Б. Лущик // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Випуск №70, Том 4. – 2020. – С.135-139. – Режим доступу до ресурсу: http://www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua/index.php/archiv?id=124. (Index Copernicus International, Google Scholar).
 14. Субашкевич І. Ефективність застосування медіаосвіти у процесі фахової підготовки студентів психолого-педагогічних спеціальностей / І. Субашкевич, А. Медвецька. // Актуальнi питання гуманiтарних наук: Мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету iменi Iвана Франка. – 2020. – С. 254–259. (Index Copernicus International, Google Scholar). https://doi.org/10.24919/2308-4863.4/27.204021
 15. Subashkevych Iryna, Korniat Vira, Loboda Viktoriya. Using youtube video resources to form a tolerant attitude towards children with special educational needs / Subashkevych Iryna, Vira Korniat, Viktoriya Loboda // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць. – Київ «Едельвейс», — 2020. — №3. –С.78 — 86. DOI: https://doi.org/10.28925/1609-8595.2020.3.9 (Index Copernicus).
 16. Субашкевич І. Р. Вплив ЗМІ на уявлення студентської молоді про сім’ю та шлюб [Електронний ресурс] / І. Р. Субашкевич, І. М. Юрченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – 2019. №2. – С. 151–156. – – Режим доступу до ресурсу: http://www.pj.kherson.ua/file/2019/psychology_02/21.pdf
 17. Субашкевич І. Р. Особливості емоційного вигорання працівників навчально-реабілітаційних центрів / І. Р. Субашкевич, Л. П. Вовк. // Інноваційна педагогіка. Випуск 14. Т. 2. – 2019. – С. 122–127. http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/14/part_2/14-2_2019.pdf
 18. Субашкевич І. Р. Внутрішній ціннісний конфлікт особистості між «бажаним» і «доступним» у формуванні ціннісної сфери студентів у контексті взаємодії з медіа / І. Р. Субашкевич. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – 2018. – №3. – С. 161–165. https://pj.journal.kspu.edu/index.php/pj/article/view/518
 19. Субашкевич І. Р. Обґрунтування використання медіапсихологічних технологій у процесі підготовки студентів до їх професійної діяльності [Електронний ресурс] / І. Р. Субашкевич // Освітологічний дискурс, № 3-4 (22-23). – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/528/442.
 20. Субашкевич І. Р. Особливості граматичної сторони мовлення у дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня / І. Р. Субашкевич, Ю. М. Дмитрів. // Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційнапедагогіка та спеціальна психологія. – 2018. – №36. – С. 111–116. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/28203
 21. Субашкевич І. Р. Внутрішній ціннісний конфлікт особистості між «бажаним» і «доступним» у формуванні ціннісної сфери студентів у контексті взаємодії з медіа / І. Р. Субашкевич. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – 2018. – №3. – С. 161–165. https://pj.journal.kspu.edu/index.php/pj/article/view/518
 22. Субашкевич І. Р. Обґрунтування використання медіапсихологічних технологій у процесі підготовки студентів до їх професійної діяльності [Електронний ресурс] / І. Р. Субашкевич // Освітологічний дискурс, № 3-4 (22-23). – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/528/442.
 23. Субашкевич І. Р. Дослідження медіапсихологічних чинників формування ціннісно-смислової сфери студентської молоді (наукове обґрунтування) / І. Р. Субашкевич. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – 2016. – №5. – С. 125–130. https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/509009.pdf

Публікації у зарубіжних наукових виданнях:

 1. Субашкевич І. Формування комунікативної компетентності майбутніх спеціальних педагогів у процесі фахової підготовки [Електронний ресурс] / І. Субашкевич, І. Санницька // VZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤVI. Medzinárodný nekonferenčný zborník. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: https://www.pulib.sk/web/pdf/web/viewer.html?file=/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova16/subor/9788055527291.pdf.
 2. Subashkevych I. Formation of the axiological sphere in students under the influence of media factors / I. Subashkevych// Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. Issue: 4 (16) – cо-publ.: Publishing office: Accent graphics communications – Hamilton, ON, 2016. – Р. 52–62.

Публікації у фахових виданнях України:

 1. Субашкевич І. Особливості соціально-психологічної адаптації військовослужбовців,
  які брали участь в бойових діях. / І. Субашкевич, Я. Бордіян, С. Галько// Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Випуск 39. – 2023. – С. 215-224.
 2. Субашкевич І.Р. Формування фахових компетентностей у майбутніх соціальних педагогів / соціальних працівників у процесі навчальної (ознайомчої) практики. / І. Р. Субашкевич, В. С. Корнят // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Випуск 37. – 2022. – С. 165-173. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/issue/view/524
 3. Субашкевич І. Р. Вплив ЗМІ на уявлення студентської молоді про сім’ю та шлюб / І. Р. Субашкевич, І. М. Юрченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – 2019. – №2. – С. 151–156. https://doi.org/10.32999/ksu2312-3206/2019-2-19
 4. Субашкевич І. Р. Особливості емоційного вигорання працівників навчально-реабілітаційних центрів / І. Р. Субашкевич, Л. П. Вовк. // Інноваційна педагогіка. Випуск 14. Т. 2. – 2019. – С. 122–127. http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/14/part_2/14-2_2019.pdf
 5. Субашкевич І. Р. Внутрішній ціннісний конфлікт особистості між «бажаним» і «доступним» у формуванні ціннісної сфери студентів у контексті взаємодії з медіа / І. Р. Субашкевич. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – 2018. – №3. – С. 161–165. https://pj.journal.kspu.edu/index.php/pj/article/view/518
 6. Субашкевич І. Р. Обґрунтування використання медіапсихологічних технологій у процесі підготовки студентів до їх професійної діяльності [Електронний ресурс] / І. Р. Субашкевич // Освітологічний дискурс, № 3-4 (22-23). – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/528/442.
 7. Субашкевич І. Р. Особливості граматичної сторони мовлення у дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня / І. Р. Субашкевич, Ю. М. Дмитрів. // Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційнапедагогіка та спеціальна психологія. – 2018. – №36. – С. 111–116.  http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/28203
 8. Субашкевич І. Р. Внутрішній ціннісний конфлікт особистості між «бажаним» і «доступним» у формуванні ціннісної сфери студентів у контексті взаємодії з медіа / І. Р. Субашкевич. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – 2018. – №3. – С. 161–165. https://pj.journal.kspu.edu/index.php/pj/article/view/518
 9. Субашкевич І. Р. Обґрунтування використання медіапсихологічних технологій у процесі підготовки студентів до їх професійної діяльності [Електронний ресурс] / І. Р. Субашкевич // Освітологічний дискурс, № 3-4 (22-23). – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/528/442.
 10. Субашкевич І. Р. Дослідження медіапсихологічних чинників формування ціннісно-смислової сфери студентської молоді (наукове обґрунтування) / І. Р. Субашкевич. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – 2016. – №5. – С. 125–130. https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/509009.pdf

Наукові публікації у інших виданнях:

 1. Субашкевич І. Особливості соціально-психологічних настроїв громадян України в період війни. Матеріали звітної наукової конференції факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. Випуск 8, 2023, с. 113-117. https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/02/Zbirnyk-vypusk-8-1-1.pdf
 2. Субашкевич І, Шпагіна Н. Етапи формування інклюзивної компетентності майбутніх соціальних педагогів в процесі фахової підготовки. Матеріали звітної наукової конференції факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. Випуск 8, 2023, с. 138-141. https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/02/Zbirnyk-vypusk-8-1-1.pdf
 3. Субашкевич І.Р. Особливості формування смисложиттєвих орієнтацій підлітків у контексті виховного впливу сім’ї. Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи: збірник тез доповідей учасників VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 19 травня 2022 р. / за ред. Г. Й. Михайлишин, І. В. Кулик; упоряд. : Н. В Сабат, Н. І. Сабат. Івано-Франківськ, 2022. С. 38-41
 4. Субашкевич І. Р. Імідж викладача закладу вищої освіти в соціальних середовищах Інтернету / І. Р. Субашкевич. // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2022. – С. 121–124. https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/03/Zbirnyk-vypusk-7.pdf
 5. Субашкевич І. Р. Медіаконтент як засіб формування толерантного ставлення до осіб із особливими потребами / І. Р. Субашкевич. // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 99–102.
 6. Субашкевич І. Р. Дослідження установок студентської молоді до сімейного життя / І. Р. Субашкевич // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2020. – С. 89–92.
 7. Субашкевич І. Р. Ціннісні орієнтації сучасної молоді: психологічний аспект / І. Р. Субашкевич, В. Р. Шмирко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Психологія та педагогіка у ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрямки досліджень». Київ. – 2020. С. 158-162.
 8. Субашкевич І. Р. Медіапсихологічні чинники формування внутрішнього ціннісного конфлікту особистості між «бажаним» і «доступним» / І. Р. Субашкевич. // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 128–133.
 9. Субашкевич І. Р. Професійна орієнтація дітей та молоді з особливостями психофізичного розвитку як соціальна та психологічна проблема / І. Р. Субашкевич, В. С. Корнят. // II International scientific conference «Modernization of tne educational system: world trends and national peculiarities». – Латвія, 2019. – С. 172–176.  https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/24528/Sydorenko%20O.B.%20Psyhologichni%20osoblyvosti%20stanovlennja%20osobystosti%20majbutn’ogo%20psyhologa%20u%20zakladah%20vyshhoi’%20osvity.pdf?sequence=5
 10. Субашкевич І. Р. Необхідність професійної підготовки соціального працівника до роботи в інклюзивній освіті / І. Р. Субашкевич, В. С. Корнят. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід осіб з особливими потребами в інклюзивній та спеціальній освіті». – Львів, 2019. – С. 36–39.
 11. Субашкевич І. Р. Використання змішаного навчання у процесі професійної підготовки фахівців соціальної сфери / І. Р. Субашкевич, В. С. Корнят. // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції “Соціальна робота: становлення, перспективи, розвиток”. – Львів, 2018. – С. 288–292.
 12. Субашкевич І. Р. Медіаконтент як один із чинників формування національної ідентичності / І. Р. Субашкевич. // Звітна наукова конференція факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 150-154.
 13. Субашкевич І. Р. Типологія сучасних студентів у контексті медіапсихологічних чинників формування ціннісно-смислової сфери / І. Р. Субашкевич. // Звітна наукова конференція факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 142-145.
 14. Субашкевич І. Р. Психологічні механізми формування ціннісно-смислової сфери студентської молоді з використанням медіаосвітніх технологій / І. Р. Субашкевич. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Aktualne pytania i problemy rozwoju nauk społecznych». – Кєльце, Республіка Польща, 2016 . – С. 121–125.
 15. Субашкевич І. Р. Концептуалізація застосування медіаосвітніх програм у процесі підготовки українських педагогів нової генерації / І. Р. Субашкевич. // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці – прогрес майбутнього». – 2016. – С. 85–89.
 16. Субашкевич І. Р. Медіаосвіта як засіб формування ціннісно-смислової сфери студентської молоді / І. Р. Субашкевич. // Міжнародна науково практична інтернет-конференція «Від медіа грамотності до медіа культури: стратегії, проблеми,перспективи». – 2016. – С. 99–101.
 17. СубашкевичІ. Використання медіаосвітніх практик у процесі формування ціннісно смислової сфери майбутніх педагогів [Електронний ресурс] / Ірина Субашкевич // Четверта міжнародна науково-методична конференція «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи». – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.aup.com.ua/ml/Zbirnuk_konf_2016.pdf.
 18. СубашкевичІ. Р. Дослідження ціннісно-смислової сфери студентської молоді / І. Р. Субашкевич. // Звітна наукова конференція факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2016. – С. 58–62.
 19. СубашкевичІ. Р. Впровадження медіа освітніх технологій в навчально-виховний процес ВНЗ / І. Р. Субашкевич. // Міжнародна науково-практична заочна конференція «Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи». – 2015. – С. 125–126.
 20. СубашкевичІ. Р. Впровадження медіаосвіти в процес фахової підготовки майбутніх педагогів [Електронний ресурс] / І. Р. Субашкевич // Матеріали Третьої міжнародної науково-методичної конференції «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи». – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://www.aup.com.ua/ml/Zbirnyk_konf_2015.pdf.
 21. Субашкевич І. Р. Змістове наповнення курсу «Основи медіаграмотності» для студентів педагогічних спеціальностей / І. Р. Субашкевич. // Матеріали науково-практичного семінару з міжнародною участю «Медіаосвіта в Україні: інноваційний досвід і перспективи впровадження». – 2014. – С. 27 – 31.
 22. Субашкевич І. Р. Зміст ціннісних орієнтацій сучасної студентської молоді / І. Р. Субашкевич. // ХХХІХ Міжнародна науково практична конференція «Якість вищої освіти: чинники формування конкурентоспроможності випускників». – 2014. – С. 261–263.
 23. Субашкевич І. Р. Медіаосвітні технології формування ціннісно-смислової сфери студентської молоді / І. Р. Субашкевич. // Матеріали ІV Всеукраїнського педагогічного конгресу «Реформування освітньої системи в Україні в контексті європейської інтеграції». – 2014. – С. 403 – 408.
 24. Субашкевич І. Р. Професіограма сучасного фахівця із соціально-педагогічної роботи / І. Р. Субашкевич. // Тези круглого столу «Педагогічна практика як складова фахового формування студентів напряму підготовки «Соціальна педагогіка»: досвід, реалії, перспективи». – 2013. – С. 50–53.

 

Біографія

Народилася 9 квітня 1981 року в селі Лисиничі Пустомитівського району Львівської області. Українка, громадянка України.

З вересня 1988 року до липня 1996 року навчалась у Лисиничівській неповній середній школі. У цьому ж році продовжила навчання в Підбірцівській середній школі, де в червні 1998 року одержала атестат про середню освіту.

У липні 1998 року вступила до Львівського державного університету імені Івана Франка на філософський факультет за напрямом підготовки «Психологія». Де отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію психолог дослідник, викладач.

З серпня 2006 року по серпень 2013 року працювала викладачем психології в Педагогічному коледжі Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2013 по 2016 роки працювала сумісником в цьому ж закладі.

З серпень 2013 року працювала асистентом кафедри початкової та корекційної освіти філологічного факультету ЛНУ ім. І.Франка.

З лютого 2015 року працюю старшим викладачем кафедри корекційної педагогіки та інклюзії факультету педагогічної освіти ЛНУ ім. І.Франка.

З 2014 по 2016 рр. була здобувачем лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН. У 2017 р. успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи (Диплом) за темою: «Медіапсихологічні чинники формування ціннісно-смислової сфери студентської молоді» (Автореферат).

Наукове стажування та підвищення кваліфікації:

 • 17-18 травня 2018 р. участь в ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції “Інноваційні підходи в освіті дітей із особливими освітніми потребами” (16 год.) (Сертифікат).
 • 15-16 квітня 2018 р. training certificate in the field of psychotherapy possibilities. (Сертифікат).
 • 19-23 лютого 2018 р. участь у науковому стажуванні  “Тhe intemational Erasm$+-project, lmproving teacher education for applied learning in the fiefd of vocational education (|TE-VET)’, project number 574124-EPP-1-2016-1-DEEPPKA2-CBHE-JP, the Chair of Business and Economics Education (Prof. Dr. Dr. h.c. Thomas Deissinger) of the University of Konstanz is cooperating with the lvano Franko National University of Lviv”. (Сертифікат).
 • 27-28 жовтня 2017 р. брала участь у науково-практичному семінарі «Розвиток компетенцій візуальної грамотності: Візуальна компетентність: концепції, перспективи, дидактичні міркування та реалізація» (12 год.) (Сертифікат).
 • 09.2016 р. участь у науково-практичному семінарі «Творча багатовимірність простору арт-терапії» (8 год.) (Сертифікат №30 ).
 • 28-30 червня 2016 р. участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання та проблеми розвитку соціальних наук» (Кєльце, Республіка Польща) (Серифікат).
 • 12-13 травня 2016 р. участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання у світлі євроінтеграції» (Сертифікат).
 • 26-27 вересня 2014 р. участь у навчально-практичному семінарі для фахівців, що працюють з дітьми-переселенцями та дітьми жертвами військових конфліктів «Арт-терапія в роботі з дітьми та підлітками» (4 год.) (Сертифікат №321/14).
 • Підвищення кваліфікації у Центрі доуніверситетської та сертифікаційної освіти Інституту післядипломної освіти та до університетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка. Спеціальність: Психологія, Технології соціально-педагогічної роботи. Тематика: Підготовка за фахом (36 год.), Психолого-педагогічний цикл (36 год.) (Свідоцтво про СПК №00361/13 від 01.02.2013 р.).
 • 9-14 серпня 20013 р. прослухала навчальний курс «Основи медіаосвіти та медіаграмотності» для викладачів вищих навчальних педагогічних закладів І-ІІ рівнів акредитації обсягом 54 год. в рамках тренінг-семінару «Медіаосвіта (медіа грамотність)» проведеного Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України (Сертифікат).
 • 11.2011 р. участь у науково-практичній конференції «Агресивна поведінка у дітей: причини виникнення та корекція» (Сертифікат за наказом ГУОЗ ЛОДА від 09.11.11. №906).
 • 4-6 листопада 2011 р. участь у конференції «Сучасні методи психотерапії в реабілітації» (22 год.) (Посвідчення учасника).
 • 02.2009 р. участь у навчальному семінарі «Монарт – передовий метод навчання малюванню» в рамках VI Міждисциплінарної науково-практичної конференції «Простір арт-терапії: хаос, структура, стихія» (6 год.) (Сертифікат №09-154).
 • 26-27 лютого  участь у VI Міждисциплінарній науково-практичній конференції «Простір арт-терапії: хаос, структура, стихія» (Сертифікат №09-63).
 • Підвищення кваліфікації у Гуманітарно-природничому факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка Спеціальність: Психологія, Технології соціально-педагогічно ї роботи. Тематика: Підготовка за фахом (36 год.), Психолого-педагогічна підготовка (36 год.) (Свідоцтво СПК №006340 від 01.02.2008 р.).

Розклад