Інноваційні процеси у професійній освіті

Тип: На вибір студента

Кафедра: social pedagogy and social work

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416

Рекомендована література

Базова
1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: підручник. Київ : Академвидав, 2012. 352 с.
2. Інновації у професійно-педагогічній підготовці майбутнього вчителя: методологічні, змістові та методичні засади : монографія / За ред. проф. А. А. Сбруєвої. – Суми : Видавництво «МакДен», 2011. – 432 с.
3. Козак Л. В. Підготовка майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності: монографія. Київ : ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2014. 600 с.
4. Михайліченко М.В., Рудик Я.М. Освітні технології: навчальний посібник. Київ : ЦП «КОМПРИНТ», 2016. 583 с.
5. Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації / Упор. Г.О.Андрощук, М.М.Шевченко. – К.: Парламентське вид-во, 2007. – 104 с.
6. Розвиток лідерства / Л. Бізо, І. Ібрагімова, О. Кікоть, Є. Барань, Т. Федорів. Київ : Проект «Реформа управління персоналом на державній службі в Україні», 2012. 400 с.
7. Сисоєва С. О. Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально-методичний посібник. Київ : ВД «ЕКМО», 2011. 320 с.
8. Стрельніков В. Ю., Брітченко І. Г. Сучасні технології навчання у вищій школі : модульний посібник для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів МІПК ПУЕТ. Полтава : ПУЕТ, 2013. 309 с.

Допоміна
9. Біла книга національної освіти України / Т.Ф. Алексєєнко, В.М. Аніщенко, Г.О. Балл та ін..; за заг. ред. акад.. В.Г. Кременя; НАПН України. – К.: Інформсистеми, 2010.
10. Використання ІКТ для підвищення якості навчання. http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/27861/
11. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів / Авт.-упоряд.: Г.О.Андрощук, І.Б.Жиляєв, Б.Г.Чичевський, М.М.Шевченко. – К.: Парламентське вид-во, 2009. – 632 с.
12. Теорія і практика впровадження інноваційних технологій навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників: монографія / [Лузан П. Г., Манько В. М., Нестерова Л. В, Романова Г. М.]; за заг. ред. Г. М. Романової. – К. : ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2014. – 216 с.

Інформаційні ресурси
13. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського.http://www.library.edu-ua.net
14. Електронна бібліотека. http://el-biblioteka.at.ua
15. Електронна бібліотека.http://books.tr200.net
16. Наукова електронна бібліотека. (Книги, підручники, дисертації, автореферати.) http://www.nbuv.gov.ua/portal
17. Наукова періодика України (журнали та збірники наукових праць). http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc%5FGum/Vlush
18. Нацiональна бiблiотека Украiни iменiВ.I.Вернадського. http://www.nbuv.gov.ua

Матеріали

monografia.14.10_informasii

Cисоєва С.О. Інтерактивні технології навчання дорослих

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус: Методичні рекоменації для сем/практ. занять

Завантажити силабус