Медіапсихологя: основи рефлексивного підходу (321 Соціальна робота, денна форма)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: спеціальної освіти та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820Субашкевич І. Р.ФПС-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
840ФПС-41Цимбала О. М.

Опис курсу

Мета курсу: формування системи знань про психологічні особливості інформаційного суспільства, виклики і ризики перехідного періоду, основи рефлексивного підходу до медіаосвіти в інформаційному суспільстві, засвоєння пріоритетних принципів рефлексивного управління в просторі медійних технологій, формування вміння застосовувати здобуті знання у практичній діяльності; формування професійної медіакомпетентності для здійснення ефективного професійно-педагогічного спілкування, вдосконалення індивідуального стилю професійно-педагогічного спілкування з урахуванням новітніх феноменів інформаційного суспільства.

Завдання курсу:

 • допомогти слухачам глибоко оволодіти знаннями щодо психології розвитку людини в інформаційну добу людства, психотехнологічного підходу в медіатизованій освіті, інноваційних медіа-технологій комунікації та їх ефективності;
 • навчитися застосовувати медіапсихологічні рефлексивні технології спілкування у процесі безпосередньої професійної діяльності та при виступах в ЗМК.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • основоположні проблеми в області медіапсихології,;
 • аспекти функціонування медіакультури в сучасному суспільстві.

вміти:

 • самостійно аналізувати різні теоретичні підходи та концепції в області медіапсихологіі;
 • застосовувати психологічні знання на практиці організації інформаційно-психологічної безпекі особистості.

 

 

Рекомендована література

Базова

 1. Медіакультура: соціально-психологічний підхід / За ред. Л.А.Найдьонової, О.Т. Баришпольця. – К.: Міленіум, 2010. – 440 с.
 2. Найдьонова Л.А. Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу. Підручник / Л.А. Найдьонова; Національна академія педагогічних наукУкраїни, Інститут соціальної та політичної психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2015. – 244 с.

Допоміжна

 1. Найденова Л. А. Последствия эскалации парасоциальных отношений с виртуальными персонажами / Л. А. Найденова // Современные тенденции в развитии российского медиаобразования : сб. материалов всерос. науч. практ. конф. в 2 т. – М., 2010. – Т. 1 – С. 212–220.
 2. Найдьонов М.І. Формування системи рефлексивного управління в організаціях. – К.: Міленіум, 2008.
 3. Найдьонова Л. А. Кібер-булінг підлітків (віртуальний терор) як новітній феномен інформаційної доби: теоретико-методичні засади подолання і профілактики / Л.А.Найдьонова // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – №8. – С. 10–18.

Матеріали

Теми практичних та семінарських занять

Методичні рекомендації до практичних та семінарських занять

Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів

Питання для заліку

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму