Психологія особистості (231 Соціальна робота)

Тип: Нормативний

Кафедра: соціальної педагогіки та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Субашкевич І. Р.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316доцент Субашкевич І. Р.

Опис курсу

Мета курсу «Психологія особистості» – надання відповідних знань та висвітлення основних психологічних підходів до розуміння особистості, узагальнення знань про окремі психічні якості в інтегральне поняття особистості, отримання практичних умінь з метою ефективного їх застосування в практичній діяльності, формування в студентів професійної самосвідомості щодо використання психологічних знань у діяльності.
Основні завдання курсу:
• аналіз умов становлення, функціонування і розвитку особистості;
• розкриття процедур особистісного самопізнання;
• ознайомлення з основними підходами, теоретичними концепціями, щодо сутності і структури особистості;
• висвітлення можливостей застосування набутих знань у психологічній практиці;
• ознайомлення з методиками діагностики індивідуально-психологічних якостей особистості.

Очікувані результати навчання

Інтегральна компетентність:

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів соціальної роботи і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК13. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

ЗК15. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

 

Фахові компетентності спеціальності (ФК):

ФК4. Здатність до аналізу соціально-психологічних явищ, процесів становлення, розвитку та соціалізації особистості, розвитку соціальної групи і громади.

ФК11. Здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із врахуванням їх індивідуальних потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та інших особливостей.

ФК20. Здатність до сприяння підвищенню добробуту і соціального захисту осіб, здійснення соціальної допомоги та надання підтримки тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах.

ФК22. Здатність налагоджувати співпрацю закладів освіти, сім’ї і суспільства у вихованні особистості, створювати безпечне освітнє середовище, сприяти адаптації до умов соціального середовища.

 

Програмні результати навчання (ПРН):

ПРН1. Здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел для розв’язування професійних завдань спеціальності; встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між соціальними подіями та явищами; орієнтуватися в сучасному культурному просторі, дбати про збереження національної культурної спадщини

ПРН4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу соціальної проблеми.

ПРН10. Аналізувати соціально-психологічні процеси в малих та великих групах.

ПРН11. Використовувати методи профілактики для запобігання можливих відхилень у психічному розвитку, порушень поведінки, міжособистісних стосунків, для розв’язання конфліктів, попередження соціальних ризиків та складних життєвих обставин; володіти методиками збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я людини

ПРН12. Визначати зміст співпраці з організаціями-партнерами з соціальної роботи для виконання завдань професійної діяльності.

ПРН13. Використовувати методи соціальної діагностики у процесі оцінювання проблем, потреб, специфічних особливостей та ресурсів клієнтів.

ПРН15. Приймати практичні рішення для покращення соціального добробуту та підвищення соціальної безпеки.

ПРН20. Виявляти етичні дилеми та суперечності у професійній діяльності та застосовувати засоби супервізії для їх розв’язання.

ПРН21. Демонструвати толерантну поведінку, виявляти повагу до культурних, релігійних, етнічних відмінностей, розрізняти вплив стереотипів та упереджень.

Рекомендована література

Базова

 1. Варій М. Й. Психологія особистості: Навч. пос. / М. Й. Варій. – Київ: Центр учбової літератури, 2008. – 592 с.
 2. Карпенко З. Аксіологічна психологія особистості : монографія / Зіновія Карпенко. – 2-е вид., перероб., доповн. – Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2018. – 720 с.
 3. Москалець В. П. Психологія особистості: Навч. пос. / В. П. Москалець. – Київ: Центр учбової літератури, 2017. – 262 с.
 4. Психологія особистості : навч. посіб. / укладачі І. О.Пєтухова, Р. А. Калениченко, О. Г. Льовкіна [та ін.] ; за заг. ред. Є. М. Суліми ; Ун-т ДФС України. – Ірпінь, 2021. – 338 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ»; т. 80).
 5. Столяренко О. Б. Психологія особистості: Навч. пос. / О. Б. Столяренко. – Київ: Центр учбової літератури, 2012. – 280 с.

Допоміжна

 1. Психологія особистості: Словник-довідник / За ред. П. П. Горностая. – К.: Рута, 2001. – 320 с.
 2. Психологія особистості: Хрестоматія: Навч. посіб./ Мельничук Оксана Богданівна, Пасічняк Руслана Федорівна, Вольнова Леся Миколаївна та ін. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 532 с.
 3. Субашкевич І. Р. Вплив сімейного виховання на формування ціннісних орієнтацій підлітків [Електронний ресурс] / І. Р. Субашкевич, Х. Т. Сеньків. // Інноваційна педагогіка. – 2020. – С. 196–201. – Режим доступу до ресурсу: http://www.innovpedagogy.od.ua/21-2.

Інтернет-ресурси

 1. https://pidru4niki.com/1315091037299/psihologiya/psihologiya_simyi
 2. https://stud.com.ua/37655/psihologiya/diagnostika_diadne_vidnosin
 3. http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/golovna2/ (Наукова бібліотека імені Стефаника)

Силабус: 2020-2021 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: 2021-2022 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: 2022-2023 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус