Основи медіаграмотності (231 Соціальна робота)

Тип: Нормативний

Кафедра: соціальної педагогіки та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Субашкевич І. Р.ФПС-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФПС-11Перга А. А.

Опис курсу

Мета курсу «Основи медіаграмотність» полягає у створенні механізму формування громадської думки щодо конкретних категорій – сутності, явищ, дійсності, понять, ідей тощо. Адже, на жаль, непоодинокі випадки, коли в друкованих та аудіо- і відеозасобах інформації є маніпуляція свідомістю громадян та пропаганда, що є неприпустимим. Створення ефективного механізму критичного осмислення і корегування інформації, отриманої через засоби масової інформації, відпрацювання особистісної системи ціннісних орієнтацій та формування умінь інтерпретувати інформацію, розуміти її суть, адресну спрямованість, мету інформування, викриття прихованого значення мають усунути негативний вплив на свідомість громадян, особливо учнівської та студентської молоді.

Основні завдання курсу:

 • формування аудіовізуальної грамотності, що надає додаткові можливості щодо самореалізації і соціалізації молоді, викоренення девіантної та делінквентної поведінки її через практично-орієнтовану творчість у сфері аудіовізуальних мистецтв;
 • аналізувати   явища   і   процеси   в   соціально-економічному   житті суспільства в минулому та сучасному вимірах;
 • давати  оцінку культурно-історичному розвитку  суспільства,  його культурному і духовному надбанню;
 • в професійній діяльності використовувати комп’ютерні програми навчання,  навчальні ресурси глобальної мережі Інтернет;
 • використовувати    спеціальні    комп’ютерні    програми,    системи віртуальної реальності;
 • поєднувати традиційні методи навчання з мультимедійними засобами подачі інформації, засобами масової інформації;
 • використовувати в навчально-виховному процесі приклади негативних соціальних тенденцій, що створюють засоби масової інформації;
 • запроваджувати    в    навчально-виховному    процесі    інноваційні технології     навчання,    створювати     єдиний     інформаційний     простір (інтерактивність, комунікативність, мультимедійність, індивідуалізація тощо);
 • використовувати аудіовізуальну інформацію для сприйняття світу та взаємодії з соціумом;
 • характеризувати  соціальну  інформацію  за  такими  ознаками,   як доступність,     кількість,     цінність,     зміст,     об’єктивність,     адекватність, достовірність, точність, оперативність, надійність та їн.;
 • залучати старше покоління, громадські організації, батьків учнівської молоді до формування морально-етичних орієнтирів, навчання її правильно орієнтуватися у пропозиціях сучасних мас-медіа, формування власної думки;
 • розпізнавати гіперболізовані ознаки медіаповідомлень та пояснювати мету їх демонстрування;
 • орієнтуватися в сучасному медіапросторі, розуміти основні принципи функціонування різних видів масової інформації;
 • розрізняти інформацію за рівнем впливу на особистість, аналізувати й оцінювати тексти медіаповідомлення;
 • розшифровувати та використовувати закодовану в медіаповідомленнях інформацію;
 • збирати,    обробляти,    зберігати    та    передавати    інформацію    з урахуванням   пріоритетів   професійної  діяльності ;
 • самостійно створювати медіапроекти в галузі професійної діяльності.

Очікувані результати навчання

Інтегральна компетентність:

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів соціальної роботи і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК7. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

 

Фахові компетентності спеціальності (ФК):

ФК10. Здатність розробляти шляхи подолання соціальних проблем і знаходити ефективні методи їх вирішення.

ФК12. Здатність ініціювати соціальні зміни, спрямовані на піднесення соціального добробуту.

ФК13. Здатність до розробки та реалізації соціальних проектів і програм.

ФК18. Здатність до генерування нових ідей та креативності у професійній сфері.

 

Програмні результати навчання (ПРН):

ПРН4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу соціальної проблеми.

ПРН7. Використовувати спеціалізоване програмне забезпечення у ході розв’язання професійних завдань.

ПРН13. Використовувати методи соціальної діагностики у процесі оцінювання проблем, потреб, специфічних особливостей та ресурсів клієнтів, сприяти формуванню у них навиків ведення здорового способу життя

ПРН20. Виявляти етичні дилеми та суперечності у професійній діяльності та застосовувати засоби супервізії для їх розв’язання.

Рекомендована література

Базова

 1. Зоря Ю.М., Степанова Н. М. Soft skills для розвитку дитини: емоційний інтелект, комунікація та медіаграмотність. Медіаальбом для наймолодших / Ю.М. Зоря, Н. М. Степанова/ За редакцією О. В. Волошенюк. Ілюст. А. О. Павленко – Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2021. – 42 с.
 2. Медіакультура та медіаосвіта учнів ЗОШ: візуальна медіа культура / Наталія Череповська. – К.: Шк. Світ, 2010. – 128с.
 3. Медіаосвіта та медіа грамотність: підручник / Ред.-упор. В.Ф. Іванов, О.В. Волошенюк; За науковою редакцією В.В.Різуна. – К.: Центр Вільної Преси, 2012. – 352 с.
 4. Практична медіаосвіта: авторські уроки. Збірка / Ред.-упор. В.Ф. Іванов, О.В. Волошенюк; За науковою редакцією В.В.Різуна та В.В Літостанського. – К.: Центр Вільної Преси, Академія Української Преси, 2013. – 447 с.
 5. Субашкевич І. Р. Формування медіаосвіченості студентської молоді: монографія / І. Р. Субашкевич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 249 с.
 6. Субашкевич І. Р. Формування ціннісно-смислової сфери студентів педагогічних спеціальностей медіапсихологічними технологіями : [практ. посіб.] / Ірина Романівна Субашкевич. – Львів : Растр-7, 2016. – 59 с.

Допоміжна

 1. Iryna Subashkevych, Vira Korniat. Using media-psychological technologies to form tolerant attitude towardschildren with disabilities in pedagogical specialists in the process of their professional training in Ukraine // SPECIALUSIS UGDYMAS/ SPECIAL EDUCATION, ISSN 1392-5369 (Print), ISSN 2424-3299 (Online), No 1 (41), 2020, DOI: 10.21277/se.v1i41.521. – Режим доступу до ресурсу: http://www.socialwelfare.eu/index.php/SE/article/view/521
 2. Subashkevych I. Formation of the axiological sphere in students under the influence of media factors [Електронний ресурс] / I. Subashkevych// Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. Issue: 4 (16) – cо-publ.: Publishing office: Accent graphics communications – Hamilton, ON, 2016. – Р. 52–62. – Режим доступу до ресурсу:
 3. Subashkevych, I., Korniat, V., Loboda, V. (2021). Using Moodle in an Information Educational Environment of HEIs under Distance Learning. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12(4), 346-357. https://doi.org/10.18662/brain/12.4/254
 4. Алєксєйчик О. В., Проценко О. В., Абаляєва Л. Ю., Чашка Т. М., Стєніна Л. В., Шелкова С. В.; за заг. ред. О. В. Волошенюк, Г. А. Дегтярьової, В. Ф. Іванова. – Київ : Академія української преси, Центр вільної преси, 2019. – 98 с.
 5. Журналістика та медіа: Довідник / Зігфрід Вайшберг, Ганс Й. Кляйнштонберг, Бернард Пьорксен / Перекл. з нім. П.Демешко та К.Макєєв; за загал. ред. В.Ф. Іванова, О.В. Волошенюк. – К.: Центр Вільної Преси, Академія Української Преси, 2011. – 529 с.
 6. Казки і фарби: парціальна програма розвитку творчих здібностей дітей 4-6 років на заняттях із малювання з використанням елементів медіаосвіти / Т.М. Чашка; за заг. ред. О.В. Волошенюк, Г.А. Дегтярьової, В.Ф. Іванова. – Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2018. – 204 с.
 7. Медіадошкільник : парціальна програма з медіаосвітньої діяльності для дітей старшого дошкільного віку (6-й рік життя)/ Г.А. Дегтярьова, О.С. Тарасова, А.П. Фоменко; за заг. ред. О.В. Волошенюк, Г.А. Дегтярьової, В.Ф. Іванова. – Київ :Академія української преси, Центр вільної преси, 2019. – 118 с.
 8. Медіасвіт для дошкільнят : парціальна програма для дітей старшого дошкільного віку / Василюк С. М., Алєксєйчик О. В., Проценко О. В., Абаляєва Л. Ю., Чашка Т. М., Стєніна Л. В., Шелкова С. В.; за заг. ред. О. В. Волошенюк, Г. А. Дегтярьової, В. Ф. Іванова. – Київ : Академія української преси, Центр вільної преси, 2019. – 98 с.
 9. Медіасвіт для дошкільнят : парціальна програма для дітей старшого дошкільного віку / Василюк С. М.,
 10. Модельна навчальна програма інтегрованого міжгалузевого курсу «Основи медіаграмотності» (7–8 класи) для закладів загальної середньої освіти / О. П. Мокрогуз, О.В. Желіба/ За редакцією О. В. Волошенюк, В. Ф. Іванова, Р. І. Євтушенко — Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2022. — 28 с. https://medialiteracy.org.ua/wp-content/uploads/2022/09/Model_Program_2022_web.pdf
 11. Шейбе С., Рогоу Ф. Медіаграмотність: Підручник для вчителя / Сінді Шейбе, Фейз Рогоу / Перекл. з англ. С.Дьома; за загал. ред. В. Ф. Іванова, О. В. Волошенюк. – К. : Центр вільної преси, Академія української преси, 2014. –319 с.

Інтернет-ресурси

 1. www.medialiteracy.org.ua
 2. www.osvita.mediasapiens.ua
 3. www.aup.com.ua
 4. 5. www.mediakrytyka.info
 5. www.mediaosvita.org.ua

Матеріали

 

 

 

 

 

book_Subashkevich

 

Силабус: 2020-2021 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: 2021-2022 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: 2022-2023 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус