Соціальна робота з клієнтами у складних життєвих обставинах (231 Соціальна робота)

Тип: Нормативний

Кафедра: social pedagogy and social work

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
728доцент Субашкевич І. Р.ФПС-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
728ФПС-41Перга А. А.

Опис курсу

Курс «Соціальна робота з клієнтами у складних життєвих ситуаціях» призначено для студентів четвертого курсу спеціальності 231 «Соціальна робота» денної форми навчання.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: теорії та практики соціальної роботи зі спеціальними групами клієнтів, а також навичок щодо вибору у своїй роботі найбільш ефективних методів і технологій соціальної роботи в залежності від типу клієнта та конкретних цілей надання допомоги.

Мета курсу: формування у студентів компетентостей, необхідних для організації соціально-педагогічної роботи, проведення профілактичної та реабілітаційної роботи з особами, які перебувають в складних життєвих обставинах, у стані соціальної дезадаптації або зазнають соціального виключення.

Очікувані результати навчання

Інтегральна компетентність:

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів соціальної роботи і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 Загальні компетентності (ЗК):

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК5. Здатність планувати та управляти часом.

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК11. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК12. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК13. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети

ЗК14. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.

Фахові компетентності спеціальності (ФК):

ФК1. Знання і розуміння сутності, значення і видів соціальної роботи та основних її напрямів (психологічного, соціально-педагогічного, юридичного, економічного, медичного).

ФК3. Знання і розуміння нормативно-правової бази стосовно соціальної роботи та соціального забезпечення.

ФК4. Здатність до аналізу соціально-психологічних явищ, процесів становлення, розвитку та соціалізації особистості, розвитку соціальної групи і громади.

ФК5. Здатність до виявлення, соціального інспектування і оцінки потреб вразливих категорій громадян, у тому числі, які опинилися в складних життєвих обставинах.

ФК6. Знання і розуміння організації та функціонування системи соціального захисту і соціальних служб.

ФК8. Здатність застосовувати сучасні експериментальні методи роботи з соціальними об’єктами в польових і лабораторних умовах.

ФК9. Здатність оцінювати соціальні проблеми, потреби, особливості та ресурси клієнтів.

ФК10. Здатність розробляти шляхи подолання соціальних проблем і знаходити ефективні методи їх вирішення.

ФК11. Здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із врахуванням їх індивідуальних потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та інших особливостей.

ФК12. Здатність ініціювати соціальні зміни, спрямовані на піднесення соціального добробуту.

ФК13. Здатність до розробки та реалізації соціальних проектів і програм.

ФК14. Здатність до застосування методів менеджменту для організації власної професійної діяльності та управління діяльністю соціальних робітників і волонтерів, іншого персоналу.

ФК15. Здатність взаємодіяти з клієнтами, представниками різних професійних груп та громад.

ФК20. Здатність до сприяння підвищенню добробуту і соціального захисту осіб, здійснення соціальної допомоги та надання підтримки тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах.

Програмні результати навчання (ПРН):

ПРН3. Ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання у сфері соціальної роботи, інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід.

ПРН4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу соціальної проблеми.

ПРН5. Теоретично аргументувати шляхи подолання проблем та складних життєвих обставин, обирати ефективні методи їх вирішення, передбачати наслідки.

ПРН6. Розробляти перспективні та поточні плани, програми проведення заходів, оперативно приймати ефективні рішення у складних ситуаціях.

ПРН9. Використовувати відповідні наукові дослідження та застосовувати дослідницькі професійні навички у ході надання соціальної допомоги.

ПРН10. Аналізувати соціально-психологічні процеси в малих та великих групах.

ПРН12. Визначати зміст співпраці з організаціями-партнерами з соціальної роботи для виконання завдань професійної діяльності.

ПРН13. Використовувати методи соціальної діагностики у процесі оцінювання проблем, потреб, специфічних особливостей та ресурсів клієнтів.

ПРН14. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна соціальна допомога.

ПРН15. Приймати практичні рішення для покращення соціального добробуту та підвищення соціальної безпеки.

ПРН17. Встановлювати та підтримувати взаємини з клієнтами на підґрунті взаємної довіри та відповідно до етичних принципів і стандартів соціальної роботи, надавати їм психологічну підтримку й наснажувати клієнтів.

ПРН18. Налагоджувати співпрацю з представникам різних професійних груп та громад; використовувати стратегії індивідуального та колективного представництва інтересів клієнтів.

ПРН19. Виявляти сильні сторони та залучати особистісні ресурси клієнтів, ресурси соціальної групи і громади для розв’язання їх проблем, виходу із складних життєвих обставин.

ПРН21. Демонструвати толерантну поведінку, виявляти повагу до культурних, релігійних, етнічних відмінностей, розрізняти вплив стереотипів та упереджень.

ПРН22. Демонструвати уміння креативно вирішувати проблеми та приймати інноваційні рішення, мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей.

ПРН23. Конструювати процес та результат соціальної роботи в межах поставлених завдань, використовувати кількісні та якісні показники, коригувати план роботи відповідно до результатів оцінки.

ПРН 24. Здійснювати соціально-педагогічну діяльність на партнерських засадах, налагоджувати співпрацю з представникам різних професійних груп та громад, створювати умови для розвитку особистості, її здібностей.

Рекомендована література

Базова:

 1. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / за заг. ред. І. Д. Звєрєвої, – К. : Сімферополь – «Універсум», 2012. – 536 с.
 2. Карпенко О. Г. Теорія та практика соціальної роботи : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. Г. Карпенко, Н. Ф. Романова. – К. : Слово, 2015. – 402 с.
 3. Семигіна Т. В. Планування соціальних послуг на місцевому рівні. – Режим доступу: http://mlsp.gov.ua/labour/sp/document/36692/1(2007).pdf
 4. Семигіна Т. Сучасна соціальна робота. Київ: Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2020. 275 с. – Режим доступу: https://www.researchgate.net/profile/Tetyana-Semigina/publication/342003632_Sucasna_socialna_robota/links/5eddf6ae299bf1d20bd86768/Sucasna-socialna-robota.pdf
 5. Харченко С. Я. Теоретико-методичні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи : навч.-метод. посіб. / С. Я. Харченко [та ін.], – Слов’янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2016. – 433 с.
 6. Яремчук О. В. Психологія соціальної роботи: теорія та практика [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. В. Яремчук, В. О. Клюйкова ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2015. – 166 с.

Допоміжна:

 1. Банас О. Методичні рекомендації з питань ВІЛ та ЧСЧ для соціальних працівників: метод. посіб. / О. Банас., С. Валько, Т. Cемигіна та ін. – K. : Програма розвитку ООН в Україні, 2012. – 80 с. – Режим доступу: http://bit.ly/1CxB7Lz
 2. Вольнова Л. М. Профілактика девіантної поведінки підлітків: навч.-метод. посібник до спецкурсу «Психологія девіацій» для студентів спеціальності «Соціальна робота» у двох частинах. – Ч. 1. Теоретична частина. – 2-ге вид., перероб і доповн. – К., 2016. – 188 с.
 3. Вольнова Л. М. Профілактика девіантної поведінки підлітків: навч.-метод. посібник до спецкурсу «Психологія девіацій» для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка» у двох частинах. – Ч. ІІ. Практична частина. – 2-ге вид., перероб і доповн. – К., 2016. – 193 с.
 4. Григоренко І.О., Савельєва Н. М. Соціальна робота з внутрішньо переміщеними особами в сучасних умовах: навч. посіб. [для студ. і магістр. спец-тей «Соц. робота» і «Соц. педагогіка»] / І.О. Григоренко, Н. М. Савельєва. – Полтава : ПНПУ, 2017. – 100 с.
 5. Грись А. М. Психологія роботи з соціально дезадаптованими неповнолітніми : навч. посіб. / А. М. Грись; – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – 306 с.

Інтернет-ресурси

 1. http://www.nbuv.gov.ua/db/library_db.html (Національної бібліотеки України ім. В.І Вернадського)
 2. http://www.library.gov.ua/html/eaoaeia.html (Національної наукової медичної бібліотеки України)
 3. http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/golovna2/ (Наукова бібліотека імені Стефаника)

Силабус: 2021-2022 н.р.

Завантажити силабус