Основи медіаграмотності (231 Соціальна робота, денна форма)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: спеціальної освіти та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232Субашкевич І. Р.ФПС-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФПС-11Субашкевич І. Р.

Опис курсу

Мета дисципліни курсу «Основи медіаграмотність» полягає у створенні механізму формування громадської думки щодо конкретних категорій – сутності, явищ, дійсності, понять, ідей тощо. Адже, на жаль, непоодинокі випадки, коли в друкованих та аудіо- і відеозасобах інформації є маніпуляція свідомістю громадян та пропаганда, що є неприпустимим. Створення ефективного механізму критичного осмислення і корегування інформації, отриманої через засоби масової інформації, відпрацювання особистісної системи ціннісних орієнтацій та формування умінь інтерпретувати інформацію, розуміти її суть, адресну спрямованість, мету інформування, викриття прихованого значення мають усунути негативний вплив на свідомість громадян, особливо учнівської та студентської молоді.

Основні завдання курсу:

 • формування аудіовізуальної грамотності, що надає додаткові можливості щодо самореалізації і соціалізації молоді, викоренення девіантної та делінквентної поведінки її через практично-орієнтовану творчість у сфері аудіовізуальних мистецтв.

Після закінчення курсу студент повинен знати:

 • законодавчі та нормативно-правові  акти щодо  адаптації студентів
  вищих  педагогічних навчальних  закладів  до  сучасних  соціально-
  економічних умов суспільства;
 • державну   політику   щодо    молодіжних   громадських,   організацій
  стосовно питань соціальної адаптації; становлення та розвитку молоді,
  сприяння зайнятості молоді в соціально-економічному секторі;
 • роль медіа в формуванні полікультурної картини світу;
 • педагогічні аспекти медіаграмотності;
 • функції і класифікацію засобів масової інформації по способу передачі
  інформації і по каналам сприйняття;
 • негативні   тенденції,   що   створюють   засоби   масової   інформації
  (дезорієнтація     особистості,     крайній     негативізм,     надлишковий
  оптимізм тощо);
 • соціальні аспекти девіації як форми соціальної дезадаптації;
 • методологічні аспекти медіапедагогіки і основ медіаграмотності;
 • особливості    використання    медіаінформації    студентами    вищих
  педагогічних навчальних закладів, мультимедійність та психолого-
  педагогічні умови сприйняття і засвоєння навчального матеріалу;
 • принципи,   засоби,   методи   збору,   систематизації,   узагальнення   і
  використання аудіовізуальної та друкованої інформації;
 • роль комп’ютера в активізації пізнавальної діяльності студентів вищих
  педагогічних навчальних закладів;
 • спеціалізовані    комп’ютерні    програми    та    системи    віртуальної
  реальності;
 • позитивні   та   негативні   наслідки   застосування    медіа технологій навчання; організаційно-методичні        та       психолого-педагогічні       аспекти формування   основ   аудіовізуальної   грамотності   студентів   вищих педагогічних навчальних закладів;
 • принципи   маніпулювання   свідомістю   споживачів   аудіовізуальної інформації;
 • спецмедіапроекти, елементи навіювання в засобах масової інформації, їх шкідливі наслідки та прояви в суспільстві;
 • роль   медіа  в   навчально-виховному   процесі   вищих   педагогічних навчальних закладів;
 • види комп’ютерних програм навчання, програму Іntel@ «Навчання для майбутнього»;
 • принципи формування адаптаційного середовища для студентської молоді, її світоглядних позицій;
 • навчальні ресурси глобальної мережі інтернет;
 • сутність політичних, правових, трудових, патріотичних, моральних, релігійних, естетичних, філософських поглядів сучасної молоді;
 • дидактичний     і     виховний     потенціал     медіа     (інтерактивність, комунікативність, мультимедійнїсть, індивідуалізація тощо);
 • засоби створення середовища для культурного і духовного зростання студентської молоді, для її соціальної адаптації;
 • сутність соціальної інформації і її вплив на формування адаптаційного середовища молоді;
 • соціальні    аспекти    девіації   як    форми    соціальної   дезадаптації студентської молоді;
 • правила культури спілкування в інформаційному суспільстві та методи захисту   від   можливих   негативних   впливів   у   процесі   масової комунікації.
 • Після опанування курсу студент повинен вміти:
 • виявляти маніпулятивний контент медіа;
 • використовувати   міжнародні,   законодавчі,   нормативно   –  правові
  документи адаптації студентів вищих педагогічних навчальних закладів до
  сучасних соціально-економічних умов в суспільстві;
 • здійснювати  аргументований  критичний  огляд  аудіовізуальної та
  друкованої інформації, готувати рецензії;
 • оцінювати   зміст,   форму   і   стиль   аудіовізуальної  та   друкованої
  інформації;
 • застосовувати раціональні методи пошуку, відбору, систематизації та
  використання аудіовізуальної та друкованої інформації;
 • здійснювати перевірку та класифікацію джерел інформації;
 • аналізувати   явища   і   процеси   в   соціально-економічному   житті
  суспільства в минулому та сучасному вимірах;
 • давати  оцінку культурно-історичному розвитку  суспільства,  його
  культурному і духовному надбанню;
 • в професійній діяльності використовувати комп’ютерні програми
  навчання, програму Іntel@ «Навчання для майбутнього», навчальні ресурси
  глобальної мережі Інтернет;
 • використовувати    спеціальні    комп’ютерні    програми,    системи віртуальної реальності;
 • поєднувати традиційні методи навчання з мультимедійними засобами
  подачі інформації, засобами масової інформації;
 • використовувати в навчально-виховному процесі приклади негативних
  соціальних тенденцій, що створюють засоби масової інформації;
 • запроваджувати    в    навчально-виховному    процесі    інноваційні технології     навчання,     створювати     єдиний     інформаційний     простір (інтерактивність, комунікативність, мультимедійність, індивідуалізація тощо);
 • використовувати аудіовізуальну інформацію для сприйняття світу та
  взаємодії з соціумом;
 • характеризувати  соціальну  інформацію  за  такими  ознаками,   як
  доступність,     кількість,     цінність,     зміст,     об’єктивність,     адекватність,
  достовірність, точність, оперативність, надійність та їн.;
 • залучати старше покоління, громадські організації, батьків учнівської
  молоді до формування морально-етичних орієнтирів, навчання її правильно
  орієнтуватися у пропозиціях сучасних мас-медіа, формування власної думки;
 • розпізнавати гіперболізовані ознаки медіаповідомлень та пояснювати
  мету їх демонстрування;
 • орієнтуватися в сучасному медіапросторі, розуміти основні принципи
  функціонування різних видів масової інформації;
 • розрізняти інформацію за рівнем впливу на особистість, аналізувати й
  оцінювати тексти медіаповідомлення;
 • розшифровувати та використовувати закодовану в медіаповідомленнях
  інформацію;
 • розрізняти та застосовувати методи організації професійної діяльності
  вчителя   та   викладача   вищого    педагогічного    навчального   закладу   з
  використанням технології мультимедіа;
 • збирати,    обробляти,    зберігати    та    передавати    інформацію    з
  урахуванням   пріоритетів   професійної  діяльності   вчителя   та  викладача
  вищого педагогічного навчального закладу;

самостійно створювати медіапроекти в галузі професійної діяльності
вчителя та викладача вищого педагогічного навчального закладу

Рекомендована література

Базова

 1. Медіаосвіта та медіа грамотність: підручник / Ред.-упор. В.Ф. Іванов, О.В. Волошенюк; За науковою редакцією В.В.Різуна. – К.: Центр Вільної Преси, 2012. – 352 с.
 2. Медіакультура та медіаосвіта учнів ЗОШ: візуальна медіа культура / Наталія Череповська. – К.: Шк. Світ, 2010. – 128с.
 3. Практична медіаосвіта: авторські уроки. Збірка / Ред.-упор. В.Ф. Іванов, О.В. Волошенюк; За науковою редакцією В.В.Різуна та В.В Літостанського. – К.: Центр Вільної Преси, Академія Української Преси, 2013. – 447 с.

 

Допоміжна

 1. Журналістика та медіа: Довідник / Зігфрід Вайшберг, Ганс Й. Кляйнштонберг, Бернард Пьорксен / Перекл. з нім. П.Демешко та К.Макєєв; за загал. ред. В.Ф. Іванова, О.В. Волошенюк. – К.: Центр Вільної Преси, Академія Української Преси, 2011. – 529 с.
 2. Шейбе С., Рогоу Ф. Медіаграмотність: Підручник для вчителя / Сінді Шейбе, Фейз Рогоу / Перекл. з англ. С. Дьома; за загал. ред. В. Ф. Іванова, О. В. Волошенюк. – К. : Центр вільної преси, Академія української преси, 2014. –  319 с.

 

 

 

Інтернет-ресурси

 1. www.medialiteracy.org.ua
 2. mediaosvita.org.ua
 3. osvita.mediasapiens.ua
 4. www.aup.com.ua
 5. www.mediakrytyka.info

Матеріали

Теми практичних та семінарських занять

Методичні вказівки до практичних та семінарських занять

Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів

Питання для заліку

book_Subashkevich