Медіапсихологя: основи рефлексивного підходу (231 Соціальна робота)

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціальної педагогіки та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820доцент Субашкевич І. Р.ФПС-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
840ФПС-41доцент Субашкевич І. Р.

Опис курсу

Мета курсу: формування системи знань про психологічні особливості інформаційного суспільства, виклики і ризики перехідного періоду, основи рефлексивного підходу до медіаосвіти в інформаційному суспільстві, засвоєння пріоритетних принципів рефлексивного управління в просторі медійних технологій, формування вміння застосовувати здобуті знання у практичній діяльності; формування професійної медіакомпетентності для здійснення ефективного професійно-педагогічного спілкування, вдосконалення індивідуального стилю професійно-педагогічного спілкування з урахуванням новітніх феноменів інформаційного суспільства.

Завдання курсу:

 • допомогти слухачам глибоко оволодіти знаннями щодо психології розвитку людини в інформаційну добу людства, психотехнологічного підходу в медіатизованій освіті, інноваційних медіа-технологій комунікації та їх ефективності;
 • навчитися застосовувати медіапсихологічні рефлексивні технології спілкування у процесі безпосередньої професійної діяльності та при виступах в ЗМК.

Очікувані результати навчання

Інтегральна компетентність:

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів соціальної роботи і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 Загальні компетентності (ЗК):

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людині громадянина в Україні.

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК12. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК13. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети

ЗК14. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.

ЗК15. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

 Фахові компетентності спеціальності (ФК):

ФК8. Здатність застосовувати сучасні експериментальні методи роботи з соціальними об’єктами в польових і лабораторних умовах.

ФК9. Здатність оцінювати соціальні проблеми, потреби, особливості та ресурси клієнтів.

ФК10. Здатність розробляти шляхи подолання соціальних проблем і знаходити ефективні методи їх вирішення.

ФК22. Здатність налагоджувати співпрацю закладів освіти, сім’ї і суспільства у вихованні особистості, сприяти її адаптації до умов соціального середовища.

 Програмні результати навчання (ПРН):

ПРН8. Критично аналізувати й оцінювати чинну соціальну політику країни, соціально-політичні процеси на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях.

ПРН10. Аналізувати соціально-психологічні процеси в малих та великих групах.

ПРН13. Використовувати методи соціальної діагностики у процесі оцінювання проблем, потреб, специфічних особливостей та ресурсів клієнтів.

ПРН15. Приймати практичні рішення для покращення соціального добробуту та підвищення соціальної безпеки.

ПРН21. Демонструвати толерантну поведінку, виявляти повагу до культурних, релігійних, етнічних відмінностей, розрізняти вплив стереотипів та упереджень.

 

Рекомендована література

Базова

 1. Медіакультура: соціально-психологічний підхід / За ред. Л. А. Найдьонової, О. Т. Баришпольця. – К.: Міленіум, 2010. – 440 с.
 2. Найдьонова Л.А. Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу. Підручник / Л.А. Найдьонова; Національна академія педагогічних наукУкраїни, Інститут соціальної та політичної психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2015. – 244 с.
 3. Субашкевич І. Р. Формування медіаосвіченості студентської молоді: монографія / І. Р. Субашкевич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 249 с.
 4. Субашкевич І. Р. Формування ціннісно-смислової сфери студентів педагогічних спеціальностей медіапсихологічними технологіями : [практ. посіб.] / Ірина Романівна Субашкевич. – Львів : Растр-7, 2016. – 59 с.
 5. Субашкевич І. Р. Вікові особливості інтернет-залежності [Електронний ресурс] / І. Р. Субашкевич, М. І. Гринаш // Габітус. Науковий журнал з соціології та психології. Випуск 22. – 2021. – С.179-184. – Режим доступу до ресурсу: http://habitus.od.ua/journals/2021/22-2021/32.pdf.

Допоміжна

 1. Найденова Л. А. Последствия эскалации парасоциальных отношений с виртуальными персонажами / Л. А. Найденова // Современные тенденции в развитии российского медиаобразования : сб. материалов всерос. науч. практ. конф. в 2 т. – М., 2010. – Т. 1 – С. 212–220.
 2. Найдьонов М. І. Формування системи рефлексивного управління в організаціях. – К.: Міленіум, 2008.
 3. Найдьонова Л. А. Кібер-булінг підлітків (віртуальний терор) як новітній феномен інформаційної доби: теоретико-методичні засади подолання і профілактики / Л. А. Найдьонова // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – №8. – С. 10–18.
 4. Субашкевич І. Р. Вплив ЗМІ на уявлення студентської молоді про сім’ю та шлюб [Електронний ресурс] / І. Р. Субашкевич, І. М. Юрченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – 2019. №2. – С. 151–156. – – Режим доступу до ресурсу: http://www.pj.kherson.ua/file/2019/psychology_02/21.pdf
 5. Iryna Subashkevych, Vira Korniat. Using media-psychological technologies to form tolerant attitude towardschildren with disabilities in pedagogical specialists in the process of their professional training in Ukraine // SPECIALUSIS UGDYMAS/ SPECIAL EDUCATION, ISSN 1392-5369 (Print), ISSN 2424-3299 (Online), No 1 (41), 2020, DOI: 10.21277/se.v1i41.521. – Режим доступу до ресурсу: http://www.socialwelfare.eu/index.php/SE/article/view/521
 6. Subashkevych Iryna, Korniat Vira, Loboda Viktoriya. Using youtube video resources to form a tolerant attitude towards children with special educational needs / Subashkevych Iryna, Vira Korniat, Viktoriya Loboda // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць. – Київ «Едельвейс», — 2020. — №3. –С.78 — 86. DOI: https://doi.org/10.28925/1609-8595.2020.3.9.

Інтернет-ресурси
1. www.medialiteracy.org.ua
2. http://mediaosvita.org.ua/uk/
3. https://ms.detector.media/
4. www.aup.com.ua
5. www.mediakrytyka.info

Матеріали

Теми практичних та семінарських занять

Методичні рекомендації до практичних та семінарських занять

Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів

Питання для заліку

Силабус: 2020-2021 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: 2021-2022 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: 2022-2023 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус