Загальна та вікова психологія (231 Соціальна робота)

Тип: Нормативний

Кафедра: соціальної педагогіки та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
16Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
148доцент Субашкевич І. Р.ФПС-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
148ФПС-11Цимбала О. М.

Опис курсу

Курс «Загальна та вікова психологія» призначено для студентів першого курсу спеціальності 231 «Соціальна робота» денної та заочної форми навчання.

Предметом висвітлення є психічні явища, закономірності психічного розвитку людини на різних етапах її індивідуального життя.

Мета курсу: розширення фундаментальних психологічних знань студентів з питань загальної психології, особливостей психіки людини та її структури, властивостей функціонування пізнавальних психічних процесів, особливостей емоційно-вольової та індивідуально-типологічної сфер, механізмів становлення особистості та її взаємодії з соціальним середовищем; забезпечення майбутніх соціальних педагогів та соціальних працівників теоретичними знаннями з основ вікової; озброєння студентів знаннями психологічних закономірностей розвитку особистості на різних етапах онтогенезу; ознайомлення студентів із знаннями щодо закономірностей та особливостей навчання і виховання, а також здійснення практичної підготовку студентів для роботи з людьми різних вікових категорій.

Очікувані результати навчання

Інтегральна компетентність:

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів соціальної роботи і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК11. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК12. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

 

Фахові компетентності спеціальності (ФК)

ФК4. Здатність до аналізу соціально-психологічних явищ, процесів становлення, розвитку та соціалізації особистості, розвитку соціальної групи і громади.

ФК8. Здатність застосовувати сучасні експериментальні методи роботи з соціальними об’єктами в польових і лабораторних умовах.

ФК9. Здатність оцінювати соціальні проблеми, потреби, особливості та ресурси клієнтів.

ФК11. Здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із врахуванням їх індивідуальних потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та інших особливостей.

 

Програмні результати навчання (ПРН)

ПРН9. Використовувати відповідні наукові дослідження та застосовувати дослідницькі професійні навички у ході надання соціальної допомоги.

ПРН13. Використовувати методи соціальної діагностики у процесі оцінювання проблем, потреб, специфічних особливостей та ресурсів клієнтів.

ПРН14. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна соціальна допомога.

ПРН17. Встановлювати та підтримувати взаємини з клієнтами на підґрунті взаємної довіри та відповідно до етичних принципів і стандартів соціальної роботи, надавати їм психологічну підтримку й наснажувати клієнтів.

ПРН21. Демонструвати толерантну поведінку, виявляти повагу до культурних, релігійних, етнічних відмінностей, розрізняти вплив стереотипів та упереджень.

Рекомендована література

Базова

 1. Варій М. Й. Загальна психологія: [підр.для студ. вищ. навч. закл.] / Варій М.Й. – [3- тє вид.]. – К.: Центр учбової літ-ри, 2009. – 1007 с.
 2. Вікова та педагогічна психологія. Навч. посібник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – Київ: Каравела, 2007. – 400 с.
 3. Заброцький М. Основи вікової психології: Навч. посібник / М. Заброцький. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 112 с.
 4. Загальна психологія : навч. посібник. – Київ : Центр учбов. літ., 2017. – 296 с.
 5. Загальна психологія. Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. Підручник. — К.: Каравела, 2019. — 464 с.
 6. Загальна психологія. Навч. посіб. / [Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П., Пасєка О.В.]. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 296
 7. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія / В. П. Кутішенко. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 125 с.
 8. Максименко С. Д. Загальна психологія : навч. посібник. – Київ : Центр учбов. літ., 2018. – 272 с.
 9. Поліщук М. Вікова та педагогічна психологія / М. Поліщук. – Суми: Університетська книга, 2010. – 325 с.
 10. Психологія: підручник // за заг. ред. Т. Б. Партико Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ: Ін Юре, 2014. – 665 с
 11. Савчин М. В. Вікова психологія / М. В. Савчин, Л. А. Василенко. – Київ: Академвидав, 2005. – 360 с.
 12. Савчин М.В. Загальна психологія : навч. посіб. / М.В. Савчин. – К. : Академвидав, 2011. – 464 с.

Допоміжна

 1. Історія психології: від античності до початку XX століття : навч. посібник / Авт-уклад. О. П. Коханова, 2016. – НВП «Інтерсервіс». – 235 с. – Режим доступу до ресурсу: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/16139/1/O_Kokhanova_IP_IL.pdf
 2. Партико Т. Б. Загальна психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Т. Б. Партико. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 416 с.
 3. Субашкевич І. Р. Вплив сімейного виховання на формування ціннісних орієнтацій підлітків [Електронний ресурс] / І. Р. Субашкевич, Х. Т. Сеньків. // Інноваційна педагогіка. – 2020. – С. 196–201. – Режим доступу до ресурсу: http://www.innovpedagogy.od.ua/21-2.

Інтернет-ресурси

 1. https://pidru4niki.com/1315091037299/psihologiya/psihologiya_simyi
 2. https://stud.com.ua/37655/psihologiya/diagnostika_diadne_vidnosin

http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/golovna2/ (Наукова бібліотека імені Стефаника)

Силабус: 2022-2023 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус