Психологія професійної кар’єри (231 Соціальна робота, магістр)

Тип: Нормативний

Кафедра: соціальної педагогіки та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Субашкевич І. Р.ФПС-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФПС-51доцент Субашкевич І. Р.

Опис курсу

Метою курсу «Психологія професійної кар’єри» є оволодіння всім спектром знань з питань професійної кар’єри соціального педагога/працівника для того, щоб забезпечити кар’єрне зростання працівників соціальної сфери та відповідно ефективність діяльності організації, а, також, розкриття психологічних особливостей здійснення професійної кар’єри у сучасних організаціях на основі вивчення зарубіжного та вітчизняного досвіду.

Основні завдання курсу:

 • формування системних уявлень про професійну кар’єру, найважливіші закономірності здійснення професійної кар’єри працівниками соціальної сфери;
 • формування таких вмінь, як: оволодіння системою методів, за допомогою якої можна виявляти кар’єрні спрямування соціальних педагогів/працівників в організації, знання специфіки здійснення професійної кар’єри соціальними педагогами/працівниками в різних соціальних установах.

Загальні компетентності:

 • ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • ЗК 3. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
 • ЗК 6. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
 • ЗК 7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
 • ЗК 8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • ЗК 9. Навички міжособистісної взаємодії.

Фахові компетентності:

 • ФК 4. Здатність до впровадження методів і технологій інноваційного практикування та управління в системі соціальної роботи.
 • ФК 5. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (експертами з інших галузей/видів економічної діяльності), налагоджувати взаємодію державних, громадських і комерційних організацій на підґрунті соціального партнерства.
 • ФК 7. Здатність до професійної рефлексії.
 • ФК 8. Здатність до спільної діяльності та групової мотивації, фасилітації процесів прийняття групових рішень.
 • ФК 11. Здатність виявляти професійну ідентичність та діяти згідно з цінностями соціальної роботи.
 • ФК 13. Здатність до формування позитивного іміджу професії, її статусу в суспільстві.
 • ФК 14. Здатність до ефективного менеджменту організації у сфері соціальної роботи.

Рекомендована література

Базова

 1. Баклицький І.О. Психологія праці: Підручник. 2-ге вид., пер. і доп. – К.: Знання, 2008. – 655 с.
 2. Лозовецька В.Т. Професійна кар’єра особистості в сучасних умовах: монографія. / В. Т. Лозовецька. Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Київ, 2015. – 279 с.
 3. Побудова кар’єри : навч.-метод. посіб. [О. В. Мельник, О. Л. Морін, Л. А.Гуцан, І. І. Ткачук, О. М. Пархоменко, З. В. Охріменко, Т. С. Попова, М. В. Лузан; за ред. О.B. Мельника]. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2016. – 172 с.
 4. Психологія праці: навч. посіб. / Г.В. Ложкін, Н.Ю. Воленюк, О.О. Солтик; за заг. ред. Г.В. Ложкіна. – Хмельницький: ХНУ, 2013. – 191 с.
 5. Психологія професійної безпеки: технології конструктивного самозбереження особистості: кол. моногр. / О. Лазорко, Ж. Вірна, Л. Акімова та ін.; заг. ред. Ж. Вірної. Луцьк: Вежа-Друк, 2015. 588 с.

Допоміжна

 1. Гура Н. А. Вплив батьківського фактору на розвиток і переривання кар’єри: результати емпіричного дослідження. Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 2018. Том І: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. Вип. 50. С. 15-24. – Режим доступу до ресурсу: http://appsychology.org.ua/data/jrn/v1/i50/5.pdf
 2. Субашкевич І. Р. Особливості комунікативних здібностей студентів педагогічних спеціальностей [Електронний ресурс] / І. Р. Субашкевич, М. Б. Лущик // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Випуск №70, Том 4. – 2020. – С.135-139. – Режим доступу до ресурсу: http://www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua/index.php/archiv?id=124.
 3. Шатілова О.С. Наративні практики кар’єрної психології. La science et la technologie à l’ère de la société de l’information: coll. de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» з avec des matériaux de la conf. scientifique et pratique internationale, Bordeaux, 3 mars, 2019. Vinnytsia : OP “Plateforme scientifique européenne”, 2019. V. 8. PP. 19–21.
 4. Щотка О.П. Розвиток кар’єрної орієнтації «менеджмент» у магістранток. Організаційна психологія. Економічна психологія, 2017. № 1(8). С. 91–97.

 Інтернет-ресурси

 1. http://psylib.ukrweb.net/books/beloo01/index.htm
 2. http://www.bookzone.com.ua/books/psychology/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 2020-2021 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: 2021-2022 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: 2022-2023 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус