Соціальна психологія (231)

Тип: Нормативний

Кафедра: соціальної педагогіки та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Субашкевич І. Р.ФПС-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФПС-11Цимбала О. М.

Опис курсу

Дисципліна «Соціальна психологія» є нормативною дисципліною з спеціальності 231 Соціальна робота для освітньої програми «Соціальна педагогіка», яка викладається в 2 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс «Психологія особистості» призначено для студентів першого курсу спеціальності 231 «Соціальна робота» денної форми навчання.

Предметом вивчення вивчення навчальної дисципліни є закономірності і закони взаємозв’язку соціального і психологічного; соціально-психологічні явища, які виникають у процесі соціальної взаємодії і характеризують індивіда і групу; масова свідомість і масова поведінка людей. Розвиток соціальної психології – це, перш за все, розвиток її здатності давати практичні відповіді на такі актуальні життєво важливі задачі: як і чому соціальне (суспільство, організація, група) впливає на особистість; яким чином особистість, її діяльність впливають на функціонування групи; як функціонує соціально-психологічна реальність, яка виникає в процесі такого взаємозв’язку.

Мета курсу: створення умов для засвоєння студентами знань щодо соціально-психологічних феноменів, їх закономірностей та механізмів, для вироблення вмінь застосування знань в професійній діяльності, а також для формування готовності студентів самостійно пізнавати, аналізувати, шукати глибинні взаємозв’язки повсякденних життєвих явищ, розуміти себе і соціальний світ.

Очікувані результати навчання:

Інтегральна компетентність:

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів соціальної роботи і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 Загальні компетентності (ЗК):

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК14. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.

 Фахові компетентності спеціальності (ФК):

ФК2. Здатність прогнозувати перебіг різних соціальних процесів.

ФК4. Здатність до аналізу соціально-психологічних явищ, процесів становлення, розвитку та соціалізації особистості, розвитку соціальної групи і громади.

ФК11. Здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із врахуванням їх індивідуальних потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та інших особливостей.

ФК15. Здатність взаємодіяти з клієнтами, представниками різних професійних груп та громад.

ФК22. Здатність налагоджувати співпрацю закладів освіти, сім’ї і суспільства у вихованні особистості, створювати безпечне освітнє середовище, сприяти адаптації до умов соціального середовища.

Програмні результати навчання (ПРН):

ПРН4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу соціальної проблеми.

ПРН5. Теоретично аргументувати шляхи подолання проблем та складних життєвих обставин, обирати ефективні методи їх вирішення, передбачати наслідки.

ПРН10. Аналізувати соціально-психологічні процеси в малих та великих групах.

ПРН15. Приймати практичні рішення для покращення соціального добробуту та підвищення соціальної безпеки.

ПРН19. Виявляти сильні сторони та залучати особистісні ресурси клієнтів, ресурси соціальної групи і громади для розв’язання їх проблем, виходу із складних життєвих обставин.

ПРН21. Демонструвати толерантну поведінку, виявляти повагу до культурних, релігійних, етнічних відмінностей, розрізняти вплив стереотипів та упереджень.

Рекомендована література

Базова

 1. Гапон Н. П. Соціальна психологія. Навчальний посібник / Н. П. Гапон. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2008. – 401 с.
 2. Корнєв М. Н. Соціальна психологія: Підручник / М. Н. Корнєв, А. Б. Коваленко. – К: Либідь, 2008. – 301 с.
 3. Кудерміна О. І., Казміренко Л. І., Власенко С.Б. Соціальна психологія. Київ: 2020. 234 с.
 4. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Навчальний посібник / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К: Академвидав, 2010. – 649 с.
 5. Основи соціальної психології : підручник для закладів вищої освіти / П. П. Горностай, М. М. Слюсаревський, В. О. Татенко, Т. М. Титаренко, Н. В. Хазратова та ін. ; за ред. М. М. Слюсаревського. – Київ : Талком, 2018. – 580 с.
 6. Русинка І. І. Психологія: Навчальний посібник / І. І. Русинка. – К: Знання, 2009. – 512 с.
 7. Соціальна психологія : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра / Н. Ю. Волянюк, Г. В. Ложкін, О. В. Винославська, І. О. Блохіна, М. О. Кононець, О. В. Москаленко, О. І. Боковець, Б. В. Андрійцев ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 254 с.

Допоміжна

 1. Степанов О. М. Психологічна енциклопедія / О. М. Степанов. – К: Академвидав, 2006. – 855 с.
 2. Субашкевич І. Р. Дослідження соціально-психологічних настроїв українців у період війни / І. Р. Субашкевич, А. Д. Шпагіна. // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Психологія. – 2022. – С. 116–122. DOI https://doi.org/10.32838/2709-3093/2022.2/19
 3. Субашкевич І. Р. Медіа-активність особистості під час війни в Україні / І. Р. Субашкевич, В. Р. Рижко. // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Психологія. – 2022. – С. 37–42. https://doi.org/10.32782/2709-3093/2022.4/07
 4. Циба В. Т. Системна соціальна психологія: Навч. посібник / В. Т. Циба. – К: Либідь, 2006. – 461 с.

 

Інтернет-ресурси

 1. https://pidru4niki.com/1315091037299/psihologiya/psihologiya_simyi
 2. https://stud.com.ua/37655/psihologiya/diagnostika_diadne_vidnosin

http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/golovna2/ (Наукова бібліотека імені Стефаника)

Силабус: 2022-2023 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус